ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 32


 (๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๕ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖)

จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลตรี ศ.สิริโยธิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๕ มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. จอมพล ถนอม กิตติขจร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๒. พลเอก ประภาส จารุเสถียร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓. พลโท แสวง เสนาณรงค์

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔. นายเสริม วินิจฉัยกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๕. พลอากาศเอก ทวี จุลทรัพย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖. พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๗. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

๘. นายกมล วรรณประภา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๙. นายอภัย จันทวิมล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๐. พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๑. พลเอก กฤษณ์ สีวะรา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๒. นายบุญรอด บิณฑสันต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

๑๓. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๔. พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๕. นายสมหมาย ฮุนตระกูล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

๑๖. พลจัตวา ชาติชาย ชุณหะวัณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๗. พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๘. นายแสวง กุลทองคำ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๙. พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๐.นายอุทัย วุฒิกุล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

๒๑. นายโอสถ โกศิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

๒๒. นายถวิล สุนทรศารทูล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๓. นายพ่วง สุวรรณรัฐ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๔. นายมาลัย หุวะนันท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๕. นายสมภพ โหตระกิตย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒๖. นายบุญสม มาร์ติน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๒๗. นายสมบูญ ผ่องอักษร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๒๘. นายสะอาด หงษ์ยนต์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเนื่องจาก จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