ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 21


 (15 เมษายน 2491 – 25 มิถุนายน 2492)

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2491 คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย กรมขุนชัยนาทนเรนทร พระองค์เจ้าอลงกฎ พระองค์เจ้าธานีนิวัต และนายพลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจำรัส เป็นผู้ลงนามในประกาศ (พระยามานวราชเสวีไม่ได้ลงนาม) กรมขุนชัยนาทนเรนทร ประธานคณะอภิรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 15 เมษายน 2491 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. พลโท หลวงชาตินักรบ (ศุข นักรบ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2. พลเรือตรี หลวงสินธาวณัติก์ (เหล่ว ทีปะนาวิน)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

3. พระยาโทณวนิกมนตรี (วิสุทธิ โทณะวณิก)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4. พลตรี หม่อมเจ้าปรีดิเทพพงษ์ เทวกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

5. นายพจน์ สารสิน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

6. พระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

7. พันเอก หม่อมสนิทวงศ์เสนี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

8. นาวาเอก หลวงประสิทธิ์จักรการ (พ้วน โหตรภวานนท์)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

9. พระยาพนานุจร (เปล่ง สาครบุตร)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

10. พันเอก น้อม เกตุนุติ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

11. พันเอก พระยาศรีพิชัยสงคราม (เจริญ จันฉาย)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

12. พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

13. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

14. พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ – ชูโต)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

15. นายเลียง ไชยกาล

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

16. พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

17. พลโท มังกร พรหมโยธี

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

18. นาวาอากาศเอก หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร

เป็นรัฐมนตรี

19. นายกิจจา วัฒนสินธุ์

เป็นรัฐมนตรี

20. นายเขมชาติ บุณยรัตพันธุ์

เป็นรัฐมนตรี

21. นายเจ๊ะ อับดุลลา หลังปูเต๊ะ

เป็นรัฐมนตรี

22. นายปฐม โพธิ์แก้ว

เป็นรัฐมนตรี

23. นายฟื้น สุพรรณสาร

เป็นรัฐมนตรี

24. นายวรการบัญชา

เป็นรัฐมนตรี

25. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

เป็นรัฐมนตรี

26. นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2491

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายและรัฐสภาได้อภิปรายนโยบายของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2491 และได้ให้ความไว้วางใจในวันเดียวกัน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2491 เล่ม 65 ตอน 22 หน้า 1609

คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง คือ

1. พระยามไหสวรรย์ (กวย สมบัติศิริ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2491
๒. พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แทน
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2491
3. นาวาเอก หลวงประสิทธิ์จักรการ (พ้วน โหตรภวานนท์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2491
4. พระยาโทณวนิกมนตรี (วิสุทธิ โทณะวณิก) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พระยาพนานุจร (เปล่ง สาครบุตร) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
พันเอก พระยาศรีพิชัยสงคราม (เจริญ จันฉาย) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ
นายเจ๊ะ อับดุลลา หลังปูเต๊ะ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2491
5. หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
พลโท พระยาเทพหัสดิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2491
6. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2492

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับถาวร) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2492 คณะรัฐมนตรีนี้รักษาการไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2492 อันเป็นวันตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญ