มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ


ลำดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๒

๑.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๑๑๖๘๔

๒๖/๐๓/๖๒

๒.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๑๑๔๑๗

๒๖/๐๓/๖๒

๓.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

๑๐๖๐๗

๑๙/๐๓/๖๒

๔.

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๙๓๖๔

๑๒/๐๓/๖๒

๕.

ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๗๕๑๔

๒๖/๐๒/๖๒

๖.

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๗๑๐๔

๑๘/๐๒/๖๒

๗.

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….

๕๑๘๔

๐๕/๐๒/๖๒

๘.

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๕๒๑๓

๐๕/๐๒/๖๒

๙.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. …. [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)]

๔๙๘๑

๐๕/๐๒/๖๒

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)]

๕๒๐๙

๐๕/๐๒/๖๒

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

๔๒๐๓

๒๙/๐๑/๖๒

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๔๒๔๑

๒๙/๐๑/๖๒

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๔๕๕๑

๒๙/๐๑/๖๒

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๔๒๒๗

๒๙/๐๑/๖๒

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒)]

๔๓๙๓

๒๙/๐๑/๖๒

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)]

๓๔๐๔

๒๒/๐๑/๖๒

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ….

๑๖๑๒

๐๘/๐๑/๖๒

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ….

๑๒๘๔

๐๘/๐๑/๖๒

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. …

๑๓๒๘

๐๘/๐๑/๖๒

๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๑๖๘๓

๐๘/๐๑/๖๒

๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ….

๑๖๗๓

๐๘/๐๑/๖๒

๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒)]

๑๒๓๘

๐๘/๐๑/๖๒

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๑

๑.

รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๗๖๖๔

๒๖/๑๑/๖๑

๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓๘๓๘๖

๒๖/๑๑/๖๑

๓.

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท)

๓๘๔๗๗

๒๖/๑๑/๖๑

๔.

ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น)

๓๘๔๑๔

๒๖/๑๑/๖๑

๕.

ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๘๔๕๖

๒๖/๑๑/๖๑

๖.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....รวม ๒ ฉบับ

๓๘๖๕๘

๒๖/๑๑/๖๑

๗.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....

๓๘๖๘๖

๒๖/๑๑/๖๑

๘.

ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

ว(ล)๓๗๙๘๕

๒๖/๑๑/๖๑

๙.

ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

๓๗๑๑๕

๒๐/๑๑/๖๑

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

๓๗๑๑๗

๒๐/๑๑/๖๑

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

๓๗๔๐๐

๒๐/๑๑/๖๑

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๓๖๑๑๗

๑๓/๑๑/๖๑

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๖๒๙๐

๑๓/๑๑/๖๑

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ[ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๓๕๙๓๒

๑๓/๑๑/๖๑

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

๓๖๑๑๐

๑๓/๑๑/๖๑

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

๓๖๑๑๓

๑๓/๑๑/๖๑

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) [(สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

๓๖๑๓๒

๑๓/๑๑/๖๑

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๕๓๓๕

๐๖/๑๑/๖๑

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....

๓๕๘๑๔

๐๖/๑๑/๖๑

๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๓๕๘๐๑

๐๖/๑๑/๖๑

๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

๓๕๖๒๑

๐๖/๑๑/๖๑

๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

ว(ล)๓๕๓๔๔

๐๖/๑๑/๖๑

๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(มาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

ว(ล)๓๕๓๔๖

๐๖/๑๑/๖๑

๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

๓๕๔๔๑

๐๖/๑๑/๖๑

๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโนยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

๓๕๖๓๕

๐๖/๑๑/๖๑

๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)]

๓๕๖๓๙

๐๖/๑๑/๖๑

๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)

๓๔๕๗๕

๓๐/๑๐/๖๑

๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. ....

๓๔๕๘๓

๓๐/๑๐/๖๑

๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๔๓๒๘

๓๐/๑๐/๖๑

๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๔๓๘๓

๓๐/๑๐/๖๑

๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)]

๓๔๓๗๐

๓๐/๑๐/๖๑

๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว )[สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)]

ว(ล)๓๔๓๘๑

๓๐/๑๐/๖๑

๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)]

๓๔๕๗๐

๓๐/๑๐/๖๑

๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

๓๔๓๖๒

๒๔/๑๐/๖๑

๓๕.

ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๓๓๒๘

๒๔/๑๐/๖๑

๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓๔๐๗๒

๒๔/๑๐/๖๑

๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

๓๔๓๓๘

๒๔/๑๐/๖๑

๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....

๓๔๑๑๔

๒๔/๑๐/๖๑

๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

๓๓๕๑๗

๒๔/๑๐/๖๑

๔๐.

ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑)

๓๔๐๓๔

๒๔/๑๐/๖๑

๔๑.

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑)

๓๔๐๒๘

๒๔/๑๐/๖๑

๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๓๒๘๐๒

๑๖/๑๐/๖๑

๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)

๓๒๘๑๓

๑๖/๑๐/๖๑

๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๓๑๘๖๘

๑๐/๑๐/๖๑

๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๓๑๖๑๙

๑๐/๑๐/๖๑

๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๑๙๓๙

๑๐/๑๐/๖๑

๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓๑๖๒๔

๑๐/๑๐/๖๑

๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ....

๓๑๙๔๖

๑๐/๑๐/๖๑

๔๙.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)]

๓๑๖๔๒

๑๐/๑๐/๖๑

๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)]

๓๑๙๗๗

๑๐/๑๐/๖๑

๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐๙๙๑

๐๒/๑๐/๖๑

๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

๓๑๑๙๒

๐๒/๑๐/๖๑

๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว)

๓๐๗๙๑

๐๒/๑๐/๖๑

๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น)

๓๐๘๔๑

๐๒/๑๐/๖๑

๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)]

๓๐๕๖๑

๐๒/๑๐/๖๑

๕๖.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)]

๓๐๕๖๔

๐๒/๑๐/๖๑

๕๗.

ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐๐๒๘

๒๕/๐๙/๖๑

๕๘.

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑)]

๒๙๖๙๙

๒๕/๐๙/๖๑

๕๙.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....

๒๙๑๐๖

๑๘/๐๙/๖๑

๖๐.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....

๒๙๑๒๐

๑๘/๐๙/๖๑

๖๑.

ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑)]

๒๙๓๑๓

๑๘/๐๙/๖๑

๖๒.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. ....

๒๘๔๓๖

๑๑/๐๙/๖๑

๖๓.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี)

๒๘๔๐๔

๑๑/๐๙/๖๑

๖๔.

ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....

๒๘๑๖๔

๑๑/๐๙/๖๑

๖๕.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....

๒๗๓๙๔

๐๔/๐๙/๖๑

๖๖.

ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....

๒๗๔๐๖

๐๔/๐๙/๖๑

๖๗.

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๖ ฉบับ

๒๗๔๘๙

๐๔/๐๙/๖๑

๖๘.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑))

ว(ล)๒๗๒๒๑

๐๔/๐๙/๖๑

๖๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑)]

ว(ล)๒๘๔๑๗

๐๔/๐๙/๖๑

๗๐.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)

๒๖๔๘๑

๒๘/๐๘/๖๑

๗๑.

ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

๒๖๖๗๙

๒๘/๐๘/๖๑

๗๒.

ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ....

๒๖๕๐๖

๒๘/๐๘/๖๑

๗๓.

ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....

๒๖๕๑๙

๒๘/๐๘/๖๑

๗๔.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๒๖๓๒๘

๒๘/๐๘/๖๑

๗๕.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

ว(ล)๒๖๓๒๙

๒๘/๐๘/๖๑

๗๖.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....

๒๕๕๓๐

๒๑/๐๘/๖๑

๗๗.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม ๒ ฉบับ

๒๕๘๐๕

๒๑/๐๘/๖๑

๗๘.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)]

ว(ล)๒๕๕๔๑

๒๑/๐๘/๖๑

๗๙.

ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

๒๔๐๓๙

๐๗/๐๘/๖๑

๘๐.

ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓๙๑๘

๐๗/๐๘/๖๑

๘๑.

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)]

๒๓๙๐๙

๐๗/๐๘/๖๑

๘๒.

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)]

๒๓๙๑๓

๐๗/๐๘/๖๑

๘๓.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๒๒๘๐๒

๓๑/๐๗/๖๑

๘๔.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๒๔๔๖

๒๔/๐๗/๖๑

๘๕.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ]

๒๑๗๕๓

๑๗/๐๗/๖๑

๘๖.

ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ....

๒๐๙๙๓

๑๐/๐๗/๖๑

๘๗.

ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. ....

๒๐๙๗๙

๑๐/๐๗/๖๑

๘๘.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....

๒๑๑๙๒

๑๐/๐๗/๖๑

๘๙.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑)]

๒๐๗๘๕

๑๐/๐๗/๖๑

๙๐.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....

๒๐๐๐๘

๐๓/๐๗/๖๑

๙๑.

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

๒๐๑๘๐

๐๓/๐๗/๖๑

๙๒.

ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)]

๒๐๑๗๖

๐๓/๐๗/๖๑

๙๓.

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

๒๐๑๘๐

๐๓/๐๗/๖๑

๙๔.

ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)]

๒๐๑๗๖

๐๓/๐๗/๖๑

๙๕.

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๐๑๘๔

๐๓/๐๗/๖๑

๙๖.

ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๒๔๖

๒๗/๐๖/๖๑

๙๗.

ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)]

๑๙๑๓๙

๒๗/๐๖/๖๑

๙๘.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘๓๘๓

๑๙/๐๖/๖๑

๙๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)]

๑๘๓๖๕

๑๙/๐๖/๖๑

๑๐๐.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย และค่าธรรมเนียม) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑๘๒๐๔

๑๙/๐๖/๖๑

๑๐๑.

ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๗๖๗๖

๑๒/๐๖/๖๑

๑๐๒.

ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑๗๔๙๙

๑๒/๐๖/๖๑

๑๐๓.

ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๖๙๐๑

๐๕/๐๖/๖๑

๑๐๔.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๐๙๖

๒๘/๐๕/๖๑

๑๐๕.

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๖๐๓๑

๒๘/๐๕/๖๑

๑๐๖.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๑๔๗๔๕

๒๒/๐๕/๖๑

๑๐๗.

ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๑๘๘

๒๒/๐๕/๖๑

๑๐๘.

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๙๓๙

๒๒/๐๕/๖๑

๑๐๙.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

๑๕๔๒๓

๒๒/๐๕/๖๑

๑๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ )

๑๔๙๕๘

๒๒/๐๕/๖๑

๑๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๑๔๓๔๕

๑๕/๐๕/๖๑

๑๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๒๗๙

๑๕/๐๕/๖๑

๑๑๓.

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๓๔๑๑

๑๕/๐๕/๖๑

๑๑๔.

ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ว ๒๓๘

๐๘/๐๕/๖๑

๑๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๔๘๑

๐๘/๐๕/๖๑

๑๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)]

๑๓๔๗๗

๐๘/๐๕/๖๑

๑๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)]

๙๐๗๘

๐๑/๐๕/๖๑

๑๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๘๖๘

๒๔/๐๔/๖๑

๑๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๓เมษายน ๒๕๖๑)

๑๑๙๙๑

๒๔/๐๔/๖๑

๑๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๑๙๘

๑๗/๐๔/๖๑

๑๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....

