ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 14


คณะที่ 14 (2 กุมภาพันธ์ 2489 – 24 มีนาคม 2489)

พันตรี ควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 31 มกราคม 2489 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เป็นผู้ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2489 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมทย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

3. พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุข เลขยานนท์)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

4. พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

5. พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

6. พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ค้วน จินตะคุณ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

7. นายประจวบ บุนนาค

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

8. นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

9. พันตรี ควง อภัยวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

10. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

11. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์

12. นายศรีเสนา สมบัติศิริ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

13. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรนสาร)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

14. นายชม จารุรัตน์

เป็นรัฐมนตรี

15. พันเอก น้อม เกตุนุติ

เป็นรัฐมนตรี

16. นายเลียง ไชยกาล

เป็นรัฐมนตรี

17. หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ)

เป็นรัฐมนตรี

18. นายสุวิชช พันธเศรษฐ

เป็นรัฐมนตรี

19. นายใหญ่ ศวิตชาต

เป็นรัฐมนตรี

20. นายฟอง สิทธิธรรม

เป็นรัฐมนตรี

21. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2498

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2489 และได้รับความไว้วางใจในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2489

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2489 เล่ม 63 ตอน 9 หน้า 161

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะคับขัน พ.ศ. 2489 ซึ่งนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ (ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี) เป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีได้แถลงให้สภาทราบแล้วว่า คณะรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัตินั้นได้ และเกรงจะเป็นการเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปแต่สภาฯได้ลงมติรับหลักการโดยคะแนนเสียง 65 ต่อ 63 รัฐมนตรีทั้งคณะจึงได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2489

ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2489