MENUMENU

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ


 

ลำดับ

มติคณะรัฐมนตรี

วันที่มีมติ

ประเภท

๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย )

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

การแต่งตั้ง

๒.

การเลื่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

อื่น ๆ

๓.

ขอเพิ่มครัวเรือนเป้าหมายเกษตรกรโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

โครงการสำคัญ

๔.

ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

รายงาน

๕.

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

รายงาน

๖.

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

รายงาน