๑๑๑๘๑

๑๗/๐๔/๖๑

๑๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๔๐๑

๑๗/๐๔/๖๑

๑๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

๑๐๗๘๕

๑๐/๐๔/๖๑

๑๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๘๐๐

๑๐/๐๔/๖๑

๑๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....

๑๐๐๕๙

๐๓/๐๔/๖๑

๑๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

๑๐๐๗๐

๐๓/๐๔/๖๑

๑๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....รวม ๒ ฉบับ

๙๓๔๒

๒๗/๐๓/๖๑

๑๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๐๘๖

๒๗/๐๓/๖๑

๑๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. ....และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๐๑๔

๒๗/๐๓/๖๑

๑๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด)

๘๙๙๔

๒๗/๐๓/๖๑

๑๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)]

๙๐๗๘

๒๗/๐๓/๖๑

๑๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)]

๙๐๙๔

๒๗/๐๓/๖๑

๑๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑)

๙๐๙๙

๒๗/๐๓/๖๑

๑๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๕๐๑

๒๐/๐๓/๖๑

๑๓๕.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)

๘๒๕๘

๒๐/๐๓/๖๑

๑๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....

๗๖๑๔

๑๓/๐๓/๖๑

๑๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล)

๖๓๕๑

๒๗/๐๒/๖๑

๑๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๑๑๖

๒๗/๐๒/๖๑

๑๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๔๖๒

๒๐/๐๒/๖๑

๑๔๐.

การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....)

๕๒๙๗

๒๐/๐๒/๖๑

๑๔๑.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

ว ๑๐๕

๒๐/๐๒/๖๑

๑๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง พ.ศ. ....

๔๓๓๙

๑๓/๐๒/๖๑

๑๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๕๓๑

๑๓/๐๒/๖๑

๑๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ....

๓๘๗๗

๐๖/๐๒/๖๑

๑๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

๓๔๑๒

๓๐/๐๑/๖๑

๑๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๐๐

๒๓/๐๑/๖๑

๑๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

๒๓๓๒

๒๓/๐๑/๖๑

๑๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และข้อเสนอการปรับโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๗๙๙

๑๖/๐๑/๖๑

๑๔๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)

๑๕๖๓

๑๖/๐๑/๖๑

๑๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๗๓

๐๙/๐๑/๖๑

๑๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....

๙๙๑

๐๙/๐๑/๖๑

๑๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]

๒๗๕

๐๓/๐๑/๖๑

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๖๐

๑.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๔๑๐๙๖

๑๙/๑๒/๖๐

๒.

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๗๙๓๑

๒๑/๑๑/๖๐

๓.

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตำรวจกองประจำการ)

๓๘๓๘๑

๒๑/๑๑/๖๐

๔.

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....

๓๘๒๑๐

๒๑/๑๑/๖๐

๕.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๘๐๘๗

๒๑/๑๑/๖๐

๖.

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... พร้อมเสนอร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๘๓๙๗

๒๑/๑๑/๖๐

๗.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

๓๘๑๔๙

๒๑/๑๑/๖๐

๘.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา)]

๓๗๐๒๑

๑๔/๑๑/๖๐

๙.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ....

๓๗๑๖๔

๑๔/๑๑/๖๐

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ

๓๖๓๙๗

๐๗/๑๑/๖๐

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๖๗๕๔

๐๗/๑๑/๖๐

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....

๓๖๓๐๘

๐๗/๑๑/๖๐

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

๓๕๐๓๗

๒๔/๑๐/๖๐

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๔๑๐๒

๑๗/๑๐/๖๐

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพการทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ] และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ

๓๔๒๗๔

๑๗/๑๐/๖๐

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

๓๓๕๘๒

๑๐/๑๐/๖๐

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓๒๘๖๗

๐๓/๑๐/๖๐

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๑๘๒๐

๒๖/๐๙/๖๐

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

๓๐๙๐๘

๑๙/๐๙/๖๐

๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ....

๓๐๕๓๘

๑๒/๐๙/๖๐

๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐๒๑๑

๑๒/๐๙/๖๐

๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๓๔๘

๑๕/๐๘/๖๐

๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

๒๗๖๖๖

๒๒/๐๘/๖๐

๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

๒๗๖๔๐

๒๒/๐๘/๖๐

๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

๒๗๐๒๖

๑๕/๐๘/๖๐

๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๙๐๔

๑๕/๐๘/๖๐

๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

๒๖๖๐๐

๐๘/๐๘/๖๐

๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

๒๖๕๙๓

๐๘/๐๘/๖๐

๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

๒๖๓๐๓

๐๘/๐๘/๖๐

๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๕๘๐

๐๑/๐๘/๖๐

๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าถึงและได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด) (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

๒๕๐๒๗

๒๕/๐๗/๖๐

๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

๒๕๘๒๔

๒๕/๐๗/๖๐

๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

๒๔๘๘๐

๒๕/๐๗/๖๐

๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๘๒๒๓

๓๐/๐๕/๖๐

๓๕.

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

ว(ล) ๑๓๐๕๘

๑๑/๐๔/๖๐

๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

๑๓๐๔๙

๑๑/๐๔/๖๐

๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....

๑๒๑๓๗

๐๔/๐๔/๖๐

๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๒๐๒

๐๔/๐๔/๖๐

๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....

๑๒๕๙๐

๐๔/๐๔/๖๐

๔๐.

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๕๕

๒๘/๐๓/๖๐

๔๑.

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ) เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช

๑๐๙๘๑

๒๘/๐๓/๖๐

๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๙๗๘๗

๒๑/๐๓/๖๐

๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

๑๐๑๓๐

๒๑/๐๓/๖๐

๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....

๙๓๐๖

๑๔/๐๓/๖๐

๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....

๘๑๙๙

๐๗/๐๓/๖๐

๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....

๘๖๐๔

๐๗/๐๓/๖๐

๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๑๘๖

๐๗/๐๓/๖๐

๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๕๖๖

๐๗/๐๓/๖๐

๔๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๓๙๐

๐๗/๐๓/๖๐

๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๕๕๖

๐๗/๐๓/๖๐

๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติถอนสภาพและโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่บริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด พ.ศ. ....

๗๓๑๓

๒๘/๐๒/๖๐

๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

๗๔๖๕

๒๘/๐๒/๖๐

๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๖๒๐

๒๘/๐๒/๖๐

๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๗๓๘

๒๑/๐๒/๖๐

๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์)

๕๑๕๘

๐๗/๐๒/๖๐

๕๖.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....    

๓๓๐๓

๒๔/๐๑/๖๐

๕๗.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... 

๓๓๑๕

๒๔/๐๑/๖๐

๕๘.

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

๓๑๑๗

๒๔/๐๑/๖๐

๕๙.

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....    

๓๐๙๓

๒๔/๐๑/๖๐

๖๐.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๐๙๕

๑๗/๐๑/๖๐

๖๑.

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๒๒๗

๑๗/๐๑/๖๐

๖๒.

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

๒๓๖๕

๑๗/๐๑/๖๐

๖๓.

กฎหมายสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ [ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๑๗๐๑

๑๐/๐๑/๖๐

๖๔.

ร่างพระราชบัญญัติภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อควบรวมกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุนกีฬามวย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

๑๖๓๐

๑๐/๐๑/๖๐

๖๕.

ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐   

๒๒๑

๐๔/๐๑/๖๐

๖๖.

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

๔๗๘

๐๔/๐๑/๖๐

๖๗.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

๓๙๖

๐๔/๐๑/๖๐

๖๘.

ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....   

๔๔๕

๐๔/๐๑/๖๐

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๙

๑.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

๔๘๖๙๔

๒๗/๑๒/๕๙

๒.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....

๔๘๖๙๑

๒๗/๑๒/๕๙

๓.

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๘๗๐๕

๒๗/๑๒/๕๙

๔.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....

๔๘๔๒๒

๒๗/๑๒/๕๙

๕.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....)

๔๗๒๙๐

๒๐/๑๒/๕๙

๖.

ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... (แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย)

๔๗๘๘๖

๒๐/๑๒/๕๙

๗.

ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

๔๗๘๕๔

๒๐/๑๒/๕๙

๘.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๔๖๔๖๕

๑๓/๑๒/๕๙

๙.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๔๖๕๖๐

๑๓/๑๒/๕๙

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔๖๘๕๐

๑๓/๑๒/๕๙

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการกำหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี)

๔๖๘๗๙

๑๓/๑๒/๕๙

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๖๘๘๗

๑๓/๑๒/๕๙

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๗๐๔๐

๑๓/๑๒/๕๙

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๔๖๘๖๖

๑๓/๑๒/๕๙

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๕๘๑๓

๐๗/๑๒/๕๙

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)

๔๖๐๘๘

๐๗/๑๒/๕๙

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔๔๙๕๘

๒๙/๑๑/๕๙

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม [ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] [มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม]

๔๔๙๔๘

๒๙/๑๑/๕๙

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และมาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล]

๔๔๙๔๘

๒๙/๑๑/๕๙

๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๔๙๖๘

๒๙/๑๑/๕๙

๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....

๔๔๐๓๑

๒๒/๑๑/๕๙

๒๒.

ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....

๔๓๐๓๐

๑๕/๑๑/๕๙

๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๓๓๒๘

๑๕/๑๑/๕๙

๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๒๙๙๔

๑๕/๑๑/๕๙

๒๕.

มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ [ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๔๒๑๑๙

๐๘/๑๑/๕๙

๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....

๔๒๐๘๒

๐๘/๑๑/๕๙

๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ความผิด)

๔๒๐๒๔

๐๘/๑๑/๕๙

๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....

ว (ล) ๔๒๐๙๙

๐๘/๑๑/๕๙

๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๐๑๕๖

๒๕/๑๐/๕๙

๓๐.

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๙๔๗๖

๑๘/๑๐/๕๙

๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๙๓๒๒

๑๘/๑๐/๕๙

๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๓๙๕๑๖

๑๘/๑๐/๕๙

๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

๓๙๓๑๖

๑๘/๑๐/๕๙

๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๘๖๒๑

๑๑/๑๐/๕๙

๓๕.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๘๕๔๒

๑๑/๑๐/๕๙

๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....

๓๘๕๙๔

๑๑/๑๐/๕๙

๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....

๓๘๕๓๔

๑๑/๑๐/๕๙

๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....

๓๗๕๖๑

๐๔/๑๐/๕๙

๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๗๖๓๓

๐๔/๑๐/๕๙

๔๐.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๗๔๘๕

๐๔/๑๐/๕๙

๔๑.

ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

๓๗๙๒๕

๐๔/๑๐/๕๙

๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๓๕๙๙๕

๒๗/๐๙/๕๙

๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๖๖๓๙

๒๗/๐๙/๕๙

๔๔.

แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ....)

๓๖๔๘๗

๒๗/๐๙/๕๙

๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๕๓๕๑

๒๐/๐๙/๕๙

๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....

๓๕๒๒๐

๒๐/๐๙/๕๙

๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๓๕๕๑๐

๒๐/๐๙/๕๙

๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....

๓๕๓๖๐

๒๐/๐๙/๕๙

๔๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)

๓๔๖๓๖

๑๓/๐๙/๕๙

๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม)

๓๔๖๒๖

๑๓/๐๙/๕๙

๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ....

๓๔๖๑๖

๑๓/๐๙/๕๙

๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....

๓๔๕๘๖

๑๓/๐๙/๕๙

๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๒๑๐๗

๓๐/๐๘/๕๙

๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๒๔๙๐

๓๐/๐๘/๕๙

๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๓๑๒๕๒

๒๓/๐๘/๕๙

๕๖.

การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....)

๓๑๓๘๙

๒๓/๐๘/๕๙

๕๗.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๑๔๐๐

๒๓/๐๘/๕๙

๕๘.

ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....

๓๑๐๘๑

๒๓/๐๘/๕๙

๕๙.

ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๑๒๒๗

๒๓/๐๘/๕๙

๖๐.

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

๓๑๓๔๕

๒๓/๐๘/๕๙

๖๑.

ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐๓๔๔

๑๗/๐๘/๕๙

๖๒.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ....

๓๐๓๖๔

๑๗/๐๘/๕๙

๖๓.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

๓๐๓๐๑

๑๗/๐๘/๕๙

๖๔.

ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๙๓๒๗

๐๙/๐๘/๕๙

๖๕.

ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๙๓๔๗

๐๙/๐๘/๕๙

๖๖.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

๒๘๐๘๓

๐๒/๐๘/๕๙

๖๗.

ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๗๙๙๙

๐๒/๐๘/๕๙

๖๘.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....

๒๘๓๑๕

๐๒/๐๘/๕๙

๖๙.

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๙๖๘

๒๖/๐๗/๕๙

๗๐.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการศาลปกครอง)

๒๕๕๒๙

๑๒/๐๗/๕๙

๗๑.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]

๒๕๐๙๓

๑๒/๐๗/๕๙

๗๒.

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๗๙๘

๐๕/๐๗/๕๙

๗๓.

ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคำสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. ....

๒๔๗๘๘

๐๕/๐๗/๕๙

๗๔.

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. ....

๒๓๗๑๐

๒๘/๐๖/๕๙

๗๕.

ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....

๒๓๕๐๓

๒๘/๐๖/๕๙

๗๖.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๖๗๕

๒๑/๐๖/๕๙

๗๗.

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑๗๙๘

๑๔/๐๖/๕๙

๗๘.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

๒๑๗๕๕

๑๔/๐๖/๕๙

๗๙.

ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๒๐๘๙๙

๐๗/๐๖/๕๙

๘๐.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

๒๐๗๐๙

๐๗/๐๖/๕๙

๘๑.

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๐๖๙๗

๐๗/๐๖/๕๙

๘๒.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๐๙๘

๓๑/๐๕/๕๙

๘๓.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....

๒๐๐๘๗

๓๑/๐๕/๕๙

๘๔.

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๘๓๐

๓๑/๐๕/๕๙

๘๕.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๗๙๗

๓๑/๐๕/๕๙

๘๖.

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....

๑๙๐๗๙

๒๔/๐๕/๕๙

๘๗.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘๙๒๙

๒๔/๐๕/๕๙

๘๘.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....

๑๖๙๒๔

๑๐/๐๕/๕๙

๘๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน)

๑๖๙๑๐

๑๐/๐๕/๕๙

๙๐.

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

๑๖๖๐๗

๑๐/๐๕/๕๙

๙๑.

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๒๗๑

๐๓/๐๕/๕๙

๙๒.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....

๑๔๘๙๐

๒๖/๐๔/๕๙

๙๓.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การทำให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....

๑๔๗๗๗

๒๖/๐๔/๕๙

๙๔.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF)

๑๔๗๔๔

๒๖/๐๔/๕๙

๙๕.

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๓๒๗

๑๙/๐๔/๕๙

๙๖.

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๔๒๕๐

๑๙/๐๔/๕๙

๙๗.

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

๑๓๓๖๓

๑๒/๐๔/๕๙

๙๘.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๐๘๑

๑๒/๐๔/๕๙

๙๙.

ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....

๑๑๕๒๒

๒๙/๐๓/๕๙

๑๐๐.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย พ.ศ. ....

๑๑๓๗๑

๒๙/๐๓/๕๙

๑๐๑.

การขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการแก้ไขมาตรา ๑๒ ของข้อแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับองค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ

๑๐๔๔๑

๒๒/๐๓/๕๙

๑๐๒.

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๓๗๘

๒๒/๐๓/๕๙

๑๐๓.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

๙๖๑๔

๒๒/๐๓/๕๙

๑๐๔.

ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

๙๖๑๔

๑๕/๐๓/๕๙

๑๐๕.

ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๔๓๗

๑๕/๐๓/๕๙

๑๐๖.

ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

๙๓๙๕

๑๕/๐๓/๕๙

๑๐๗.

ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๓๘๕

๑๕/๐๓/๕๙

๑๐๘.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้เสนอ

๘๕๕๗

๐๘/๐๓/๕๙

๑๐๙.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

๘๓๓๖

๐๘/๐๓/๕๙

๑๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

๘๒๔๑

๐๘/๐๓/๕๙

๑๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....

๗๘๗๔

๐๘/๐๓/๕๙

๑๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ)

๗๗๕๔

๐๑/๐๓/๕๙

๑๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....

๗๗๑๙

๐๑/๐๓/๕๙

๑๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

๗๖๖๖

๐๑/๐๓/๕๙

๑๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....

๗๖๕๗

๐๑/๐๓/๕๙

๑๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [การกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุงอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)]

๖๘๑๓

๒๓/๐๒/๕๙

๑๑๗.

ขอถอนคืนร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีภาษีอากรฝ่ายสรรพากร พ.ศ. ....

๖๐๐๘

๑๖/๐๒/๕๙

๑๑๘.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

๕๙๘๐

๑๖/๐๒/๕๙

๑๑๙.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....

ว(ล)๔๙๒๖

๐๙/๐๒/๕๙

๑๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....

๕๑๒๓

๐๙/๐๒/๕๙

๑๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....

๔๒๙๒

๐๒/๐๒/๕๙

๑๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....

๔๒๔๘

๐๒/๐๒/๕๙

๑๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๑๑๔

๐๒/๐๒/๕๙

๑๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๙๐

๑๙/๐๑/๕๙

๑๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๗๑

๑๒/๐๑/๕๙

๑๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....

๑๓๘๒

๑๒/๐๑/๕๙

๑๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๔๗

๐๕/๐๑/๕๙

๑๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับการรอการกำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)

๕๙๔

๐๕/๐๑/๕๙

๑๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. ....

๓๔๑

๐๕/๐๑/๕๙

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๘

๑.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

๔๖๗๙๖

๒๒/๑๒/๕๘

๒.

ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....

๔๕๗๒๔

๑๕/๑๒/๕๘

๓.

ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๔๕๐๑๖

๐๘/๑๒/๕๘

๔.

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๕๐๐๑

๐๘/๑๒/๕๘

๕.

ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ....

๔๔๒๐๔

๐๑/๑๒/๕๘

๖.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....

๔๔๐๗๓

๐๑/๑๒/๕๘

๗.

ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....

๔๓๑๓๒

๐๓/๑๑/๕๘

๘.

ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....

๓๙๘๒๖

๐๓/๑๑/๕๘

๙.

ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๙๗๙๑

๐๓/๑๑/๕๘

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....

๓๙๗๗๙

๐๓/๑๑/๕๘

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๙๖๕๕

๐๓/๑๑/๕๘

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

๓๙๔๗๓

๐๓/๑๑/๕๘

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต)

๓๘๖๓๘

๒๗/๑๐/๕๘

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก อายุไม่เกินสิบแปดปี)

๓๘๓๒๙

๒๗/๑๐/๕๘

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) และ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๓๘๑๗๗

๒๗/๑๐/๕๘

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๗๖๔๓

๒๐/๑๐/๕๘

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓๗๖๒๘

๒๐/๑๐/๕๘

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....

๓๗๕๕๔

๒๐/๑๐/๕๘

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๓๗๔๘๖

๒๐/๑๐/๕๘

๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)] และร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบับ

๓๗๒๙๑

๒๐/๑๐/๕๘

๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น)

ว(ล) ๓๖๗๘๘

๑๓/๑๐/๕๘

๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)

๓๖๘๐๒

๑๓/๑๐/๕๘

๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๕๕๔๑

๐๖/๑๐/๕๘

๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๓๔๕๐

๒๒/๐๙/๕๘

๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....

๓๓๔๒๙

๒๒/๐๙/๕๘

๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๒๖๐๙

๑๕/๐๙/๕๘

๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ)

๓๒๕๕๙

๑๕/๐๙/๕๘

๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๑๘๕๕

๐๘/๐๙/๕๘

๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐๖๕๐

๐๑/๐๙/๕๘

๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาค)

๒๙๘๑๙

๒๕/๐๘/๕๘

๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. ....

๒๘๓๘๑

๑๑/๐๘/๕๘

๓๒.

ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๓๖๖

๑๑/๐๘/๕๘

๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๓๒๔

๑๑/๐๘/๕๘

๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๒๐๘

๑๑/๐๘/๕๘

๓๕.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....

๒๗๙๔๔

๑๑/๐๘/๕๘

๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

ว ๒๖๑

๑๑/๐๘/๕๘

๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....

๒๗๒๗๖

๐๔/๐๘/๕๘

๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๒๗๑๐๙

๐๔/๐๘/๕๘

๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๙๒๐

๐๔/๐๘/๕๘

๔๐.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)

๒๖๔๖๑

๒๘/๐๗/๕๘

๔๑.

ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....

๒๖๔๔๘

๒๘/๐๗/๕๘

๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตำรวจกองประจำการ)

๒๕๗๒๒

๒๑/๐๗/๕๘

๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....

๒๕๕๗๘

๒๑/๐๗/๕๘

๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

๒๕๕๕๔

๒๑/๐๗/๕๘

๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๕๔๔

๒๑/๐๗/๕๘

๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๔๐๘

๒๑/๐๗/๕๘

๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน

๒๕๓๘๒

๒๑/๐๗/๕๘

๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....   

๒๕๒๗๑

๒๑/๐๗/๕๘

๔๙.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....

๒๕๒๖๓

๒๑/๐๗/๕๘

๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๖๕๗

๑๔/๐๗/๕๘

๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๕๐๗

๑๔/๐๗/๕๘

๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒๔๔๙๖

๑๔/๐๗/๕๘

๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ๙ ฉบับ  

๒๓๗๗๕

๐๗/๐๗/๕๘

๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....   

๒๓๗๐๘

๐๗/๐๗/๕๘

๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... 

๒๓๖๙๓

๐๗/๐๗/๕๘

๕๖.

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ) 

๒๓๑๙๔

๓๐/๐๖/๕๘

๕๗.

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๓๑๙๐

๓๐/๐๖/๕๘

๕๘.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๒๑๔๕

๒๓/๐๖/๕๘

๕๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)  

๒๑๘๒๕

๒๓/๐๖/๕๘

๖๐.

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....   

