มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๕๙


ปี ๒๕๕๙

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

นร ๐๕๐๕/ว ๒

๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) แผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๕

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๖

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

การจัดกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ทรงพระเจริญพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๒๙

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๔

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๗ ปี

นร ๐๕๐๕/๒๒๗๗

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๕

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

นร ๐๕๐๕/๓๒๐๓

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๗

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

การอนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียในส่วนของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๐๑๓

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๑

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๔๐๕๔

๐๒/๐๒/๒๕๕๙

ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน

นร ๐๕๐๕/๔๙๘๘

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

ขอขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan)

นร ๐๕๐๕/๔๙๒๙

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นร ๐๕๐๕/๔๙๐๗

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓(Thailand Global Health Strategic Framework 2016 – 2020)

นร ๐๕๐๕/๕๘๔๙

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

แผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน    

นร ๐๕๐๕/๖๗๘๖

๒๓/๐๒/๒๕๕๙

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๖๗๓๕

๒๓/๐๒/๒๕๕๙

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๘๖๐๙

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

โครงการบ้านประชารัฐ

 นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗๗

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 นร ๐๕๐๕/๑๐๕๙๔

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๕๓

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๒๔๘๘

๐๕/๐๔/๒๕๕๙

การเข้าร่วมโครงการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger Challenge: ZHC) ของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๗๑

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๙ ของการประปาส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๑๕

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒๙

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นร ๐๕๐๗/๑๓๖๐๐

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๓๘๕๒

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และขออนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๓๘๐๖

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๕๓

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ขออนุมัติดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๒๑

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑.๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนสาย นย. ๓๐๐๑ แยก ทล. ๓๐๕ – บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา

นร ๐๕๐๕/๑๔๖๙๑

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๒๒

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๑๗

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้) ตอน NS1, ตอน NS2, ตอน NS3 และตอน CD Road

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๕๗

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สาย ชุมพร – ระนอง ตอน ๔ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๒๑

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๕๒

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนสายแยก ทล.๑๐๙๘ – ทล.๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๗๗

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก) กับทางหลวงหมายเลข ๓๔๕ จังหวัดนนทบุรี

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๖๙

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๒๑

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สายมีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๓๙

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สายสามแยกดอยติ – เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน

นร ๐๕๐๕/๑๘๙๒๕

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

เพื่อทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา ๑ แห่ง

นร ๐๕๐๕/๑๘๘๘๓

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๕๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘)

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๙๓

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

การขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับการชำระเงินทุนงวดแรกในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย และการสงวนสิทธิไม่ยกเว้นภาษีจากคนชาติในส่วนของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๖๘

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

นร ๐๕๐๕/๑๙๘๕๓

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายตาก – อำเภอแม่สอด ตอน ๔ จังหวัดตาก

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๑๒

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายกาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๒ (บ.นาไคร้) ตอน ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๐๙

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ สายตราด – หาดเล็ก ตอน ๓ จังหวัดตราด

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๐๖

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วงที่ ๗ ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๒๕

๐๗/๐๖/๒๕๕๙

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๑ การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

นร ๐๕๐๕/๒๑๖๕๓

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๙๘

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๐๓

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

นร ๐๕๐๕/๒๒๖๙๑

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๖๔

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)

นร ๐๕๐๕/๒๓๗๕๕

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นร ๐๕๐๕/๒๓๔๙๓

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมและขอความเห็นชอบจ่ายเงินกู้และขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๘๑

๐๕/๐๗/๒๕๕๙

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๓๕

๐๕/๐๗/๒๕๕๙

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง การติดตามประเมินผลนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) และการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว

นร ๐๕๐๕/๒๔๒๔๗

๐๕/๐๗/๒๕๕๙

 การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)

นร ๐๕๐๕/๒๕๕๙๖

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

นร ๐๕๐๕/๒๗๒๘๐

๒๖/๐๗/๒๕๕๙

 การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วง กม.๒๗ + ๕๐๐.๐๐ – กม. ๓๗ + ๗๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับหินกอง) (ช่วงที่ ๖), ช่วง กม.๔๗ + ๖๐๐.๐๐๐ – กม. ๕๓ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วงที่ ๑๓) และช่วง กม. ๕๓ + ๐๐๐.๐๐๐ –กม. ๖๕ + ๓๐๐.๐๐๐ (รวมงานก่อสร้างต่างระดับแก่งคอย) (ช่วงที่ ๑๔)

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๗๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินดำเนินโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรคงค้างทั้งหมด

นร ๐๕๐๕/๒๘๒๙๗

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา

นร ๐๕๐๕/๒๘๔๓๔

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินโครงการก่อสร้างเรือนจำโครงสร้างเบา (SOFT Prison)

นร ๐๕๐๕/๒๙๒๒๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๗) และขออนุมัติการดำเนินโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ของการเคหะแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๓๐๕๒๓

๑๗/๐๘/๒๕๕๙

ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

นร ๐๕๐๕/๓๐๓๒๑

๑๗/๐๘/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๓๐๕๐๔

๑๗/๐๘/๒๕๕๙

ร่างแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

นร ๐๕๐๕/๓๐๔๐๒

๑๗/๐๘/๒๕๕๙

แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๓๐๘๕๖

๒๓/๐๘/๒๕๕๙

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อการสรรหาตุลาการ ศาลปกครองและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๖

๒๓/๐๘/๒๕๕๙

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

นร ๐๕๐๕/๓๒๓๕๘

๓๐/๐๘/๒๕๕๙

แผนปฏิรูปภารกิจที่สำคัญในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังที่จะดำเนินการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๒๐๗๖

๓๐/๐๘/๒๕๕๙

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๐.๐๐ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕.๑๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ – ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๓๓๔๓๒

๐๖/๐๙/๒๕๕๙

ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพื่อการดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงสืบเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นร ๐๕๐๕/๓๓๓๒๓

๐๖/๐๙/๒๕๕๙

ร่างยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ระยะ ๒๐ ปี (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๙)

นร ๐๕๐๕/๓๓๐๐๓

๐๖/๐๙/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๓๓

๑๓/๐๙/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและอื่น ๆ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา และรายการค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ลานจอด เครื่องบินและอื่น ๆ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา

นร ๐๕๐๕/๓๕๔๓๒

๒๐/๐๙/๒๕๕๙

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๘๑๒.๕๑๐๘ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๓๕๒๖๒

๒๐/๐๙/๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๓๕๒๔๙

๒๐/๐๙/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมาฯ (รวม๑๗ ช่วง) [การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี –นครราชสีมา ช่วง กม. ๔๑+ ๓๐๐.๐๐๐ – กม. ๔๒ + ๔๙๗.๘๕๘ (ช่วง ๘) , ช่วง กม. ๔๒ + ๔๙๗.๘๕๘ – กม. ๔๓ + ๗๗๒.๘๕๘ (ช่วง ๙) , ช่วง กม. ๔๓ + ๗๗๒.๘๕๘ – กม. ๔๕ +๐๒๒.๘๕๘ (ช่วง ๑๐), ช่วง กม. ๔๕ + ๐๒๒.๘๕๘ – กม. ๔๖ + ๒๗๔.๘๒๘ (ช่วง ๑๑) , ช่วง กม. ๔๖ + ๒๗๔.๘๒๘ – กม. ๔๗ + ๖๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๒) และช่วง กม. ๑๒๘ + ๐๙๕.๐๐๐ – กม. ๑๒๙ + ๗๑๕.๐๐๐ (ช่วง ๒๗)]

นร ๐๕๐๕/๓๕๙๘๘

๒๗/๐๙/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี รวม ๙ ช่วง [การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วง กม.๑๓ + ๐๐๐.๐๐๐ – กม.๑๗+ ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๕), ช่วง กม.๑๗ + ๐๐๐.๐๐๐ – กม.๒๒ + ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง๖), ช่วง กม.๔๖ + ๐๐๐.๐๐๐ – กม.๕๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๔), และช่วง กม.๗๗+๐๐๐.๐๐๐ – กม.๘๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (ช่วง ๒๐)]

