ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 24


 (8 ธันวาคม 2494 – 24 มีนาคม 2495)

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 6 ธันวาคม 2494 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศพลเอก พระประจนปัจจนึก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 8 ธันวาคม 2494 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. พลเอก ผิน ชุณหะวัณ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

3. พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4. นายวรการบัญชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

5. พลเรือตรี หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ศาสตระรุจิ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

6. พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

7. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

8. พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

9. หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

10. พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

11. พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

12. พลเอก มังกร พรหมโยธี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

13. พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์

เป็นรัฐมนตรี

14.พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน)

เป็นรัฐมนตรี

15. นายพันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์

เป็นรัฐมนตรี

16. นายเลื่อน พงษ์โสภณ

เป็นรัฐมนตรี

17. พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร

เป็นรัฐมนตรี

18. พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส)

เป็นรัฐมนตรี

19. นายพลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์

เป็นรัฐมนตรี

20. พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ)

เป็นรัฐมนตรี

21. พลโท เดช เดชประดิยุทธ

เป็นรัฐมนตรี

22. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์

เป็นรัฐมนตรี

23. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์

เป็นรัฐมนตรี

24. พันเอก ศิริ สิริโยธิน

เป็นรัฐมนตรี

25. พลตรี ประยูร ภมรมนตรี

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2494

รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2494 และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความไว้วางใจในวันเดียวกันนโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2494 เล่ม 68 ตอน 79 หน้า 5871

คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ

1. พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน) และ
พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
พลตรี ประยูร ภมรมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายพันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) และ
พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พันเอก ศิริ สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายพลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์ และพลโท เดช เดชประดิยุทธ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2494
2. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันตร์รังสฤษฎ์ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2494

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะได้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 และในมาตรา 121 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปและพ้นจากตำแหน่งเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 1 เข้ารับหน้าที่ คือเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2495