มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๖๕


ปี ๒๕๖๕

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ ๓๓๓๘๖

๒๗/๑๒/๒๕๖๕

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ ๓๓๓๖๘

๒๗/๑๒/๒๕๖๕

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามมาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ ๓๓๓๗๐

๒๗/๑๒/๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ. ๒๐๒๒ – ๒๐๒๕

นร ๐๕๐๕/ ๒๗๖๒๗

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

นร ๐๕๐๕/ ๒๑๑๖๙

๒๓/๐๘/๒๕๖๕

– ผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ ๒๐๑๖๐

๑๖/๐๘/๒๕๖๕

– ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ ๗๑๗๐

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๖๗

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

๒. โครงการสำคัญ

โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ระยะที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/๓๓๕๐๐

๒๗/๑๒/๒๕๖๕

– โครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

นร ๐๕๐๕/๒๘๐๘๐

๐๑/๑๑/๒๕๖๕

– การขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๑๙

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

– การขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๒๘

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ Community – based Poverty Reduction for Lancang – Mekong Cooperation Countries ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๖๙๓๙

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยระบบนิเวศในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในลุ่มน้ำโขง

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๕๑

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๐๘๑๘

๒๓/๐๘/๒๕๖๕

ขอความเห็นชอบการเพิ่ม “กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce) ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active”

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๙๖

๒๓/๐๘/๒๕๖๕

– ขออนุมัติดำเนินโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป

นร ๐๕๐๕/๑๘๐๔๘

๑๘/๐๗/๒๕๖๕

– ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๕/๑๗๙๔๑

๑๘/๐๗/๒๕๖๕

– ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๐๙

๐๕/๐๗/๒๕๖๕

– โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๑๓

๐๕/๐๗/๒๕๖๕

โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ)

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๒๕

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๐๐

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

– โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๑๔๑๓

๐๓/๐๕/๒๕๖๕

– โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๑๔๐๖

๐๓/๐๕/๒๕๖๕

– ขออนุมัติดำเนินโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๑๗

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– การจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ระหว่างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๓๒

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ฤดูการผลิต ๒๕๖๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๙๙

๑๙/๐๔/๒๕๖๕

– การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๐๓

๑๙/๐๔/๒๕๖๕

– แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๘๙๑๐

๐๕/๐๔/๒๕๖๕

– โครงการอาชีวะ ฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายแดนใต้

นร ๐๕๐๕/๖๕๗๒

๐๘/๐๓/๒๕๖๕

– แผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๕)

นร ๐๕๐๕/๕๔๒๙

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๕๓๘๖

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานอาเซียนด้านเยาวชน พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๖๘ (Draft ASEAN Work Plan on Youth 2021-2025)

นร ๐๕๐๕/๕๓๔๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐

นร ๐๕๐๕/ว ๖๙

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

– ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา

นร ๐๕๐๕/๓๑๑๖

๐๑/๐๒/๒๕๖๕

– ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้แหล่งเงินกู้ ECP กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มงวด ๒๗ ถึง ๒๙ กรณีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และกรณีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรจากการนำเข้า (Import VAT & Import Duty) พร้อมทั้งขออนุมัติจัดหาแหล่งเงินรองรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน

นร ๐๕๐๕/๓๒๐๙

๐๑/๐๒/๒๕๖๕

– โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๓๑๐๓

๐๑/๐๒/๒๕๖๕

– ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

นร ๐๕๐๕/๙๒๘

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

– แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๘๒๐

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

– ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028-Phuket, Thailand

นร ๐๕๐๕/๒๐๒

๐๔/๐๑/๒๕๖๕

– ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๒,๑๒๕.๕๖ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (จำนวน ๑๗ จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

นร ๐๕๐๕/๒๕๓

๐๔/๐๑/๒๕๖๕

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย

นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๓

๒๗/๑๒/๒๕๖๕

– การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีกรณีมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนชื่อร่างเอกสาร ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อ/ตำแหน่งของผู้ลงนามในร่างเอกสารที่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่างบันทึกความเข้าใจ ร่างความตกลงหรือร่างเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๕

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๐

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และร่างคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔

๓๐/๐๘/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่ถือเป็นวันลา

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๖

๑๐/๐๕/๒๕๖๕

– รายงานการถอดบทเรียนการดำเนินการของส่วนราชการและจังหวัดในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๑

๑๙/๐๔/๒๕๖๕

– รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)] (ฉบับที่ ๗)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

 ข้อกำหนดและคำสั่งที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๓ ฉบับ

นร ๐๕๐๕/๖๔๓

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๕

๐๔/๐๑/๒๕๖๕

 ข้อกำหนดและคำสั่งที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๓ ฉบับ

นร ๐๕๐๕/๖๔๓

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

๔. การแต่งตั้ง

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก ชยพล ฉัตรชัยเดช)

นร ๐๕๐๕/๒๗๔๐๕

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ)

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๘๓

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง)

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๘๗

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (๑. นายรณภพ ปัทมะดิษ ฯลฯ จำนวน ๓ ราย)

นร ๐๕๐๕/๒๑๘๖๓

๓๐/๐๘/๒๕๖๕

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (๑. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ฯลฯ จำนวน ๖ ราย)

นร ๐๕๐๕/๒๐๒๗๒

๑๖/๐๘/๒๕๖๕

– การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายปวิช เฉลิมวัฒน์)

นร ๐๕๐๕/๑๘๕๕๑

๒๖/๐๗/๒๕๖๕

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์)

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๓๒

๐๕/๐๗/๒๕๖๕

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)

นร ๐๕๐๕/๑๑๘๓๘

๑๐/๐๕/๒๕๖๕

– แต่งตั้งผู้ว่าการการประปานครหลวง (นายมานิต ปานเอม)

นร ๐๕๐๕/๑๐๖๙๐

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– ขอเพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๐๓

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– แต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงานและรองโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายข้าราชการประจำ)

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๖๘

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

นร ๐๕๐๕/๘๓๑๑

๒๙/๐๓/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

นร ๐๕๐๕/๗๑๐๖

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์)

นร ๐๕๐๕/๗๑๒๐

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ภายหลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุมกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล

นร ๐๕๐๕/๓๙๓๑

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย)

นร ๐๕๐๕/๗๐๘

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

– การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ)

นร ๐๕๐๕/๘๐

๐๔/๐๑/๒๕๖๕

๕. รายงาน

– รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๐๕๐๕/๒๘๐๒๘

๐๑/๑๑/๒๕๖๕

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๐๕๐๕/ว ๔๘๑

๐๑/๑๑/๒๕๖๕

– สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๖ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๐๕๐๕/ว ๔๘๒

๐๑/๑๑/๒๕๖๕

ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๑

๐๕๐๕/๒๗๖๒๐

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

๐๕๐๕/๒๗๖๙๐

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๐๕๐๕/ว ๔๖๙

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform : NDTP)

๐๕๐๕/๒๗๔๑๓

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๕

๐๕๐๕/ว ๔๗๑

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

๐๕๐๕/๒๖๑๘๒

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๐๕๐๕/๒๗๔๒๓

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๐๕๐๕/๒๖๑๘๒

๑๑/๑๐/๒๕๖๕

– รายงานการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นร ๐๕๐๕/๒๑๗๒๔

๓๐/๐๘/๒๕๖๕

รายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๖

๒๓/๐๘/๒๕๖๕

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๔

๒๓/๐๘/๒๕๖๕

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีการโอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๗๗

๒๓/๐๘/๒๕๖๕

– ผลการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ “น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ค.ศ. ๒๐๑๘ – ๒๐๒๘ ครั้งที่่ ๒

นร ๐๕๐๕/๒๐๒๙๑

๑๖/๐๘/๒๕๖๕

– รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๖

๑๖/๐๘/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๕

๑๖/๐๘/๒๕๖๕

– รายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๘๔๑๓

๒๖/๐๗/๒๕๖๕

– รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๘๔๖๐

๒๖/๐๗/๒๕๖๕

– รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นร ๐๕๐๕/๑๘๔๑๖

๒๖/๐๗/๒๕๖๕

– รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ สภาองค์กรของผู้บริโภค

นร ๐๕๐๕/๑๘๔๒๐

๒๖/๐๗/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๐

๑๘/๐๗/๒๕๖๕

– การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women-AMMW)

นร ๐๕๐๕/๑๗๙๔๙

๑๘/๐๗/๒๕๖๕

รายงานผลการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๑๗๓๕๓

๐๕/๐๗/๒๕๖๕

รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๑๗๒๙๒

๐๕/๐๗/๒๕๖๕

– ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๕

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๙๘

๐๕/๐๗/๒๕๖๕

รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๑๔

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๕๑

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๒

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

รายงานความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/๑๔๑๕๘

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

– รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกลไกเครดิตร่วม JCM ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น (Joint Crediting Mechanism : JCM) 

นร ๐๕๐๕/๑๑๗๔๘

๑๐/๐๕/๒๕๖๕

– รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๑๗๗๐

๑๐/๐๕/๒๕๖๕

– สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๑ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๘

๑๐/๐๕/๒๕๖๕

– รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๐

๑๐/๐๕/๒๕๖๕

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๑

๑๐/๐๕/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๒

๑๐/๐๕/๒๕๖๕

– รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะปี ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๑๒๒๖

๐๓/๐๕/๒๕๖๕

– ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๗

นร ๐๕๐๕/๑๑๒๐๑

๐๓/๐๕/๒๕๖๕

– รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก

นร ๐๕๐๕/๑๑๒๑๗

๐๓/๐๕/๒๕๖๕

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๑

๐๓/๐๕/๒๕๖๕

– รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๘๐

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๒

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๒

๑๙/๐๔/๒๕๖๕

– ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๖๖

๑๙/๐๔/๒๕๖๕

– รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทยและมองโกเลีย

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๑๓

๑๙/๐๔/๒๕๖๕

– สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๐ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๕

๐๕/๐๔/๒๕๖๕

– รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๘๓๐๙

๒๙/๐๓/๒๕๖๕

– รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๘๓๑๒

๒๙/๐๓/๒๕๖๕

– รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๕

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๓

๒๒/๐๓/๒๕๖๕

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๖

๒๒/๐๓/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๐

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๒

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– รายงานผลการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/ ๗๐๖๕

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

นร ๐๕๐๕/ ๖๙๘๒

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๙ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๙

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/ ๗๐๔๖

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙

๐๘/๐๓/๒๕๖๕

– ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๖๔๑๒

๐๘/๐๓/๒๕๖๕

– รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๖๔๐๗

๐๘/๐๓/๒๕๖๕

– สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๖๔๐๕

๐๘/๐๓/๒๕๖๕

– รายงานผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๗

๐๘/๐๓/๒๕๖๕

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๘๙

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรับรายงานผลดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นร ๐๕๐๕/ว ๖๕

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เกิน ๑๒ เดือน ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๓๙๓๕

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

– รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๖๘

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๖๒

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

– รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๓๖๑๗

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

– รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๓๗๒๙

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

– รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑)

นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗

๒๔/๐๑/๒๕๖๕

– รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกระบวนการ Universal Periodic Review รอบที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๒๔๗๒

๒๔/๐๑/๒๕๖๕

– ผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล)

นร ๐๕๐๕/๒๒๐๐

๒๔/๐๑/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑

๒๔/๐๑/๒๕๖๕

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๔๔

๒๔/๐๑/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๔๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๕

– สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๘ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

– รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๙ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๗๔๓

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ ว ๑๙

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

– ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๑๐

๐๔/๐๑/๒๕๖๕

– รายงานประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) (ระยะครึ่งรอบ)

นร ๐๕๐๕/๑๙๓

๐๔/๐๑/๒๕๖๕

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๗

๐๔/๐๑/๒๕๖๕

– รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๙ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๗๔๓

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

๖. อื่น ๆ

– สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๙๐๔๑

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งออสเตรเลียว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นร ๐๕๐๕/๒๘๙๓๑

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์ การยกเว้น และสิทธิประโยชน์แก่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นที่ดำเนินโครงการภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับรัฐบาลญี่ปุ่น

นร ๐๕๐๕/๒๘๙๕๒

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงแรงงานเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

นร ๐๕๐๕/๒๘๘๔๘

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

นร ๐๕๐๕/๒๙๐๗๗

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๑

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบต่อปฏิญญาด้านกีฬาอาเซียน จำนวน ๒ ฉบับ

นร ๐๕๐๕/๒๘๘๐๒

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– ร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) และร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/๒๘๘๐๘

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– ร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย

นร ๐๕๐๕/๒๘๘๒๔

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และครั้งที่ ๔๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๘๘๒๘

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือทางดิจิทัล เพื่อกำหนดอนาคตร่วมกัน (Ministerial Declaration on Digital Cooperation for Shaping Our Common Future)

นร ๐๕๐๕/๒๘๘๓๘

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๑๔ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) และผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๘ แผนงาน IMT-GT

นร ๐๕๐๕/๒๘๘๔๓

๐๘/๑๑/๒๕๖๕

– การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๗๔๙

๐๑/๑๑/๒๕๖๕

– ผลการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ ๕๒

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๖๙

๐๑/๑๑/๒๕๖๕

– ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวกรอบ ACMECS ครั้งที่ ๕

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๐๓

๐๑/๑๑/๒๕๖๕

– การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ ๑๔ (Ramsar COP 14)

นร ๐๕๐๕/๒๘๒๗๕

๐๑/๑๑/๒๕๖๕

– ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-มองโกเลีย ครั้งที่ ๑ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๗๕

๐๑/๑๑/๒๕๖๕

– ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๙๓

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– การรับรองปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยการพลิกโฉมการท่องเที่ยวอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๙๓

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– การเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ และการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๙๓

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– การรับรองเอกสารสำคัญ ๒ ฉบับ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และ ๔๑

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๙๓

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– การจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๙๓

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบต่อการรับรองร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการให้คำปรึกษาและการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในสถานประกอบการ และร่างแผนงานคณะกรรมการตรวจแรงงานอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๓

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๙๓

๒๕/๑๐/๒๕๖๕

– ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ ๒๙ และร่างแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ ๒๙

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๙๓

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

– การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๐๑

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

– การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหปประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๗ (COP ๒๗) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๓๗

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

– มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๕ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นร ๐๕๐๕/๒๖๙๑๗

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

– มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงการคลัง

นร ๐๕๐๕/๒๖๙๑๔

๑๘/๑๐/๒๕๖๕

– ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด สมัยที่ ๑๕ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ ๑๐ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ ๑๐ ในรูปแบบ face-to-face

นร ๐๕๐๕/๒๖๒๒๒

๑๑/๑๐/๒๕๖๕

– การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพระหว่างไทยกับสหประชาชาติในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ (United Nations Regional Course in International Law) ประจำปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๑๖๖๒

๓๐/๐๘/๒๕๖๕

– การประชุม International Tiger Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

นร ๐๕๐๕/๒๑๖๕๗

๓๐/๐๘/๒๕๖๕

– ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งมองโกเลีย

นร ๐๕๐๕/๒๑๖๗๗

๓๐/๐๘/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – มองโกเลีย ครั้งที่ ๑ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๑๖๙๕

๓๐/๐๘/๒๕๖๕

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๗

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๔๙

๒๓/๐๘/๒๕๖๕

– ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศของรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล

นร ๐๕๐๕/๒๐๑๖๖

๑๖/๐๘/๒๕๖๕

– ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๙ 

นร ๐๕๐๕/๒๐๑๗๑

๑๖/๐๘/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒

นร ๐๕๐๕/๒๐๒๙๓

๑๖/๐๘/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๑

นร ๐๕๐๕/๒๐๓๑๙

๑๖/๐๘/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบในการจัดทำความตกลงระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแห่งประเทศไทยกับคณะกรรมมาธิการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศทางวิชาการและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

นร ๐๕๐๕/๑๗๙๕๗

๑๘/๐๗/๒๕๖๕

– ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๘๗

๐๕/๐๗/๒๕๖๕

– การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ The Asia Initiative และการลงนามในปฏิญญา The Asia Initiative (The Asia Initiative Declaration)

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๙๓

๐๕/๐๗/๒๕๖๕

ขอความเห็นชอบท่าทีไทยเพิ่มเติมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๑๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๔๑๔๔

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

การต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

นร ๐๕๐๕/๑๔๑๗๘

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๔๑๑๗

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญา (Final Declaration) สำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ “น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน”ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๘ ครั้งที่ ๒ (The Second High- Level International Conference on the International Decade for Action “Water for Sustainable Development”, 2018-2028 หรือ Second Dushanbe Water Action Decade Conference)

นร ๐๕๐๕/๑๔๒๒๑

๐๗/๐๖/๒๕๖๕

– ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๕

นร ๐๕๐๕/๑๑๘๗๓

๑๐/๐๕/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี ๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๑๘๗๘

๑๐/๐๕/๒๕๖๕

– แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 – 2024)

นร ๐๕๐๕/๑๑๓๔๒

๐๓/๐๕/๒๕๖๕

– สารบาหลี (Bali Message) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการทูตดิจิทัล

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๕๐

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– การเพิ่มสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๑๐๘๖๓

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan

นร ๐๕๐๕/๑๐๖๙๗

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งที่ ๔ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๐๘๑๕

๒๖/๐๔/๒๕๖๕

– ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๓๒

๑๙/๐๔/๒๕๖๕

– การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาคุมาโมโตะ (Kumamoto Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๔ (4th Asia-Pacific Water Summit: 4th APWS)

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๔๙

๑๙/๐๔/๒๕๖๕

– ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๘

นร ๐๕๐๕/๙๐๕๘

๐๕/๐๔/๒๕๖๕

– ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครบ ๒ ปี ๖ เดือน) และการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๘๓๑๕

๒๙/๐๓/๒๕๖๕

– ผลการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๗๖๒๐

๒๒/๐๓/๒๕๖๕

– ขอความเห็นชอบการรับรองร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าวและร่างเอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการตรวจแรงงานอาเซียนและการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๗๘๘๓

๒๒/๐๓/๒๕๖๕

– การกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชนให้มีขนาดที่เหมาะสม

นร ๐๕๐๕/๗๗๙๒

๒๒/๐๓/๒๕๖๕

– การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน [Financial Action Task Force (FATF)]

นร ๐๕๐๕/๗๑๗๘

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– การเข้าร่วมการประกาศเริ่มการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๗๓๓๒

๑๕/๐๓/๒๕๖๕

– การแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน (สคจ.)

นร ๐๕๐๕/๖๗๒๑

๐๘/๐๓/๒๕๖๕

– การปรับปรุงบทบาทภารกิจของภาครัฐ : แนวทางการขับเคลื่อนการนำร่องถ่ายโอนงานภาครัฐ (Sandbox)

นร ๐๕๐๕/๖๔๘๑

๐๘/๐๓/๒๕๖๕

– การเข้าร่วมเป็นภาคีของไทยในสถาบันวัคซีนนานาชาติ (International Vaccine Institute : IVI)

นร ๐๕๐๕/๖๕๑๓

๐๘/๐๓/๒๕๖๕

– แนวทางการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของไทย

นร ๐๕๐๕/๕๓๘๐

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ และกรอบผลลัพธ์การปฏิบัติงาน (SOMSWD Work Plan 2021-2025 and Its Results Framework)

นร ๐๕๐๕/๕๔๓๗

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– กรอบท่าทีไทยเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕ ช่วงที่ ๒ และการประชุมสมัยพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

นร ๐๕๐๕/๕๓๑๑

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑

นร ๐๕๐๕/๕๑๘๗

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– ร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) สำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

นร ๐๕๐๕/๕๓๑๖

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่งเอสแคป ครั้งที่ ๔

นร ๐๕๐๕/๕๐๖๗

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– ผลการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๔๑

นร ๐๕๐๕/๕๐๗๑

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– สรุปผลการหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น

นร ๐๕๐๕/๕๑๑๕

๒๒/๐๒/๒๕๖๕

– การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕ (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๓๙๙๒

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

– การพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม OECD SEARP ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๓๙๘๒

๐๘/๐๒/๒๕๖๕

– การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

นร ๐๕๐๕/๓๑๘๔

๐๑/๐๒/๒๕๖๕

– มติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๓๑๔๖

๐๑/๐๒/๒๕๖๕

– ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ ๔ ในรูปแบบออนไลน์

นร ๐๕๐๕/๒๙๐๘

๐๑/๐๒/๒๕๖๕

– ผลการประชุม United Nations Global Sustainable Transport Conference ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๒๙๑๙

๐๑/๐๒/๒๕๖๕

– ผลการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๗

นร ๐๕๐๕/๒๙๑๕

๐๑/๐๒/๒๕๖๕

– ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๒ (The 12th ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๓๐๗๑

๐๑/๐๒/๒๕๖๕

– ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๔๐๙

๒๔/๐๑/๒๕๖๕

– การจัดทำและลงนามเอกสารเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (Addendum No. ) ของสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป ของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus

นร ๐๕๐๕/๒๒๐๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๕

– การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๑

๒๔/๐๑/๒๕๖๕

– ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๒๐

นร ๐๕๐๕/๖๘๕

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

– การประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐเฉพาะกิจเพื่อจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมว่าด้วยการต่อต้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรม

นร ๐๕๐๕/๗๓๐

๑๑/๐๑/๒๕๖๕

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า