ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26


 (31 มีนาคม 2500 – 16 กันยายน 2500)

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอกพระประจนปัจจนึก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 31 มีนาคม 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. จอมพล ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ)

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

4. พันเอก นายวรการบัญชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

5. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

6. พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

7. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

8. นายพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

9. พระยาลัดพรีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

10. จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

11. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

12. พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

13. พลตรี ศิริ สิริโยธิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์

14. จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

15. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

16. พลโท ถนอม กิตติขจร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

17. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

18. พันตรี รักษ์ ปันยารชุน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

19. นายพลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

20. พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

21. พลตรี ประภาส จารุเสถียร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

22. พันเอก หลวงบุรกรรมโกวิท (ล๊อก ดิษยนิยม หรือล้อม บุรกรรมโกวิท)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

23. นายเลียง ไชยกาล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

24. พลเอก หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

25. พลตรี เฉลิม พงศ์สวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

26. ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

27. นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ

28. นายยศ อินทรโกมาลย์สุต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์

29. นายสวัสดิ์ คำประกอบ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

30. นายชื่น ระวิวรรณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศเมื่อวันที่ 31มีนาคม 2500

รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 เมษายน และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน

นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2500 เล่ม 74 ตอน 36 หน้า 931

คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ

พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2500
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ พลโท ถนอม กิตติขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงกลาโหม พลโท ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ได้ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง และได้มีพระบรมราช- โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์อีก 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2500

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากคณะทหารได้ยึดอำนาจ ทำการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500