มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๕๗


ปี ๒๕๕๗

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

โครงการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังในไตรมาส ๓/๒๕๕๖ ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖

นร ๐๕๐๖/๔๓๓

๐๗/๐๑/๒๕๕๗

ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก)

นร ๐๕๐๖/๖๓๓๖

๒๘/๐๔/๒๕๕๗

  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

นร ๐๕๐๖/๑๘๕๑๐

๐๑/๑๐/๒๕๕๗

แผนการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/๒๐๒๐๙

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

แผนการดำเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/๒๐๒๐๐

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (กองทุนตั้งตัวได้) วงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๓๔

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๖/๒๑๖๐๘

๐๔/๑๑/๒๕๕๗

ขออนุมัติวงเงินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปี ๒๕๕๗/๕๘ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๖/๒๑๕๘๖

๐๔/๑๑/๒๕๕๗

การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based)

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๒๐

๑๒/๑๑/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๓๘๓๕

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

ขออนุมัติงบลงทุนโครงการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

นร ๐๕๐๕/๒๔๐๑๔

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

การบริหารโครงการการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

นร ๐๕๐๖/๒๕๗๕๗

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

 การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้

นร ๐๕๐๖/๒๕๕๓๖

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

โครงการรังวัดออกหนังสือสำคัญที่หลวง เพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ที่ยังยืน เทิดไท้ ๘๒ มหาราชินี

นร ๐๕๐๕/๒๖๐๔๘

๑๖/๑๒/๒๕๕๗

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

การแก้ไขปัญหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

นร ๐๕๐๖/๒๕๕๔

๑๑/๐๒/๒๕๕๗

มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

นร ๐๕๐๖/๔๓๒๙

๑๘/๐๓/๒๕๕๗

 มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง

นร ๐๕๐๖/๔๒๗๕

๑๘/๐๓/๒๕๕๗

แนวทางปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน

นร ๐๕๐๖/๕๐๙๖

๐๑/๐๔/๒๕๕๗

การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

นร ๐๕๐๖/๔๗๓๘

๒๕/๐๓/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๓/๑๗๑๒๖

๑๖/๐๙/๒๕๕๗

แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นร ๐๕๐๖/ว ๙๒

๑๖/๐๙/๒๕๕๗

ขอเสนอร่างแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

๒๓/๐๙/๒๕๕๗

กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/๑๗๘๘๗

๒๓/๐๙/๒๕๕๗

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก

นร ๐๕๐๖/๑๘๖๔๓

๐๑/๑๐/๒๕๕๗

สรุปประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน – ๒ กันยายน ๒๕๕๗)

นร ๐๕๐๗/ว ๑๐๘

๐๑/๑๐/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๙๙

๐๗/๑๐/๒๕๕๗

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน

นร ๐๕๐๖/๑๙๔๒๖

๑๔/๑๐/๒๕๕๗

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๓

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)

นร ๐๕๐๕/๒๐๒๗๘

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change 2014)

นร ๐๕๐๕/๒๐๘๙๙

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

(ร่าง) กรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

นร ๐๕๐๕/๒๐๘๗๒

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๗ ของกระทรวงคมนาคม และ เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ๒๕๕๗ ของกระทรวงมหาดไทย

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๖

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๘

๐๔/๑๑/๒๕๕๗

ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย – เวียดนาม (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๖/๒๒๓๔๙

๑๒/๑๑/๒๕๕๗

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/๒๒๔๗๔

๑๒/๑๑/๒๕๕๗

แนวทางการดำเนินงานปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘ และขออนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ

นร ๐๕๐๖/๒๒๓๓๗

๑๒/๑๑/๒๕๕๗

การดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม

นร ๐๕๐๖/๒๓๑๙๒

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

ร่างกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)

นร ๐๕๐๕/๒๒๙๓๕

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

ขอปรับปรุงแผนงานที่ได้รับการอนุมัติในหลักการให้ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ

นร ๐๕๐๖/๒๓๑๗๒

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๒๓๑๔๒

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง

นร ๐๕๐๕/๒๓๐๓๓

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

มาตรการเร่งรัดการออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๐

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย น้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ และการกำหนด ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/๒๓๙๑๑

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC)

นร ๐๕๐๖/๒๔๑๗๒

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

นร ๐๕๐๖/๒๔๑๒๙

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

ร่างแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๒๓๙๖๒

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

ขอขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร

นร ๐๕๐๖/๒๔๖๔๗

๐๒/๑๒/๒๕๕๗

แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๗/๕๘

นร ๐๕๐๖/๒๔๗๗๘

๐๒/๑๒/๒๕๕๗

 การออกพันธบัตรออมทรัพย์โดยกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อนักลงทุนรายย่อย

นร ๐๕๐๖/๒๕๕๓๑

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

ร่างแลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษ ว่าด้วยการเตรียมพร้อม และรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

