มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๕๖


ปี ๒๕๕๖

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) (นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และนายสุวัช เซียศิริวัฒนา)

นร ๐๕๐๘/๓๘๐

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๒.

การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักบริหารระดับสูง) (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (นางสุวรรณา พาศิริ)

นร ๐๕๐๘/๓๘๒

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๓.

การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายวณิชย์ อ่วมศรี)

นร ๐๕๐๘/๓๘๔

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๔.

การแต่งตั้งข้าราชการ และขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ครบเกษียณอายุพ้นจากราชการ (เพิ่มเติม) (กระทรวงมหาดไทย) (นายสมหวัง ดำรงพงศาวัฒน์)

นร ๐๕๐๘/๓๘๖

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๕.

ผลการสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๔๙๖

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๖.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาระบบขนส่งทางราง

นร ๐๕๐๖/๕๔๖

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๗.

ขออนุมัติดำเนินโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๑๓ คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์

นร ๐๕๐๕/๖๒๔

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๘.

มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

นร ๐๕๐๕/๖๓๑

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๙.

ขอรับการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๖๔๙

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๑๐.

รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

นร ๐๕๐๖/๖๖๐

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๑๑.

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

นร ๐๕๐๕/๖๖๒

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๑๒.

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๗๑๗

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๑๓.

การขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล

นร ๐๕๐๕/๗๒๔

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๑๔.

ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน) งานสัญญาที่ ๔

นร ๐๕๐๖/๘๒๕

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๑๕.

การขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของโครงการที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันทีของจังหวัด สุราษฎร์ธานี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๘๘๕

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๑๖.

(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๙๓๗

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๑๗.

(ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๔๗๓

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๑๘.

ขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๘๖๙

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๑๙.

พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต

นร ๐๕๐๖/๑๑๔๔

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๒๐.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่อง การบริหารจัดการระบบสัญญาณเตือนภัยจากภัยพิบัติสินามิ

นร ๐๕๐๖/๘๖๗

๐๘/๐๑/๒๕๕๖

๒๑.

แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) (นายอำนาจ พัวเวส)

นร ๐๕๐๘/๑๑๔๐

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๒๒.

การกำกับดูแลราคาสินค้าจากการดำเนินนโยบายการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

นร ๐๕๐๖/๑๑๖๙

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๒๓.

การปรับปรุงและแต่งตั้งกรรมการในองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) (จำนวน ๗ ตำแหน่ง)

นร ๐๕๐๖/๑๒๙๗

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๒๔.

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๖/๑๒๙๙

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๒๕.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑. นายชูศักดิ์ เกวี ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๑๓๐๙

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๒๖.

ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๑๓๙๙

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๒๗.

การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นร ๐๕๐๕/๑๔๖๒

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๒๘.

การให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๖

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๒๙.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของรัฐ

นร ๐๕๐๖/๑๕๑๙

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๓๐.

การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)

นร ๐๕๐๖/๑๕๒๑

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๓๑.

ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย

นร ๐๕๐๖/๑๕๕๔

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๓๒.

โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ ๑ – ๓

นร ๐๕๐๖/๑๖๒๘

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๓๓.

สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๑๑๘๓

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๓๔.

โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๑๘๖๕

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๓๕.

การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เป็นวันสำคัญของชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๔

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๓๖.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่เพื่อสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างมีคุณค่า คุณประโยชน์ และคุณธรรม”

นร ๐๕๐๕/๑๖๗๒

๑๕/๐๑/๒๕๕๖

๓๗.

การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) (นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย)

นร ๐๕๐๘/๑๘๖๓

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๓๘.

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางสาวสุนันทา แสงทอง)

นร ๐๕๐๘/๑๘๘๙

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๓๙.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)

นร ๐๕๐๘/๑๙๒๙

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๔๐.

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๑๙๖๙

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๔๑.

ผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ของนายกรัฐมนตรีเพื่อเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

นร ๐๕๐๖/๒๐๒๖

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๔๒.

การอนุมัตินำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้า

นร ๐๕๐๖/๒๐๓๑

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๔๓.

ขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ต่างประเทศ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๑๐๑

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๔๔.

การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นร ๐๕๐๖/๒๑๒๘

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๔๕.

การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

นร ๐๕๐๖/๒๑๓๓

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๔๖.

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

นร ๐๕๐๖/๒๑๓๙

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๔๗.

การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๑๘๘

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๔๘.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๒๑๙๖

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๔๙.

ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔

นร ๐๕๐๕/๒๒๒๔

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๕๐.

การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/๒๓๗๗

๒๑/๐๑/๒๕๕๖

๕๑.

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๒๕๐๐

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๕๒.

รายงานการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ และ ๒ รวม ๙ จังหวัด

นร ๐๕๐๕/๒๕๑๘

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๕๓.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) (นายชาย นครชัย และนายเขมชาติ เทพไชย)

นร ๐๕๐๘/๒๕๓๘

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๕๔.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอู่ตะเภา

นร ๐๕๐๖/๒๕๔๓

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๖๑๒

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๕๖.

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นร ๐๕๐๖/๒๖๗๔

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๕๗.

การปรับปรุงโครงสร้างและการกำกับดูแลส่วนงานในการบริหารจัดการน้ำ [ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดำเนินโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ]

นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๗๐๒

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๕๘.

ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางบริการทางหลวงหมายเลข ๗ กรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอน ๑ และตอน ๒

นร ๐๕๐๖/๒๗๐๖

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๕๙.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “การเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติด้านบริการรักษาพยาบาล”

นร ๐๕๐๕/๒๗๑๐

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๖๐.

ขออนุมัติเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติให้กรมเจ้าท่าดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราด โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกรมเจ้าท่าเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน เป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด

นร ๐๕๐๖/๒๗๑๕

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๖๑.

ขออนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดรับจำนำ

นร ๐๕๐๖/๒๗๔๘

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๖๒.

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

นร ๐๕๐๖/๒๘๑๖

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๖๓.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. …. และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ

นร ๐๕๐๓/๒๙๑๙

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๖๔.

แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๕๒ ระหว่างนายพรชัย ปรีชาปัญญา ผู้ฟ้องคดี นางก่องกานดา ชยามฤต ผู้ร้องสอด นายกรัฐมนตรีที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

นร ๐๕๐๓/๒๙๓๗

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๖๕.

ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๒๙๖๐

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๖๖.

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จำนวน ๒๓ ราย ๑. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ฯลฯ)

นร ๐๕๐๕/๒๙๖๖

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๖๗.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อความยั่งยืน”

นร ๐๕๐๖/๒๙๗๑

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๖๘.

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา (จำนวน ๘ คน ๑. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๕/๓๐๔๐

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๖๙.

การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

นร ๐๕๐๖/๓๐๖๕

๒๙/๐๑/๒๕๕๖

๗๐.

ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๓๒๐๔

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๑.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์)

นร ๐๕๐๘/๓๒๑๘

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๒.

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นร ๐๕๐๖/๓๒๗๗

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๓.

การเสนอชื่อผู้สมัครจากประเทศไทยเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการบริหารของ International Trade Center (ITC)

นร ๐๕๐๖/๓๒๘๕

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๔.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางอ่องจิต เมธยะประภาส และนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร)

นร ๐๕๐๘/๓๒๙๔

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๕.

ขออนุมัติเปิดเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๘

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๖.

การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพสำหรับการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)

นร ๐๕๐๕/๓๔๐๘

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๗.

ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวันผลไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๗ [9th International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance (ISFFEI) 2014]

นร ๐๕๐๖/๓๔๓๑

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๘.

การดำเนินงานบูรณาการแผนงาน/โครงการสำหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ประเด็นข้อ ๘ การวิจัยและพัฒนา

นร ๐๕๐๖/๓๔๕๙

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๗๙.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “การพัฒนานันทนาการของประเทศไทย”

นร ๐๕๐๖/๓๕๙๒

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๘๐.

วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (วันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน 2556)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕

๐๕/๐๒/๒๕๕๖

๘๑.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายสุรพงศ์ สุขุปัญญารักษ์)

นร ๐๕๐๘/๓๘๙๔

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๘๒.

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นร ๐๕๐๖/๓๙๑๘

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๘๓.

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๓๙๒๕

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๘๔.

การแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๓๙๗๙

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๘๕.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายชลธิศ สุรัสวดี ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๓๙๘๕

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๘๖.

การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (นายประยูร เชี่ยววัฒนา)

นร ๐๕๐๖/๔๐๐๔

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๘๗.

รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนของประชาชน

นร ๐๕๐๖/๔๐๕๐

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๘๘.

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๔๑๒๐

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๘๙.

การจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

นร ๐๕๐๖/๔๑๒๙

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๙๐.

การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

นร ๐๕๐๒/ว(ล)๔๑๔๙

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๙๑.

รายงานสถานะปัจจุบันในการดำเนินงานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

นร ๐๕๐๕/๓๙๘๑

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๙๒.

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

นร ๐๕๐๕/๔๔๗๔

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๙๓.

การร่วมทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ ๑ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นร ๐๕๐๖/๓๙๘๙

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๙๔.

ขออนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค

นร ๐๕๐๕/๔๓๘๔

๑๒/๐๒/๒๕๕๖

๙๕.

การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ำของเขื่อนภูมิพล ปี ๒๕๕๔

นร ๐๕๐๗/๔๔๖๖

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๙๖.

การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายสุรพล รัตนไชย)

นร ๐๕๐๘/๔๔๙๐

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๙๗.

การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวอัจฉรา โกศัลวัฒน์)

นร ๐๕๐๘/๔๔๙๖

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๙๘.

การค้ำประกันเงินกู้โครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้ง ปี ๒๕๔๗

นร ๐๕๐๖/๔๖๖๑

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๙๙.

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นร ๐๕๐๕/๔๖๗๖

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๑๐๐.

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

นร ๐๕๐๓/๔๗๒๖

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๑๐๑.

บรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ (กระทรวงยุติธรรม) (นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร)

นร ๐๕๐๘/๔๗๓๓

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๑๐๒.

ข้อเสนอแผนการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งต่อไป

นร ๐๕๐๒/๔๗๕๒

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๑๐๓.

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

นร ๐๕๐๕/๔๗๖๘

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๑๐๔.

ขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยพิเศษให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอล จังหวัดตาก

นร ๐๕๐๕/๔๘๒๔

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๑๐๕.

แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๔๘๖๘

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๑๐๖.

มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า

นร ๐๕๐๖/ว ๓๐

๑๙/๐๒/๒๕๕๖

๑๐๗.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวเยาวพร ปิยมาพรชัย)

นร ๐๕๐๘/๕๒๔๒

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๐๘.

ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๕๒๕๘

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๐๙.

รายงานผลการอนุญาตให้เหยื่อจากการค้ามนุษย์เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๕๒๙๑

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๑๐.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุระ เตชะทัต และนายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข)

นร ๐๕๐๕/๕๓๐๐

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๑๑.

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์)

นร ๐๕๐๘/๕๓๕๑

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๑๒.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

นร ๐๕๐๘/๕๓๕๓

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๑๓.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (นายเอนก สีหามาตย์ และนางวิไล วิทยานารถไพศาล)

นร ๐๕๐๘/๕๓๗๓

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๑๔.

ขออนุมัติกู้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๕๔๗๕

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๑๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๖/๕๔๘๐

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๑๖.

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/๕๔๘๘

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๑๗.

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ

นร ๐๕๐๖/๕๕๐๐

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๑๘.

ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ ๓ – ๔

นร ๐๕๐๖/๕๗๑๑

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๑๙.

การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

นร ๐๕๐๖/๕๗๑๗

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๒๐.

การสนับสนุนงบประมาณค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเร่งรัดให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง

นร ๐๕๐๘/๕๗๓๖

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๒๑.

แผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๕๗๕๕

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๒๒.

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๖๐๙๗

๒๗/๐๒/๒๕๕๖

๑๒๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์)

นร ๐๕๐๘/๕๙๕๔

๐๕/๐๓/๒๕๕๖

๑๒๔.

ขออนุมัติงบประมาณและขยายเวลาผูกพันงบประมาณค่าเช่ารถยนต์ ๓ คัน เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๖/๖๐๐๕

๐๕/๐๓/๒๕๕๖

๑๒๕.

ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

นร ๐๕๐๕/๖๐๒๘

๐๕/๐๓/๒๕๕๖

๑๒๖.

การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๖๐๔๕

๐๕/๐๓/๒๕๕๖

๑๒๗.

แผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ประจำปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๖๑๖๑

๐๕/๐๓/๒๕๕๖

๑๒๘.

แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นางอังคณา ไชยมนัส)

นร ๐๕๐๖/๖๑๗๐

๐๕/๐๓/๒๕๕๖

๑๒๙.

ผลการประกวดราคางานโยธา สัญญาที่ ๖ (งานระบบราง) โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๖๑๘๒

๐๕/๐๓/๒๕๕๖

๑๓๐.

การขอปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ กฟผ.

นร ๐๕๐๖/๖๑๘๘

๐๕/๐๓/๒๕๕๖

๑๓๑.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์)

นร ๐๕๐๘/๖๕๑๗

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๓๒.

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (นายสมชาย ใบม่วง)

นร ๐๕๐๘/๖๕๑๙

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๓๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) (นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ และนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

นร ๐๕๐๘/๖๕๒๑

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๓๔.

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ)

นร ๐๕๐๖/๖๕๕๖

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๓๕.

รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)

นร ๐๕๐๖/๖๖๑๐

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๓๖.

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๖/๖๖๒๔

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๓๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต)

นร ๐๕๐๖/๖๖๕๑

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๓๘.

ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นโยบายของคณะกรรมการและโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต

นร ๐๕๐๖/๖๖๘๒

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๓๙.

การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๖๗๑๑

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๔๐.

ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

นร ๐๕๐๖/๖๗๑๙

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๔๑.

มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

นร ๐๕๐๖/๖๘๓๕

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๔๒.

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการที่ ๓ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๖๘๖๓

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๔๓.

การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนและรางวัลของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

นร ๐๕๐๖/๖๘๗๙

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๔๔.

การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๖๙๐๘

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๔๕.

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน

นร ๐๕๐๕/๖๙๘๕

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๔๖.

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มเติม (นายธวัช สุวุฒิกุล และ นายประมา ศาสตระรุจิ)

นร ๐๕๐๕/๗๐๖๐

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๔๗.

แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ)

นร ๐๕๐๖/๗๖๒๘

๑๒/๐๓/๒๕๕๖

๑๔๘.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นายสมชาติ สร้อยทอง)

นร ๐๕๐๘/๗๒๔๑

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๔๙.

การให้คณะรัฐมนตรีส่งเสริมและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผ้าไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี

นร ๐๕๐๖/๗๓๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๕๐.

การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์)

นร ๐๕๐๘/๗๓๗๒

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๕๑.

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย”

นร ๐๕๐๕/๗๔๔๗

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๕๒.

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

นร ๐๕๐๓/๗๔๗๓

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๕๓.

แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

นร ๐๕๐๕/๗๕๙๓

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๖/๗๖๐๑

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๕๕.

การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๗๖๐๘

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๕๖.

การจัดสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

นร ๐๕๐๖/๗๖๔๕

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๕๗.

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๗๘๔๘

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๕๘.

มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า

นร ๐๕๐๖/๗๘๔๙

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๕๙.

โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๗๘๕๐

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๖๐.

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๔)

นร ๐๕๐๖/๗๘๕๓

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๖๑.

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๘๐๖๕

๑๙/๐๓/๒๕๕๖

๑๖๒.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล)

นร ๐๕๐๘/๗๙๒๓

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๖๓.

การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on Customs)

นร ๐๕๐๖/๘๐๐๘

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๖๔.

ขออนุมัติขยายวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช) วงเงิน ๖๐๕ ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๘๐๗๖

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๖๕.

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

นร ๐๕๐๓/๘๐๘๓

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๖๖.

ร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Energy Action Plan)

นร ๐๕๐๖/๘๐๘๖

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๖๗.

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)]

นร ๐๕๐๖/๘๑๕๔

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๖๘.

โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖

นร ๐๕๐๖/๘๑๖๐

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๖๙.

ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๖/๘๑๖๕

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๐.

รายงานความคืบหน้าของการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าที่ไทยบริจาคให้แก่เมียนมาร์

นร ๐๕๐๖/๘๑๖๗

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๑.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์)

นร ๐๕๐๖/๘๒๕๑

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๒.

ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๕/๘๓๑๐

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๓.

การดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต

นร ๐๕๐๕/๘๓๑๕

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๔.

รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบำรุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๘๓๒๐

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๕.

ขออนุมัติให้ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกตำแหน่งหนึ่ง (นายอธิปัตย์ บำรุง)

นร ๐๕๐๖/๘๓๓๗

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๖.

แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/๘๔๐๘

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๗.

การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๖/๘๖๕๖

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๘.

โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นร ๐๕๐๖/๘๗๔๒

๒๖/๐๓/๒๕๕๖

๑๗๙.

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

นร ๐๕๐๓/๘๖๐๘

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๘๐.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (จำนวน ๓ ราย ๑. นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ฯ)

นร ๐๕๐๘/๘๖๘๒

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๘๑.

ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑ (กระทรวงมหาดไทย) (นายวิทยา ผิวผ่อง และนายวันชัย สุทิน)

นร ๐๕๐๘/๘๖๘๕

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๘๒.

ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

นร ๐๕๐๗/๘๘๐๘

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๘๓.

ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

นร ๐๕๐๖/๘๘๓๖

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๘๔.

โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖

นร ๐๕๐๖/๘๘๔๐

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๘๕.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวขนิษฐา สุดกังวาล และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา)

นร ๐๕๐๘/๘๘๗๕

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๘๖.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม) (นายสมชาย พิพุธวัฒน์)

นร ๐๕๐๘/๘๘๗๗

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๘๗.

การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

นร ๐๕๐๖/๘๘๘๐

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๘๘.

โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๘๙๗๕

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๘๙.

การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกราบเรียนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/๙๐๔๔

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๙๐.

ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม ๕ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๙๑๔๔

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๙๑.

ข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข

นร ๐๕๐๕/๙๒๑๑

๓๑/๐๓/๒๕๕๖

๑๙๒.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ และนายมรุต จิรเศรษฐสิริ)

นร ๐๕๐๘/๙๓๗๕

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๑๙๓.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางคมขำ ฉัตราคม)

นร ๐๕๐๘/๙๓๘๙

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๑๙๔.

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) (นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ)

นร ๐๕๐๘/๙๓๙๑

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๑๙๕.

แผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๖/๙๔๒๒

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๑๙๖.

ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อการ Refinance หนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๙๔๖๖

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๑๙๗.

การขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

นร ๐๕๐๕/๙๕๐๑

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๑๙๘.

การดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน

นร ๐๕๐๖/๙๕๒๐

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๑๙๙.

การจัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๓/๙๕๙๕

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๒๐๐.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ และนายถาวร จำปาเงิน)

นร ๐๕๐๖/๙๗๐๘

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๒๐๑.

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/๙๗๗๙

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๒๐๒.

โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน เพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๖/๙๗๙๓

๐๙/๐๔/๒๕๕๖

๒๐๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์)

นร ๐๕๐๘/๑๐๒๕๗

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๐๔.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) (นายครรชิต พุทธโกษา)

นร ๐๕๐๘/๑๐๒๕๙

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๐๕.

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (นายจำนง แก้วชะฎา)

นร ๐๕๐๘/๑๐๒๖๑

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๐๖.

การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางสาวรังสิมา จารุภา)

นร ๐๕๐๘/๑๐๓๑๓

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๐๗.

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี)

นร ๐๕๐๘/๑๐๓๑๔

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๐๘.

รายงานสรุปการดำเนินงานของ กฟผ. เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติพลังงานกรณีการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นร ๐๕๐๖/๑๐๓๕๒

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๐๙.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ

นร ๐๕๐๖/๑๐๓๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๑๐.

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จำนวน ๑๗ คน ๑. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๕/๑๐๓๖๖

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๑๑.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๕ ราย ๑. นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๑๐๓๗๔

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๑๒.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสมชาย หาญหิรัญ และนายสุรพงษ์ เชียงทอง)

นร ๐๕๐๘/๑๐๓๗๖

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๑๓.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดารณี เลศะวานิช)

นร ๐๕๐๖/๑๐๓๙๒

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๑๔.

รายงานผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

นร ๐๕๐๕/๑๐๔๖๘

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๑๕.

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

นร ๐๕๐๖/๑๐๔๘๖

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๑๖.

มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

นร ๐๕๐๖/๑๐๔๙๓

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๑๗.

ขออนุมัติกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๗,๘๒๔ ล้านบาท ของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๑๐๕๒๖

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๑๘.

ขออนุมัติกู้เงินภายในประเทศสำหรับการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าน้ำหนักกดเพลา ๒๐ ตัน/เพลา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๑๐๕๗๑

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๑๙.

แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

นร ๐๕๐๖/๑๐๘๒๖

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๒๐.

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/๑๐๘๕๐

๒๓/๐๔/๒๕๕๖

๒๒๑.

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กระทรวงยุติธรรม) (พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ)

นร ๐๕๐๘/๑๐๙๘๗

๓๐/๐๔/๒๕๕๖

๒๒๒.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวเพชรวรรณ พึ่งรัศมี)

นร ๐๕๐๘/๑๑๐๑๐

๓๐/๐๔/๒๕๕๖

๒๒๓.

ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๑๑๑๑๐

๓๐/๐๔/๒๕๕๖

๒๒๔.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายชุมพล ฐิตยารักษ์)

นร ๐๕๐๘/๑๑๑๙๘

๓๐/๐๔/๒๕๕๖

๒๒๕.

การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) (นายธีระพงษ์ โสดาศรี)

นร ๐๕๐๘/๑๑๒๐๗

๓๐/๐๔/๒๕๕๖

๒๒๖.

ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๖/๑๑๒๘๖

๓๐/๐๔/๒๕๕๖

๒๒๗.

ขอความเห็นชอบชื่อสะพานและตราสัญลักษณ์สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ – ห้วยทราย)

นร ๐๕๐๖/๑๑๒๙๘

๓๐/๐๔/๒๕๕๖

๒๒๘.

โครงการ Institutional Capacity Building for ASEAN Monitoring and Statistics ภายใต้กรอบความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป

นร ๐๕๐๖/๑๑๓๐๖

๓๐/๐๔/๒๕๕๖

๒๒๙.

คำกล่าวปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการประชุมประชาคมประชาธิปไตย

นร ๐๕๐๖/๑๑๓๓๓

๓๐/๐๔/๒๕๕๖

๒๓๐.

รายงานผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในงาน ITU TELECOM WORLD 2012

นร ๐๕๐๖/๑๑๔๙๑

๓๐/๐๔/๒๕๕๖

๒๓๑.

ปัญหาอาชญากรรม (ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๖)

นร ๐๕๐๗/๑๑๕๗๙

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๓๒.

ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพื่อการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง (เฮมพ์) เป็นพืชเศรษฐกิจ

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๒๖

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๓๓.

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายขจร วีระใจ)

นร ๐๕๐๘/๑๑๗๔๖

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๓๔.

การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นร ๐๕๐๖/๑๑๗๔๘

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๓๕.

ร่างแถลงการณ์เนปิดอว์เรื่องความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดของประเทศในอนุภูมิภาค ๖ ประเทศ

นร ๐๕๐๕/๑๑๘๓๗

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๓๖.

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๑๑๘๖๑

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๓๗.

การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นร ๐๕๐๖/๑๑๘๗๓

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๓๘.

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๐๕

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๓๙.

การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ

นร ๐๕๐๖/๑๑๙๘๙

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๔๐.

การขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ)

นร ๐๕๐๘/๑๒๐๕๑

๐๗/๐๕/๒๕๕๖

๒๔๑.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวสุดสวาท เลาหวินิจ)

นร ๐๕๐๘/๑๒๑๒๘

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๔๒.

สรุปผลการวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค”

นร ๐๕๐๖/๑๒๒๐๘

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๔๓.

การประชาสัมพันธ์การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๑๒๒๑๐

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๔๔.

รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย

นร ๐๕๐๖/๑๒๒๔๓

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๔๕.

ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia – Pacific Water Summit : 2nd APWS)

นร ๐๕๐๖/๑๒๒๔๕

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๔๖.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) (นายสุเทพ ชิตยวงษ์ และนายโรจนะ กฤษเจริญ)

นร ๐๕๐๘/๑๒๓๖๔

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๔๗.

การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

นร ๐๕๐๕/๑๒๓๖๙

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๔๘.

ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

นร ๐๕๐๕/๑๒๓๗๖

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๔๙.

การแต่งตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

นร ๐๕๐๕/๑๒๓๘๘

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๕๐.

การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๑๒๓๙๖

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๕๑.

โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๒๐๕๓

๑๔/๐๕/๒๕๕๖

๒๕๒.

การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม)

นร ๐๕๐๓/๑๒๗๔๖

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๕๓.

การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๙๔

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๕๔.

การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๓๓

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๕๕.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ และนายมานะ คงวุฒิปัญญา)

นร ๐๕๐๖/๑๒๘๕๘

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๕๖.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด)

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๖๓

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๕๗.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมบัติ รัตโน)

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๖๖

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๕๘.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (รวม ๒ ท่าน) (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน และนายจิรัฏฐ์ นิธิอนันตภร)

นร ๐๕๐๖/๑๒๘๗๒

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๕๙.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์)

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๘๗

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๖๐.

ผลการประชุมคณะทำงานฝ่ายไทย – เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๑๒๘๗๖

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๖๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายซูการ์โน มะทา)

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๙๖

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๖๒.

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๒๙๐๘

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๖๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ และพันโท เอนก ยมจินดา)

นร ๐๕๐๘/๑๒๙๓๔

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๖๔.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๒ ราย ๑. นายอรพงศ์ เทียนเงิน ฯลฯ)

นร ๐๕๐๖/๑๒๙๗๑

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๖๕.

การบริจาคเงินสมทบกองทุนสำหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Alliance of Civilizations – UNAOC)

นร ๐๕๐๖/๑๓๐๒๕

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๖๖.

การให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิษฐ์ถาวร และนางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์)

นร ๐๕๐๖/๑๓๐๔๙

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๖๗.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ)

นร ๐๕๐๖/๑๓๐๕๓

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๖๘.

การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย – กัมพูชา ฝ่ายไทย

นร ๐๕๐๖/๑๓๒๑๑

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๖๙.

การโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของสำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีให้กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๓๗

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๗๐.

การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กรณีการดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง ๕ ชุมชน

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๔๗

๒๑/๐๕/๒๕๕๖

๒๗๑.

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย (มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

นร ๐๕๐๖/๑๓๓๔๙

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๗๒.

สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๗๖

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๗๓.

การแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล

นร ๐๕๐๕/๑๓๖๒๖

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๗๔.

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ ที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม)

นร ๐๕๐๓/๑๓๖๖๒

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๗๕.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “บทบาทขององค์การประชาสังคมในการพัฒนา”

นร ๐๕๐๕/๑๓๖๙๐

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๗๖.

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๕/๑๓๖๙๒

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๗๗.

ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๑๓๗๑๕

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๗๘.

การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๓๗๓๑

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๗๙.

ขออนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

นร ๐๕๐๖/๑๓๗๘๕

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๘๐.

รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๓๗๙๖

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๘๑.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของชุมชน พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๑๓๘๔๔

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๘๒.

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี ๒๕๕๕ กรณีพิเศษ

นร ๐๕๐๖/๑๓๘๗๔

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๘๓.

กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๓๗๒๙

๒๘/๐๕/๒๕๕๖

๒๘๔.

ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) (กระทรวงยุติธรรม) (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ )

นร ๐๕๐๘/๑๔๑๖๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๘๕.

การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (นางสุญาณี เวสสบุตร)

นร ๐๕๐๖/๑๔๒๕๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๘๖.

ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๑๔๓๑๘

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๘๗.

