มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ


 

ลำดับ

มติคณะรัฐมนตรี

วันที่มีมติ

ประเภท

๑.

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

แต่งตั้ง

๒.

แจ้งผลการพิจารณา การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

แต่งตั้ง

๓.

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

รายงาน

๔.

สรุปผลการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

รายงาน

๕.

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

รายงาน

๖.

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

รายงาน

๗.

การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting (HLPM) ภายใต้กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

อื่น ๆ

๘.

ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา)

๓๐/๐๕/๒๕๖๖

อื่น ๆ