มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๕๘


ปี ๒๕๕๘

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

นร ๐๕๐๖/๒๕๙๐

๒๗/๐๑/๒๕๕๘

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นร ๐๕๐๕/๓๕๐

๐๖/๐๑/๒๕๕๘

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล

นร ๐๕๐๕/๓๙๔๘

๐๓/๐๒/๒๕๕๘

ผลการพิจารณาติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

นร ๐๕๐๖/๕๓๓๓

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

ขออนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) พร้อมทั้งขอความเห็นขอบแนวทางการดำเนินงาน

นร ๐๕๐๕/๕๗๐๘

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

นร ๐๕๐๖/๖๘๑๖

๒๔/๐๒/๒๕๕๘

แผนการเข้าร่วมประชุมและการนำมิติทางวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลกของกระทรวงวัฒนธรรม

นร ๐๕๐๕/๙๑๔๗

๑๗/๐๓/๒๕๕๘

แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง

นร ๐๕๐๖/ว ๖๗

๑๗/๐๓/๒๕๕๘

ขออนุมัติโครงการและการกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๖/๙๘๘๖

๑๗/๐๓/๒๕๕๘

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

นร ๐๕๐๖/ว ๖๓

๑๗/๐๓/๒๕๕๘

ขอเสนอโครงการตามแผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง

นร ๐๕๐๖/๑๑๗๕๓

๓๑/๐๓/๒๕๕๘

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/๑๑๘๓๐

๓๑/๐๓/๒๕๕๘

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นร ๐๕๐๕/๑๑๓๑๖

๓๑/๐๓/๒๕๕๘

การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

นร ๐๕๐๖/๑๒๕๓๐

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

โครงการพุทธอุทยานโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๙๗

๒๐/๐๔/๒๕๕๘

โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ

นร ๐๕๐๓/๑๕๙๒๖

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในสหราชอาณาจักรในนามรัฐบาลไทย

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๔๔

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๒๖

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นร ๐๕๐๕/๑๖๖๔๒

๑๒/๐๕/๒๕๕๘

การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ๗ กลุ่ม จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๕๒

๑๒/๐๕/๒๕๕๘

ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ฝายราษีไศล

นร ๐๕๐๕/๑๖๖๘๘

๑๒/๐๕/๒๕๕๘

โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

นร ๐๕๐๕/๑๗๔๐๐

๑๙/๐๕/๒๕๕๘

การดำเนินงานโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมของกรมการขนส่งทางบก

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๕๕

๒๖/๐๕/๒๕๕๘

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการจ้างเหมาทำการก่อสร้างสาย อ. กบินทร์บุรี – อ. วังน้ำเขียว ตอน ๓ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๑๙๐๔๑

๐๒/๐๖/๒๕๕๘

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง

นร ๐๕๐๕/๒๐๐๕๔

๐๙/๐๖/๒๕๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๔ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๐๑๗๗

๐๙/๐๖/๒๕๕๘

ขอความเห็นชอบโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตก (Strengthening Capacity and Incentives for Wildlife Conservation in the Western Forest Complex)

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๕๒

๑๖/๐๖/๒๕๕๘

โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๘๕

๑๖/๐๖/๒๕๕๘

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นร ๐๕๐๕/๒๑๗๕๓

๒๓/๐๖/๒๕๕๘

การลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานกับกองทุนโลก (The Global Fund) สำหรับโครงการยุติปัญหาเอดส์และหยุดยั้งวัณโรค พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๑๕

๓๐/๐๖/๒๕๕๘

ผลการพิจารณาต่อรองราคาค่าก่อสร้างจากงานแก้ไขแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่าง ๆ งานสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๒๒๗๖๕

๓๐/๐๖/๒๕๕๘

การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๐

๓๐/๐๖/๒๕๕๘

โครงการตลาด กทม. กระตุ้นเศรษฐกิจตอบสนองนโยบายรัฐบาล

นร ๐๕๐๕/๒๓๔๙๑

๐๗/๐๗/๒๕๕๘

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๖

๐๗/๐๗/๒๕๕๘

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๘๐

๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๐๓

๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๒๔๕๗๗

๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๑๔

๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งขออนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน

นร ๐๕๐๕/๒๕๒๒๒

๒๑/๐๗/๒๕๕๘

การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๒๕๓๑๓

๒๑/๐๗/๒๕๕๘

แจ้งผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป รายการก่อสร้างอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการพร้อมระบบสาธารณูปการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นร ๐๕๐๕/๒๖๒๔๗

๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/๒๖๑๘๗

๒๘/๐๗/๒๕๕๘

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย “โครงการบ้านยั่งยืน”

นร ๐๕๐๕/๒๖๙๔๕

๐๔/๐๘/๒๕๕๘

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๗๑๑๙

๐๔/๐๘/๒๕๕๘

ขยายพื้นที่เป้าหมายและวงเงินในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๑๕

๑๑/๐๘/๒๕๕๘

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ สำหรับบ้านและอาคาร)]

นร ๐๕๐๕/๒๗๙๖๑

๑๑/๐๘/๒๕๕๘

ขอทบทวนแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

นร ๐๕๐๓/๒๘๒๒๙

๑๑/๐๘/๒๕๕๘

 ผลการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๒ 

นร ๐๕๐๕/๒๙๕๙๕

๒๕/๐๘/๒๕๕๘

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นค่าก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

นร ๐๕๐๓/๓๐๗๒๘

๐๑/๐๙/๒๕๕๘

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลดำเนินการโดยกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๓๐๔๗๖

๐๑/๐๙/๒๕๕๘

การลงนามในร่างหนังสือแสดงความเข้าใจการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค

นร ๐๕๐๓๕/๓๐๔๕๙

๐๑/๐๙/๒๕๕๘

ขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ๒๕๕๙ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๕/๓๑๕๙๕

๐๘/๐๙/๒๕๕๘

กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับมอบรถยนต์ตามโครงการรถยนต์คันแรก

นร ๐๕๐๕/๓๑๕๕๙

๐๘/๐๙/๒๕๕๘

 การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๐ และร่างแถลงการณ์ร่วมระดับ รัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นร ๐๕๐๕/๓๑๕๕๔

๐๘/๐๙/๒๕๕๘

 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นร ๐๕๐๕/๓๒๕๒๔

๑๕/๐๙/๕๘

การพัฒนาท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

นร ๐๕๐๕/๓๒๕๓๒

๑๕/๐๙/๕๘

 กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๓๓๖๑๕

๒๒/๐๙/๕๘

ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

นร ๐๕๐๕/๓๓๗๕๔

๒๒/๐๙/๕๘

การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

นร ๐๕๐๕/๓๓๔๙๗

๒๒/๐๙/๕๘

แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๔๖๐๑

๓๐/๐๙/๕๘

แผนงาน/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ (โครงการแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำชายแดนระหว่างประเทศ ระยะเร่งด่วน และโครงการเพื่อประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง)

นร ๐๕๐๕/๓๔๖๑๙

๓๐/๐๙/๕๘

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒) จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ สัญญา

นร ๐๕๐๕/๓๔๔๓๙

๓๐/๐๙/๕๘

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๕

๓๐/๐๙/๕๘

การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

นร ๐๕๐๕/๓๕๓๔๑

๐๖/๑๐/๕๘

สถานการณ์น้ำและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙

นร ๐๕๐๕/๓๕๘๒๔

๐๖/๑๐/๕๘

ขออนุมัตินโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๓/๓๖๖๕๗

๑๓/๑๐/๕๘

โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก

นร ๐๕๐๕/๓๗๔๗๔

๒๐/๑๐/๕๘

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

นร ๐๕๐๕/๓๗๔๕๓

๒๐/๑๐/๕๘

การดำเนินการตามขั้นแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการปรับสายการเดินรถโดยสารประจำทางใหม่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๕/๓๘๓๔๖

๒๗/๑๐/๕๘

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

นร ๐๕๐๕/๓๙๖๐๒

๐๓/๑๑/๕๘

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๙๕๓๒

๐๓/๑๑/๕๘

แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน ๒ ปี

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๔๔

๑๐/๑๑/๕๘

ขออนุมัติโครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๒๗

๑๐/๑๑/๕๘

ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำไปชำระให้แก่ผู้ร้องตามคำพิพากษาของ ศาลปกครองสูงสุด (กรณีคลองด่าน)

นร ๐๕๐๕/๔๑๘๔๙

๑๗/๑๑/๕๘

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ถือเป็นวันลา

นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๕

๒๔/๑๑/๕๘

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๑ และมาตรการที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๔๓๐๕๖

๒๔/๑๑/๕๘

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (E-W Corridor)

นร ๐๕๐๕/๔๓๙๓๗

๐๑/๑๒/๕๘

  ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/ว๔๐๔

๐๑/๑๒/๕๘

การเตรียมการเพื่อการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/ว๔๐๐

๐๑/๑๒/๕๘

ขออนุมัติดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

นร ๐๕๐๕/๔๔๗๒๘

๐๘/๑๒/๕๘

แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่

นร ๐๕๐๕/๔๔๖๙๕

๐๘/๑๒/๕๘

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหา ราคาสินค้าเกษตร

นร ๐๕๐๕/๔๔๘๖๑

๐๘/๑๒/๕๘

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๔๖๐๐๔

๑๕/๑๒/๕๘

ขออนุมัติโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการปรับปรุงรูปแบบอาคารจอดแล้วจร แยกนนทบุรี ๑ และโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถไปทางสุพรรณบุรี บริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ของโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

นร ๐๕๐๕/๔๕๙๓๙

๑๕/๑๒/๕๘

โครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้แก่ประชาชน

นร ๐๕๐๕/๔๕๘๐๔

๑๕/๑๒/๕๘

การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)

นร ๐๕๐๕/๔๕๗๗๑

๑๕/๑๒/๕๘

โครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย

นร ๐๕๐๕/๔๖๕๗๐

๒๒/๑๒/๕๘

ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดำเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นร ๐๕๐๕/๔๖๗๔๖

๒๒/๑๒/๕๘

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๔๖๖๙๔

๒๒/๑๒/๕๘

ขออนุมัติแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๓/๔๗๗๗๔

๒๙/๑๒/๕๘

โครงการศึกษาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

นร ๐๕๐๕/๔๗๔๑๕

๒๙/๑๒/๕๘

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance)

นร ๐๕๐๓/๑๙๐๐

๒๐/๐๑/๒๕๕๘

การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๐

๒๐/๐๑/๒๕๕๘

แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ – ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์

นร ๐๕๐๕/๒๒๘

๐๖/๐๑/๒๕๕๘

แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๔๔๓

๐๖/๐๑/๒๕๕๘

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง

นร ๐๕๐๕/๑๐๙๔

๑๓/๐๑/๒๕๕๘

การบริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๘

๑๓/๐๑/๒๕๕๘

แนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นร ๐๕๐๖/๓๘๐๖

๐๓/๐๒/๒๕๕๘

 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม

นร ๐๕๐๕/๔๗๔๗

๑๐/๐๒/๒๕๕๘

 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล ของการประปานครหลวง

นร ๐๕๐๕/๔๕๖๖

๑๐/๐๒/๒๕๕๘

 การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

นร ๐๕๐๕/๔๗๙๗

๑๐/๐๒/๒๕๕๘

การจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะ ไป – กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

นร ๐๕๐๕/๕๔๒๕

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

 แนวทางการดำเนินการระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล

นร ๐๕๐๖/๕๘๐๗

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

แนวทางการบริหารจัดการยางพาราเพื่อแก้ปัญหาราคายาง

นร ๐๕๐๖/๕๔๓๒

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๖/ว ๔๖

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘

๒๔/๐๒/๒๕๕๘

แผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๖๖๑๐

๒๔/๐๒/๒๕๕๘

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

นร ๐๕๐๕/๖๙๘๘

๒๔/๐๒/๒๕๕๘

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

นร ๐๕๐๖/ว ๕๔

๐๓/๐๓/๒๕๕๘

การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ

นร ๐๕๐๖/ว ๕๗

๐๓/๐๓/๒๕๕๘

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๖/๗๕๙๔

๐๓/๐๓/๒๕๕๘

ประเด็นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

นร ๐๕๐๖/ว ๕๙

๑๐/๐๓/๒๕๕๘

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๑๑๐๒

๒๗/๐๓/๒๕๕๘

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/ว ๗๑

๒๗/๐๓/๒๕๕๘

การปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๑๑๓๗๗

๓๑/๐๓/๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ การเปิดเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – ปากีสถาน และการเปิดเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – ตุรกี

นร ๐๕๐๖/๑๑๗๒๖

๓๑/๐๓/๒๕๕๘

มาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

นร ๐๕๐๕/๑๒๒๗๐

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

นร ๐๕๐๕/๑๓๖๑๑

๒๐/๐๔/๒๕๕๘

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

นร ๐๕๐๓/๑๕๕๘๙

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

มาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๖

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘

๑๒/๐๕/๒๕๕๘

มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิดัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๔๒

๑๒/๐๕/๒๕๕๘

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๑๙

๑๙/๐๕/๒๕๕๘

แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๘๕๙๕

๒๖/๐๕/๒๕๕๘

มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (จ่ายเงินชาวนาไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท)

นร ๐๕๐๕/๑๘๒๐๙

๒๖/๐๕/๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

นร ๐๕๐๕/๑๙๒๘๗

๐๒/๐๖/๒๕๕๘

การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๔๑

๐๒/๐๖/๒๕๕๘

แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๙๐๗๑

๐๒/๐๖/๒๕๕๘

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖

๐๙/๐๖/๒๕๕๘

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๙

๐๙/๐๖/๒๕๕๘

แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕

๑๖/๐๖/๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการลดค่าเช่านา ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ และแนวทางการดำเนินการควบคุมค่าเช่านา ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๐๐

๑๖/๐๖/๒๕๕๘

แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๗๑

๒๓/๐๖/๒๕๕๘

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยกรณีเกษตรกรภาคใต้ที่เพาะปลูกในช่วงเวลาหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๓ เดือน และกรณีรายชื่อเกษตรกรตกหล่น

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๐๘

๒๓/๐๖/๒๕๕๘

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (7th Economic Corridor Forum: ECF-7) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๘๘

๓๐/๐๖/๒๕๕๘

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ขององค์กรอิสระตาม รัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับ บัญชาหรือกำกับของฝ่ายบริหาร

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๑๖

๐๗/๐๗/๒๕๕๘

การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)

นร ๐๕๐๕/๒๓๕๙๓

๐๗/๐๗/๒๕๕๘

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

นร ๐๕๐๓/๒๔๖๔๒

๑๔/๐๗/๒๕๕๘

การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

นร ๐๕๐๕/๒๔๓๓๑

๑๔/๐๗/๒๕๕๘

ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และขออนุมัติผ่อนผันให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

นร ๐๕๐๕/๒๕๒๓๔

๒๑/๐๗/๒๕๕๘

การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๒๕๒๑๒

๒๑/๐๗/๒๕๕๘

แนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๘

๒๘/๐๗/๒๕๕๘

แนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญ (Yacht) และท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise)

นร ๐๕๐๕/๒๖๒๗๓

๒๘/๐๗/๒๕๕๘

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๗๖

๐๔/๐๘/๒๕๕๘

การสนับสนุนมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/๒๗๖๕๙

๑๑/๐๘/๒๕๕๘

แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๓/ว ๒๗๒

๒๕/๐๘/๒๕๕๘

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๓๐๖๑๐

๐๑/๐๙/๒๕๕๘

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นร ๐๕๐๓/๓๐๔๐๒

๐๑/๐๙/๒๕๕๘

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๙

๐๑/๐๙/๒๕๕๘

การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖

๐๑/๐๙/๒๕๕๘

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๕

๐๑/๐๙/๒๕๕๘

 มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๐๒

๐๘/๐๙/๒๕๕๘

 การเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๕/๓๑๕๑๐

๐๘/๐๙/๒๕๕๘

ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๗ (ช่วงประสบภัยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)    

