ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 17


 (24 สิงหาคม 2489 – 30 พฤษภาคม 2490)

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2489 คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย กรมขุนชัยนาทนเรนทร และพระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) เป็นผู้ลงนามในประกาศ พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ ประธานพฤฒสภา และนายเกษม บุญศรี ประธานสภาผู้แทนเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 24 สิงหาคม 2489 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. นายดิเรก ชัยนาม

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

2. พลโท จิระ วิชิตสงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

3. นายวิจิตร ลุลิตานนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4. นายจรูญ สืบแสง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

5. พระยาสุนทรพิพิธ (เชย มัฆวิบูลย์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

6. นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

7. หม่อมหลวง กรี เดชาติวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

8. พันตรี วิลาศ โอสถานนท์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

9. พันเอกช่วง เชวงศักดิ์สงคราม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

10. พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

11. นายเดือน บุนนาค

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

12. พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ

เป็นรัฐมนตรี

13. นายจำลอง ดาวเรือง

เป็นรัฐมนตรี

14. นายเตียง ศิริขันธ์

เป็นรัฐมนตรี

15. นายทองเปลว ชลภูมิ์

เป็นรัฐมนตรี

16. หม่อมเจ้า นนทิยาวัต สวัสดิวัฒน์

เป็นรัฐมนตรี

17. นายเยื้อน พาณิชวิทย์

เป็นรัฐมนตรี

18. นายวิโรจน์ กมลพันธ์

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2489

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2489 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2489 เล่ม 63 ตอน 56 หน้า 2

คณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ คือ

1. นายทอง กันทาธรรม เป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2489
2. หม่อมหลวง กรี เดชาติวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2490
เนื่องในการไปตรวจราชการโดยทางรถไฟสายพม่า – กาญจนบุรี รถคันที่ท่านรัฐมนตรีโดยสารนั้น ได้พลัดตก
จากสะพานทั้งคัน ทั้งนี้ ปรากฎว่ามีเพลิงไหม้เสาสะพานนั้นอยู่ก่อน
นายดิเรก ชัยนาม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กราบถวายบังคมลาออก
จากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2490
3. พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อีกตำแหน่งหนึ่ง
นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอีกตำแหน่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2490
4. นายเตียง ศิริขันธ์ รัฐมนตรี ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
รองตัวแทนในการประนอมระหว่างไทยกับฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2490

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่สมควรกราบถวายบังคมทูลลาออกจากตำแหน่ง เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ (ภายหลังที่ได้มีญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายควง อภัยวงศ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2490