๒๑๕๕๒

๑๖/๐๖/๕๘

๖๑.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ    

๒๑๕๒๙

๑๖/๐๖/๕๘

๖๒.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ....   

๒๑๓๖๓

๑๖/๐๖/๕๘

๖๓.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง)

๒๑๒๓๕

๑๖/๐๖/๕๘

๖๔.

ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

๒๐๔๑๕

๐๙/๐๖/๕๘

๖๕.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....  

๑๙๒๐๑

๐๒/๐๖/๕๘

๖๖.

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๘๖๖๓

๒๖/๐๕/๕๘

๖๗.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....   

๑๘๕๖๒

๒๖/๐๕/๕๘

๖๘.

ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....  

๑๘๕๓๓

๒๖/๐๕/๕๘

๖๙.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .... 

๑๗๗๙๙

๑๙/๐๕/๕๘

๗๐.

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวม ๒ ฉบับ 

๑๗๓๖๒

๑๙/๐๕/๕๘

๗๑.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (บทบัญญัติว่าด้วยการจำนองอากาศยาน)   

๑๗๓๕๗

๑๙/๐๕/๕๘

๗๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)  

๑๗๓๐๔

๑๙/๐๕/๕๘

๗๓.

ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๑๖๘๓๓

๑๒/๐๕/๕๘

๗๔.

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    

๑๖๗๘๒

๑๒/๐๕/๕๘

๗๕.

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ)

๑๖๕๓๒

๑๒/๐๕/๕๘

๗๖.

ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๕๙๓๒

๐๗/๐๕/๕๘

 ๗๗.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]

๑๕๙๑๙

๐๗/๐๕/๕๘

๗๘.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....   

๑๔๕๙๔

๒๘/๐๔/๕๘

๗๙.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....   

๑๓๗๐๒

๒๐/๐๔/๕๘

๘๐.

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

๑๓๕๐๕

๒๐/๐๔/๕๘

๘๑.

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....   

๑๒๔๗๖

๐๗/๐๔/๕๘

๘๒.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๔๖๘

๐๗/๐๔/๕๘

๘๓.

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....  

๑๒๔๐๕

๐๗/๐๔/๕๘

๘๔.

ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....  

๑๒๒๓๖

๐๗/๐๔/๕๘

๘๕.

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๑๗๔๒

๓๑/๐๓/๕๘

๘๖.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๙๘๓๔

๑๗/๐๓/๕๘

๘๗.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....   

๙๗๙๐

๑๗/๐๓/๕๘

๘๘.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....    

๙๗๕๐

๑๗/๐๓/๕๘

๘๙.

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....

๙๗๔๓

๑๗/๐๓/๕๘

๙๐.

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... 

๙๓๑๕

๑๗/๐๓/๕๘

๙๑.

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๘๖๐

๑๐/๐๓/๕๘

๙๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานของรัฐบาลต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ เพื่อให้สอดคล้องตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓)   

๘๗๑๔

๑๐/๐๓/๕๘

๙๓.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....  

๘๗๐๑

๑๐/๐๓/๕๘

๙๔.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....   

๘๖๙๑

๑๐/๐๓/๕๘

๙๕.

ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. .... 

๘๖๒๐

๑๐/๐๓/๕๘

๙๖.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๘๕๙๘

๑๐/๐๓/๕๘

๙๗.

ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๘๕๖๐

๑๐/๐๓/๕๘

๙๘.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....  

๘๕๕๑

๑๐/๐๓/๕๘

๙๙.

ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....   

๘๕๔๑

๑๐/๐๓/๕๘

๑๐๐.

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

ว(ล) ๗๒๕๐

๐๓/๐๓/๕๘

๑๐๑.

ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....

๘๐๔๓

๐๓/๐๓/๕๘

๑๐๒.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)]

๗๘๐๘

๐๓/๐๓/๕๘

๑๐๓.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....  

๗๗๕๙

๐๓/๐๓/๕๘

๑๐๔.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... 

๗๖๔๕

๐๓/๐๓/๕๘

๑๐๕.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๖๓๒๒

๒๔/๐๒/๕๘

๑๐๖.

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทา งชำระค่าปรับ) 

๖๓๑๕

๒๔/๐๒/๕๘

๑๐๗.

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขน ทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๗๙๘

๑๘/๐๒/๕๘

๑๐๘.

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....  

๕๖๕๖

๑๘/๐๒/๕๘

๑๐๙.

ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔๗๘๗

๑๐/๐๒/๕๘

๑๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ    

๔๕๔๖

๑๐/๐๒/๕๘

๑๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔๕๓๙

๑๐/๐๒/๕๘

๑๑๒.

 ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔๕๑๓

๑๐/๐๒/๕๘

๑๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔๓๘๗

๑๐/๐๒/๕๘

๑๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง) 

๓๗๙๘

๐๓/๐๒/๕๘

๑๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๗๕๘

๐๓/๐๒/๕๘

๑๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓๗๔๕

๐๓/๐๒/๕๘

๑๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....  

๓๗๒๓

๐๓/๐๒/๕๘

๑๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

๓๐๕๒

๒๗/๐๑/๕๘

๑๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... 

๒๘๘๙

๒๗/๐๑/๕๘

๑๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานและให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ....    

๒๘๗๗

๒๗/๐๑/๕๘

๑๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....   

๒๐๙๑

๒๐/๐๑/๕๘

๑๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....    

๑๕๔๖

๑๓/๐๑/๕๘

๑๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....    

๑๔๒๔

๑๓/๐๑/๕๘

๑๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

๑๔๐๙

๑๓/๐๑/๕๘

๑๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... 

๑๓๖๘

๑๓/๐๑/๕๘

๑๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... 

๑๓๕๖

๑๓/๐๑/๕๘

๑๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ๙ ฉบับ

๖๖๐

๐๖/๐๑/๕๘

๑๒๘.

ขอความเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จำนวน ๘ ฉบับ 

๖๔๓

๐๖/๐๑/๕๘

๑๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี) 

๕๑๗

๐๖/๐๑/๕๘

๑๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) 

๕๑๗

๐๖/๐๑/๕๘

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๗

๑.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๘๔๑

๐๒/๑๒/๕๗

๒.

ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....

๒๓๗๐๘

๒๕/๑๑/๕๗

๓.

ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร

๒๓๒๐๑

๑๘/๑๑/๕๗

๔.

ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๖๙๓

๒๓/๐๙/๕๗

๕.

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๙๒๔

๐๒/๐๙/๕๗

๖.

ร่าพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....

๑๕๒๘๙

๒๖/๐๘/๕๗

๗.

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....

๑๕๒๑๖

๒๖/๐๘/๕๗

๘.

ร่างพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ครั้งที่ ๕) รวม ๑๔ ฉบับ

๑๔๐๕๓

๑๓/๐๘/๕๗

๙.

ร่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....

๑๔๐๔๕

๑๓/๐๘/๕๗

๑๐.

ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ รวม ๑๒ ฉบับ

๑๒๗๖๗

๒๙/๐๗/๕๗

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เพิ่มเติม) รวม ๑๒ ฉบับ

๑๒๒๓๖

๒๒/๐๗/๕๗

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๕ ฉบับ

๑๑๕๖๓

๑๕/๐๗/๕๗

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....

๑๑๕๕๕

๑๕/๐๗/๕๗

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๖

๑.

ร่างพระราชบัญญัติกำลังสำรอง พ.ศ. ....

๓๒๔๒๘

๑๙/๑๑/๕๖

๒.

ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....

๓๐๓๕๒

๐๕/๑๑/๕๖

๓.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ....

๓๐๓๓๐

๐๕/๑๑/๕๖

๔.

ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....

๒๙๙๑๗

๐๑/๑๑/๕๖

๕.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....

๒๙๗๔๘

๒๙/๑๐/๕๖

๖.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

๒๘๔๔๑

๑๕/๑๐/๕๖

๗.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....

๒๗๖๑๐

๐๘/๑๐/๕๖

๘.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๗๖๐๔

๐๘/๑๐/๕๖

๙.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ....

๒๗๕๙๑

๐๘/๑๐/๕๖

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๘๔๖

๐๑/๑๐/๕๖

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๑๒๔

๑๗/๐๙/๕๖

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. ....

๒๔๕๔๗

๑๐/๐๙/๕๖

๑๓.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. ....

๒๔๒๗๙

๑๐/๐๙/๕๖

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐)

๒๓๖๗๒

๐๓/๐๙/๕๖

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

๒๒๘๕๑

๒๗/๐๘/๕๖

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....

๒๒๒๓๓

๒๐/๐๘/๕๖

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. ....

๒๒๑๓๘

๒๐/๐๘/๕๖

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ....

๒๑๓๓๐

๑๓/๐๘/๕๖

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ....

๒๑๐๕๐

๐๖/๐๘/๕๖

๒๐.

การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๙๔๘๖

๑๙/๐๗/๕๖

๒๑.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. ....

๑๘๒๑๙

๐๙/๐๗/๕๖

๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)

๑๖๙๑๑

๒๕/๐๖/๕๖

๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๙๘๗

๑๘/๐๖/๕๖

๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....

๑๕๑๒๒

๑๐/๐๖/๕๖

๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

๑๕๑๐๗

๑๐/๐๖/๕๖

๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)

๑๔๖๓๓

๐๔/๐๖/๕๖

๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแขนแก่น พ.ศ. ....

๑๔๔๔๑

๐๔/๐๖/๕๖

๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

๑๓๘๑๒

๒๘/๐๕/๕๖

๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๒๒๖๕

๑๔/๐๕/๕๖

๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....

๑๒๐๑๑

๐๗/๐๕/๕๖

๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๗๖๙

๒๓/๐๔/๕๖

๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๖๗๓

๒๓/๐๔/๕๖

๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... และร่างระเบียบกรรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๙๐๒๙

๓๑/๐๓/๕๖

๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ....

๘๖๖๗

๓๑/๐๓/๕๖

๓๕.

ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....

๘๑๖๕

๒๖/๐๓/๕๖

๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....

ว(ล) ๗๕๐๔

๑๙/๐๓/๕๖

๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....

๗๖๐๑

๑๙/๐๓/๕๖

๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๖๗๕๓

๑๒/๐๓/๕๖

๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....

ว(ล) ๖๑๙๙

๐๕/๐๓/๕๖

๔๐.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. ....

๖๒๒๙

๐๕/๐๓/๕๖

๔๑.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๔๗๖๓

๑๙/๐๒/๕๖

๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....

ว(ล) ๔๗๖๐

๑๙/๐๒/๕๖

๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ....

๔๙๔๕

๑๙/๐๒/๕๖

๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๘๔๐

๑๙/๐๒/๕๖

๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....

๔๗๔๙

๑๙/๐๒/๕๖

๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๐๒๖

๑๒/๐๒/๕๖

๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

ว(ล) ๓๓๑๖

๐๕/๐๒/๕๖

๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....

๓๕๕๗

๐๕/๐๒/๕๖

๔๙.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์

๓๕๕๑

๐๕/๐๒/๕๖

๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....

ว(ล) ๒๖๑๖

๒๙/๐๑/๕๖

๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๒๖๑๒

๒๙/๐๑/๕๖

๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๒๖๐๙

๒๙/๐๑/๕๖

๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๐๔

๒๙/๐๑/๕๖

๕๔.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๘๐

๒๙/๐๑/๕๖

๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๒๒๑๐

๒๑/๐๑/๕๖

๕๖.

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๕๒

๒๑/๐๑/๕๖

๕๗.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘๙๒

๒๑/๐๑/๕๖

๕๘.

ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ....

ว(ล) ๑๕๑๕

๑๕/๐๑/๕๖

๕๙.

ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๑๕๑๒

๑๕/๐๑/๕๖

๖๐.

แนวทางการเตรียมการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....

๑๕๙๘

๑๕/๐๑/๕๖

๖๑.

ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๖๐

๐๘/๐๑/๕๖

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๕

๑.

ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ ๖๓ และครั้งที่ ๖๔ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ....

๓๔๖๓๘

๑๘/๑๒/๕๕

๒.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ไทย พ.ศ. ....

๓๔๓๑๖

๑๘/๑๒/๕๕

๓.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

๓๓๙๘๙

๑๑/๑๒/๕๕

๔.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....

๓๓๕๒๗

๑๑/๑๒/๕๕

๕.

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกันกฎหมายอื่น พ.ศ. ....

๓๓๐๒๒

๐๔/๑๒/๕๕

๖.

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๓๓๐๑๑

๐๔/๑๒/๕๕

๗.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิลสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....

๓๒๗๔๔

๐๔/๑๒/๕๕

๘.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๑๕๓๘

๒๐/๑๑/๕๕

๙.

ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑)

๓๑๘๗๘

๒๐/๑๑/๕๕

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๓๑๘๖๗

๒๐/๑๑/๕๕

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....

๓๑๗๔๐

๒๐/๑๑/๕๕

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๓๑๘๙๓

๒๐/๑๑/๕๕

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐๑๗๖

๐๒/๑๑/๕๕

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติการปรกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

ว(ล) ๓๐๑๗๐

๐๒/๑๑/๕๕

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

ว(ล) ๒๙๐๘๖

๒๒/๑๐/๕๕

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร

ว(ล) ๒๙๐๗๕

๒๒/๑๐/๕๕

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....

๒๙๐๙๒

๒๒/๑๐/๕๕

๑๘.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๙๐๙๐

๒๒/๑๐/๕๕

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้างชาติ พ.ศ. ....

๒๙๐๘๓

๒๒/๑๐/๕๕

๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๙๐๗๘

๒๒/๑๐/๕๕

๒๑.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา"

๒๘๘๓๑

๑๕/๑๐/๕๕

๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๗๘๘๙

๐๙/๑๐/๕๕

๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๗๘๗๕

๐๙/๑๐/๕๕

๒๔.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๒๗๕๖๗

๐๙/๑๐/๕๕

๒๕.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๗๕๖๔

๐๙/๑๐/๕๕

๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ

๒๖๗๔๗

๐๒/๑๐/๕๕

๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....

๒๖๐๒๐

๑๘/๐๙/๕๕

๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๒๕๘๓๕

๑๘/๐๙/๕๕

๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๙๑๘

๑๑/๐๙/๕๕

๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๖๕๕

๑๑/๐๙/๕๕

๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....

๒๔๐๔๔

๐๔/๐๙/๕๕

๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ...

๒๓๓๙๘

๒๘/๐๘/๕๕

๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....

๒๓๓๙๐

๒๘/๐๘/๕๕

.๓๔

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

๒๓๒๑๓

๒๘/๐๘/๕๕

๓๕.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....

๒๓๒๐๘

๒๘/๐๘/๕๕

๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้)

ว(ล) ๒๒๔๓๗

๒๑/๐๘/๕๕

๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement)

ว(ล) ๒๒๔๑๐

๒๑/๐๘/๕๕

๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ....

๒๒๗๖๕

๒๑/๐๘/๕๕

๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๒๒๕๖๙

๒๑/๐๘/๕๕

๔๐.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....

๒๒๒๕๔

๒๑/๐๘/๕๕

๔๑.

ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๒๒๔

๒๑/๐๘/๕๕

๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืออสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๒๑๓๘๓

๐๗/๐๘/๕๕

๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....

ว(ล) ๒๑๑๕๑

๐๗/๐๘/๕๕

๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑๒๑๕

๐๗/๐๘/๕๕

๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....

๒๑๑๗๑

๐๗/๐๘/๕๕

๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑๑๑๐

๐๗/๐๘/๕๕

๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๕๕๘

๓๐/๐๗/๕๕

๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๒๐๖๕๘

๓๐/๐๗/๕๕

๔๙.

การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๐๔๒๓

๓๐/๐๗/๕๕

๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)

๒๐๒๔๘

๒๔/๐๗/๕๕

๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ....

๒๐๑๖๓

๒๔/๐๗/๕๕

๕๒.

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา พ.ศ. ....

๑๙๑๐๓

๑๗/๐๗/๕๕

๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปรวมกับกรมป่าไม้)

๑๘๗๔๗

๑๐/๐๗/๕๕

๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดอุปกรณ์เพื่อช่วยในการแสดงสัญญาณจราจร และกำหนดข้อสันนิษฐานกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร)

๑๘๗๗๑

๑๐/๐๗/๕๕

๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๑๘๕๓๗

๑๐/๐๗/๕๕

๕๖.

ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ....

๑๗๙๓๑

๐๓/๐๗/๕๕

๕๗.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๑๒๓

๒๖/๐๖/๕๕

๕๘.

การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๖๘๘๖

๒๖/๐๖/๕๕

๕๙.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....

๑๔๙๒๕

๐๕/๐๖/๕๕

๖๐.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๗๕๔

๐๕/๐๖/๕๕

๖๑.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....

๑๔๙๕๓

๐๕/๐๖/๕๕

๖๒.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

๑๔๙๐๔

๐๕/๐๖/๕๕

๖๓.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....

๑๓๘๒๘

๒๙/๐๕/๕๕

๖๔.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง The GMS Agreement)

๑๓๒๕๒

๒๐/๐๕/๕๕

๖๕.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ....

๑๓๑๙๒

๒๐/๐๕/๕๕

๖๖.

การแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๒๔๐๔

๑๔/๐๕/๕๕

๖๗.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)

๑๑๙๕๓

๐๘/๐๕/๕๕

๖๘.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๙๕๙

๐๘/๐๕/๕๕

๖๙.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ....

๑๐๖๓๔

๒๔/๐๔/๕๕

๗๐.

ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....

๑๐๓๗๓

๒๔/๐๔/๕๕

๗๑.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....

๑๐๑๑๐

๑๗/๐๔/๕๕

๗๒.

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....

๙๗๔๔

๑๗/๐๔/๕๕

๗๓.

ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....

ว(ล) ๙๒๖๕

๑๐/๐๔/๕๕

๗๔.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....

๙๒๖๘

๑๐/๐๔/๕๕

๗๕.

การดำเนินการตามพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วงเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

๙๒๖๐

๑๐/๐๔/๕๕

๗๖.

ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซไล และห้องเย็น พ.ศ. ....

๘๘๐๕

๐๒/๐๔/๕๕

๗๗.

ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๖๑๙

๐๒/๐๔/๕๕

๗๘.

ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....

๘๖๑๐

๐๒/๐๔/๕๕

๗๙.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ....

๘๖๐๔

๐๒/๐๔/๕๕

๘๐.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....

๘๕๙๗

๐๒/๐๔/๕๕

๘๑.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๕๙๑

๐๒/๐๔/๕๕

๘๒.

ผลการดำเนินงานคามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของวุฒิสภา

๘๓๕๖

๐๒/๐๓/๕๕

๘๓.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....

(ล) ๘๒๓๘

๒๙/๐๓/๕๕

๘๔.

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๘๒๗๑

๒๙/๐๓/๕๕

๘๕.

ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

๘๒๒๘

๒๙/๐๓/๕๕

๘๖.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

๘๑๖๐

๒๙/๐๓/๕๕

๘๗.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓  แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๐๓๔

๒๙/๐๓/๕๕

๘๘.

ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....

๗๘๘๑

๒๙/๐๓/๕๕

๘๙.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๖๙๗๗

๒๐/๐๓/๕๕

๙๐.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

๖๔๔๐

๑๓/๐๓/๕๕

๙๑.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

๖๓๗๖

๑๓/๐๓/๕๕

๙๒.

ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....

๖๓๗๒

๑๓/๐๓/๕๕

๙๓.

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับ ..) พ.ศ. ....

๖๓๖๘

๑๓/๐๓/๕๕

๙๔.

ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....

๖๒๑๒

๑๓/๐๓/๕๕

๙๕.

การเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ว ๘๑

๑๓/๐๓/๕๕

๙๖.

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

๕๗๐๑

๐๖/๐๓/๕๕

๙๗.

ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๕๘๘

๐๖/๐๓/๕๕

๙๘.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....

๕๒๕๐

๒๘/๐๒/๕๕

๙๙.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

๔๙๔๓

๒๘/๐๒/๕๕

๑๐๐.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ)

๔๙๔๐

๒๘/๐๒/๕๕

๑๐๑.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๙๓๓

๒๘/๐๒/๕๕

๑๐๒.

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๔๘๒

๒๒/๐๒/๕๕

๑๐๓.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๓๘๙

๒๒/๐๒/๕๕

๑๐๔.

ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....

๓๗๗๐

๑๓/๐๒/๕๕

๑๐๕.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๖๒๕

๑๓/๐๒/๕๕

๑๐๖.

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) จำนวน ๒ ฉบับ

ว(ล)๓๒๙๖

๐๗/๐๒/๕๕

๑๐๗.

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) จำนวน ๒ ฉบับ

ว(ล)๓๒๙๕

๐๗/๐๒/๕๕

๑๐๘.

ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

ว(ล)๓๒๙๔

๐๗/๐๒/๕๕

๑๐๙.

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....

ว(ล)๓๒๐๙

๐๗/๐๒/๕๕

๑๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดก ฯ)

๓๒๔๒

๐๗/๐๒/๕๕

๑๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๒๓๑

๐๗/๐๒/๕๕

๑๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๒๐๕

๐๗/๐๒/๕๕

๑๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓๑๙๗

๐๗/๐๒/๕๕

๑๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน พ.ศ. ....

๓๓๐

๐๔/๐๑/๕๕

๑๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๔๗๗

๐๔/๐๑/๕๕

๑๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๑๖

๐๔/๐๑/๕๕

๑๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....

ว(ล) ๓๑๕

๐๔/๐๑/๕๕

๑๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล) ๔๙๒

๐๔/๐๑/๕๕

๑๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) จำนวน ๒ ฉบับ

๑๔๙๓

๑๕/๐๑/๕๕

๑๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) จำนวน ๒ ฉบับ

๑๕๖

๑๕/๐๑/๕๕

๑๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (การเปลี่ยนสถานะสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นองค์การระหว่างประเทศ)

๑๙๓๖

๒๔/๐๑/๕๕

๑๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....

๒๐๒๖

๒๔/๐๑/๕๕

๑๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๓๗

๒๔/๐๑/๕๕

๑๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๔๐

๒๔/๐๑/๕๕

๑๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....

๒๐๔๓

๒๔/๐๑/๕๕

๑๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๙๒

๒๔/๐๑/๕๕

๑๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

๒๓๐๔

๒๔/๐๑/๕๕

๑๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด)

ว(ล) ๒๑๔๕

๒๔/๐๑/๕๕

๑๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....

๒๘๔๘

๓๑/๐๑/๕๕

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๔

๑.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้จากเงินปันผลในระดับนิติบุคคล)

๒๘๔๓๐

๒๗/๑๒/๕๔

๒.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๖๙๑

๒๗/๑๒/๕๔

๓.

ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒๘๖๙๔

๒๗/๑๒/๕๔

๔.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....

๒๘๐๔๘

๑๙/๑๒/๕๔

๕.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๒๗๕๕๕

๑๓/๑๒/๕๔

๖.

ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ....

๒๖๒๒๔

๒๙/๑๑/๕๔

๗.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๙๒๒

๒๒/๑๑/๕๔

๘.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๗๓๘

๒๒/๑๑/๕๔

๙.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

๒๕๒๑๓

๑๕/๑๑/๕๔

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๕๒๙

๐๘/๑๑/๕๔

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๒๔๔๑๘

๐๘/๑๑/๕๔

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓๘๖๕

๐๑/๑๑/๕๔

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....

๒๓๗๓๘

๐๑/๑๑/๕๔

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ....

๒๑๔๘๔

๐๔/๑๐/๕๔

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๒๑๔๘๗

๐๔/๑๐/๕๔

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๕๗๗

๑๘/๑๐/๕๔

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๖๖๗

๑๘/๑๐/๕๔

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๙๖๓

๒๕/๑๐/๕๔

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓๔๙๕

๒๕/๑๐/๕๔

๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘๘๒๘

๐๖/๐๙/๕๔

๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติและเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเสนอที่รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ให้ความเห็นชอบหรือรับทราบ

๑๘๘๓๕

๐๖/๐๙/๕๔

๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๙๗๘๒

๒๐/๐๙/๕๔

๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....

๑๙๙๐๖

๒๐/๐๙/๕๔

๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ

๒๑๑๔๑

๒๐/๐๙/๕๔

๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด)

๒๑๐๘๔

๒๗/๐๙/๕๔

๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๒๓๙

๐๓/๐๕/๕๔

๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๒๒๗

๐๓/๐๕/๕๔

๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๑๘๕

๐๓/๐๕/๕๔

๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๑๕๘

๐๓/๐๕/๕๔

๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๑๓๕

๐๓/๐๕/๕๔

๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

ว(ล)๑๑๘๘๖

๐๓/๐๕/๕๔

๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสังเคราะห์ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๑๘๘๐

๐๓/๐๕/๕๔

๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้)

ว(ล) ๑๑๕๙๐

๐๓/๐๕/๕๔

๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง

๑๒๒๑๑

๐๓/๐๕/๕๔

๓๕.

มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย

๑๒๒๐๖

๐๓/๐๕/๕๔

๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....

๑๒๑๗๐

๐๓/๐๕/๕๔

๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๑๑๖

๐๓/๐๕/๕๔

๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๘๙๑

๐๓/๐๕/๕๔

๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....

๑๑๘๘๘

๐๓/๐๕/๕๔

๔๐.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๘๗๖

๐๓/๐๕/๕๔

๔๑.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ....

๑๑๕๙๖

๐๓/๐๕/๕๔

๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๑๕๙๓

๐๓/๐๕/๕๔

๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

๑๐๘๗๑

๒๖/๐๔/๕๔

๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

๑๐๙๓๖

๒๖/๐๔/๕๔

๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๖๒

๒๖/๐๔/๕๔

๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๑๙๙

๒๖/๐๔/๕๔

๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้)

ว(ล)๑๐๔๕๘

๒๖/๐๔/๕๔

๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๖๑

๒๖/๐๔/๕๔

๔๙.

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๖๙

๒๖/๐๔/๕๔

๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งว่าด้วยการละเมิดอำนาจปกครองเด็ก พ.ศ. ....

ว(ล)๑๑๔๔๘

๒๖/๐๔/๕๔

๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๐๑๕๑

๒๐/๐๔/๕๔

๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ....)พ.ศ. ....

๑๐๑๙๖

๒๐/๐๔/๕๔

๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๒๑๓

๒๐/๐๔/๕๔

๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๑๐๔๒๓

๒๐/๐๔/๕๔

๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๔๒๖

๒๐/๐๔/๕๔

๕๖.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๔๓๐

๒๐/๐๔/๕๔

๕๗.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๑๐๔๓๕

๒๐/๐๔/๕๔

๕๘.

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๘๗๗

๒๐/๐๔/๕๔

๕๙.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๑๐๘๘๖

๒๐/๐๔/๕๔

๖๐.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๒๔

๒๐/๐๔/๕๔

๖๑.

ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๔๒

๒๐/๐๔/๕๔

๖๒.

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๔๕

๒๐/๐๔/๕๔

๖๓.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...รวม ๒ ฉบับ

๑๐๙๕๖

๒๐/๐๔/๕๔

๖๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ...

๑๐๙๖๖

๒๐/๐๔/๕๔

๖๕.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้)

๙๔๒๒

๒๐/๐๔/๕๔

๖๖.

ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๖๔๙

๒๐/๐๔/๕๔

๖๗.

ข้อเสนอการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....

๙๘๐๗

๒๐/๐๔/๕๔

๖๘.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๒๐๑

๒๐/๐๔/๕๔

๖๙.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๒๐๔

๒๐/๐๔/๕๔

๗๐.

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) รวม ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๐๒๐๗

๒๐/๐๔/๕๔

๗๑.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๒๑๐

๒๐/๐๔/๕๔

๗๒.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๒๑๖

๒๐/๐๔/๕๔

๗๓.

ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๔๒๐

๒๐/๐๔/๕๔

๗๔.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๓๘

๒๐/๐๔/๕๔

๗๕.

ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๔๑

๒๐/๐๔/๕๔

๗๖.

ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๔๔

๒๐/๐๔/๕๔

๗๗.

ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๖๗๔

๒๐/๐๔/๕๔

๗๘.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๘๖๘

๒๐/๐๔/๕๔

๗๙.

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๐๘๘๐

๒๐/๐๔/๕๔

๘๐.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๘๘๓

๒๐/๐๔/๕๔

๘๑.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๐๖

๒๐/๐๔/๕๔

๘๒.

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๐๙

๒๐/๐๔/๕๔

๘๓.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๑๒

๒๐/๐๔/๕๔

๘๔.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๑๕

๒๐/๐๔/๕๔

๘๕.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๑๘

๒๐/๐๔/๕๔

๘๖.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

ว(ล)๑๐๙๒๑

๒๐/๐๔/๕๔

๘๗.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๒๗

๒๐/๐๔/๕๔

๘๘.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๕๐

๒๐/๐๔/๕๔

๘๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดบทนิยมคำว่า "เจ้าพนักงาน" ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)

ว(ล)๑๐๙๕๓

๒๐/๐๔/๕๔

๙๐.

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๐๙๗๒

๒๐/๐๔/๕๔

๙๑.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๙๗๕

๒๐/๐๔/๕๔

๙๒.

ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๙๗๘

๒๐/๐๔/๕๔

๙๓.

ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

ว(ล)๑๑๔๕๒

๒๐/๐๔/๕๔

๙๔.

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ

ว(ล)๑๑๕๘๓

๒๐/๐๔/๕๔

๙๕.

ว(ล)๑๑๕๘๗

๒๐/๐๔/๕๔

๙๖.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

ว(ล)๙๖๖๗

๒๐/๐๔/๕๔

๙๗.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....

ว(ล)๙๗๔๘

๒๐/๐๔/๕๔

๙๘.

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๕๐

๒๐/๐๔/๕๔

๙๙.

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ....

ว(ล)๙๙๐๑

๒๐/๐๔/๕๔

๑๐๐.

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๐๕

๒๐/๐๔/๕๔

๑๐๑.

ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๐๙

๒๐/๐๔/๕๔

๑๐๒.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๔๐

๒๐/๐๔/๕๔

๑๐๓.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๔๕

๒๐/๐๔/๕๔

๑๐๔.

๙๓๒๘

๒๐/๐๔/๕๔

๑๐๕.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา พ.ศ. ....

๙๕๐๐

๑๔/๐๔/๕๔

๑๐๖.

ขอถอนร่างกฎหมายจากแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ (จำนวน ๘ ฉบับ ๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... ฯลฯ)

๖๓๗๑

๒๑/๐๓/๕๔

๑๐๗.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ....

๕๕๗๕

๑๑/๐๓/๕๔

๑๐๘.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๒๒๖

๒๒/๐๒/๕๔

๑๐๙.

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๔๗๒๙

๒๒/๐๒/๕๔

๑๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....

๒๔๙๓

๐๑/๐๒/๕๔

๑๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๐๕

๐๑/๐๒/๕๔

๑๑๒.

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๘๖๘

๐๑/๐๒/๕๔

๑๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘๗๓

๒๔/๐๑/๕๔

๑๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๒๕

๑๑/๐๑/๕๔

๑๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๖๑๙

๑๑/๐๑/๕๔

๑๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....

๔๐๑

๐๔/๐๑/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๓

๑.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....

๒๓๖๒๐

๑๔/๑๒/๕๓

๒.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ....

๒๓๗๘๓

๑๔/๑๒/๕๓

๓.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

๒๓๓๒๘

๑๔/๑๒/๕๓

๔.

ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

๒๒๙๙๖

๒๕/๑๑/๕๓

๕.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...."

๒๒๐๒๒

๒๕/๑๑/๕๓

๖.

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๒๑๖๔๗

๑๖/๑๑/๕๓

๗.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

ว(ล)๒๑๖๖๖

๑๖/๑๑/๕๓

๘.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ....

ว(ล)๒๑๗๔๘

๑๖/๑๑/๕๓

๙.

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....

ว(ล)๒๑๙๒๐

๑๖/๑๑/๕๓

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑๘๓๙

๑๖/๑๑/๕๓

๑๑.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ

๒๑๒๔๓

๐๙/๑๑/๕๓

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ....

ว(ล)๒๐๘๗๗

๐๙/๑๑/๕๓

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๒๐๘๖๗

๐๙/๑๑/๕๓

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

๒๑๑๐๕

๐๙/๑๑/๕๓

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๒๐๙๑๙

๐๙/๑๑/๕๓

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(ล)๒๐๕๒๘

ว๐๒/๑๑/๕๓

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๕๓๑

๐๒/๑๑/๕๓

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๘๓๒

๒๖/๑๐/๕๓

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๑๗๙

๑๒/๑๐/๕๓

๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘๖๗๗

๑๒/๑๐/๕๓

๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

๑๙๒๗๗

๑๒/๑๐/๕๓

๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement)

ว(ล)๑๘๑๑๔

๐๕/๑๐/๕๓

๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บ และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)

๑๘๑๑๗

๐๕/๑๐/๕๓

๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๘๔๘๓

๐๕/๑๐/๕๓

๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๑๗๔๓๖

๒๘/๐๙/๕๓

๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บ และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ)

๑๗๓๓๘

๒๘/๐๙/๕๓

๒๗.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

๑๗๔๓๒

๒๘/๐๙/๕๓

๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ

๑๗๑๕๙

๒๑/๐๙/๕๓

๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๑๗๓๖๙

๒๑/๐๙/๕๓

๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๖๔๒๒

๑๔/๐๙/๕๓

๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement) และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) รวม ๒ ฉบับ

๑๖๖๘๓

๑๔/๐๙/๕๓

๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๕๒๖

๑๔/๐๙/๕๓

๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ พ.ศ. ....