นร ๐๕๐๕/๓๒๕๘๐

๑๕/๐๙/๕๘

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพบก) 

นร ๐๕๐๕/๓๒๔๑๒

๑๕/๐๙/๕๘

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์   

นร ๐๕๐๕/๓๓๕๓๙

๒๒/๐๙/๕๘

สถานการณ์น้ำและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙

นร ๐๕๐๕/๓๓๔๘๑

๒๒/๐๙/๕๘

แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

นร ๐๕๐๕/๓๓๓๔๓

๒๒/๐๙/๕๘

หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ในกระทรวงสาธารณสุข

นร ๐๕๐๓/๓๔๖๒๘

๓๐/๐๙/๕๘

มาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผู้ประกอบการและชุมชน

นร ๐๕๐๕/๓๔๒๔๖

๓๐/๐๙/๕๘

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๓๕๕๑๓

๐๖/๑๐/๕๘

นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๓๕๗๓๔

๐๖/๑๐/๕๘

แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

นร ๐๕๐๕/๓๖๑๕๓

๑๓/๑๐/๕๘

มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์

นร ๐๕๐๓/๓๖๕๖๕

๑๓/๑๐/๕๘

การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔

๑๓/๑๐/๕๘

การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

นร ๐๕๐๕/๓๗๔๙๘

๒๐/๑๐/๕๘

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

นร ๐๕๐๕/๓๘๔๕๔

๒๗/๑๐/๕๘

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ เฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นร ๐๕๐๕/๓๘๓๕๒

๒๗/๑๐/๕๘

การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๓๘๕๖๐

๒๗/๑๐/๕๘

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นร ๐๕๐๕/๓๘๔๗๑

๒๗/๑๐/๕๘

มาตรการเร่งรัดการลงทุน

นร ๐๕๐๕/๓๙๖๙๘

๐๓/๑๑/๕๘

มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)

นร ๐๕๐๕/๓๙๕๗๗

๐๓/๑๑/๕๘

แนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๓๙๕๒๘

๐๓/๑๑/๕๘

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

นร ๐๕๐๕/๓๙๗๓๐

๐๓/๑๑/๕๘

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔

๑๐/๑๑/๕๘

ข้อเสนอ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW Engine of Growth)

นร ๐๕๐๕/๔๑๙๐๘

๑๗/๑๑/๕๘

มาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒๖

๒๔/๑๑/๕๘

การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔

๒๔/๑๑/๕๘

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๔๓๙๒๐

๐๑/๑๒/๕๘

แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๘/๕๙

นร ๐๕๐๕/๔๔๗๐๔

๐๘/๑๒/๕๘

หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นร ๐๕๐๕/๔๕๙๔๖

๑๕/๑๒/๕๘

การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

นร ๐๕๐๕/๔๖๗๓๐

๒๒/๑๒/๕๘

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๑

๒๒/๑๒/๕๘

การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

นร ๐๕๐๕/๔๗๕๑๙

๒๙/๑๒/๕๘

ขออนุมัติหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๗๙๐๓

๒๙/๑๒/๕๘

ขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

นร ๐๕๐๕/๔๗๖๗๐

๒๙/๑๒/๕๘

๓. การแต่งตั้ง

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาคดีตีความคำพิพากษาคดีประสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕

นร ๐๕๐๗/๒๙๗

๐๖/๐๑/๒๕๕๘

การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ และนายมณฑล สุดประเสริฐ)

นร ๐๕๐๖/๖๘๓๓

๒๔/๐๒/๒๕๕๘

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส)

นร ๐๕๐๘/๖๒๐๖

๒๔/๐๒/๒๕๕๘

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ [จำนวน ๑๐ รูป/คน ๑. พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงกโร) ฯลฯ]

นร ๐๕๐๕/๘๕๐๗

๑๐/๐๓/๒๕๕๘

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงกลาโหม) (จำนวน ๒๒ คณะ)

นร ๐๕๐๖/๘๓๑๘

๑๐/๐๓/๒๕๕๘

การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา

นร ๐๕๐๕/๑๐๘๙๕

๒๗/๐๓/๒๕๕๘

การแต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙

นร ๐๕๐๕/๑๙๘๖๐

๐๙/๐๖/๕๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (พลเอก ประสาท สุขเกษตร)

นร ๐๕๐๘/๓๐๒๙๖

๐๑/๐๙/๕๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข) (นางมยุรา กุสุมภ์ และนายกิตติศักดิ์ กลับดี)

นร ๐๕๐๘/๓๐๒๖๙

๐๑/๐๙/๕๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร) (นายสำราญ ภูอนันตานนท์ และนายสุวินัย ต่อศิริสุข)

นร ๐๕๐๘/๓๑๑๙๓

๐๘/๐๙/๒๕๕๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข) (นางมยุรา กุสุมภ์ และนายกิตติศักดิ์ กลับดี)

นร ๐๕๐๘/๓๑๗๕๗

๐๘/๐๙/๒๕๕๘

การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (นายวรวิทย์ จำปีรัตน์)

นร ๐๕๐๕/๓๒๓๕๐

๑๕/๐๙/๕๘

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และนางวารี จันทร์เนตร)

นร ๐๕๐๘/๓๓๐๖๐

๒๒/๐๙/๕๘

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ)

นร ๐๕๐๘/๓๕๒๕๔

๐๖/๑๐/๕๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลตรี วีรนันท์ ทองสุก)

นร ๐๕๐๘/๓๕๒๗๓

๐๖/๑๐/๕๘

การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (นาย สราวุธ เบญจกุล)

นร ๐๕๐๕/๓๖๒๕๑

๑๓/๑๐/๕๘

การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร)

นร ๐๕๐๕/๓๖๓๔๒

๑๓/๑๐/๕๘

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๖๑๗๖

๑๓/๑๐/๕๘

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ และนางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์)

นร ๐๕๐๕/๓๗๑๑๖

๒๐/๑๐/๕๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

นร ๐๕๐๘/๓๗๑๑๑

๒๐/๑๐/๕๘

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ)

นร ๐๕๐๘/๓๗๑๑๑

๒๐/๑๐/๕๘

การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง)

นร ๐๕๐๕/๓๘๐๕๒

๒๗/๑๐/๕๘

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย)

นร ๐๕๐๕/๓๙๔๗๑

๐๓/๑๑/๕๘

การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการต่าง ๆ (จำนวน ๙ ราย)

นร ๐๕๐๗/๔๑๑๔๕

๑๐/๑๑/๕๘

ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ นายเพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่ และนายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์)

นร ๐๕๐๘/๔๐๒๓๒

๑๐/๑๑/๕๘

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี [นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)] (นางพรพรรณ มณีสถิตย์)

นร ๐๕๐๘/๔๑๕๓๗

๑๗/๑๑/๕๘

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน (จำนวน ๑๐ คน) (๑. นายกุลิศ สมบัติศิริ ฯลฯ)

นร ๐๕๐๕/๔๔๔๐๖

๐๘/๑๒/๕๘

การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม (จำนวน ๗ ราย)

นร ๐๕๐๕/๔๔๕๖๑

๐๘/๑๒/๕๘

การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) (นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

นร ๐๕๐๘/๔๗๖๐๓

๒๙/๑๒/๕๘

๔. รายงาน

ผลการจัดงานรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย

นร ๐๕๐๖/๒๔๗๓

๒๗/๐๑/๒๕๕๘

รายงานสรุปโครงการของขวัญให้ประชาชนทุก ๓ เดือน (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๗/๒๔๖๘

๒๗/๐๑/๒๕๕๘

รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

นร ๐๕๐๗/๒๔๖๙

๒๗/๐๑/๒๕๕๘

รายงานผลการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังปันน้ำใจ ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

นร ๐๕๐๖/๒๑๘

๐๖/๐๑/๒๕๕๘

รายงานผลการดำเนินงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ “Harmony World Puppet Carnival in Bangkok Thailand 2014”

นร ๐๕๐๖/๒๔๙

๐๖/๐๑/๒๕๕๘

รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

นร ๐๕๐๕/๕๗๐

๐๖/๐๑/๒๕๕๘

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑

๑๓/๐๑/๒๕๕๘

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๕/๑๓๔๘

๑๓/๐๑/๒๕๕๘

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๓

๑๓/๐๑/๒๕๕๘

 ผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทาง ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๗/๔๑๙๖

๑๐/๐๒/๒๕๕๘

การรายงานผลการบริจาคข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศมาเลเซียและในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคใต้

นร ๐๕๐๖/๔๓๒๑

๑๐/๐๒/๒๕๕๘

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้านสังคม  เรื่อง การยกระดับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพ

นร ๐๕๐๗/๔๖๐๖

๑๐/๐๒/๒๕๕๘

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๔๓

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐

นร ๐๕๐๕/๕๗๒๔

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท

นร ๐๕๐๓/๖๕๐๒

๒๔/๐๒/๒๕๕๘

รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขอทานทั่วประเทศ

นร ๐๕๐๕/๖๖๑๙

๒๔/๐๒/๒๕๕๘

รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗)

นร ๐๕๐๗/๗๒๐๘

๐๓/๐๓/๒๕๕๘

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน – ๒ กันยายน ๒๕๕๗)

นร ๐๕๐๗/๗๒๐๗

๐๓/๐๓/๒๕๕๘

รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

นร ๐๕๐๗/๘๒๑๗

๑๐/๐๓/๒๕๕๘

รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

นร ๐๕๐๖/ว ๕๘

๑๐/๐๓/๒๕๕๘

รายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาด้านการประมงของประเทศไทย

นร ๐๕๐๖/๘๖๒๘

๑๐/๐๓/๒๕๕๘

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๖๕

๑๗/๐๓/๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

นร ๐๕๐๖/ว ๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๕๘

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒ (Thailand’s Revised National Ivory Action Plan – NIAP)

นร ๐๕๐๖/๑๐๖๗๘

๒๗/๐๓/๒๕๕๘

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – คูเวต

นร ๐๕๐๖/๑๑๔๙๘

๓๑/๐๓/๒๕๕๘

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๗ และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/๑๒๑๗๓

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

นร ๐๕๐๖/๑๒๑๓๓

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๘๘

๒๐/๐๔/๒๕๕๘

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๓๓๓๔

๒๐/๐๔/๒๕๕๘

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – ฝรั่งเศส

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๐๘

๐๗/๐๕/๒๕๕๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๐๕

๑๒/๐๕/๒๕๕๘

รายงานผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขอทาน

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๘๖

๑๙/๐๕/๒๕๕๘

รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลก เดือนเมษายน ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๓๒

๑๙/๐๕/๒๕๕๘

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๗

๑๙/๐๕/๒๕๕๘

รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙

๒๖/๐๕/๕๘

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมเรื่องน้ำโลก ครั้งที่ ๗ (The 7th World Water Forum)

นร ๐๕๐๕/๑๙๐๓๘

๐๒/๐๖/๕๘

รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ๒๐๑๒

นร ๐๕๐๕/๒๐๒๒๕

๐๙/๐๖/๕๘

รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล”

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๙๙

๑๖/๐๖/๕๘

รายงานผลการดำเนินงานโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๕

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๒๓

๑๖/๐๖/๕๘

รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

นร ๐๕๐๕/๒๒๐๙๐

๒๓/๐๖/๕๘

รายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ

นร ๐๕๐๕/๒๒๐๘๔

๒๓/๐๖/๕๘

รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง นโยบายของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”

นร ๐๕๐๓/๒๑๙๑๒

๒๓/๐๖/๕๘

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นร ๐๕๐๗/๒๒๖๘๙

๓๐/๐๖/๕๘

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๒๒

๓๐/๐๖/๕๘

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๑

๐๗/๐๗/๕๘

 รายงานสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนและมาตรการในการลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบ

นร ๐๕๐๗/๒๓๓๙๕

๐๗/๐๗/๕๘

รายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/๒๔๔๔๔

๑๔/๐๗/๕๘

 รายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS)

นร ๐๕๐๕/๒๔๐๒๖

๑๔/๐๗/๕๘

รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และ การอนุวัติกฎหมายภายใน

นร ๐๕๐๓/๒๕๔๗๑

๒๑/๐๗/๕๘

รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๒๕๘๙๔

๒๘/๐๗/๕๘

รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผ่านแดนบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน)

นร ๐๕๐๕/๒๖๙๖๖

๐๔/๐๘/๕๘

รายงานการจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (โครงการ Smart Driver Model)

นร ๐๕๐๕/๒๗๙๘๓

๑๑/๐๘/๕๘

รายงานสถานการณ์ส่งออกของไทย

นร ๐๕๐๕/๒๗๙๘๖

๑๑/๐๘/๕๘

รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิในการได้รับการเยียวยา กรณีกลุ่มบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอความช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ    

นร ๐๕๐๓/๒๙๕๒๑

๒๕/๐๘/๕๘

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

นร ๐๕๐๗/๒๙๕๐๕

๒๕/๐๘/๕๘

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย

นร ๐๕๐๕/๓๐๖๗๗

๐๑/๐๙/๕๘

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง)

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๖๖

๐๑/๐๙/๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

นร ๐๕๐๙/๓๐๒๖๕

๐๑/๐๙/๕๘

รายงานเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

นร ๐๕๐๓/๓๑๘๓๙

๐๘/๐๙/๕๘

รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพกรณีผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

นร ๐๕๐๓/๓๑๒๗๑

๐๘/๐๙/๕๘

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๓/๓๑๐๐๓

๐๘/๐๙/๕๘

รายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงินของการถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  

นร ๐๕๐๕/๓๒๒๖๙

๑๕/๐๙/๕๘

รายงานผลการดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels )

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗

๒๒/๐๙/๕๘

รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในการได้รับบริการจากรัฐ กรณีกลุ่มบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอความช่วยเหลือเยียวยา

นร ๐๕๐๓/๓๓๐๑๖

๒๒/๐๙/๕๘

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดินและป่ากรณีประชาชนร้องเรียนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิ  มนุษยชน)

นร ๐๕๐๓/๓๔๑๘๔

๓๐/๐๙/๕๘

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย

นร ๐๕๐๖/ว ๓๑๓

๓๐/๐๙/๕๘

รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การเข้าร่วมและใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๓๕๓๐๒

๐๖/๑๐/๕๘

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ โดยยึดระบบ Zoning และการบริหารจัดการน้ำ

นร ๐๕๐๕/๓๕๕๙๗

๐๖/๑๐/๕๘

รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๑

๑๓/๑๐/๕๘

รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ

นร ๐๕๐๓/๓๖๑๙๖

๑๓/๑๐/๕๘

รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ของชาติไทย และการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของบูรพกษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัย

นร ๐๕๐๓/๓๖๖๑๕

๑๓/๑๐/๕๘

รายงานสรุปผลการดำเนินการอาคารแสดงประเทศไทย ในงานเอ็กซ์โปร มิลาโน ๒๐๑๕

นร ๐๕๐๕/๓๗๖๒๑

๒๐/๑๐/๕๘

รายงานผลการจัดงาน Thailand Industry Expo ๒๐๑๕

นร ๐๕๐๕/๓๘๒๕๗

๒๗/๑๐/๕๘

รายงานความก้าวหน้าตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

นร ๐๕๐๕/๓๘๔๔๘

๒๗/๑๐/๕๘

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในระยะ ๒ เดือน

นร ๐๕๐๕/๓๙๔๘๓

๐๓/๑๑/๕๘

รายงานสรุปผลการประชุมพิจารณา เรื่อง เสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีขอให้ตรวจสอบการขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นร ๐๕๐๓/๔๐๖๕๑

๑๐/๑๑/๕๘

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๓/๔๐๖๙๑

๑๐/๑๑/๕๘

รายงานการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

นร ๐๕๐๓/๔๑๕๕๙

๑๗/๑๑/๕๘

การจัดงาน “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์และสินค้าจีไอ”