นร ๐๕๐๕/๒๕๕๗๑

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

 ร่างข้อตกลงการก่อสร้างสำหรับโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทย – จีน

นร ๐๕๐๓/๒๕๗๒๐

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง)

นร ๐๕๐๖/๒๕๖๗๓

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

 การเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๒๖๒๒๒

๑๖/๑๒/๒๕๕๗

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๓/๒๖๗๒๙

๒๓/๑๒/๒๕๕๗

มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นร ๐๕๐๓/๒๖๗๔๐

๒๓/๑๒/๒๕๕๗

 ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ ฉบับที่ ๒ ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย สำหรับปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๖/๒๗๗๔๓

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

แนวทางการดำเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

นร ๐๕๐๓/๒๗๕๖๖

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นร ๐๕๐๖/๒๗๗๐๓

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

๓. การแต่งตั้ง

การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงการยุบสภา ผู้แทนราษฎร

นร ๐๕๐๖/ว ๑๐

๑๑/๐๒/๒๕๕๗

การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงยุบสภาผู้แทนราษฎร

นร ๐๕๐๖/๔๙๖๖

๐๑/๐๔/๒๕๕๗

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นร ๐๕๐๖/๑๘๓๘๘

๐๑/๑๐/๒๕๕๗

แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

นร ๐๕๐๖/๑๘๔๗๑

๐๑/๑๐/๒๕๕๗

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๒/๒๕๕๗ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๑/๒๕๕๗)

นร ๐๕๐๖/๒๔๔๔๕

๐๒/๑๒/๒๕๕๗

๔. รายงาน

การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

นร ๐๕๐๖/๔๒๕

๐๗/๐๑/๒๕๕๗

รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๙๘

๒๓/๐๙/๒๕๕๗

การดำเนินการแก้ไขปัญหายางพารา

นร ๐๕๐๖/๑๘๔๙๗

๐๑/๑๐/๒๕๕๗

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๕

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

การแก้ไขปัญหายางพารา ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๒๐๓๘๔

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

รายงานสรุปผลการประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๔๗

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๒๐๙๗๒

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๕๑

๐๔/๑๑/๒๕๕๗

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๖/๒๒๑๓๘

๑๒/๑๑/๒๕๕๗

รายงานสถานะหนี้สาธารณะตามมาตรา ๓๕ (๑1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

นร ๐๕๐๖/๒๒๑๖๗

๑๒/๑๑/๒๕๕๗

รายงานผลการประชุมทบทวนผลการเปิดตลาดการค้าบริการตามข้อผูกพันชุดที่ ๑ – ๙ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของ

นร ๐๕๐๗/๒๒๑๕๑

๑๒/๑๑/๒๕๕๗

รายงานการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

นร ๐๕๐๗/๒๓๗๐๒

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๒๓๗๓๘

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๒ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นร ๐๕๐๖/๒๓๘๘๖

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

นร ๐๕๐๖/๒๔๔๓๓

๐๒/๑๒/๒๕๕๗

รายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๒๔๗๑๙

๐๒/๑๒/๒๕๕๗

รายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๕๓

๐๒/๑๒/๒๕๕๗

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๕/๒๔๗๒๒

๐๒/๑๒/๒๕๕๗

รายงานผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ อาจารย์รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๒๕๒๐๒

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๓

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีโครงการทำเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๒๕๗๖๕

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘)

นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

 รายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business 2015) และแนวทางการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๕๐

๐๙/๑๒/๒๕๕๗

 รายงานสรุปการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโภชนาการ ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๒๖๒๖๗

๑๖/๑๒/๒๕๕๗

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ของนายกรัฐมนตรี และผลการหารือทวิภาคีในระหว่างการประชุมฯ

นร ๐๕๐๖/๒๖๑๐๕

๑๖/๑๒/๒๕๕๗

 ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – ประเทศคู่เจรจาและการหารือทวิภาคีระหว่างไทย – สปป.ลาว และไทย – ญี่ปุ่น

นร ๐๕๐๖/๒๖๐๒๕

๑๖/๑๒/๒๕๕๗

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๒๖๒๘๐

๑๖/๑๒/๒๕๕๗

รายงานผลการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

นร ๐๕๐๖/๒๖๙๙๓

๒๓/๑๒/๒๕๕๗

โครงการ ๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน

นร ๐๕๐๗/๒๖๖๑๔

๒๓/๑๒/๒๕๕๗

การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์

นร ๐๕๐๖/๒๗๗๓๕

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

รายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

นร ๐๕๐๖/๒๗๕๘๔

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

สรุปผลการจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป “On the Path to Reform”

นร ๐๕๐๖/๒๗๔๘๙

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง

นร ๐๕๐๗/๒๗๔๑๘

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓ และผลการหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นร ๐๕๐๕/๒๗๘๓๑