นร ๐๕๐๕/๓๕๙๗๕

๒๗/๐๙/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

นร ๐๕๐๕/๓๕๙๘๒

๒๗/๐๙/๒๕๕๙

แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และด้านสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ห้วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๖๕๐๙

๒๗/๐๙/๒๕๕๙

แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ

นร ๐๕๐๕/๓๘๖๔๘

๑๑/๑๐/๒๕๕๙

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (๖ พื้นที่)

นร ๐๕๐๕/๓๘๓๙๖

๑๑/๑๐/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วง ๒๖ ช่วง ๓๐ ช่วง ๓๑ และช่วง ๓๒ (รวม ๔ ช่วง) (การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วง กม.๑๒๖ + ๔๗๕.๐๐๐ – กม. ๑๒๘ + ๐๙๕.๐๐๐ (ช่วง ๒๖), ช่วง กม. ๑๓๒ + ๙๕๕.๐๐๐ – กม. ๑๓๕ + ๑๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๓๐)ช่วงกม.๑๓๕ + ๑๕๐.๐๐๐ – กม. ๑๓๖ + ๙๒๐.๐๐๐ (ช่วง ๓๑) และช่วง กม. ๑๓๖ + ๙๒๐.๐๐๐ – กม. ๑๓๘ + ๖๙๐.๐๐๐ (ช่วง ๓๒))

นร ๐๕๐๕/๓๙๘๗๙

๒๕/๑๐/๒๕๕๙

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๐๓๓๙

๒๕/๑๐/๒๕๕๙

ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ

นร ๐๕๐๕/๔๑๒๓๘

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๓๕

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๔๐

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๒๑๓๖

๐๘/๑๑/๒๕๕๙

ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙(งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

นร ๐๕๐๕/๔๒๓๑๑

๐๘/๑๑/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบทบทวนโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๓๒๘๓

๑๕/๑๑/๒๕๕๙

ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

นร ๐๕๐๕/๔๔๐๗๒

๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/๔๔๑๐๘

๒๒/๑๑/๒๕๕๙

มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๕/๔๔๐๘๒

๒๒/๑๑/๒๕๕๙

การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำประมงไทยก้าวไกลสู่สากล

นร ๐๕๐๕/๔๔๘๙๐

๒๙/๑๑/๒๕๕๙

โครงการจัดหารถจักรยานยนต์งานสายตรวจ ขนาด ๒๕๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน ๑๕,๐๑๕ คัน

นร ๐๕๐๕/๔๖๐๖๑

๐๗/๑๒/๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๖๐ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

นร ๐๕๐๕/๔๖๖๓๓

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

นร ๐๕๐๕/๔๖๖๖๔

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  

นร ๐๕๐๕/๔๖๖๖๒

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ สาย อำเภอหว้านใหญ่ – อำเภอธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม

นร ๐๕๐๕/๔๗๒๙๓

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ สาย อำเภอแก้งคร้อ – อำเภอชุมแพ ตอนอำเภอแก้งคร้อ – อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

นร ๐๕๐๕/๔๘๔๓๐

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๘/๔๘๔๖๖

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๘/๔๘๒๑๙

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๓/๗๗๔

๐๕/๐๑/๒๕๕๙

ขออนุมัติกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราเป็นกรณีเร่งด่วน

นร ๐๕๐๕/๑๔๕๙

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

สรุปความต้องการใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๗

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๔

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

 หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด – ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๕

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

การสื่อสารด้วยภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

วงเงินงบประมาณและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖

๐๒/๐๒/๒๕๕๙

มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up)

นร ๐๕๐๕/๕๐๐๐

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

แนวทางการปฏิรูปการจัดทำงบประมาณ

นร ๐๕๐๓/ว ๔๓

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

นร ๐๕๐๕/ว ๕๔

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

กรอบระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล

นร ๐๕๐๓/ว ๕๙

๒๓/๐๒/๒๕๕๙

การขยายระยะเวลาการจัดทำรายละเอียดวงเงินและส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๕๗

๒๓/๐๒/๒๕๕๙

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๕/๗๖๓๕

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๗๕๒๐

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๗๑

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

ประมาณการการก่อหนี้และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๗๕

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๘๖๕๙

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

นร ๐๕๐๕/๘๓๘๕

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง ความคืบหน้าการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพารา และความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำ

นร ๐๕๐๕/๘๒๗๖

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

แนวทางการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๘๓

๑๕/๐๓/๒๕๕๙

การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

นร ๐๕๐๕/ว ๘๐

๑๕/๐๓/๒๕๕๙

แนวทางการขอรับจัดสรรและหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป

นร ๐๕๐๕/ว ๘๖

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๙๒

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๗๐

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๖๓

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๒)

นร ๐๕๐๕/๑๑๕๗๗

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

แนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า)

นร ๐๕๐๕/๑๑๒๑๒

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกเป็น ๕ กลุ่ม

นร ๐๕๐๕/ว ๙๘

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๐

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๘๕

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของทุนหมุนเวียน

นร ๐๕๐๕/๑๓๘๒๓

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๒

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๓

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

ขออนุมัติหลักการในการดำเนินงานตามแผนงานฟื้นฟูและพัฒนาบึงบอระเพ็ดและขออนุมัติงบกลาง ปี ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนระยะเร่งด่วน

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๓๖

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

การแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๑๐

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย กรณีการนำเรือออกนอกระบบ

นร ๐๕๐๕/๑๖๐๒๖

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๙) และแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๑

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๓๙

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๐

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๗

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๐

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๘๙๙๐

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต

นร ๐๕๐๕/๒๐๐๔๐

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๔๘

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ถือเป็นวันลา

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๖

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๐

๐๗/๐๖/๒๕๕๙

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการตลาด

นร ๐๕๐๕/๒๑๘๑๕

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นร ๐๕๐๕/๒๒๗๔๓

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ ตามแนวทางปฏิรูป

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๐๑

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๑

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๒

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

แนวทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๒๓๘๕๖

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล. ๓๑๔ – ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ (สัญญาที่ ๑) และ (สัญญาที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๒๕

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

หลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของกระทรวงสาธารณสุข

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๕๐

๐๕/๐๗/๒๕๕๙

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๒๖

๐๕/๐๗/๒๕๕๙

แผนดำเนินการและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๕๖๖๗

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว๒๒๕

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza)

นร ๐๕๐๓/๒๕๓๐๙

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

มาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๓๗

๒๖/๐๗/๒๕๕๙

มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต [ร่างกฎกระทวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร]

นร ๐๕๐๓/๒๖๘๒๕

๒๖/๐๗/๒๕๕๙

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๗๗

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ]

นร ๐๕๐๓/๒๗๙๖๗

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

มาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล (ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างประกาศ รวม ๔ ฉบับ)

นร ๐๕๐๓/๒๙๑๕๘

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๔

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๒

๒๓/๐๘/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๑

๒๓/๐๘/๒๕๕๙

การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๙

๓๐/๐๘/๒๕๕๙

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำและป่า ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นร ๐๕๐๕/๓๑๘๙๘

๓๐/๐๘/๒๕๕๙

การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์หรือกำลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒

๓๐/๐๘/๒๕๕๙

แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๒๓๔๘

๓๐/๐๘/๒๕๕๙

มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

นร ๐๕๐๕/๓๓๑๔๖

๐๖/๐๙/๒๕๕๙

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒

๐๖/๐๙/๒๕๕๙

หลักเกณฑ์การออกสลากการกุศล

นร ๐๕๐๕/๓๔๑๓๑

๑๓/๐๙/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๔

๑๓/๐๙/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๔

๒๐/๐๙/๒๕๕๙

แนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยใบอนุญาตขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์