๑๖๙๘๑

๑๔/๐๙/๕๓

๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....

๑๖๗๗๕

๑๔/๐๙/๕๓

๓๕.

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๗๖๘

๑๔/๐๙/๕๓

๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....

ว(ล)๑๕๙๕๓

๐๗/๐๙/๕๓

๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๕๘๘๓

๐๗/๐๙/๕๓

๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ....

ว(ล)๑๕๘๕๗

๐๗/๐๙/๕๓

๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๐๓๙

๐๗/๐๙/๕๓

๔๐.

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔ ฉบับ

๑๖๕๓๒

๐๗/๐๙/๕๓

๔๑.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. ....

๑๕๓๑๔

๓๑/๐๘/๕๓

๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....

๑๔๙๙๙

๒๔/๐๘/๕๓

๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๓๗๕

๑๖/๐๘/๕๓

๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ....

๑๔๓๕๗

๑๖/๐๘/๕๓

๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ....

๑๔๑๗๐

๑๖/๐๘/๕๓

๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....

๑๓๘๒๕

๑๐/๐๘/๕๓

๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ

๑๓๗๖๒

๑๐/๐๘/๕๓

๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๓๓๘๖

๐๓/๐๘/๕๓

๔๙.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๓๓๘๑

๐๓/๐๘/๕๓

๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....

๑๓๓๖๙

๐๓/๐๘/๕๓

๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๕๖๖

๐๓/๐๘/๕๓

๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. ....

๑๕๓๑๔

๓๑/๐๘/๕๓

๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....

๑๔๙๙๙

๒๔/๐๘/๕๓

๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๓๗๕

๑๖/๐๘/๕๓

๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ....

๑๔๓๕๗

๑๖/๐๘/๕๓

๕๖.

ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ....

๑๔๑๗๐

๑๖/๐๘/๕๓

๕๗.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....

๑๓๘๒๕

๑๐/๐๘/๕๓

๕๘.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ

๑๓๗๖๒

๑๐/๐๘/๕๓

๕๙.

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๓๓๘๖

๐๓/๐๘/๕๓

๖๐.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๓๓๘๑

๐๓/๐๘/๕๓

๖๑.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....

๑๓๓๖๙

๐๓/๐๘/๕๓

๖๒.

ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๕๖๖

๐๓/๐๘/๕๓

๖๓.

ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ....

๑๓๗๖๗

๒๘/๐๘/๕๓

๖๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๘๙๙

๒๘/๐๗/๕๓

๖๕.

ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ....

๑๓๐๕๑

๒๘/๐๗/๕๓

๖๖.

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๗๖๘

๒๐/๐๗/๕๓

๖๗.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....

๑๒๑๗๔

๑๓/๐๗/๕๓

๖๘.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....

๑๑๗๒๘

๐๖/๐๗/๕๓

๖๙.

ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๖๓๖

๐๖/๐๗/๕๓

๗๐.

ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๒๘

๐๖/๐๗/๕๓

๗๑.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

๑๐๙๕๙

๒๙/๐๖/๕๓

๗๒.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....

๑๐๔๕๕

๒๒/๐๖/๕๓

๗๓.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

๑๐๔๕๐

๒๒/๐๖/๕๓

๗๔.

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๖๔๒

๒๒/๐๖/๕๓

๗๕.

ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๑๙๘

๒๒/๐๖/๕๓

๗๖.

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ รวม ๘ ฉบับ (ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ....)

๑๐๐๕๕

๑๕/๐๖/๕๓

๗๗.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๙๙๐๖

๑๕/๐๖/๕๓

๗๘.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๙๘๘๗

๑๕/๐๖/๕๓

๗๙.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๙๖๐๓

๐๘/๐๖/๕๓

๘๐.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

๙๗๙๒

๐๘/๐๖/๕๓

๘๑.

ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....

ว(ล)๗๘๙๗

๑๑/๐๕/๕๓

๘๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกียวกับอายุความ)

ว(ล)๗๗๘๕

๑๑/๐๕/๕๓

๘๓.

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๐๓๔

๑๑/๐๕/๕๓

๘๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....

๗๗๘๑

๑๑/๐๕/๕๓

๘๕.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. ....

๗๗๗๘

๑๑/๐๕/๕๓

๘๖.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....

๗๗๗๔

๑๑/๐๕/๕๓

๘๗.

ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. .... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ....

๘๑๔๙

๑๑/๐๕/๕๓

๘๘.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ)

๗๑๗๔

๐๔/๐๕/๕๓

๘๙.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ....

๗๖๑๒

๐๔/๐๕/๕๓

๙๐.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๖๖๙๑

๒๗/๐๔/๕๓

๙๑.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ....

๖๗๙๔

๒๗/๐๔/๕๓

๙๒.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๙๖๑

๒๗/๐๔/๕๓

๙๓.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๙๒๗

๐๗/๐๔/๕๓

๙๔.

ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๓๔๙

๓๐/๐๓/๕๓

๙๕.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....

๕๓๕๑

๒๓/๐๓/๕๓

๙๖.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๔๑๖

๐๙/๐๓/๕๓

๙๗.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๙๐๗

๐๒/๐๓/๕๓

๙๘.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๓๕๔

๒๓/๐๒/๕๓

๙๙.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....

๓๓๘๒

๑๖/๐๒/๕๓

๑๐๐.

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ....

๒๘๒๓

๑๖/๐๒/๕๓

๑๐๑.

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจแงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๔๕

๐๙/๐๒/๕๓

๑๐๒.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

๒๔๖๔

๐๙/๐๒/๕๓

๑๐๓.

ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....

ว(ล)๒๕๓๘

๐๙/๐๒/๕๓

๑๐๔.

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งว่าด้วยการละเมิดอำนาจปกครองเด็ก พ.ศ. ....

๒๗๒๙

๐๙/๐๒/๕๓

๑๐๕.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....

๒๗๘๘

๐๙/๐๒/๕๓

๑๐๖.

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๖๓๒

๐๙/๐๒/๕๓

๑๐๗.

ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

๒๐๘๖

๐๒/๐๒/๕๓

๑๐๘.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๓๑

๐๒/๐๒/๕๓

๑๐๙.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

๒๒๓๔

๐๒/๐๒/๕๓

๑๑๐.

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันหรืออนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑๐๔

๐๒/๐๒/๕๓

๑๑๑.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

ว(ล)๒๑๗๕

๐๒/๐๒/๕๓

๑๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑)

๑๘๒๐

๒๖/๐๑/๕๓

๑๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

ว(ล)๑๗๑๑

๒๖/๐๑/๕๓

๑๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๗๐๐

๒๖/๐๑/๕๓

๑๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘๐๓

๒๖/๐๑/๕๓

๑๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๗๓๘

๑๒/๐๑/๕๓

๑๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....

๖๖๔

๑๒/๐๑/๕๓

๑๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนำของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....

๑๓๑๒

๑๒/๐๑/๕๓

๑๑๙.

การให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน

๘๗๖

๑๒/๐๑/๕๓

๑๒๐.

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๙๐๖

๑๒/๐๑/๕๓

๑๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียม และภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) รวม ๒ ฉบับ

๓๘๖

๐๕/๐๑/๕๓

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๒

๑.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....

๒๔๕๒๙

๒๒/๑๒/๕๒

๒.

ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....

ว(ล)๒๓๙๒๖

๒๒/๑๒/๕๒

๓.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ....

๒๔๐๔๗

๒๒/๑๒/๕๒

๔.

ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ....

๒๔๑๕๘

๒๒/๑๒/๕๒

๕.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด)

๒๓๖๓๖

๑๕/๑๒/๕๒

๖.

ร่างพระราชบัญญัติรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

๒๓๕๖๖

๐๘/๑๒/๕๒

๗.

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓๒๒๐

๐๘/๑๒/๕๒

๘.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๘๑๖

๐๘/๑๒/๕๒

๙.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ....

๒๒๙๒๘

๐๘/๑๒/๕๒

๑๐.

การประชุมหารือ ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๙๐๑

๐๘/๑๒/๕๒

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. ....

๒๒๕๓๕

๐๑/๑๒/๕๒

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๗๒๗

๐๑/๑๒/๕๒

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....

๒๒๗๒๔

๐๑/๑๒/๕๒

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญติที่เกี่ยวข้อง รวม ๓ ฉบับ

ว(ล)๒๒๐๕๖

๒๔/๑๑/๕๒

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....

ว(ล)๒๒๐๕๐

๒๔/๑๑/๕๒

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. ....

๒๒๐๙๖

๒๔/๑๑/๕๒

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

๒๒๒๗๖

๒๔/๑๑/๕๒

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๑๕๑

๒๔/๑๑/๕๒

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๑๓๙

๒๔/๑๑/๕๒

๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑๗๑๘

๒๔/๑๑/๕๒

๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๒๑๘๔๐

๑๗/๑๑/๕๒

๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

๒๑๘๓๕

๑๗/๑๑/๕๒

๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ....

๒๒๐๔๔

๑๗/๑๑/๕๒

๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ)

๒๑๔๖๙

๑๗/๑๑/๕๒

๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบการค้าข้าว พ.ศ. ....

๒๒๐๑๑

๑๗/๑๑/๕๒

๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

ว(ล)๒๐๖๙๓

๐๓/๑๑/๕๒

๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๙๘๒

๒๗/๑๐/๕๒

๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๒๐๐๙๙

๒๗/๑๐/๕๒

๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....

๑๙๙๘๗

๒๗/๑๐/๕๒

๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๖๑๔

๒๐/๑๐/๕๒

๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๙๕๙๓

๒๐/๑๐/๕๒

๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

๑๙๘๑๓

๒๐/๑๐/๕๒

๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๖๐๗

๒๐/๑๐/๕๒

๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๙๖๑๘

๒๐/๑๐/๕๒

๓๕.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙๐๓๑

๑๓/๑๐/๕๒

๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง)

๑๙๔๘๔

๑๓/๑๐/๕๒

๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง)

๑๙๐๖๓

๑๓/๑๐/๕๒

๓๘.

การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาภายในประเทศ

๑๙๔๙๐

๑๓/๑๐/๕๒

๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

๑๙๑๔๘

๑๓/๑๐/๕๒

๔๐.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘๙๔๖

๑๓/๑๐/๕๒

๔๑.

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓)(ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง(๑) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ ตราขึ้นโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาจรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง หรือไม่

๑๘๕๑๐

๐๖/๑๐/๕๒

๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

๑๙๐๗๑

๐๖/๑๐/๕๒

๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความรับผิดของผู้ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ที่ขายสินค้าละเมิดดังกล่าว)

๑๙๐๓๓

๐๖/๑๐/๕๒

๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความรับผิดของผู้ซื้อสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า และความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ที่ขายสินค้าละเมิดดังกล่าว)

๑๙๐๔๗

๐๖/๑๐/๕๒

๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดบทนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน" ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)

๑๘๖๙๖

๐๖/๑๐/๕๒

๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....