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

ผลการดำเนินการเรื่องการปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม : การรับคืนโบราณวัตถุของไทยจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

นร ๐๕๐๖/๒๗๕๑๙

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

๕. อื่น ๆ

การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทาง การเมือง

นร ๐๕๐๗/ว(ร)๑๗๙๑

๒๓/๐๑/๒๕๕๗

การประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทาง การเมือง

นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๙๘๖

๒๘/๐๑/๒๕๕๗

การจัดการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๑๘๖๐๐

๐๑/๑๐/๒๕๕๗

ปรับปรุงองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว

นร ๐๕๐๖/๑๘๓๗๑

๐๑/๑๐/๒๕๕๗

การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)

นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๗

ร่างกฎบัตรสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย

นร ๐๕๐๖/๑๘๙๘๔

๐๗/๑๐/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน และเตรียมการส่งความช่วยเหลือของไทยไปยังแอฟริกาตะวันตก

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๘

๑๔/๑๐/๒๕๕๗

ร่างความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive)

นร ๐๕๐๕/๑๙๖๖๖

๑๔/๑๐/๒๕๕๗

การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเซีย

นร ๐๕๐๖/๑๙๖๘๐

๑๔/๑๐/๒๕๕๗

การจัดทำ Financing Agreement (FA) ของโครงการ EU-ASEAN Migration and Border Management Programme ll

นร ๐๕๐๕/๒๐๒๒๗

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

การยกเลิกภาษีนำเข้าและโควตานำเข้าสำหรับน้ำตาลทรายดิบจากอ้อยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement : AKFTA)

นร ๐๕๐๖/๒๐๑๕๕

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน รัฐบาลแห่งรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

นร ๐๕๐๖/๒๐๑๗๖

๒๑/๑๐/๒๕๕๗

ขออนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกัมพูชา

นร ๐๕๐๖/๒๐๙๗๙

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟ ระหว่างไทย – กัมพูชา

นร ๐๕๐๖/๒๐๘๔๒

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

(ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์

นร ๐๕๐๕/๒๐๘๖๕

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๕๙

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

การดำเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา

นร ๐๕๐๕/๒๐๙๑๘

๒๘/๑๐/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+๓ และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

นร ๐๕๐๖/๒๑๖๘๕

๐๔/๑๑/๒๕๕๗

เอกสารสำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะเสนอผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๕

นร ๐๕๐๖/๒๑๖๖๐

๐๔/๑๑/๒๕๕๗

การจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World

นร ๐๕๐๗/๒๒๓๗๐

๑๒/๑๑/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน – ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (The ASEAN – Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat Terrorism and Transnational Crime)

นร ๐๕๐๗/๒๒๒๑๕

๑๒/๑๑/๒๕๕๗

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการ วิจัย และอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองและอุทยานแห่งชาติ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมบริการอุทยานแห่งชาติเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี

นร ๐๕๐๗/๒๒๒๐๘

๑๒/๑๑/๒๕๕๗

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง)

นร ๐๕๐๖/๒๒๘๘๓

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบในการรับรองร่างปฏิญญาโคลัมโบเพื่อการส่งเสริมการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการขนส่งในยุคหน้าของภูมิภาคเอเชีย

นร ๐๕๐๖/๒๓๑๘๕

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

การประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council : ITRC)

นร ๐๕๐๖/๒๓๑๖๖

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน

นร ๐๕๐๖/๒๒๘๕๙

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

การลงนามในร่างความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม FATCA

นร ๐๕๐๓/๒๒๙๑๓

๑๘/๑๑/๒๕๕๗

การปรับปรุงโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ของ ธ.ก.ส.

นร ๐๕๐๖/๒๔๑๖๕

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

ขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม

นร ๐๕๐๖/๒๓๘๗๕

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

การเสนอเรื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๒๔๐๒๖

๒๕/๑๑/๒๕๕๗

การเปิดตัวแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๒๔๔๓๙

๐๒/๑๒/๒๕๕๗

การเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion)

นร ๐๕๐๖/๒๔๔๙๙

๐๒/๑๒/๒๕๕๗

ขอความเห็นชอบให้สัตยาบันภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นร ๐๕๐๖/๒๗๐๔๕

๒๓/๑๒/๒๕๕๗

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

นร ๐๕๐๕/๒๖๘๕๙

๒๓/๑๒/๒๕๕๗

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่วยประสบภัยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗)

นร ๐๕๐๖/๒๗๗๒๑

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

นร ๐๕๐๖/๒๗๗๕๒

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

ขอรับการสนับสนุนข้าวสารเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๒๔๘๔๕

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

การบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และมาเลเซีย

นร ๐๕๐๖/๒๗๗๑๑

๓๐/๑๒/๒๕๕๗

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า