ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 33


 (๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗)

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นายทวี แสงขำ รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

๒. พลโท แสวง เสนาณรงค์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. พลอากาศเอก ทวี จุลทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔. นายบุญมา วงศ์สวรรค์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๕. นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๖. หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๗. พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๘. นายชาญชัย ลี้ถาวร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๙. นายกมล วรรณประภา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๐. นายประกอบ หุตะสิงห์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๑. นายอภัย จันทวิมล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๒. นายอุดม โปษกฤษณะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๓. นายโอสถ โกศิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๔. นายอรุณ สรเทศน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

๑๕. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๖. พลเอก สุรกิจ มัยลาภ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๗. นายเยื่อ สุสายัณห์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๘. พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๙. พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๐. พลตำรวจโท ประจวบ สุนทรางกูร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๑. นายจรูญ ศรีบุญเรือง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๒. พลตำรวจโท ชุมพล โลหะชาละ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๓. นายพ่วง สุวรรณรัฐ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๔. นายสมภพ โหตระกิตย์

เป็นรัรฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๕. นายบุญสม มาร์ติน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๖. นายเสม พริ้งพวงแก้ว

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒๗. นายสะอาด หงษ์ยนต์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗ นายบุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบถวายบังคมลาออก

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุด เพราะนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗ อย่างไรก็ตาม ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำเนินการ สอบความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ปรากฎว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังมีความเชื่อถือไว้วางใจในนายสัญญา ธรรมศักดิ์ และมีความประสงค์จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป