มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๖๖


ปี ๒๕๖๖

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๗

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๗๕

๒๘/๑๒/๒๕๖๖

การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๗๕

๒๘/๑๒/๒๕๖๖

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๗๕

๑๙/๑๒/๒๕๖๖

เรื่องสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๒๖๕๙๑

๑๒/๑๒/๒๕๖๖

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

นร ๐๕๐๕/๒๖๑๖๒

๐๔/๑๒/๒๕๖๖

การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

นร ๐๕๐๕/๒๖๑๕๕

๐๔/๑๒/๒๕๖๖

การติดตามและเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือดูแลคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

นร ๐๕๐๕/๒๕๒๘๙

๒๑/๑๑/๒๕๖๖

การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย

นร ๐๕๐๕/๒๕๑๘๖

๒๑/๑๑/๒๕๖๖

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว

นร ๐๕๐๕/๒๕๑๙๔

๒๑/๑๑/๒๕๖๖

มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๖๖/๖๗ (เพิ่มเติม) 

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๑๒

๑๔/๑๑/๒๕๖๖

การเร่งรัดการกำกับดูแล ควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๒๐

๑๔/๑๑/๒๕๖๖

รายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๒๐

๒๔/๑๐/๒๕๖๖

การสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๘

๒๔/๑๐/๒๕๖๖

ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นร ๐๕๐๕/๒๒๖๕๔

๒๔/๑๐/๒๕๖๖

การกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๘

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

การเร่งรัดการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

นร ๐๕๐๕/๒๒๓๓๕

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร หมอกควัน และฝุ่นควัน PM2.5

นร ๐๕๐๕/๒๒๒๒๒

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

การเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๙๗

๐๓/๑๐/๒๕๖๖

การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๙๑

๐๓/๑๐/๒๕๖๖

ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๙๖

๒๙/๐๘/๒๕๖๖

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ที่จังหวัดนราธิวาส

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๓๖

๑๘/๐๘/๒๕๖๖

การพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำในพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (มักกะสัน)

นร ๐๕๐๕/๑๒๐๕๐

๑๖/๐๕/๒๕๖๖

แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

นร ๐๕๐๕/๗๙๓๔

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก

นร ๐๕๐๕/๔๘๗๒

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๕๖๐

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

๒. โครงการสำคัญ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)

นร ๐๕๐๕/๒๒๓๔๗

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

การสนับสนุนการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๖

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๒๒๒๐๘

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

มาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด ๒๐ บาท ตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์ – รังสิต) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๒๗

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๐๔

๐๓/๑๐/๒๕๖๖

ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงสาธารณสุข (โครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบำราศนราดูร)

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๙๐

๐๓/๑๐/๒๕๖๖

ขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๖๓

๐๓/๑๐/๒๕๖๖

การขอก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงมหาดไทย

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๘๕

๐๓/๑๐/๒๕๖๖

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการคู่ขนาน ปี ๒๕๖๕/๖๖ และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.)

นร ๐๕๐๕/๘๑๑๙

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ

นร ๐๕๐๕/๕๐๕๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

ขออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

นร ๐๕๐๕/๓๕๘๒

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

นร ๐๕๐๕/๒๘๖๙

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป “โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต”

นร ๐๕๐๕/๑๙๐๒

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๙

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑)

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๘

๒๑/๑๑/๒๕๖๖

การป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๘

๒๑/๑๑/๒๕๖๖

มาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๘๑

๑๐/๑๐/๒๕๖๖

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของแรงงาน

นร ๐๕๐๓/๒๐๙๕๕

๐๓/๑๐/๒๕๖๖

การแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา ๑๖๙ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๗

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๗

๑๘/๐๗/๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย

นร ๐๕๐๕/  ๑๕๗๔๙

๑๘/๐๗/๒๕๖๖

แนวทางการดำเนินมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันดีเซล

นร ๐๕๐๕/  ๑๕๒๘๑

๑๑/๐๗/๒๕๖๖

แนวทางการจัดทำและการกำหนดมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

นร ๐๕๐๕/  ๑๕๑๐๑

๑๑/๐๗/๒๕๖๖

แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๙

๒๘/๐๓/๒๕๖๖

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๔

๒๘/๐๓/๒๕๖๖

แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

๔. การแต่งตั้ง

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (๑. นายพงศกร อรรณนพพร ฯลฯ จำนวน ๓ ราย)

นร ๐๕๐๘/๒๒๐๐๘

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย

นร ๐๕๐๘/๒๑๖๙๑

๑๐/๑๐/๒๕๖๖

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

นร ๐๕๐๘/๑๒๖๙๘

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

แจ้งผลการพิจารณา การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

นร ๐๕๐๘/๑๒๗๙๖

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย)

นร ๐๕๐๘/๗๗๓๓

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล)

นร ๐๕๐๘/๗๗๔๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์) 

นร ๐๕๐๘/๗๗๔๒

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ และนางสาวเจนจิรา รัตนเพียร)

นร ๐๕๐๘/๔๗๒๖

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฐวุฒิ กลางณรงค์) 

นร ๐๕๐๘/๔๗๔๗

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ และนายกูอาเซ็ม กูจินามิง)

นร ๐๕๐๘/๓๔๗๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

๕. รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์เเลนด์

นร ๐๕๐๕/๒๖๙๓๐

๑๙/๑๒/๒๕๖๖

รายงานผลการเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นร ๐๕๐๕/๒๖๙๓๐

๑๙/๑๒/๒๕๖๖

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๖ และแนวโน้มปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๑๓

๑๙/๑๒/๒๕๖๖

รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๐๓

๑๙/๑๒/๒๕๖๖

รายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙และขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๕/๒๖๐๖๒

๐๔/๑๒/๒๕๖๖

รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๒๕๔๕๗

๒๘/๑๑/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๒๕๔๗๑

๒๘/๑๑/๒๕๖๖

รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา ๕๐ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๒๕๖๕๒

๒๘/๑๑/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๒๕๔๖๓

๒๘/๑๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๘

นร ๐๕๐๕/๒๔๕๐๔

๑๔/๑๑/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๔๕๑๔

๑๔/๑๑/๒๕๖๖

รายงานความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม

นร ๐๕๐๕/๒๒๗๑๘

๒๔/๑๐/๒๕๖๖

รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๕๔

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

การรายงานผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นร ๐๕๐๕/๒๒๐๔๙

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

การเร่งจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นร ๐๕๐๕/๒๒๓๑๕

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๗๘

๑๐/๑๐/๒๕๖๖

รายงานประจำครึ่งปี (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๗๖

๑๐/๑๐/๒๕๖๖

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๗๗

๐๓/๑๐/๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๘

๒๙/๐๘/๒๕๖๖

รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๘๔๔๗

๒๙/๐๘/๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนที่รัฐอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๘๗

๐๘/๐๘/๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL)

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๖๐

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๕๐

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB236A

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๔๙

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และงบการเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๖๒

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๕๑

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการกำหนดมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

นร ๐๕๐๕/๑๖๓๑๒

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๗๕

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณชุมชนตลาดชลประทานปากเกร็ด

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๖๖

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒

๑๘/๐๗/๒๕๖๖

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๓๙

๑๘/๐๗/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๔

๑๘/๐๗/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๘

๑๘/๐๗/๒๕๖๖

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๐๗

๑๑/๐๗/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๑๖

๑๑/๐๗/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันสถานการณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม–มีนาคม ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๒๒

๑๑/๐๗/๒๕๖๖

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๕ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๕

๑๑/๐๗/๒๕๖๖

รายงานผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๕๖ การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน + ๓ ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๘๓

๑๑/๐๗/๒๕๖๖

รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๓๙

๐๕/๐๗/๒๕๖๖

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเร่งรัดการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๘๔

๐๕/๐๗/๒๕๖๖

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย – ตุรกี ครั้งที่ ๔ และกิจกรรมคู่ขนาน

นร ๐๕๐๕/๑๔๙๓๕

๐๕/๐๗/๒๕๖๖

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๕

๒๗/๐๖/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๖๔

๒๗/๐๖/๒๕๖๖

รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีการจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๓๘

๒๗/๐๖/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๓๗๙๑

๒๐/๐๖/๒๕๖๖

รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๖

๒๐/๐๖/๒๕๖๖

ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๓๗๗๙

๒๐/๐๖/๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๙

๒๐/๐๖/๒๕๖๖

รายงานประจำปี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นร ๐๕๐๕/๑๓๑๐๕

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๓๗

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๓๑๖๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

นร ๐๕๐๕/๑๓๑๖๘

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๐๖

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

สรุปผลการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๖

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๘๖

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๒๗

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๓ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๙

๒๓/๐๕/๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๑

๒๓/๐๕/๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๒

๒๓/๐๕/๒๕๖๖

รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๖ (SDG 6)

นร ๐๕๐๕/๑๒๓๕๒

๒๓/๐๕/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๓

๑๖/๐๕/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕

๑๖/๐๕/๒๕๖๖

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๐๔

๑๖/๐๕/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๐๘

๑๖/๐๕/๒๕๖๖

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๘๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๖

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๑๑๐๑

๐๒/๐๕/๒๕๖๖

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๑๑๖๕

๐๒/๐๕/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๑๐๖๗๐

๒๕/๐๔/๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมต่อข้อเสนอแนะมาตรการการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิทธิเด็กในสถานการณ์การใช้กัญญาในประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๙๒

๒๕/๐๔/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีการบังคับให้นักเรียนลาออกจากโรงเรียนและกลั่นแกล้งดำเนินคดีอาญากับผู้ปกครอง

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๙๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๖

รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี กรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เรื่อง สิทธิการเข้าถึงบริการไฟฟ้าในครัวเรือน)

นร ๐๕๐๕/๑๐๘๐๓

๒๕/๐๔/๒๕๖๖

รายงานสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๐๘๙๖

๒๕/๐๔/๒๕๖๖

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๐๓๒๘

๑๘/๐๔/๒๕๖๖

รายงานผลการพิจารณาในภาพรวมต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติกับสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

นร ๐๕๐๕/๙๒๙๙

๒๘/๐๓/๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการจัดการที่ดินของหน่วยงานของรัฐ

นร ๐๕๐๕/๙๓๒๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๖

รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๙๔๕๐

๒๘/๐๓/๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕

๒๘/๐๓/๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีกรณีกล่าวอ้างว่าได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ครบถ้วน

นร ๐๕๐๕/๙๕๓๓

๒๘/๐๓/๒๕๖๖

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๘๘๔๔

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๐

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี : การนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศไทยในลักษณะ Soft Power

นร ๐๕๐๕/๘๗๕๓

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ในห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๘๖๓๙

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๑

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๔๖๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

รายงานผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Corruption Perception Index: CPI 2022)

นร ๐๕๐๕/ว ๗๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๔๙๔๐

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๕ ทั้งปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๔๙๒๘

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ [เรื่อง การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนที่เกิดจากโรคหายาก (Newborn Screening)]

นร ๐๕๐๕/๔๙๒๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ กรมประชาสัมพันธ์ และ รายงานผลการดำเนินงานการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันสถานการณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๔๙๒๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการของงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”

นร ๐๕๐๕/๓๕๕๓

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑)

นร ๐๕๐๕/ว ๕๔

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๐

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๕๐๘

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๕๐๙

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๔

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

รายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๙๙

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๖

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

๖. อื่น ๆ

ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒๓

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๖๔

๒๘/๑๒/๒๕๖๖

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายวงเงินค้ำประกันสินเชื่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๑๐

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๖๔

๒๘/๑๒/๒๕๖๖

การยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co – operation and Development: OECD)

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๖๔

๒๘/๑๒/๒๕๖๖

การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๒๖ (The 26th GMS Ministerial Conference)

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๖๔

๑๒/๑๒/๒๕๖๖

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุ่น

นร ๐๕๐๕/๒๖๕๔๐

๑๒/๑๒/๒๕๖๖

การขอรับความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแห่งสมาพันธรัฐสวิส ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อดำเนินความร่วมมือในโครงการลดปัญหาความยากจนโดยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะแรงงาน และการยกระดับโอกาสการเข้าถึงการจ้างงานในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และไทย ระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๒๖๕๖๓

๑๒/๑๒/๒๕๖๖

ร่างคำมั่นของประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

นร ๐๕๐๕/๒๖๑๔๑

๐๔/๑๒/๒๕๖๖

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

นร ๐๕๐๕/๒๔๙๓๖

๒๑/๑๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan Special Meeting of Justice Ministers: AJSMJ) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๕๑๗๕

๒๑/๑๑/๒๕๖๖

การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยใช้ระบบ National Single Window

นร ๐๕๐๕/๒๕๑๙๐

๒๑/๑๑/๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะกรณีสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสม

นร ๐๕๐๕/๒๔๕๙๔

๑๔/๑๑/๒๕๖๖

การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี ๒๕๖๗

นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๕

๒๔/๑๐/๒๕๖๖

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/ ๒๒๗๒๖

๒๔/๑๐/๒๕๖๖

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๕

นร ๐๕๐๕/ ๒๒๗๐๓

๒๔/๑๐/๒๕๖๖

การประชุมหารือพิเศษของรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน – ญี่ปุ่น 

นร ๐๕๐๕/ ๒๒๖๖๙

๒๔/๑๐/๒๕๖๖

การจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นร ๐๕๐๕/ ๒๒๖๕๐

๒๔/๑๐/๒๕๖๖

การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวชายแดน

นร ๐๕๐๕/ ๒๒๓๐๔

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

การให้ความเห็นชอบและร่วมรับรองเอกสารข้อริเริ่มว่าด้วยกรอบความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียว

นร ๐๕๐๕/ ๒๑๙๔๙

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

นร ๐๕๐๕/ ๒๒๐๖๙

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างอนาคตทางพลังงานที่มั่นคง ยั่งยืน และเชื่อมโยงกัน สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

นร ๐๕๐๕/ ๒๒๑๓๙

๑๖/๑๐/๒๕๖๖

เอกสารผลลัพธ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒๓

นร ๐๕๐๕/ ๒๑๕๑๖

๑๐/๑๐/๒๕๖๖

การรับรองร่างถ้อยแถลงฮาลองสำหรับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนโดยการขับเคลื่อนขั้นตอนปฏิบัติล่วงหน้าในการจัดการภัยพิบัติ (Ha Long Ministerial Statement on the Strengthening of ASEAN Anticipatory Actions in Disaster Management)

นร ๐๕๐๕/ ๒๑๖๐๑

๑๐/๑๐/๒๕๖๖

การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมหารือเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน-สหรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Draft Joint Statement of The ASEAN-U.S. High-Level Dialogue on The Rights of Persons with Disabilities)

นร ๐๕๐๕/ ๒๑๕๒๑

๑๐/๑๐/๒๕๖๖

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ครบ ๗ ปี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๖

๒๖/๐๙/๒๕๖๖

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา

นร ๐๕๐๕/ ๒๐๓๕๓

๒๖/๐๙/๒๕๖๖

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
(เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการของกรุงเทพมหานคร)

นร ๐๕๐๕/ ๒๐๕๗๔

๒๖/๐๙/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙

๒๙/๐๘/๒๕๖๖

รายงานผลการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการได้มาและการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ทำการและที่พักเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา

นร ๐๕๐๕/๑๘๕๓๕

๒๙/๐๘/๒๕๖๖

การรับรองร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเป็นภูมิภาคที่มีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน (ASEAN Leaders’Declaration on Sustainable Resilience)

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๗๗

๒๙/๐๘/๒๕๖๖

การรับรองร่างกรอบงานเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียน (ASEAN Villages Network Framework)

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๙๒

๒๙/๐๘/๒๕๖๖

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๒

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๘๔

๐๘/๐๘/๒๕๖๖

ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน ในพื้นที่ป่าชายเลนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๕๙

๐๘/๐๘/๒๕๖๖

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ ๑๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๔๔

๐๘/๐๘/๒๕๖๖

ผลการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๕ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๕๑

๐๘/๐๘/๒๕๖๖

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๙๗

๐๘/๐๘/๒๕๖๖

ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี ๒๕๖๖ (Ministers Responsible for Trade Meeting 2023)

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๖๙

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

นร ๐๕๐๕/๑๖๓๔๓

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๔

๒๕/๐๗/๒๕๖๖

การขออนุมัติให้ประเทศไทยยื่นประมูลสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ ๑๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๑๒

๑๘/๐๗/๒๕๖๖

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๖ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๓๑

๑๑/๐๗/๒๕๖๖

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๖ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๘๙

๑๑/๐๗/๒๕๖๖

ขออนุมัติงบประมาณ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเบิกจ่ายโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม งวดที่ ๓ และงวดสุดท้าย

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๗๔

๐๕/๐๗/๒๕๖๖

การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรณีสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๙๒

๐๕/๐๗/๒๕๖๖

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๔๓๑

๒๗/๐๖/๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการทุจริต

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๓๕

๒๗/๐๖/๒๕๖๖

ผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๙ (CITES CoP19)

นร ๐๕๐๕/๑๓๙๖๗

๒๐/๐๖/๒๕๖๖

การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ และร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชน+๓ ครั้งที่ ๘

นร ๐๕๐๕/๑๓๙๑๖

๒๐/๐๖/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๘

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ และแผนงานอาเซียน – ญี่ปุ่น ด้านกฎหมายและงานยุติธรรม

นร ๐๕๐๕/๑๓๑๓๔

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีของการประชุม UN-Habitat Assembly สมัยที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๑๓๑๔๔

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

ผลการประชุมทบทวนการดำเนินการด้านน้ำในห้วงแรกของทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ “น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน”ค.ศ. 2018 – 2023 (Midterm Comprehensive Review of the Implementation of the Objectives of the nternational Decade for Action “Water for Sustainable Development”:United Nations 2023 Water Conference)

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๒๘

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

ขอความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการดำเนินโครงการ Innovative Climate Risk Financing for the Agricultural Sector in the ASEAN Region และขอความเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ 

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๔๒

๐๖/๐๖/๒๕๖๖

การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting (HLPM) ภายใต้กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๗๐

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา)

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๑๕

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๕๒

นร ๐๕๐๕/๑๒๒๖๐

๒๓/๐๕/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการจัดทำมาตรการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านมลพิษจากพลาสติก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นร ๐๕๐๕/๑๒๓๗๕

๒๓/๐๕/๒๕๖๖

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๑๒๔๐๘

๒๓/๐๕/๒๕๖๖

การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยการทบทวนครึ่งวาระของกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ค.ศ. 2015-2030

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๒๙

๑๖/๐๕/๒๕๖๖

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๖ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๓๖

๑๖/๐๕/๒๕๖๖

จังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. 2025)

นร ๐๕๐๕/๑๒๐๒๐

๑๖/๐๕/๒๕๖๖

การรับรองร่างปฏิญญาของการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกลุ่ม ๗๗ บวกสาธารณรัฐประชาชนจีน

นร ๐๕๐๕/๑๑๑๐๙

๐๒/๐๕/๒๕๖๖

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นร ๐๕๐๕/๑๑๑๖๗

๐๒/๐๕/๒๕๖๖

ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๙

นร ๐๕๐๕/๑๐๓๗๓

๑๘/๐๔/๒๕๖๖

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๑๙

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

การดำเนินการด้านการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ

นร ๐๕๐๕/๗๘๓๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๔๘๔๘

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ ๕

นร ๐๕๐๕/๓๔๗๔

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

ร่างแถลงข่าวร่วมสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

นร ๐๕๐๕/๓๔๘๖

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

การขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๒

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๓ สาขาอาชีพ ๑๗ สาขา

นร ๐๕๐๕/๒๘๕๘

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๗

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

ร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๘๖๔

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

ร่างเอกสารที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๖

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

การนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๐

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๘

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๗

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องและการเป็นประธานการประชุมด้านการศึกษาอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ณ ประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๐๖๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที่ ๒ (ค.ศ. 2023-2028)

นร ๐๕๐๕/๑๐๘๔

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

เอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-ตุรกี ครั้งที่่ ๔

นร ๐๕๐๕/๑๐๘๗

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

การพิจารณากำหนด “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าภายใต้แผนงาน The Programme for COVID-19 Crisis Response Emergency Support จากรัฐบาลญี่ปุ่น

นร ๐๕๐๕/๖๙๓

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER) ครั้งที่ ๖ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๗๓๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

ขอความเห็นชอบการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CTBTO On – site Inspection Regional Introductory Course (OSI-RIC24)

นร ๐๕๐๕/๖๗๘

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

(ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/๑๖๓

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

การรับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ASEAN-Russian Federation Plan of Action on Education 2022-2026)

นร ๐๕๐๕/๒๒๓

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๑๓

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

(ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/๑๔๓

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า