ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25


คณะที่ 25 (28 มีนาคม 2495 – 21 มีนาคม 2500)

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 24 มีนาคม 2495 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพลเอก พระประจนปัจจนึก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและในวันที่ 28 มีนาคม 2495 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. พลเอก ผิน ชุณหะวัณ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

3. พลตรีเภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

5. พลเรือตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์

6. พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

7. พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

8. พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

9. พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

10. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

11. พลเอก มังกร พรหมโยธี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

12. นายวรการบัญชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

13. พระบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

14. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

15. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี

16. พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

17. พลตรี ประยูร ภมรมนตรี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

18. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

19. นายพันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

20. พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

21. พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

22. นายพลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

23. พลโท เดช เดชประดิยุทธ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

24. พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

25. พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

26. พันเอก ศิริ สิริโยธิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ

27. นายเลื่อน พงษ์โสภณ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2495

รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 4 เมษายน รวม 2 วัน สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความไว้วางใจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2495

นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2494 เล่ม 69 ตอน 26 หน้า 1026

คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ

1. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2494
2. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2495
3. นายพลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน 2495
5. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2496 แทนพระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์)
ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2496
6. ได้มีการปรับปรุงรัฐมนตรีใหม่บางท่าน คือ
(1) พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
(2) พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(3) พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(4) จอมพล ผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อีกตำแหน่งหนึ่ง
(5) นายพลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
(6) พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
อีกตำแหน่งหนึ่ง
(7) พลจัตวา ประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมอีกตำแหน่งหนึ่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2496
7. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2496
8. พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
พลจัตวา ศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2497
9. พันเอก นายวรการบัญชา พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ และแต่งตั้งให้
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2497
10. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ อีกตำแหน่งหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2497
11. นายพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง อีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497
12. พลโท ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2497
13. พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2497
14. พลโท ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2497
15. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2497
16. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2497
17. พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2497
18. พันตรี รักษ์ ปันยารชุน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2497
19. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2498
20. พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2498
21. พลเอก เดช เดชประดิยุทธ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2498
22. ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2498 คือ
(1) จอมพล ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
(2) พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(3) จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อีกตำแหน่งหนึ่ง
(4) พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงวัฒนธรรม
(5) พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(6) พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(7) พลโท ไสว ไสวแสนยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(8) พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2498
23. ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง คือ
1. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2. พลเอก เดช เดชประดิยุทธ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
3. นายพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
4. พลโท ประยูร ภมรมนตรี พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2498
24. ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี คือ
จอมพล ผิน ชุณหะวัณ พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ
พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2499
25. หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2499

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุด เนื่องจากสมาชิกชุดที่ให้ความไว้วางใจขณะเข้ารับหน้าที่สิ้นสุดลง (ออกตามวาระ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500