ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 11


 (2 สิงหาคม 2487 – 31 สิงหาคม 2488)

พันตรี ควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2487 นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้ลงนามในประกาศ นายปลอด วิเชียร ณ สงขลา ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 2 สิงหาคม 2487 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2. พันตรี ควง อภัยวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

3. นายเล้ง ศรีสมวงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

4. นายศรีเสนา สมบัติศิริ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

5. นายจิตร ศรีธรรมาธิเบศ ณ สงขลา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

6. พลเรือตรี ผัน นาวาวิจิต

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

7. หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

8. พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

9. พันตรี ควง อภัยวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

10. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

11. นาวาเอก บุง ศุภชลาศัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

12. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

13. นายจิตร ศรีธรรมาธิเบศ ณ สงขลา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

14. นายทวี บุณยเกตุ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

15. นายเดือน บุนนาค

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

16. นายศรีธรรมราช กาญจนโชติ

เป็นรัฐมนตรี

17. พลตรี พิน อมรวิสัยสรเดช

เป็นรัฐมนตรี

18. นาวาเอก ทหาร ขำหิรัญ

เป็นรัฐมนตรี

19. นาวาเอก ชลิต กุลกำม์ธร

เป็นรัฐมนตรี

20. พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์

เป็นรัฐมนตรี

21. นายโป – ระ สมาหาร

เป็นรัฐมนตรี

22. พลเอก พจน์ พหลโยธิน

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2487

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2487 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2487 เล่ม 61 หน้า 1519

คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ

1. พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2487
2. นายโป – ระ สมาหาร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายประจวบ บุนนาค เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พันเอก เรือง เรืองวีระยุทธ เป็นรัฐมนตรี
นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ เป็นรัฐมนตรี
พลอากาศตรี กาพย์ เทวฤทธิ์พันลึก ทัตตานนท์ เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2487
3. พลโท จิระ วิชิตสงคราม เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2487
4. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2487
5. นายศรีธรรมราช กาญจนโชติ รัฐมนตรี ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2488
6. พลโท จิระ วิชิตสงคราม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2488
7. พันตรี ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
นายเล้ง ศรีสมวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายเดือน บุนนาค พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2488
8. หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2488
9. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา) พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนาวาเอก
หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2488

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง โดยอ้างเหตุผลว่าได้มีการประกาศสันติภาพตามพระบรมราชโองการแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประเพณีนิยมแห่งวิถีการเมือง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเหมาะสมในอันที่จะยังมิตรภาพและดำเนินการเจรจาทำความเข้าใจอันดีกับฝ่ายพันธมิตร เข้าบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2488

ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2488