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๑๕

๑๗/๑๑/๕๘

รายงานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ และมัคคุเทศก์ขาดแคลน

นร ๐๕๐๗/๔๑๖๘๒

๑๗/๑๑/๕๘

สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๔๓๑๘๘

๒๔/๑๑/๕๘

รายงานผลการจัดการและการใช้ประโยชน์จากงาช้างของกลางที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ

นร ๐๕๐๕/๔๒๖๐๗

๒๔/๑๑/๕๘

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๔

๒๔/๑๑/๕๘

รายงานการดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/ว๓๙๓

๐๑/๑๒/๕๘

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา

นร ๐๕๐๕/๔๔๖๐๓

๐๘/๑๒/๕๘

รายงานการพิจารณาศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย

นร ๐๕๐๓/๔๔๓๖๕

๐๘/๑๒/๕๘

การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/๔๕๗๘๖

๑๕/๑๒/๕๘

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๔๖๕๓๖

๒๒/๑๒/๕๘

สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔

นร ๐๕๐๕/๔๖๓๑๑

๒๒/๑๒/๕๘

รายงานแผนงานและงบประมาณในการดำเนินแผนงานสำคัญของรัฐบาล

นร ๐๕๐๕/๔๗๘๔๔

๒๙/๑๒/๕๘

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเหมืองแร่โพแทช

นร ๐๕๐๕/๔๗๗๒๙

๒๙/๑๒/๕๘

รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ และนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๔๗๕๔๓

๒๙/๑๒/๕๘

ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๐๕

๒๘/๑๑/๒๕๖๐

๕. อื่น ๆ

การเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก

นร ๐๕๐๕/๒๘๔๑

๒๗/๐๑/๒๕๕๘

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓

๒๗/๐๑/๒๕๕๘

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔

๒๗/๐๑/๒๕๕๘

  รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสำรวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๕

๒๐/๐๑/๒๕๕๘

 การใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในการป้องกันการทุจริต เป็นโครงการนำร่อง

นร ๐๕๐๖/๒๑๗๕

๒๐/๐๑/๒๕๕๘

  การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง(Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี เพื่อผลักดันการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๙

๒๐/๐๑/๒๕๕๘

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๐

๒๐/๐๑/๒๕๕๘

การบริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๘

๑๓/๐๑/๒๕๕๘

การมอบโบราณวัตถุคืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชา

นร ๐๕๐๖/๑๑๘๘

๑๓/๐๑/๒๕๕๘

ขอความร่วมมือเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา (โครงการพัฒนาศักยภาพการปราบปรามยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน)

นร ๐๕๐๕/๑๑๒๗

๑๓/๐๑/๒๕๕๘

ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๓๘๕๔

๐๓/๐๒/๒๕๕๘

การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๓๘๑๓

๐๓/๐๒/๒๕๕๘

มติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาค รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองเก่าด้วย

นร ๐๕๐๕/๔๗๓๘

๑๐/๐๒/๒๕๕๘

การดำเนินงานสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของภาครัฐ (การลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และการลงทะเบียนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ FreeWiFi)

นร ๐๕๐๕/๕๗๒๘

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO)

นร ๐๕๐๖/๕๘๒๘

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูง(JHC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓ และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมียนมาร์ (JCC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๕

นร ๐๕๐๖/๕๘๒๒

๑๘/๐๒/๒๕๕๘

ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุน จำนวน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นร ๐๕๐๖/๖๓๘๑

๒๔/๐๒/๒๕๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๖/๖๔๓๑

๒๔/๐๒/๒๕๕๘

การจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๓/๗๗๖๙

๐๓/๐๓/๕๕๘

ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สี่ และภาพรวมของปี ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๖/๘๔๓๘

๑๐/๐๓/๒๕๕๘

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

นร ๐๕๐๖/๘๓๓๓

๑๐/๐๓/๒๕๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/๘๘๐๐

๑๐/๐๓/๒๕๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๖/๙๒๕๔

๑๗/๐๓/๒๕๕๘

สรุปสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ

นร ๐๕๐๖/๙๘๖๙

๑๗/๐๓/๒๕๕๘

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/ว ๖๖

๑๗/๐๓/๒๕๕๘

สรุปสถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ

นร ๐๕๐๖/๑๐๗๖๓

๒๗/๐๓/๒๕๕๘

การปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer – CGEO)

นร ๐๕๐๕/๑๑๕๙๘

๓๑/๐๓/๒๕๕๘

การจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service)

นร ๐๕๐๖/๑๒๐๙๘

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Irrigation Forum ครั้งที่ ๒ และการประชุม International Executive Council Meeting ครั้งที่ ๖๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๖/๑๒๖๐๗

๐๗/๐๔/๒๕๕๘

การสมัครเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะกรรมการความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐภายใต้องค์การการค้าโลก

นร ๐๕๐๕/๑๓๗๓๓

๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๙ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)

นร ๐๕๐๕/๑๓๗๕๒

๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๓๗๔๓

๒๐/๐๔/๒๕๕๘

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖

นร ๐๕๐๕/๑๕๔๓๔

๐๗/๐๕/๒๕๕๘

การกำหนดให้วันที่ ๔ กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย”

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๐๑

๐๗/๐๕/๒๕๕๘

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๗/๑๖๐๙๑

๑๒/๐๕/๒๕๕๘

 สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๑

๒๖/๐๕/๒๕๕๘

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๘๑๓๑

๒๖/๐๕/๒๕๕๘

การประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (7th Economic Corridor Forum) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) และร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (Joint Ministerial Statement)