นร ๐๕๐๕/๓๗๓๓๗

๐๔/๑๐/๒๕๕๙

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

นร ๐๕๐๘/ว ๓๑๒

๐๔/๑๐/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘

๐๔/๑๐/๒๕๕๙

แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓

๐๔/๑๐/๒๕๕๙

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๔

๑๑/๑๐/๒๕๕๙

การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๕

๑๑/๑๐/๒๕๕๙

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗

๑๘/๑๐/๒๕๕๙

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๗

๒๕/๑๐/๒๕๕๙

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔

๒๕/๑๐/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

๒๕/๑๐/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๖

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

การตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและหลักเกณฑ์ในการโอนเงินภายใต้มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย)

นร ๐๕๐๕/๔๐๙๙๙

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

การเร่งรัดร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล (เพิ่มเติม) และการยกร่างกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔

๐๘/๑๑/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๘

๐๘/๑๑/๒๕๕๙

การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๔

๑๕/๑๑/๒๕๕๙

การจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐

๑๕/๑๑/๒๕๕๙

แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๗

๒๒/๑๑/๒๕๕๙

การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา

นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๗

๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๑

๒๙/๑๑/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๙

๐๗/๑๒/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๓

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๗

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๙/๒๕๕๙, ๓๑๐/๒๕๕๙, ๓๑๑/๒๕๕๙, ๓๑๒/๒๕๕๙ และ ๓๑๕/๒๕๕๙) 

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๗

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

๓. การแต่งตั้ง

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)

นร ๐๕๐๘/๑๖๔

๐๕/๐๑/๒๕๕๙

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กระทรวงพาณิชย์) (นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล)

นร ๐๕๐๘/๑๑๓๗

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม (จำนวน ๕ ราย)

นร ๐๕๐๗/๑๒๕๒

๐๒/๐๑/๒๕๕๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมานะ เหมจินดา)

นร ๐๕๐๘/๘๔๒๖

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) (พลตรี ธนิส พิพิธวณิชการ)

นร ๐๕๐๘/๑๐๑๙๔

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายวิทยา ผิวผ่อง)

นร ๐๕๐๘/๑๐๖๑๐

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางรัตนา ศรีเหรัญ)

นร ๐๕๐๘/๑๗๕๔๙

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวสิริพร พิทยโสภณ)

นร ๐๕๐๘/๑๘๕๓๘

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

 การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายชัยยงค์ พัวพงศกร)

นร ๐๕๐๓/๒๗๙๔๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นร ๐๕๐๘/๓๔๓๙๐

๑๓/๐๙/๒๕๕๙

การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายสมชาติ สร้อยทอง)

นร ๐๕๐๘/๓๖๒๕๙

๒๗/๐๙/๒๕๕๙

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [(จำนวน ๖ คน) ๑. พลโท โกศล ประทุมชาติ ฯลฯ]    

นร ๐๕๐๘/๔๘๒๐๑

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

๔. รายงาน

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามประเด็นเรื่องสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นร ๐๕๐๗/๑๔๙

๐๕/๐๑/๒๕๕๙

รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

นร ๐๕๐๓/๑๔๒

๐๕/๐๑/๒๕๕๙

รายงานผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๑๘๗

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่ การใช้ยางพาราในการทำถนนหรือด้านการกีฬา และการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ

นร ๐๕๐๕/๑๑๘๙

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมวีดิทัศน์สรุปแผนปฏิบัติการ ฯ และผลการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นร ๐๕๐๕/๒๓๐๑

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

รายงานผลการเข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งประธานกลุ่ม ๗๗ (G77) วาระปี ๒๕๕๙ อย่างเป็นทางการ

