ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 27


 (23 กันยายน 2500 – 26 ธันวาคม 2500)

นายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอก สุทธิ์ สุทธิสารรณกร ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 23 กันยายน 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. พลโท ถนอม กิตติขจร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2. นายพจน์ สารสิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

3. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

4. นายวิบูลย์ ธรรมบุตร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

5. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

6. พลโท ประภาส จารุเสถียร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

7. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

8. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

9. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

10. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

11. นายวิบูลย์ ธรรมบุตร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์

12. นายเฉลิม พรมมาศ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

13. พลเอก หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

14. พลอากาศโท บุญชู จันทรุเบกษา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

15. พลเรือโท สนอง ธนศักดิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

16. พลโท เจียม ญาโนทัย

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

17. นายวิสูตร อรรถยุกติ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

18. พลตรี กฤช ปุณณกันต์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

19. พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

20. พลเรือตรี จรูญ เฉลิมเตียรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

21. พลโท หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

22. นายทวี แรงขำ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

23. พลตรี อัมพร จินตกานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

24. พลตรี เผชิญ นิมิบุตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

25. พลตรี เผชิญ นิมิบุตร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

26. พลโท จิตติ นาวีเสถียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ

27. พลตรี ชลอ จารุกลัส

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์

28. นายเจ๊ะ อับดุลลา หลังปูเต๊ะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

29. นายสงวน จันทรสาขา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2500

รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2500 และได้รับความไว้วางใจ ในวันเดียวกัน

นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2500 เล่ม 74 ตอน 83 หน้า 2397

คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ

1. นายพจน์ สารสิน พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. นายเสริม วินิจฉัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2500

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากได้กราบถวายบังคมลาออกทั้งคณะ (เพราะได้ดำเนินการ เลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นแล้ว) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2500