มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๖๖


ปี ๒๕๖๖

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

นร ๐๕๐๕/๗๙๓๔

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก

นร ๐๕๐๕/๔๘๗๒

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๕๖๐

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

๒. โครงการสำคัญ

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการคู่ขนาน ปี ๒๕๖๕/๖๖ และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.)

นร ๐๕๐๕/๘๑๑๙

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ

นร ๐๕๐๕/๕๐๕๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

ขออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

นร ๐๕๐๕/๓๕๘๒

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

นร ๐๕๐๕/๒๘๖๙

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป “โครงการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต”

นร ๐๕๐๕/๑๙๐๒

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๙

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

(ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

๔. การแต่งตั้ง

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย)

นร ๐๕๐๘/๗๗๓๓

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล)

นร ๐๕๐๘/๗๗๔๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์) 

นร ๐๕๐๘/๗๗๔๒

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ และนางสาวเจนจิรา รัตนเพียร)

นร ๐๕๐๘/๔๗๒๖

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายณัฐวุฒิ กลางณรงค์) 

นร ๐๕๐๘/๔๗๔๗

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ และนายกูอาเซ็ม กูจินามิง)

นร ๐๕๐๘/๓๔๗๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

๕. รายงาน

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๘๘๔๔

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๐

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี : การนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศไทยในลักษณะ Soft Power

นร ๐๕๐๕/๘๗๕๓

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ในห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๘๖๓๙

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๑

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๑ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๔๖๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

รายงานผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Corruption Perception Index: CPI 2022)

นร ๐๕๐๕/ว ๗๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๔๙๔๐

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๕ ทั้งปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๔๙๒๘

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ [เรื่อง การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนที่เกิดจากโรคหายาก (Newborn Screening)]

นร ๐๕๐๕/๔๙๒๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ กรมประชาสัมพันธ์ และ รายงานผลการดำเนินงานการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันสถานการณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๔๙๒๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการของงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”

นร ๐๕๐๕/๓๕๕๓

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑)

นร ๐๕๐๕/ว ๕๔

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๐

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๕๐๘

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๕๐๙

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๔

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

รายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๙๙

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๖

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

๖. อื่น ๆ

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๑๙

๒๑/๐๓/๒๕๖๖

การดำเนินการด้านการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ

นร ๐๕๐๕/๗๘๓๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๖

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๔๘๔๘

๒๑/๐๒/๒๕๖๖

สรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ ๕

นร ๐๕๐๕/๓๔๗๔

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

ร่างแถลงข่าวร่วมสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

นร ๐๕๐๕/๓๔๘๖

๐๗/๐๒/๒๕๖๖

การขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๒

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๓ สาขาอาชีพ ๑๗ สาขา

นร ๐๕๐๕/๒๘๕๘

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๗

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

ร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๘๖๔

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

ร่างเอกสารที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๖

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

การนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๐

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๘

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ ๒๗

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องและการเป็นประธานการประชุมด้านการศึกษาอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ณ ประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๐๖๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐตุรกี ฉบับที่ ๒ (ค.ศ. 2023-2028)

นร ๐๕๐๕/๑๐๘๔

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

เอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-ตุรกี ครั้งที่่ ๔

นร ๐๕๐๕/๑๐๘๗

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

การพิจารณากำหนด “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๖

ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าภายใต้แผนงาน The Programme for COVID-19 Crisis Response Emergency Support จากรัฐบาลญี่ปุ่น

นร ๐๕๐๕/๖๙๓

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

ผลการประชุมกรอบความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสิงคโปร์ (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship: STEER) ครั้งที่ ๖ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๗๓๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

ขอความเห็นชอบการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CTBTO On – site Inspection Regional Introductory Course (OSI-RIC24)

นร ๐๕๐๕/๖๗๘

๑๐/๐๑/๒๕๖๖

(ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/๑๖๓

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

การรับรองแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ASEAN-Russian Federation Plan of Action on Education 2022-2026)

นร ๐๕๐๕/๒๒๓

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๑๑๓

๐๓/๐๑/๒๕๖๖

(ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/๑๔๓

๐๓/๐๑/๒๕๖๖