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) (นายปกรณ์ อมรชีวิน และ นายอาทิตย์ อิสโม)

นร ๐๕๐๘/๑๔๓๒๔

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๘๘.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๔ ราย ๑. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๑๔๓๓๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๘๙.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายอภินันท์ จันทรังษี)

นร ๐๕๐๘/๑๔๓๔๑

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๙๐.

การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖

นร ๐๕๐๖/๑๔๓๔๘

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๙๑.

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินเพื่อบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ

นร ๐๕๐๓/๑๔๔๒๓

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๙๒.

ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage)

นร ๐๕๐๓/๑๔๔๒๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๙๓.

ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๑๔๕๗๒

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๙๔.

การพิจารณาทบทวนมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๔๖๐๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๙๕.

การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ปีที่สอง รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๗/๑๔๖๑๘

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๙๖.

ขออนุมัติและประกาศนโยบาย “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง” (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) เป็นวาระแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๔๖๔๒

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๙๗.

ยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

นร ๐๕๐๖/๑๔๘๘๘

๐๔/๐๖/๒๕๕๖

๒๙๘.

การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๘๑

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๒๙๙.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายฐานันดร์ ปิยะศิริศิลป์)

นร ๐๕๐๘/๑๔๙๐๕

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๐๐.

การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

นร ๐๕๐๖/๑๔๙๙๔

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๐๑.

รายงานผลการดำเนินการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง

นร ๐๕๐๖/๑๕๐๓๖

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๐๒.

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕ กรณีพิเศษ

นร ๐๕๐๖/๑๕๐๔๖

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๐๓.

การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล

นร ๐๕๐๖/๑๕๐๖๙

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๐๔.

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๓๔

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๐๕.

รายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๗๕

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๐๖.

ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๕๒๙๒

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๐๗.

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

นร ๐๕๐๖/๑๕๓๐๐

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๐๘.

ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดแพงเพชร วันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๕๓๐๕

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๐๙.

รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

นร ๐๕๐๕/๑๕๓๙๖

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๑๐.

โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๑๕๔๐๐

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๑๑.

การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ

นร ๐๕๐๖/๑๕๔๐๗

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๑๒.

มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔

นร ๐๕๐๖/๑๕๔๓๓

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๑๓.

การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ปีที่สองรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๗/๑๕๐๓๓

๑๐/๐๖/๒๕๕๖

๓๑๔.

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๕๖๓๓

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๑๕.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์) (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)

นร ๐๕๐๘/๑๕๖๖๒

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๑๖.

เร่งรัดการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๗๖

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๑๗.

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด

นร ๐๕๐๑/๑๕๗๕๘

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๑๘.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายนพพร มนูญผล)

นร ๐๕๐๘/๑๕๗๗๓

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๑๙.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิโรธ สุนทรเลขา)

นร ๐๕๐๖/๑๕๗๗๗

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๒๐.

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและมั่นคง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๖/๑๕๗๘๓

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๒๑.

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๑๕๗๙๒

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๒๒.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการบรรเทาผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ”

นร ๐๕๐๕/๑๕๗๙๙

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๒๓.

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๕๘๐๓

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๒๔.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายอนันต์ ระงับทุกข์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๑๕๙๑๑

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๒๕.

การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๑๕๙๑๕

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๒๖.

ผลการจัดอันดับประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจำปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๕๙๑๙

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๒๗.

ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณกรณีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางบริการทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ สายทางเลี่ยงเมืองพิษณุโลก (ด้านใต้) ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๑๕๙๓๐

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๒๘.

การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กค. กษ. ทก. พน. มท. รง. วท. ศธ. สธ. สปน. สำนักงาน ก.พ. สคก. สศช. ศอ.บต. อส. กห. ทส. พณ. วธ. อก. สำนักงาน ก.พ.ร. *กต. *กก. *พม. *คค. *ยธ. *กกต. *สำนักงาน ป.ป.ช. *ผผ. *สศ. *สตง. *สม. *สกท. *รถ. *สำนักงาน ป.ป.ส. *สำนักงาน ปปง. *สำนักงาน ปปท. *พว. *รล. *ตช. *สงป. *สมช. *สลน. *สขช. *สำนักงาน กปร. *พศ. *วช. *สกว. *กอ.รมน.)

นร ๐๕๐๖/ว ๙๓

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๒๙.

โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์ อำเภอเขาค้อ – อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นร ๐๕๐๕/๑๖๐๑๔

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๓๐.

ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ข้อเสนอกรอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ

นร ๐๕๐๖/๑๖๐๙๓

๑๘/๐๖/๒๕๕๖

๓๓๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๑๗

๑๙/๐๖/๒๕๕๖

๓๓๒.

การปรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๖๑๓๔

๑๙/๐๖/๒๕๕๖

๓๓๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางพุทธชาติ อรุณเวช)

นร ๐๕๐๘/๑๖๔๔๔

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๓๔.

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๑๖๔๕๕

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๓๕.

รายงานผลการดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

นร ๐๕๐๕/๑๖๔๗๓

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๓๖.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม) (นายสมชาย ณ นครพนม)

นร ๐๕๐๘/๑๖๕๑๐

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๓๗.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางเลาจนา เชาวนาดิศัย)

นร ๐๕๐๘/๑๖๕๖๘

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๓๘.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสุทธิชัย สังขมณี และนายราฆพ ศรีศุภอรรถ)

นร ๐๕๐๘/๑๖๕๙๕

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๓๙.

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๙๙

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๔๐.

แผนการลงทุนหลัก โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๑๖๗๑๖

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๔๑.

การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

นร ๐๕๐๖/๑๖๗๒๓

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๔๒.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นางสาวสุมล ปวิตรานนท์)

นร ๐๕๐๘/๑๖๗๗๘

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๔๓.

แผนการลงทุนหลักเพื่อพัฒนาระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๗๐

นร ๐๕๐๕/๑๖๗๘๔

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๔๔.

ผลการตรวจสอบราคากลางและวงเงินอุดหนุนระบบป้องกันอุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

นร ๐๕๐๖/๑๖๘๓๐

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๔๕.

การทบทวนแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) ระยะที่ ๓

นร ๐๕๐๓/๑๖๙๔๕

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๔๖.

การปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแรงงานนอกระบบ

นร ๐๕๐๓/๑๖๙๘๘

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๔๗.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๖๕

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๔๘.

การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน ๓ คน ๑. นายกฤษฎา มาลีวงศ์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๖/๑๗๘๕๕

๒๕/๐๖/๒๕๕๖

๓๔๙.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อม : การทำแท้งไม่ปลอดภัย”

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๑๓

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๐.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายสมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ)

นร ๐๕๐๘/๑๗๕๒๑

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๑.

ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๖/๑๗๕๕๘

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๒.

การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๐๑

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๓.

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๖/๑๗๖๗๐

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๔.

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๘๐

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๕.

แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท

นร ๐๕๐๖/๑๗๖๙๔

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๖.

โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๗๗๐๐

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๗.

ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป

นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๘

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๘.

แผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นร ๐๕๐๖/๑๘๐๑๔

๐๒/๐๗/๒๕๕๖

๓๕๙.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

นร ๐๕๐๘/๑๘๐๗๖

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๖๐.

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นร ๐๕๐๖/๑๘๐๙๖

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๖๑.

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นร ๐๕๐๖/๑๘๑๕๓

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๖๒.

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๖/๑๘๑๖๘

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๖๓.

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

นร ๐๕๐๖/๑๘๑๗๓

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๖๔.

ขออนุมัติจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย

นร ๐๕๐๖/๑๘๑๗๙

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๖๕.

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นร ๐๕๐๖/๑๘๑๘๕

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๖๖.

รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๖/๑๘๒๑๒

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๖๗.

การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๓/๑๘๒๒๒

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๖๘.

รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัยกรณีการก่อสร้างสะพานถาวรเพื่อทดแทนสะพานไม้เดิม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

นร ๐๕๐๖/๑๘๒๒๕

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๖๙.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

นร ๐๕๐๖/๑๘๒๓๑

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๗๐.

การดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ๑๕ จังหวัด

นร ๐๕๐๖/๑๘๒๙๗

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๗๑.

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา

นร ๐๕๐๕/๑๘๔๑๑

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๗๒.

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นร ๐๕๐๖/๑๘๔๓๐

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๗๓.

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท

นร ๐๕๐๖/๑๘๕๖๓

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๗๔.

สถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนพฤษภาคมและแนวโน้มปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๗/๑๘๖๓๑

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๗๕.

ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)

นร ๐๕๐๕/๑๘๔๕๑

๐๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๗๖.

รายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงมหาดไทย

นร ๐๕๐๕/๑๙๐๑๗

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๗๗.

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นร ๐๕๐๕/๑๙๐๒๕

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๗๘.

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นร ๐๕๐๖/๑๙๐๒๘

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๗๙.

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นร ๐๕๐๖/๑๙๐๓๕

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๘๐.

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นร ๐๕๐๖/๑๙๐๔๔

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๘๑.

ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๙๐๔๙

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๘๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๕๕

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๘๓.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ศาสตราจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ฯ)

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๕๘

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๘๔.

ขอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลเอก ขวัญชาติ กล้าหาญ)

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๘๘

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๘๕.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางนฤมล ธารดำรงค์ และ พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา)

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๙๑

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๘๖.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)

นร ๐๕๐๘/๑๙๒๒๒

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๘๗.