๑๘๗๒๘

๐๖/๑๐/๕๒

๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๑๗๗๕๙

๒๙/๐๙/๕๒

๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....

ว(ล)๑๗๖๒๐

๒๒/๐๙/๕๒

๔๙.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๑๖๒

๒๒/๐๙/๕๒

๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๐๙๐

๒๒/๐๙/๕๒

๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๑๖๙๖๑

๑๕/๐๙/๕๒

๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ

๑๗๐๓๔

๑๕/๐๙/๕๒

๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๕๙๐

๐๘/๐๙/๕๒

๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๐๐๘

๐๘/๐๙/๕๒

๕๕.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และอายุความการฟ้องคดีบางประเภท)

๑๖๓๘๒

๐๘/๐๙/๕๒

๕๖.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๐๖๖

๐๘/๐๙/๕๒

๕๗.

ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๘๗๖

๐๑/๐๙/๕๒

๕๘.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๐๐๐

๐๑/๐๙/๕๒

๕๙.

ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเก้า บางส่วน ในท้องที่ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ....

๑๕๖๖๑

๐๑/๐๙/๕๒

๖๐.

ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๑๔๕

๒๕/๐๘/๕๒

๖๑.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๐๘๕

๑๘/๐๘/๕๒

๖๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๖๐๖

๑๘/๐๘/๕๒

๖๓.

ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๔๑๗๒

๑๑/๐๘/๕๒

๖๔.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

๑๔๓๕๔

๑๑/๐๘/๕๒

๖๕.

ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๓๘๒๘

๐๕/๐๘/๕๒

๖๖.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๓๗๒๒

๐๕/๐๘/๕๒

๖๗.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๓๘๐๗

๐๕/๐๘/๕๒

๖๘.

ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔๑๘๒

๐๕/๐๘/๕๒

๖๙.

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๘๔๘

๐๕/๐๘/๕๒

๗๐.

ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ

๑๔๑๕๔

๐๕/๐๘/๕๒

๗๑.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ....

ว(ล)๑๓๖๒๓

๒๘/๐๗/๕๒

๗๒.

การดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ว(ล)๑๓๕๖๗

๒๘/๐๗/๕๒

๗๓.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๐๖๓

๒๘/๐๗/๕๒

๗๔.

ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕๐๖๐

๒๘/๐๗/๕๒

๗๕.

ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๕๔๔

๒๘/๐๗/๕๒

๗๖.

ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๑๘๐

๒๘/๐๗/๕๒

๗๗.

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๓๒๑๒

๒๘/๐๗/๕๒

๗๘.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๗๖๑

๒๑/๐๗/๕๒

๗๙.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๒๖๗๗

๒๑/๐๗/๕๒

๘๐.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๑๔๐

๑๔/๐๗/๕๒

๘๑.

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมก

๑๒๕๗๖

๑๔/๐๗/๕๒

๘๒.

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๑๒๐๐๑

๐๙/๐๗/๕๒

๘๓.

ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .

๑๒๐๐๗

๐๙/๐๗/๕๒

๘๔.

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....

๑๑๙๔๙

๐๙/๐๗/๕๒

๘๕.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๑๘๖๖

๐๙/๐๗/๕๒

๘๖.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....

๑๑๗๗๒

๓๐/๐๖/๕๒

๘๗.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๖๐๔

๓๐/๐๖/๕๒

๘๘.

ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

๑๑๖๒๓

๓๐/๐๖/๕๒

๘๙.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ....

๑๑๒๙๗

๒๓/๐๖/๕๒

๙๐.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ....

๑๑๒๗๐

๒๓/๐๖/๕๒

๙๑.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....

๑๑๒๔๗

๒๓/๐๖/๕๒

๙๒.

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๑๑๓๔๙

๒๓/๐๖/๕๒

๙๓.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

๑๐๖๒๗

๑๖/๐๖/๕๒

๙๔.

ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๑๑๓๑๐

๑๖/๐๖/๕๒

๙๕.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๑๑๓๑๐

๑๖/๐๖/๕๒

๙๖.

การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๑๑๓๑๐

๑๖/๐๖/๕๒

๙๗.

ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๕๓๓

๐๙/๐๖/๕๒

๙๘.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐)

๑๐๒๑๘

๐๙/๐๖/๕๒

๙๙.

ร่างพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๖๑๗

๐๙/๐๖/๕๒

๑๐๐.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๐๐๔

๐๓/๐๖/๕๒

๑๐๑.

ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๙๘๙๑

๐๓/๐๖/๕๒

๑๐๒.

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๙๕๙๖

๐๓/๐๖/๕๒

๑๐๓.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ)

๑๐๐๓๓

๒๖/๐๕/๕๒

๑๐๔.

ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๘๕๖๕

๑๙/๐๕/๕๒

๑๐๕.

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๗๑๖

๑๙/๐๕/๕๒

๑๐๖.

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑

๘๗๐๑

๑๙/๐๕/๕๒

๑๐๗.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวม ๓ ฉบับ

๘๓๖๙

๑๓/๐๕/๕๒

๑๐๘.

ร่างพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๔๓๕

๑๓/๐๕/๕๒

๑๐๙.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....

๘๔๒๔

๑๓/๐๕/๕๒

๑๑๐.

ร่างกฎหมายให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

๗๖๕๐

๐๖/๐๕/๕๒

๑๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

๖๔๓๑

๐๗/๐๔/๕๒

๑๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ...

๖๔๒๕

๐๗/๐๔/๕๒

๑๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๖๖๐๘

๐๗/๐๔/๕๒

๑๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๘๖๐

๐๗/๐๔/๕๒

๑๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

๖๔๒๔

๐๗/๐๔/๕๒

๑๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้แก่นางสุทิน บุพโก พ.ศ. ...

๖๔๔๔

๐๗/๐๔/๕๒

๑๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลห้วยโป่ง และตำบล มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๓๗ พ.ศ. ....

๖๔๔๑

๐๗/๐๔/๕๒

๑๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. ....

๕๔๐๙

๒๔/๐๓/๕๒

๑๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

๕๖๑๒

๒๔/๐๓/๕๒

๑๒๐.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการจัดทำแผนที่ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ....

๕๗๒๔

๒๔/๐๓/๕๒

๑๒๑.

ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. ....

๕๕๙๘

๒๔/๐๓/๕๒

๑๒๒.

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ....

๕๔๑๐

๒๔/๐๓/๕๒

๑๒๓.

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....

๕๒๗๓

๒๔/๐๓/๕๒

๑๒๔.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

๕๑๐๕

๑๗/๐๓/๕๒

๑๒๕.

ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๔๐๑

๑๗/๐๓/๕๒

๑๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามนำเข้ามาในสถานที่กักขัง พ.ศ. ....

๕๔๐๕

๑๗/๐๓/๕๒

๑๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....

๕๐๐๗

๑๗/๐๓/๕๒

๑๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....

๕๐๘๖

๑๗/๐๓/๕๒

๑๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๕๑๑๑๑

๑๗/๐๓/๕๒

๑๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๑๔๔

๑๗/๐๓/๕๒

๑๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๗๐๕

๑๗/๐๓/๕๒

๑๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินและเพิ่มวิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า)

๔๙๑๐

๑๗/๐๓/๕๒

๑๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๔๙๒๙

๑๗/๐๓/๕๒

๑๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแบ่งเงินค่าปรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๔๔๔๔

๑๐/๐๓/๕๒

๑๓๕.

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๔๖๙

๑๐/๐๓/๕๒

๑๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๕๐๒

๑๐/๐๓/๕๒

๑๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....

๔๓๖๑

๑๐/๐๓/๕๒

๑๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ

๔๔๓๒

๑๐/๐๓/๕๒

๑๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....

๓๘๑๐

๐๓/๐๓/๕๒

๑๔๐.

ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

๓๒๔๒

๒๔/๐๒/๕๒

๑๔๑.

ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๓๔๒๖

๒๔/๐๒/๕๒

๑๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....

๒๗๙๙

๑๗/๐๒/๕๒

๑๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....

๒๗๙๑

๑๗/๐๒/๕๒

๑๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความและกำหนดความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง และอนุญาโตตุลาการ)

๒๙๐๖

๑๗/๐๒/๕๒

๑๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....

๒๘๑๖

๑๗/๐๒/๕๒

๑๔๖.

การนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยอนุโลม

๒๘๔๐

๑๗/๐๒/๕๒

๑๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๘๑

๑๐/๐๒/๕๒

๑๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๘๔

๑๐/๐๒/๕๒

๑๔๙.

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓๓๕

๑๐/๐๒/๕๒

๑๕๐.

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....)

๒๖๔๗

๑๐/๐๒/๕๒

๑๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดบทนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน" ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)

๑๖๗๕

๒๘/๐๑/๕๒

๑๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๘๕

๒๘/๐๑/๕๒

๑๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... และมาตรการการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๒๐๐๒

๒๘/๐๑/๕๒

๑๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ....

๑๒๑๕

๒๐/๐๑/๕๒

๑๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ....

๑๐๓๐

๒๐/๐๑/๕๒

๑๕๖.

ร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘๙๐

๒๐/๐๑/๕๒

๑๕๗.

ร่างพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร พ.ศ. ....

๘๐๐

๑๓/๐๑/๕๒

๑๕๘.

ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๕๓

๑๓/๐๑/๕๒

๑๕๙.

ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์ไท พ.ศ. ....

๗๐๐

๑๓/๐๑/๕๒

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๑

๑.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ....

๑๘๐๔๑

๐๒/๑๒/๕๑

๒.

ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

๑๘๐๙๙

๐๒/๑๒/๕๑

๓.

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๖๔๖

๒๗/๑๑/๕๑

๔.

ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับ ..) พ.ศ. ....

๑๗๒๑๑

๑๙/๑๑/๕๑

๕.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๒๓๙

๑๙/๑๑/๕๑

๖.

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๐๔๒

๑๙/๑๑/๕๑

๗.

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๑๒๙

๑๙/๑๑/๕๑

๘.

ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๑๓๑

๑๙/๑๑/๕๑

๙.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๑๒๗

๑๙/๑๑/๕๑

๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๒๐๙

๑๙/๑๑/๕๑

๑๑.

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

๑๖๘๔๙

๑๙/๑๑/๕๑

๑๒.

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๑๖๙๑๕

๑๙/๑๑/๕๑

๑๓.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๖๐๖

๑๑/๑๑/๕๑

๑๔.

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.....

๑๖๓๒๓

๐๔/๑๑/๕๑

๑๕.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....

๑๖๒๙๕

๐๔/๑๑/๕๑

๑๖.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ.....

๑๖๐๒๑

๐๔/๑๑/๕๑

๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ฉบับที่...) พ.ศ.......

๑๖๐๒๘

๐๔/๑๑/๕๑

๑๘.

ร่างพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖๐๒๙

๐๔/๑๑/๕๑

๑๙.

ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

๑๕๕๒๘

๒๘/๑๐/๕๑

๒๐.