มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ


 

ลำดับ

มติคณะรัฐมนตรี

วันที่มีมติ

ประเภท

๑.

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

๒.

ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

โครงการสำคัญ

๓.

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

รายงาน

๔.

การขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

อื่น ๆ

๕.

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๓ สาขาอาชีพ ๑๗ สาขา

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

อื่น ๆ

๖.

ผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ๒๕๖๕

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

อื่น ๆ

๗.

ร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

อื่น ๆ

๘.

ร่างเอกสารที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

๓๑/๐๑/๒๕๖๖

อื่น ๆ