การแต่งตั้งข้าราชการ (นางสาวนงนารถ เพชรสม)

นร ๐๕๐๘/๑๙๒๒๕

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๘๘.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายนิรุตติ คุณวัฒน์ นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร)

นร ๐๕๐๖/๑๙๒๒๖

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๘๙.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ และนายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์)

นร ๐๕๐๖/๑๙๒๒๙

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๙๐.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “มาตรการเชิงรุก – เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

นร ๐๕๐๖/๑๙๒๔๕

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๙๑.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

นร ๐๕๐๘/๑๙๒๔๗

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๙๒.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพิทยา พุกกะมาน)

นร ๐๕๐๖/๑๙๒๖๐

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๙๓.

การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

นร ๐๕๐๖/๑๙๒๗๔

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๙๔.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสหวัฒน์ แน่นหนา และนายเอนก สีหามาตย์)

นร ๐๕๐๘/๑๙๓๐๓

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๙๕.

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๕ ราย ๑. พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๖/๑๙๓๑๓

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๙๖.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (รวม ๓ ตำแหน่ง) (นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ฯ)

นร ๐๕๐๖/๑๙๓๑๖

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๙๗.

การให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

นร ๐๕๐๖/๑๙๓๒๕

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๙๘.

การแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

นร ๐๕๐๖/๑๙๓๓๗

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๓๙๙.

ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๙๓๖๔

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๐๐.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๔ ราย ๑. นายอารี ไกรนรา ฯลฯ)

นร ๐๕๐๖/๑๙๓๖๗

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๐๑.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสุชน ชาลีเครือ , นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ)

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๗๓

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๐๒.

การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๗๖

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๐๓.

ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก และสหสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้าน

นร ๐๕๐๖/๑๙๔๓๗

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๐๔.

ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

นร ๐๕๐๖/๑๙๔๔๒

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๐๕.

ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดนครนายก ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๙๔๘๙

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๐๖.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ และนายกฤษ ศรีฟ้า)

นร ๐๕๐๖/๑๙๕๐๑

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๐๗.

การขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม ๓ ประเทศ

นร ๐๕๐๖/๑๙๕๒๕

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๐๘.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล และนางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์)

นร ๐๕๐๕/๑๙๕๔๘

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๐๙.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “นโยบายแอลกอฮอล์เพื่ออนาคตเยาวชนไทย”

นร ๐๕๐๕/๑๙๕๕๑

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๑๐.

การเบิกจ่ายค่าชดเชยผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง เยียวยา ชาวบ้านผู้ครอบครองที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ระบบโลจิสติกส์

นร ๐๕๐๕/๑๙๕๗๒

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๑๑.

ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๑๙๖๕๐

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๑๒.

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) (นางดุษฎี อัมรานุรักษ์)

นร ๐๕๐๘/๑๙๗๙๕

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๑๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายชาญเวช ศรัทธาพุทธ)

นร ๐๕๐๘/๑๙๘๐๐

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๑๔.

ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการใช้นโยบายราคาเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็ว

นร ๐๕๐๕/๑๙๘๙๗

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๑๕.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ เมกะวัตต์ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นร ๐๕๐๖/๑๙๙๓๓

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๑๖.

การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายธานินทร์ อังสุวรังษี)

นร ๐๕๐๖/๒๐๒๖๙

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๑๗.

สรุปรายงานการประเมินผลหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

นร ๐๕๐๕/๑๙๗๘๐

๑๙/๐๗/๒๕๕๖

๔๑๘.

แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) (นางดุษฎี อัมรานุรักษ์)

นร ๐๕๐๘/๑๙๗๙๕

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๑๙.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายชาญเวช ศรัทธาพุทธ)

นร ๐๕๐๘/๑๙๘๐๐

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๒๐.

แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

นร ๐๕๐๕/๑๙๘๑๘

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๒๑.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมและประเทศชาติ”

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๒๔

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๒๒.

การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ และนายลลิต ถนอมสิงห์)

นร ๐๕๐๘/๑๙๙๔๓

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๒๓.

ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๐๐๐๑

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๒๔.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายภาวิช ทองโรจน์ และนายกิตติ ลิ่มสกุล)

นร ๐๕๐๖/๒๐๐๑๑

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๒๕.

สถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นร ๐๕๐๖/๒๐๐๔๒

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ)

นร ๐๕๐๓/๒๐๒๘๔

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๒๗.

น้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันดิบลงสู่ทะเล จังหวัดระยอง

นร ๐๕๐๖/๒๐๓๓๖

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๒๘.

แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีบุตรชายของนางแล้ม ทิมทอง เสียชีวิตในระหว่างการเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจินดาภรณ์ จังหวัดสงขลา)

นร ๐๕๐๕/๒๐๓๕๙

๓๐/๐๗/๒๕๕๖

๔๒๙.

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐

นร ๐๕๐๖/๒๐๕๙๑

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๐.

รายงานผลการเสนอชื่อผู้สมัครของไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของ UNIDO

นร ๐๕๐๖/๒๐๕๙๖

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๑.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นายพรชาต บุนนาค)

นร ๐๕๐๘/๒๐๖๐๕

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๒.

การพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (นายกฤษดา รักษากุล)

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๐๒

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๓.

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกคู่สัญญาของไทยในโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA PVPS (International Energy Agency – Photovoltaic Power System) และการลงนามในข้อตกลงดำเนินการ (Implementing Agreement : IA)

นร ๐๕๐๖/๒๐๗๓๓

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๔.

การเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๘๘

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๕.

ผลการดำเนินงานในการติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

นร ๐๕๐๖/๒๐๘๓๑

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๖.

ความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องน้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันดิบลงสู่ทะเลจังหวัดระยอง

นร ๐๕๐๖/๒๑๐๒๒

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๗.

รายงานความก้าวหน้าการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๖

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๘.

การกำหนดแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส

นร ๐๕๐๖/๒๑๑๑๑

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๓๙.

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (จำนวน ๗ ราย ๑. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๖/๒๑๘๐๑

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๔๐.

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

นร ๐๕๐๖/๒๐๙๔๔

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๔๑.

มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

นร ๐๕๐๖/๒๑๒๗๙

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๔๒.

รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๕

๐๖/๐๘/๒๕๕๖

๔๔๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๗ ราย ๑. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๑๒๒๒

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๔๔.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (นายเริงชัย ประยูรเวช)

นร ๐๕๐๘/๒๑๒๒๔

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๔๕.

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง

นร ๐๕๐๖/๒๑๒๓๗

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๔๖.

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (นายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล)

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๔๙

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๔๗.

แต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

นร ๐๕๐๖/๒๑๓๔๑

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๔๘.

ให้อำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสิ้นสุด

นร ๐๕๐๓/ว(ล)๒๑๓๔๔

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๔๙.

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต)

นร ๐๕๐๘/๒๑๓๓๙

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๕๐.

การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน) (นายสมนึก บำรุงสาลี และนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ)

นร ๐๕๐๘/๒๑๓๘๑

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๕๑.

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๘๔

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๕๒.

การดูแลผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลชาวโรฮิงญา

นร ๐๕๐๕/๒๑๔๐๙

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๕๓.

การปาฐกถาพิเศษ “Uniting for the future : Learning from each other’s experience”

นร ๐๕๐๖/๒๑๔๕๙

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๕๔.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นายนิทัศน์ รายยวา ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๑๔๖๑

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๕๕.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

นร ๐๕๐๖/๒๑๔๖๗

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๕๖.

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร

นร ๐๕๐๖/๒๑๔๗๓

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๕๗.

รายงานการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันดิบลงทะเลอ่าวมาบตาพุดและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

นร ๐๕๐๖/๒๑๔๗๔

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๕๘.

การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๑

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๕๙.

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ฯลฯ)

นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๖

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๖๐.

การสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย

นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๗

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๖๑.

ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๔๗

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๖๒.

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔๕)

นร ๐๕๐๖/๒๑๕๘๑

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๖๓.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวคิดการพัฒนาคนของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นร ๐๕๐๕/๒๑๖๕๕

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๖๔.

ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) งานสัญญาที่ ๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน) และความเห็นในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – บางซื่อ งานสัญญาที่ ๕

นร ๐๕๐๖/๒๑๗๖๘

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๖๕.

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๑๗๗๒

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๖๖.

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (จำนวน ๓ คน ๑.นายนภศูล อังคทะวานิช ฯลฯ)

นร ๐๕๐๖/๒๒๒๖๐

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๖๗.

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (จำนวน ๙ คน ๑. นายครรชิต มาลัยวงศ์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๒๐

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๖๘.

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๑๓๖๑

๑๓/๐๘/๒๕๕๖

๔๖๙.

การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กระทรวงการคลัง) (นายอำพน กิตติอำพน)

นร ๐๕๐๘/๒๑๙๖๑

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๗๐.

ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๘/๒๑๙๘๖

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๗๑.

ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๙๘

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๗๒.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายอภิชาติ จีระวุฒิ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๒๐๕๘

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๗๓.

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๒๐๗๕

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๗๔.

ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีฉบับปรับปรุง

นร ๐๕๐๓/๒๒๑๐๒

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๗๕.

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๓/๒๒๑๐๘

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๗๖.

การโอนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (นายวิทยา พานิชพงศ์)

นร ๐๕๐๘/๒๒๑๑๖

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๗๗.

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๒๘

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๗๘.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๑๗ ราย ๑. นายภาณุ อุทัยรัตน์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๒๑๗๘

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๗๙.

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๒๒๒๓

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๘๐.

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายดำรงค์ พิเดช)

นร ๐๕๐๖/๒๒๒๓๐

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๘๑.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ตะกั่วในสีทาอาคาร ภัยที่ป้องกันได้”

นร ๐๕๐๕/๒๒๒๗๒

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๘๒.

การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตามโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน เพื่อนำมาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซล ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๖/๒๒๒๗๘

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๘๓.

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการและแผนธุรกิจโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)

นร ๐๕๐๖/๒๒๒๘๘

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๘๔.

แผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาสัมปทาน และแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นร ๐๕๐๖/๒๒๓๔๑

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๘๕.

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากำลังภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๒๓๘๖

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๘๖.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “การจัดระบบประกันสังคมถ้วนหน้า”

นร ๐๕๐๕/๒๒๔๐๑

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๘๗.

การให้ความช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

นร ๐๕๐๖/๒๒๔๘๗

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๘๘.

ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๖/๒๒๔๙๓

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๘๙.

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโน้มปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๒๕๐๕

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๙๐.

การทบทวนกฎหมายที่ตราโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๕๐

นร ๐๕๐๓/๒๒๕๘๕

๒๐/๐๘/๒๕๕๖

๔๙๑.

ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เพื่อเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นร ๐๕๐๕/๒๒๖๒๓

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๔๙๒.

การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๑๒

นร ๐๕๐๗/๒๒๖๓๔

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๔๙๓.

การแต่งตั้งข้าราชการ (นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)

นร ๐๕๐๘/๒๒๖๕๐

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๔๙๔.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๔ ราย ๑. นายพิศาล มาณวพัฒน์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๒๖๕๗

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๔๙๕.

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

นร ๐๕๐๘/๒๒๖๕๙

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๔๙๖.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นายจุมพล ริมสาคร)

นร ๐๕๐๘/๒๒๖๖๒

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๔๙๗.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) (นางอัญชลี เต็งประทีป)

นร ๐๕๐๘/๒๒๖๖๔

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๔๙๘.

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (สำนักงานผู้แทนการค้าไทย)

นร ๐๕๐๖/๒๒๖๘๙

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๔๙๙.

การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล) (ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

นร ๐๕๐๖/๒๒๖๙๕

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๐๐.

การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (นายสุวัช เซียศิริวัฒนา)

นร ๐๕๐๕/๒๒๗๔๕

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๐๑.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๒๗๙๒

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๐๒.

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน “พูดจาหาทางออกประเทศไทย ๑๐๘ เวที”

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๐๑

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๐๓.

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง จำนวน ๔ รายการ)

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๒๓

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๐๔.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๗ ราย ๑. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๒๘๓๒

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๐๕.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข , พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ)

นร ๐๕๐๘/๒๒๘๓๔

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๐๖.

ขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อน สารตะกั่ว ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองคดีหมายเลขดำ ที่ อ. ๕๙๗/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ฮ. ๗๔๓/๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๒๒๘๔๑

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๐๗.

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายขจร วีระใจ)

นร ๐๕๐๕/๒๒๙๒๔

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๐๘.

ให้ความเห็นชอบต่ออายุการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๒๖

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๐๙.

ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน) (นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ)

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๒๙

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๑๐.

การแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

นร ๐๕๐๖/๒๒๙๕๑

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๑๑.

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๒๙๙๑

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๑๒.

โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

นร ๐๕๐๖/๒๓๐๒๘

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๑๓.

ขออนุมัติกู้เงินสำหรับใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๒๓๐๔๐

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๑๔.

ร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๓๑๑๔

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๑๕.

ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก

นร ๐๕๐๖/๒๓๑๒๑

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๑๖.

การแก้ไขปัญหาราคายางพารา

นร ๐๕๐๖/๒๓๑๔๓

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๑๗.

ผลสรุปจากการประชุมหารือแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย พัฒนาประชาธิปไตยและประเทศร่วมกัน

นร ๐๕๐๖/๒๓๑๖๐

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๑๘.

มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ

นร ๐๕๐๓/๒๓๑๗๖

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๑๙.

การแต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙ (จำนวน ๑๔ คน ๑. นายอาทิตย์ อิสโม ฯลฯ)

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๒๓

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๒๐.

การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

นร ๐๕๐๓/๒๓๒๒๔

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๒๑.

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๒๓๑๗๐

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๒๒.

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศและรายงานการวิเคราะห์ภาวะราคาสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๒๖๗๔

๒๗/๐๘/๒๕๕๖

๕๒๓.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี) (นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์)

นร ๐๕๐๘/๒๓๔๙๑

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๒๔.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายทวี ตั้งเสรี)

นร ๐๕๐๘/๒๓๔๙๓

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๒๕.

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๒๓๕๒๐

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๒๖.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๑๐ ราย ๑. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๓๕๔๔

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๒๗.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นายสมชัย ศิริวัฒนโชค)

นร ๐๕๐๘/๒๓๕๔๖

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๒๘.

ประธาน FATF แจ้งมติถอดถอนรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์

นร ๐๕๐๕/๒๓๕๕๔

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๒๙.

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นร ๐๕๐๕/๒๓๕๘๓

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๓๐.

การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล)

นร ๐๕๐๖/๒๓๕๙๕

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๓๑.

รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

นร ๐๕๐๖/๒๓๖๔๐

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๓๒.

โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๒๓๖๙๕

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๓๓.

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๒๓๗๐๗

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๓๔.

ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

นร ๐๕๐๕/๒๓๗๓๘

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๓๕.

รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๖/๒๓๗๖๔

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๓๖.

ขออนุมัติวงเงินเกิน ๑.๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการจ้างเหมาทำการก่อสร้างสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บางปู) – บ้านคลองกระบือ ตอน ๓

นร ๐๕๐๖/๒๓๗๗๐

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๓๗.

ยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๒๓๗๙๑

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๓๘.

มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗

นร ๐๕๐๖/๒๓๘๒๕

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๓๙.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (พลตำรวจโท วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์)

นร ๐๕๐๖/๒๓๘๔๗

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๔๐.

โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗

นร ๐๕๐๕/๒๓๘๕๘

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๔๑.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “การปฏิรูปครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ”

นร ๐๕๐๕/๒๓๘๙๘

๐๓/๐๙/๒๕๕๖

๕๔๒.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “วิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนมาบตาพุด”

นร ๐๕๐๖/๒๔๒๘๗

๑๐/๐๙/๒๕๕๖

๕๔๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

นร ๐๕๐๘/๒๔๓๑๓

๑๐/๐๙/๒๕๕๖

๕๔๔.

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

นร ๐๕๐๘/๒๔๓๑๙

๑๐/๐๙/๒๕๕๖

๕๔๕.

การแต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง)

นร ๐๕๐๘/๒๔๓๒๑

๑๐/๐๙/๒๕๕๖

๕๔๖.

การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา

นร ๐๕๐๖/๒๔๓๓๕

๑๐/๐๙/๒๕๕๖

๕๔๗.

รายงานการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง”

นร ๐๕๐๕/๒๔๔๐๑

๑๐/๐๙/๒๕๕๖

๕๔๘.

การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

นร ๐๕๐๖/๒๔๔๒๙

๑๐/๐๙/๒๕๕๖

๕๔๙.

รายงานผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรยางพารา ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๔๔๗๗

๑๐/๐๙/๒๕๕๖

๕๕๐.

รายงานผลการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมกรณีการชุมนุมของชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้

นร ๐๕๐๖/๒๔๕๘๒

๑๐/๐๙/๒๕๕๖

๕๕๑.

สถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนกรกฎาคม และแนวโน้มปี ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๗/๒๔๕๘๙

๑๐/๐๙/๒๕๕๖

๕๕๒.

รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

นร ๐๕๐๓/๒๔๙๕๘

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๕๓.

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๒๔๙๖๔

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๕๔.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน/ท้องถิ่น”

นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๔

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๕๕.

การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

นร ๐๕๐๘/๒๕๐๕๗

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๕๖.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี) (จำนวน ๓ ราย ๑. นางประภาศรี บุญวิเศษ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๐๕๘

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๕๗.

ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑ (นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี)

นร ๐๕๐๘/๒๕๐๖๐

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๕๘.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

นร ๐๕๐๕/๒๕๐๖๖

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๕๙.

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายวิชัย เทียนถาวร นายสมเกียรติ ศรสัมพ์ และนายเอนก หุตังคบดี)

นร ๐๕๐๖/๒๕๐๘๒

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๖๐.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๒๕๑๑๓

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๖๑.

ข้อเสนอแนะ “แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ”

นร ๐๕๐๕/๒๕๑๔๘

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๖๒.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๔ ราย ๑. นายรัฐวุฒิ สุขมี ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๑๕๓

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๖๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายพูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา)

นร ๐๕๐๘/๒๕๑๕๕

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๖๔.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) (นายวิโรจน์ หมั่นคติธรรม)

นร ๐๕๐๘/๒๕๑๕๙

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๖๕.

การตั้งข้อสงวนในการให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาฯ

นร ๐๕๐๖/๒๕๒๗๐

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๖๖.

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๒๕๓๕๘

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๖๗.

แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ (นางสาววรางคณา อิ่มอุดม)

นร ๐๕๐๖/๒๕๓๙๐

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๖๘.

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๕๔๑๒

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๖๙.

ขออนุมัติลงนามร่างพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์พลังงานอาเซียน (Protocol to amend the Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy)

นร ๐๕๐๖/๒๕๔๔๓

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๗๐.

แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน (จำนวน ๗ ราย ๑. นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๖/๒๕๕๘๙

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๗๑.

การแก้ไขปัญหาการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้

นร ๐๕๐๖/๒๕๙๒๑

๑๗/๐๙/๒๕๕๖

๕๗๒.

การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)

นร ๐๕๐๘/๒๕๕๗๖

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๗๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๘ ราย ๑. นายวรเดช วีระเวคิน ฯลฯ)

นร ๐๕๐/๒๕๕๗๘

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๗๔

การโอนและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวรุจิรา ริมผดี และนายอำนาจ พัวเวส)

นร ๐๕๐๘/๒๕๕๘๑

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๗๕.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “การกัดเซาะชายฝั่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

นร ๐๕๐๖/๒๕๕๙๐

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๗๖.

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๖/๒๕๖๐๒

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๗๗.

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN – German Project on Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land Transport Sector)

นร ๐๕๐๖/๒๕๖๐๘

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๗๘.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสวง ฤกษ์จรัล และนายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์)

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๗๕

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๗๙.

เงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ACWC ๕ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๙๗

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๘๐.

เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์น้ำปี ๒๕๕๖ และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก

นร ๐๕๐๖/๒๕๘๒๖

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๘๑.

การดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

นร ๐๕๐๕/๒๕๘๓๐

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๘๒.

การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๖/๒๕๘๓๒

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๘๓.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๙ ราย ๑. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๘๓๖

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๘๔.

แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นางญาณี เลิศไกร และนางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์)

นร ๐๕๐๘/๒๕๘๓๘

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๘๕.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๓ ราย ๑. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๘๔๑

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๘๖.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายโอฬาร พิทักษ์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๘๔๔

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๘๗.

ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดำเนินการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (Joint Statement on the Implementation of Sustainable Consumption and Production in ASEAN)

นร ๐๕๐๖/๒๕๙๑๔

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๘๘.

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

นร ๐๕๐๓/๒๕๙๒๓

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๘๙.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๒๓ ราย ๑. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๙๒๗

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๙๐.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

นร ๐๕๐๘/๒๕๙๒๙

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๙๑.

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๒๕๙๔๙

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๙๒.

ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับองค์กรส่งเสริมการค้าของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

นร ๐๕๐๖/๒๕๙๗๓

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๙๓.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ”

นร ๐๕๐๕/๒๕๙๘๙

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๙๔.

การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์)

นร ๐๕๐๘/๒๖๐๑๒

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๙๕.

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๖/๒๖๐๖๓

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๙๖.

ปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นร ๐๕๐๕/๒๖๐๙๙

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๙๗.

แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา (การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา)

นร ๐๕๐๕/๒๖๑๐๔

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๙๘.

การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖

นร ๐๕๐๖/๒๖๑๕๔

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๕๙๙.

การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

นร ๐๕๐๓/๒๖๑๖๖

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๖๐๐.

โครงการลงทุนจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นร ๐๕๐๖/๒๖๒๒๑

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๖๐๑.

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๖๓๕๙

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๖๐๒.

ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ช่วงที่ ๒) ระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/๒๖๓๖๙

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๖๐๓.

การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๒๖๔๐๕

๒๔/๐๙/๒๕๕๖

๖๐๔.

การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)

นร ๐๕๐๘/๒๕๕๗๖

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๐๕.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน ๘ ราย ๑. นายวรเดช วีระเวคิน ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๕๗๘

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๐๖.

การโอนและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวรุจิรา ริมผดี และนายอำนาจพัวเวส)

นร ๐๕๐๘/๒๕๕๘๑

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๐๗.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “การกัดเซาะชายฝั่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

นร ๐๕๐๖/๒๕๕๙๐

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๐๘.

ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๖/๒๕๖๐๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๐๙.

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN – German Project on Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the Land Transport Sector)

นร ๐๕๐๖/๒๕๖๐๘

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๑๐.

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสวง ฤกษ์จรัล และนายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์)

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๗๕

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๑๑.

เงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ACWC ๕ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๙๗

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๑๒.

เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์น้ำปี ๒๕๕๖ และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก

นร ๐๕๐๖/๒๕๘๒๖

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๑๓.

การดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

นร ๐๕๐๕/๒๕๘๓๐

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๑๔.

การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๖/๒๕๘๓๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๑๕.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๙ ราย ๑. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๘๓๖

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๑๖.

แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (นางญาณี เลิศไกร และนางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์)

นร ๐๕๐๘/๒๕๘๓๘

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๑๗.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๓ ราย ๑. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๘๔๑

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๑๘.

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายโอฬาร พิทักษ์ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๘๔๔

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๑๙.

ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดำเนินการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (Joint Statement on the Implementation of Sustainable Consumption and Production in ASEAN)

นร ๐๕๐๖/๒๕๙๑๔

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๒๐.

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

นร ๐๕๐๓/๒๕๙๒๓

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๒๑.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (จำนวน ๒๓ ราย ๑. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ฯลฯ)

นร ๐๕๐๘/๒๕๙๒๗

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๒๒.

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย)

นร ๐๕๐๘/๒๕๙๒๙

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๒๓.

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๒๕๙๔๙

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๒๔.

ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับองค์กรส่งเสริมการค้าของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน

นร ๐๕๐๖/๒๕๙๗๓

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๒๕.

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ”

นร ๐๕๐๕/๒๕๙๘๙

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๒๖.

การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์)

นร ๐๕๐๘/๒๖๐๑๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๒๗.

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๖/๒๖๐๖๓

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๒๘.

ปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นร ๐๕๐๕/๒๖๐๙๙

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๒๙.

แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา (การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา)

นร ๐๕๐๕/๒๖๑๐๔

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๓๐.

การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๐๖

นร ๐๕๐๓/๒๖๑๕๔

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๓๑.

การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

นร ๐๕๐๖/๒๖๑๖๖

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๓๒.

โครงการลงทุนจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นร ๐๕๐๖/๒๖๒๒๑

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๓๓.

มาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในต่างประเทศ

นร ๐๕๐๖/๒๖๔๗๙

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๓๔.

การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

นร ๐๕๐๕/๒๖๕๕๘

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๓๕.

โครงการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังในไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๖ ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๖๖๗๗

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๓๖.

ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ ๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

นร ๐๕๐๖/๒๖๘๖๘

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๓๗.

จัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014) ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)

นร ๐๕๐๖/๒๖๗๓๔

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๓๘.

ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

นร ๐๕๐๓/๒๗๑๐๓

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๓๙.

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล และแผนการขับเคลื่อนมติฯ

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๕๘

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๔๐.

ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการการคุ้มครองทางสังคม

นร ๐๕๐๕/๒๖๗๔๘

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๔๑.

ขออนุมัติดำเนินการสรรหาเอกชนเพื่อรับสัมปทานเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องไอซีดีที่ลาดกระบังของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๒๖๘๑๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๔๒.

กรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการอาเซียน

นร ๐๕๐๖/๒๖๘๓๗

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๔๓.

ขอขยายกรอบงบลงทุนเพิ่มเติมโครงการบ้านสวัสดิการเพื่อข้าราชการ “โครงการบ้านธนารักษ์”

นร ๐๕๐๖/๒๖๘๒๙

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๔๔.

ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖/๕๗

นร ๐๕๐๖/๒๖๘๒๐

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๔๕.

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๕/๒๗๔๑๐

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๔๖.

ขอความเห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (ส้มโอ และทุเรียน)

นร ๐๕๐๖/๒๖๙๕๓

๐๑/๑๐/๒๕๕๖

๖๔๗.

รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖)

นร ๐๕๐๗/๒๗๓๙๐

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๔๘.

ท่าทีประเทศไทยต่อระบบติดตามสถานการณ์หมอกควันของอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง (ASEAN Sub-Regional Haze Monitoring System : HMS)

นร ๐๕๐๖/๒๗๕๓๙

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๔๙.

การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗ และโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/๒๗๘๘๒

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๕๐.

การรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ

นร ๐๕๐๕/๒๗๓๗๙

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๕๑.

ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยโรคไม่ติดต่อในอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๒๗๓๗๕

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๕๒.

การรับรองอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยการจัดการสารปรอท

นร ๐๕๐๖/๒๗๗๙๖

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๕๓.

การโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ให้กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

นร ๐๕๐๕/๒๗๗๕๐

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๕๔.

ขออนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และขอยกเลิกโครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA

นร ๐๕๐๖/๒๗๗๘๘

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๕๕.

การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)

นร ๐๕๐๖/๒๗๕๒๙

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๕๖.

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๗๖๓๖

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๕๗.

การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติจากเดิมแข่งขันเป็นประจำทุกปี เป็นแข่งขัน ๒ ปี ต่อครั้ง

นร ๐๕๐๖/๒๗๗๘๑

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๕๘.

ผลการประชุมหารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย

นร ๐๕๐๖/๒๗๘๕๕

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๕๙.

แนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม

นร ๐๕๐๖/๒๗๘๐๕

๐๘/๑๐/๒๕๕๖

๖๖๐.

มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/๒๘๕๘๒

๑๕/๑๐/๒๕๕๖

๖๖๑.

การช่วยเหลือเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๘๓๖๗

๑๕/๑๐/๒๕๕๖

๖๖๒.

การชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นร ๐๕๐๖/๒๘๖๐๕

๑๕/๑๐/๒๕๕๖

๖๖๓.

ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

นร ๐๕๐๖/๒๘๕๒๖

๑๕/๑๐/๒๕๕๖

๖๖๔.

แนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎร ๕ หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางร้องเรียนขออพยพ

นร ๐๕๐๖/๒๘๓๐๕

๑๕/๑๐/๒๕๕๖

๖๖๕.

โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ ๓

นร ๐๕๐๖/๒๘๕๔๗

๑๕/๑๐/๒๕๕๖

๖๖๖.

การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ได้รับเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๕๗

๑๕/๑๐/๒๕๕๖

๖๖๗.

กำหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๒๘๓๘๓

๑๕/๑๐/๒๕๕๖

๖๖๘.

แผนแม่บทโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๑๗

๑๕/๑๐/๒๕๕๖

๖๖๙.

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ๒๕๕๗ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๖

๑๕/๑๐/๒๕๕๖

๖๗๐.

ขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายข้าวสารที่ใช้ไปในโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล

นร ๐๕๐๖/๒๙๗๕๕

๒๒/๑๐/๒๕๕๖

๖๗๑.

การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ

นร ๐๕๐๕/๒๙๒๘๔

๒๒/๑๐/๒๕๕๖

๖๗๒.

ข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง)

นร ๐๕๐๖/๒๙๒๖๒

๒๒/๑๐/๒๕๕๖

๖๗๓.

กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยภายใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ แค่ใส่ใจไม่ประมาท”

นร ๐๕๐๕/๒๙๒๕๒

๒๒/๑๐/๒๕๕๖

๖๗๔.

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖)

นร ๐๕๐๕/๒๘๙๘๐

๒๒/๑๐/๒๕๕๖

๖๗๕.

รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๒๙๗๑๐

๒๙/๑๐/๒๕๕๖

๖๗๖.

รายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

นร ๐๕๐๖/๒๙๖๗๕

๒๙/๑๐/๒๕๕๖

๖๗๗.

สรุปผลการดำเนินการและภารกิจที่ต้องดำเนินการอันเนื่องมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์

นร ๐๕๐๘/๒๙๕๑๑

๒๙/๑๐/๒๕๕๖

๖๗๘.

ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี

นร ๐๕๐๕/๒๙๖๑๕

๒๙/๑๐/๒๕๕๖

๖๗๙.

ข้อเสนอความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

นร ๐๕๐๗/๒๙๖๓๑

๒๙/๑๐/๒๕๕๖

๖๘๐.

การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๐๗

๒๙/๑๐/๒๕๕๖

๖๘๑.

การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕/๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๙๗๓๒

๒๙/๑๐/๒๕๕๖

๖๘๒.

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี

นร ๐๕๐๖/๒๙๖๔๗

๒๙/๑๐/๒๕๕๖

๖๘๓.

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๓๐๑๘๑

๐๑/๑๑/๒๕๕๖

๖๘๔.

“การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน” และ “แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๖ –๒๕๖๒ ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ”

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๘๒

๐๑/๑๑/๒๕๕๖

๖๘๕.

การลงนามในร่างพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและเซเชลส์ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของเซเชลส์

นร ๐๕๐๖/๓๐๒๖๙

๐๑/๑๑/๒๕๕๖

๖๘๖.

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

นร ๐๕๐๕/๓๐๓๔๕

๐๑/๑๑/๒๕๕๖

๖๘๗.

แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

นร ๐๕๐๖/๓๐๓๗๕

๐๑/๑๑/๒๕๕๖

๖๘๘.

ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ รวม ๔ จังหวัด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๓๐๓๙๕

๐๑/๑๑/๒๕๕๖

๖๘๙.

การดำเนินการโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

นร ๐๕๐๖/๓๐๑๖๑

๐๑/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๐.

ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๒๙๙๑๗

๐๑/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๐.

ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (Joint Statement on the Governmental Cooperation Project on the Railway InfrastructureDevelopment in Exchange of Agricultural Products from Thailand)

นร ๐๕๐๖/๓๐๕๐๙

๐๕/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๑.

แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและการขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ

นร ๐๕๐๕/๓๑๒๓๓

๐๕/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๒.

การจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง

นร ๐๕๐๕/๓๐๗๙๒

๐๕/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๓.

ขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงเพื่อความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

นร ๐๕๐๖/๓๐๓๕๕

๐๕/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๔.

การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๖/๓๐๖๓๕

๐๕/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๕.

รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2555 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๓๐๕๘๓

๐๕/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๖.

คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร

นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๐๙๓๙

๑๑/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๗.

รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปี ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๖๕

๑๒/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๘.

รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจำทางรายสายของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๗/๓๑๑๙๒

๑๒/๑๑/๒๕๕๖

๖๙๙.

การเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco – car) รุ่นที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๓๑๑๙๘

๑๒/๑๑/๒๕๕๖

๗๐๐.

รายงานผลการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคตประเทศ

นร ๐๕๐๖/๓๑๒๑๔

๑๒/๑๑/๒๕๕๖

๗๐๑.

การจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

นร ๐๕๐๖/๓๑๒๗๗

๑๒/๑๑/๒๕๕๖

๗๐๒.

คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร

นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๑๐๖๔

๑๒/๑๑/๒๕๕๖

๗๐๓.

ขออนุมัติการจัดทำและลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพยุโรปว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นร ๐๕๐๖/๓๑๑๔๐

๑๒/๑๑/๒๕๕๖

๗๐๔.

ขออนุมัติและสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปนมที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

นร ๐๕๐๖/๓๑๖๙๕

๑๒/๑๑/๒๕๕๖

๗๐๕.

การจัดทำความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาแห่งภาคีสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti – Corruption Commission : IACA) ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๓๑๓๒๒

๑๒/๑๑/๒๕๕๖

๗๐๖.

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๓๑๕๕๕

๑๒/๑๑/๒๕๕๖

๗๐๗.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่

นร ๐๕๐๕/๓๒๗๔๓

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๐๘.

ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยพิบัติ และการเก็บกู้และบำรุงรักษาทุ่น

นร ๐๕๐๖/๓๒๓๒๖

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๐๙.

การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL) เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นร ๐๕๐๖/๓๒๒๗๑

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๑๐.

มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

นร ๐๕๐๓/๓๒๔๓๘

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๑๑.

แนวทางการดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)

นร ๐๕๐๖/๓๒๒๕๓

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๑๒.

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๓๓๑๕๔

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๑๓.

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล เรื่อง “กรณีกล่าวหาการทุจริตในการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง”

นร ๐๕๐๓/๓๑๙๗๖

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๑๔.

ท่าทีไทยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙

นร ๐๕๐๖/๓๒๑๗๑

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๑๕.

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดการค้า บริการชุดที่ ๙ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

นร ๐๕๐๓/๓๒๒๘๕

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๑๖.

ร่างปฏิญญามานามาสำหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๒

นร ๐๕๐๖/๓๒๑๓๙

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๑๗.

ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่มีความจำเป็นต้องผลักดันให้เป็นกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล

นร ๐๕๐๓/๓๒๓๘๑

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๑๘.

สมาคมญาติและวีรชน ๑๔ ตุลา ๑๖ ขอให้พิจารณาจ่ายเงินดำรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

นร ๐๕๐๕/๓๒๒๗๘

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๑๙.

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๓๒๒๓๖

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๒๐.

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบันที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา)

นร ๐๕๐๓/๓๒๔๕๔

๑๙/๑๑/๒๕๕๖

๗๒๑.

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการกู้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร วงเงิน ๓,๙๑๐ ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๓๒๗๗๗

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๒๒.

การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

นร ๐๕๐๖/๓๒๗๐๔

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๒๓.

ขออนุมัติกู้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๓๒๗๑๔

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๒๔.

มาตรการเร่งด่วนรองรับสถานการณ์พายุและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้

นร ๐๕๐๖/๓๒๗๓๘

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๒๕.

การประเมินค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รอบที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๓๓๑๐๗

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๒๖.

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๓๒๘๓๓

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๒๗.

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท

นร ๐๕๐๖/๓๒๘๔๔

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๒๘.

การให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์กรณีภัยพิบัติที่เกิดจาพายุไต้ฝุ่น Haiyan

นร ๐๕๐๖/๓๒๘๗๗

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๒๙.

ขอบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน (Haiyan) ในประเทศฟิลิปปินส์ผ่านองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR)

นร ๐๕๐๖/๓๒๘๖๗

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๓๐.

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่น ว่าด้วยนโยบายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นร ๐๕๐๖/๓๒๗๕๕

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๓๑.

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๓๓๐๓๗

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๓๒.

ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๓๓๑๐๗

๒๕/๑๑/๒๕๕๖

๗๓๓.

การประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

นร ๐๕๐๖/๓๓๗๑๙

๐๓/๑๒/๒๕๕๖

๗๓๔.

ข้อเสนอเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

นร ๐๕๐๕/๓๓๖๘๔

๐๓/๑๒/๒๕๕๖

๗๓๕.

โครงการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จำนวน ๗ ขบวน ของบริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด

นร ๐๕๐๖/๓๓๖๑๑

๐๓/๑๒/๒๕๕๖

๗๓๖.

การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

นร ๐๕๐๖/๓๓๕๘๕

๐๓/๑๒/๒๕๕๖

๗๓๗.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

นร ๐๕๐๕/๓๓๕๕๙

๐๓/๑๒/๒๕๕๖

๗๓๘.

ขออนุมัติเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนยปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๖/๓๓๔๓๒

๐๓/๑๒/๒๕๕๖

๗๓๙.

แนวทางการปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๙

๑๐/๑๒/๒๕๕๖

๗๔๐.

มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๐

๑๗/๑๒/๒๕๕๖

๗๔๑.

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/๓๔๖๖๖

๒๕/๑๒/๒๕๕๖

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า