ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 28


 (1 มกราคม 2501 – 20 ตุลาคม 2501)

พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอก พระประจนปัจจนึก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 1 มกราคม 2501 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. พลโท ประภาส จารุเสถียร

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

4. พลโท ถนอม กิตติขจร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

5. นายเสริม วินิจฉัยกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

6. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

7. นายวิบูลย์ ธรรมบุตร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

8. พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

9. พลโท ประภาส จารุเสถียร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

10. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ์ จุณณานนท์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

11. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

12. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

13. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

14. พระประกาศสหกรณ์ (สดับ วีรเธียร)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์

15. นายเฉลิม พรมมาศ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

16. พลตรี กฤช ปุณณกันต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

17. พลอากาศโท บุญชู จันทรุเบกษา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

18. พลเรือโท สนอง ธนศักดิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

19. พลโท เจียม ญาโนทัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

20. นายวิสูตร อรรถยุกติ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

21. พลเรือตรี จรูญ เฉลิมเตียรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

22. พลโท หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น จุตระวณิชย์)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

23. นายทวี แรงขำ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

24. พลตรี อัมพร จินตกานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

25. พลตรี เผชิญ นิมิบุตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

26. พลตรี เผชิญ นิมิบุตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

27. พลโท จิตติ นาวีเสถียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ

28. นายเจ๊ะ อับดุลลา หลังปูเต๊ะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

29. นายสงวน จันทรสาขา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

30. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรัฐมนตรี

31. นายชื่น ระวิวรรณ

เป็นรัฐมนตรี

32. นายเนตร เขมะโยธิน

เป็นรัฐมนตรี

33. นายทิม ภูริพัฒน์

เป็นนายกรัฐมนตรี

34. นายอารีย์ ตันติเวชกุล

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501

รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2501และได้รับความไว้วางใจ ในวันเดียวกัน

นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2501 เล่ม 35 ตอน 4 หน้า พ. 3

คณะรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลง คือ

(1) พระดุลยพากย์สุวมันต์ (บิณฑ์ ปัทมัษฐาน) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2501 สืบแทนพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ซึ่งกราบถวายบังคม ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2501
(2) 1. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 2. นายชื่น ระวิวรรณ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 3. พลตรี เนตร เขมะโยธิน รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 4. นายทิม ภูริพัฒน์ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 5. นายอารีย์ ตันติเวชกุล รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2501
(3) นายสงวน จันทรสาขา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2501
(4) ได้มีรัฐมนตรีลาออกและปรับปรุงแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. นายทิม ภูริพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. พลโท เจียม ญาโนทัย พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
3. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
4. พลโท จิตติ นาวีเสถียร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
5. นายอารีย์ ตันติเวชกุล พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
6. นายเจ๊ะ อับดุลลา หลังปูเต๊ะ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
7. พลตรี อัมพร จินตกานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
8. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
9. หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
10. นายน้อม อุปรมัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
11. พลตรี เนตร เขมะโยธิน พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
12. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
13. นายสวัสดิ์ คำประกอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
14. นายปฐม โพธ์แก้ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2501

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะนายกรัฐมนตรีกราบถวายบังคมลาออก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 และในวันนั้นเองได้มีคณะปฏิวัติอันมี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศและสถาบันทั้งหลายอยู่ในความควบคุมของ คณะปฎิวัติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไป