ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 8


 (๒๑ ธันวาคม ๒๔๘๐ – ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๘๐ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วยพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และนายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน(อุ่น อินทรโยธิน) ลงนามในประกาศ พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๘๐ มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

๑. นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๒. พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓. หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๔. นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเณย์ (สละ เอมะศิริ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

๕. นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

๖. นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ

๗. นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๘. นายพันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (มิตร พึ่งพระคุณ)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

๙. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๑๐. นายพันเอก พระบริภัณธ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ)

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

๑๑. นายพันเอก หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์)

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ

๑๒. หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)

เป็นรัฐมนตรี

๑๓. หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์)

เป็นรัฐมนตรี

๑๔. นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข)

เป็นรัฐมนตรี

๑๕. หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)

เป็นรัฐมนตรี

๑๖. นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ)

เป็นรัฐมนตรี

๑๗. พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)

เป็นรัฐมนตรี

๑๘. นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก)

เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๘๐

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๐ และได้รับความไว้วางใจจากสภาในวันเดียวกัน

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๔๘๐ เล่ม ๕๔ ภาค ๒ หน้า ๒๓๒๗

คณะรัฐมนตรีคณะนี้มีการเปลี่ยนแปลง คือ

๑. ตั้งนายพันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) เป็นรัฐมนตรี
พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ) เป็นรัฐมนตรี
ประกาศลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๘๑
๒. ตั้งนายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๑ ตราไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๑ และมีคำแถลงการณ์ของรัฐบาล

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๘๑ โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีนี้รักษาการไปจนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ อันเป็นวันที่ตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