ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 12


 (1 กันยายน 2488 – 17 กันยายน 2488)

นายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2488 นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้ลงนามในประกาศ พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 1 กันยายน 2488 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. นายดิเรก ชัยนาม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2. นายทวี บุญยเกตุ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

3. พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

4. พลเรือตรี สังวรณ์ สุวรรณชีพ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

5. พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิพันลึก (กาพย์ ทัตตานนท์)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

6. นายทวี บุณยเกตุ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

7. นายทวี บุณยเกตุ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

8. นายประจวบ บุนนาค

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

9. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

10. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

11. นายดิเรก ชัยนาม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

12. นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

13. นายเดือน บุนนาค

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

14. นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

15. นายพลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

16. นายทวี บุณยเกตุ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

17. นายทวี ตะเวทิกุล

เป็นรัฐมนตรี

18. นายวิจิตร ลุลิตานนท์

เป็นรัฐมนตรี

19. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)

เป็นรัฐมนตรี

20. พระตรีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรนสาร)

เป็นรัฐมนตรี

21. นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์

เป็นรัฐมนตรี

22. นายเตียง ศิริขันธ์

เป็นรัฐมนตรี

23. นายถวิล อุดล

เป็นรัฐมนตรี

24. นายพึ่ง ศรีจันทร์

เป็นรัฐมนตรี

25. นายทอง กันทาธรรม

เป็นรัฐมนตรี

26. นายสงวน ตุลารักษ์

เป็นรัฐมนตรี

27. หลวงบรรณกรโกวิท (เปา จักกะพาก)

เป็นรัฐมนตรี

28. นายจำลอง ดาวเรือง

เป็นรัฐมนตรี

29. นายวุฒิ สุวรรณรักษ์

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2488

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2488 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2488 เล่ม 62 ตอน 47 หน้า 1305

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่นายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคณะได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2488 โดยอ้างเหตุว่า ได้พิจารณาเห็นว่าภารกิจอันเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีคณะนี้พึงปฏิบัติได้สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ต่อไปนี้ก็ปัญหาการเมืองและการทำความเข้าใจอันดีกับฝ่ายสหประชาชาติจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมได้เข้ามาบริหารราชการสืบแทนต่อไป

ประกาศลงวันที่ 17 กันยายน 2488