ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 22


 (28 มิถุนายน 2492 – 29 พฤศจิกายน 2494)

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2492 กรมขุนชัยนาทนเรนทร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้ลงนามในประกาศ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา) ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 28 มิถุนายน 2492 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2. หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

3. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

4. นายวรการบัญชา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

5. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

6. นายพจน์ สารสิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

7. พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

8. พันเอก น้อม เกตุนุติ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

9. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

10. พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

11. นายฟื้น สุพรรณสาร

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

12. พลโท พระยาเทพหัสดิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

13. นายปฐม โพธิ์แก้ว

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

14. พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

15. พลโท มังกร พรหมโยธี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

16. นายเลียง ไชยกาล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

17. พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

18. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

19. พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

20. พลตรี ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภาณุวัฒน์

เป็นรัฐมนตรี

21. นาวาเอก หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน)

เป็นรัฐมนตรี

22. พันเอก บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

เป็นรัฐมนตรี

23. หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร)

เป็นรัฐมนตรี

24. ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)

เป็นรัฐมนตรี

25. ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด

เป็นรัฐมนตรี

26. นายเทพ โชตินุชิต

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2492

รัฐบาลแถลงนโยบายในสภาผู้แทนฯ มีการอภิปรายรวม 11 วัน และได้อภิปรายในวุฒิสภาอีก 3 วันสภาผู้แทนจึงได้ลงมติให้ความไว้วางใจเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2492 นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2492 เล่ม 66 ตอน 39 หน้า 3422

คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ

1. หม่อมเจ้าวัฒนไชย ไชยันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กราบถวายบังคมลาออกจาก ตำแหน่ง
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
นายพจน์ สารสิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2492
2. พลตรี ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภาณุวัฒน์ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นาวาเอก หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน) รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
พันเอก บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายเทพ โชตินุชิต รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2493
3. นายพจน์ สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
นายวรการบัญชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2493
4. นายร้อยตำรวจโท สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรี และ
นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2493
5. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายเลียง ไชยกาล พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2493
6. นายพันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2493
7. นายปฐม โพธิ์แก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
นายเลียง ไชยกาล พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายเสมอ กัณฑาธัญ เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2494
8. นายพันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2494
9. พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และเป็นรองนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2494
11. นายเสมอ กัณฑาธัญ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2494

หมายเหุต คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะคณะบริหารประเทศชั่วคราวได้ประกาศให้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475 กลับมาใช้ เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2494