นร ๐๕๐๕/๑๙๕๐๕

๐๒/๐๖/๒๕๕๘

ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๑๙๐๔๙

๐๒/๐๖/๒๕๕๘

ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่หนึ่งของปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๒๐๑๗๑

๐๙/๐๖/๕๘

การจัดทำข้อมูลตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๐

๐๙/๐๖/๕๘

ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๐

๑๖/๐๖/๕๘

ผลการประชุมความร่วมมือระบบรางระดับรัฐมนตรี ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๙๔

๑๖/๐๖/๕๘

ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๘๕

๒๓/๐๖/๕๘

การจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบนิทรรศการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐเปรู และความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรูว่าด้วยความร่วมมือในด้านการคุ้มครอง การอนุรักษ์ การติดตามคืนและการส่งคืนซึ่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โบราณคดี ศิลปะ และประวัติศาสตร์ที่ถูกปล้นโจรกรรม ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๐๘

๓๐/๐๖/๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๔๐

๐๗/๐๗/๕๘

ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

นร ๐๕๐๕/๒๔๕๙๐

๑๔/๐๗/๕๘

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ส่วนที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๒๔๙๔๑

๒๑/๐๗/๕๘

การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้าโลก

นร ๐๕๐๓/๒๖๑๕๗

๒๘/๐๗/๕๘

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นร ๐๕๐๕/๒๕๙๖๐

๒๘/๐๗/๕๘

ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๒๖๒๕๙

๒๘/๐๗/๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๒๗๑๘๕

๐๔/๐๘/๕๘

การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF1 และ FIDF3

นร ๐๕๐๕/๒๖๙๙๒

๐๔/๐๘/๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย – เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JHC) ครั้งที่ ๔

นร ๐๕๐๕/๒๘๐๙๘

๑๑/๐๘/๕๘

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

นร ๐๕๐๕ ว (ล)/๒๙๖๐๕

๒๕/๐๘/๕๘

แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนของการไฟฟ้านครหลวง

นร ๐๕๐๕/๓๐๗๐๐

๐๑/๐๙/๕๘

การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)

นร ๐๕๐๕/๓๐๓๐๙

๐๑/๐๙/๕๘

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๔๖

๐๑/๐๙/๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๓๒๕๓๙

๑๕/๐๙/๕๘

การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๓/๓๔๖๙๑

๓๐/๐๙/๕๘

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๙

๐๖/๑๐/๕๘

ผลการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๓๕๕๘๙

๐๖/๑๐/๕๘

สถานการณ์น้ำและการคาดการณ์

นร ๐๕๐๕/๓๖๖๑๒

๑๓/๑๐/๕๘

การเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Travel&Tourism Council (WTTC) Glabal Summit ๒๐๑๗

นร ๐๕๐๕/๓๖๓๕๒

๑๓/๑๐/๕๘

การย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่และการบริการผู้โดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด

นร ๐๕๐๕/๓๗๓๒๑

๒๐/๑๐/๕๘

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๒

๒๐/๑๐/๕๘

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและการเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นร ๐๕๐๕/๓๗๕๒๗

๒๐/๑๐/๕๘

การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร

นร ๐๕๐๕/๓๗๐๙๘

๒๐/๑๐/๕๘

ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๓๘๔๔๖

๒๗/๑๐/๕๘

ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/๓๘๒๔๔

๒๗/๑๐/๕๘

การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

นร ๐๕๐๕/๓๙๔๙๐

๐๓/๑๑/๕๘

๘๘ ปี ใต้ร่มพระบารมี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๓๙๒๙๖

๐๓/๑๑/๕๘

ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๔๐๘๔๑

๑๐/๑๑/๕๘

กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด One Young World Summit ๒๐๑๕

นร ๐๕๐๕/๔๐๓๓๘

๑๐/๑๑/๕๘

ข้อเสนอโครงการการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย – จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล

นร ๐๕๐๕/๔๐๔๐๙

๑๐/๑๑/๕๘

การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยสากล โดยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง [Universal Security Audit Programme-Continuous Monitoring Approach: (USAP-CMA)] ระหว่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและราชอาณาจักรไทย

นร ๐๕๐๕/๔๑๘๒๙

๑๗/๑๑/๕๘

การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Thailand Countdown ๒๐๑๖)

นร ๐๕๐๕/๔๒๘๓๖

๒๔/๑๑/๕๘

การเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒

นร ๐๕๐๕/๔๓๐๔๘

๒๔/๑๑/๕๘

การสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP)

นร ๐๕๐๕/๔๓๐๘๘

๒๔/๑๑/๕๘

ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน

นร ๐๕๐๕/ว๓๙๙

๐๑/๑๒/๕๘

การแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาล

นร ๐๕๐๕/ว๓๙๗

๐๑/๑๒/๕๘

การสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016

นร ๐๕๐๕/๔๓๘๘๖

๐๑/๑๒/๕๘

การกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ ของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๔๔๗๑๔

๐๘/๑๒/๕๘

สรุปผลการจัดงาน OTOP TO AEC มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล

นร ๐๕๐๕/๔๕๒๙๗

๑๕/๑๒/๕๘

ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๔๕๕๑๔

๑๕/๑๒/๕๘

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๔๖๕๐๙

๒๒/๑๒/๕๘

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๔๗๔๙๗

๒๙/๑๒/๕๘

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

นร ๐๕๐๕/๓๘๖๙๔

๒๘/๑๑/๒๕๖๐

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า