ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13


 (19 กันยายน 2488 – 31 มกราคม 2489)

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2488 นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงนามในประกาศ พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 19 กันยายน 2488

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. นายพลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๓. นายดิเรก ชัยนาม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

5. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ์ จุณณานนท์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

6. หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

7. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

8. นายทวี บุณยเกตุ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

9. พระยานลราชวสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

10. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรนสาร)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

11. นายประจวบ บุนนาค

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

12. นายทวี ตะเวทิกุล

เป็นรัฐมนตรี

13. นายสงวน ตุลารักษ์

เป็นรัฐมนตรี

14. นายวิจิตร ลุลิตานนท์

เป็นรัฐมนตรี

15. นายเตียง ศิริขันธ์

เป็นรัฐมนตรี

16. นายทอง กันทาธรรม

เป็นรัฐมนตรี

17. นายพึ่ง ศรีจันทร์

เป็นรัฐมนตรี

18. นายจำลอง ดาวเรือง

เป็นรัฐมนตรี

19. นายจรูญ สืบแสง

เป็นรัฐมนตรี

20. พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุธ เลขยานนท์)

เป็นรัฐมนตรี

21. เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน

เป็นรัฐมนตรี

22. นายชิต เวชประสิทธิ์

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2488

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2488 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2488 เล่ม 62 ตอน 52 หน้า 1426

คณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ คือ

1. พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
เนื่องจากสุขภาพไม่ดี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2488
2. พลโทจิระ วิชิตสงคราม เป็นรัฐมนตรี
นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นรัฐมนตรี
นายถวิล อดุล เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2488

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ให้ความไว้วางใจได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2488 โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2488 คณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้รักษาการไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2489 ซึ่งเป็นวันตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญ