ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34


 (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘)

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. นายประกอบ หุตะสิงห์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. นายมนูญ บริสุทธิ์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. พลเอก ครวญ สุทรานันท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔. นายสมหมาย ฮุนตระกูล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๕. นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๖. หม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๗. นายเชาวน์ ณ ศิลวันต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๘. นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๙. พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๐. นายกิตติ สีหนนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๑. นายเกรียง กีรติกร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๒. นายอุดม โปษกฤษณะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๓. นายอรุณ สรเทศน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔. นายเกษม สุวรรณกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

๑๕. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๖. พลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๗. นายสนั่น เกตุทัต

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๘. พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๙. นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๐. นายพันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๑. นายศรีภูมิ ศุขเนตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๒. นายประสงค์ สุขุม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๓. พลตำรวจเอก ประจวบ สุนทรางกูร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๔. พลตำรวจโท ชุมพล โลหะชาละ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๕. นายเทียน อัชกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๖. นายสมภพ โหตระกิตย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๗. หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๘. นายก่อ สวัสดิพาณิชย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๙. นายเสม พริ้งพวงแก้ว

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๓๐. นายประกายเพชร อินทุโสภณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ นายสนั่น เกตุทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ นายประกายเพชร อินทุโสภณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๑๘ พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง โดยเหตุที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งไป