นร ๐๕๐๕/๒๓๐๖

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปิโตรเลียมของไทย

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๓

๑๙/๐๑/๒๕๕๙

โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๐

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

ทางจักรยาน (Bike Lane)

นร ๐๕๐๕/๓๐๖๙

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๙

นร ๐๕๐๕/๒๙๐๔

๒๖/๐๑/๒๕๕๙

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๓๗

๐๒/๐๒/๒๕๕๙

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๓๖๘๗

๐๒/๐๒/๒๕๕๙

ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Govermment Application Center : GAC) และระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (G – News)

นร ๐๕๐๕/๔๙๖๖

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๔๗๖๑

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – รัสเซีย

นร ๐๕๐๕/๕๙๑๘

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

การดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” ในปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงวัฒนธรรม

นร ๐๕๐๕/๕๘๔๓

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๕๘ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๖๘๖๒

๒๓/๐๒/๒๕๕๙

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗

นร ๐๕๐๕/๖๗๓๓

๒๓/๐๒/๒๕๕๙

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยตามนโยบายรัฐบาล

นร ๐๕๐๕/๖๖๓๘

๒๓/๐๒/๒๕๕๙

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการร่วมลงทุนตามรายการโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (Project Pipeline) ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๖๖๕๗

๒๓/๐๒/๒๕๕๙

รายงานการแก้ไขปัญหากรณีโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ขัดข้อง ในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – แบริ่ง และสนามกีฬา – บางหว้า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๗๕๔๕

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๗๔๐๑

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

รายงานสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนและมาตรการในการลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้นอกระบบ

นร ๐๕๐๕/๗๔๑๖

๐๑/๐๓/๒๕๕๙

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก – หล่มสัก

นร ๐๕๐๕/๘๔๐๘

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๘๒๘๗

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต

นร ๐๕๐๕/๙๖๓๘

๑๕/๐๓/๒๕๕๙

โครงการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางของกระทรวงพาณิชย์

นร ๐๕๐๕/๙๕๑๑

๑๕/๐๓/๒๕๕๙

ผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๕๘ และเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๗๘

๒๒/๐๓/๒๕๕๙

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/๑๑๕๐๓

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) และระบบติดต่อสื่อสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๑

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

รายงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า (กระทรวงพลังงาน)

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๑๑

๐๕/๐๔/๒๕๕๙

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะ” ของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๒๓๗๓

๐๕/๐๔/๒๕๕๙

รายงานการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

นร ๐๕๐๕/๑๓๐๙๘

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ ๕๙ และท่าทีประเทศไทยสำหรับเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหา ยาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖

นร ๐๕๐๕/๑๓๑๘๗

๑๒/๐๔/๒๕๕๙

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ สัญญาที่ ๓ และสัญญาที่ ๔ โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา

นร ๐๕๐๕/๑๔๕๙๖

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri – Map)

นร ๐๕๐๕/๑๔๘๔๓

๒๖/๐๔/๒๕๕๙

การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๔๖

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “นพรัชบรมราชจักรีวงศ์” (กระทรวงวัฒนธรรม)

นร ๐๕๐๕/๑๖๐๖๑

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

การขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

นร ๐๕๐๕/๑๖๐๓๙

๐๓/๐๕/๒๕๕๙

ศักยภาพไทยกับพลังงานทดแทน

นร ๐๕๐๕/๑๖๖๒๓

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๗

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๗๘๓๖

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”

นร ๐๕๐๕/๑๘๘๗๐

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

 รายงานผลการดำเนินการในประเด็นสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๑๘๓๒๗

๒๔/๐๕/๒๕๕๙

 รายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๑๗

๓๑/๐๕/๒๕๕๙

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๖๔

๐๗/๐๖/๒๕๕๙

 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๕๖

๐๗/๐๖/๒๕๕๙

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๓๐

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นร ๐๕๐๕/๒๓๗๐๘

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๗/๒๓๒๕๘

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น – ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช

นร ๐๕๐๕/๒๔๖๖๔

๕/๐๗/๒๕๕๙

ผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๒๕๒๖๓

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๑๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/ว๒๒๒

๑๒/๐๗/๒๕๕๙

การนำเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

นร ๐๕๐๕/๒๖๕๗๓

๒๖/๐๗/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงาน สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ “โรงเรียนประชารัฐ”

นร ๐๕๐๕/๒๖๕๒๗

๒๖/๐๗/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๒๗๗๘๔

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐ จัดโครงสร้างการบริหารส่วนราชการด้านการท่องเที่ยว ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๒๗๗๙๑

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๓/๒๘๙๔๓

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

ผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นร ๐๕๐๕/๒๙๙๓๖

๑๗/๐๘/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ของการเคหะแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๒๙๙๒๕

๑๗/๐๘/๒๕๕๙

มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๓๐๘๕๓

๒๓/๐๘/๒๕๕๙

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๓๑๙๕๐

๓๐/๐๘/๒๕๕๙

รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและบริษัทย่อยปี๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๓๒๙๖๗

๐๖/๐๙/๒๕๕๙

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center)

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๔๐

๑๓/๐๙/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๓๔๙๓๗

๒๐/๐๙/๒๕๕๙

 รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ห้วง ๖ เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๓๖๗๑๐

๒๗/๐๙/๒๕๕๙

 ผลการดำเนินการตามรายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การเชื่อมโยงแผนการคมนาคมขนส่งของประเทศกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๓๗๑๙๑

๐๔/๑๐/๒๕๕๙

รายงานสรุปผลการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑

๑๑/๑๐/๒๕๕๙

รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

นร ๐๕๐๕/๓๘๓๒๘

๑๑/๑๐/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เรื่อง แนวทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ)

นร ๐๕๐๕/๓๙๑๒๐

๑๘/๑๐/๒๕๕๙

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๐ ครั้งที่ ๒๑ และครั้งที่ ๒๒

นร ๐๕๐๗/๓๙๘๗๗

๒๕/๑๐/๒๕๕๙

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา

นร ๐๕๐๗/๔๐๒๖๑

๒๕/๑๐/๒๕๕๙

สรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว

นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๓

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๔๐๘๒๙

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงาน สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ “โรงเรียนประชารัฐ”

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๔๔

๐๘/๑๑/๒๕๕๙

รายงานผลการประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ และการเสนอวีดิทัศน์รายงานผลการประชุมฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๔๒๐๙๔

๐๘/๑๑/๒๕๕๙

รายงานผลการเข้าร่วมงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นร ๐๕๐๕/๔๒๖๗๐

๑๕/๑๑/๒๕๕๙

 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

นร ๐๕๐๕/๔๓๘๘๑

๒๒/๑๑/๒๕๕๙

การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น

นร ๐๕๐๕/๔๔๕๖๑

๒๙/๑๑/๒๕๕๙

 รายงานผลการกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๔๔๕๘๗

๒๙/๑๑/๒๕๕๙

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง

นร ๐๕๐๕/๔๕๘๓๒

๐๗/๑๒/๒๕๕๙

รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จำนวน ๔๗๘ ราย ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)  

นร ๐๕๐๕/๔๖๖๔๒

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๗๔๖๓

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ และ การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๕

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๔๘๑๖๒

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

๕. อื่น ๆ

ข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลก โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR)

นร ๐๕๐๕/๕๔๔

๐๕/๐๑/๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๗/๑๑๑๓

๑๒/๐๑/๒๕๕๙

ความคืบหน้าการสมัครขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016

นร ๐๕๐๕/๔๐๔๗

๐๒/๐๒/๒๕๕๙

ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Mega Dive) ระดมความคิดเห็นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย

นร ๐๕๐๕/๔๗๕๙

๐๙/๐๒/๒๕๕๙

การแก้ไขปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินภายในประเทศ

นร ๐๕๐๕/๕๘๗๑

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO

นร ๐๕๐๕/๕๙๒๔

๑๖/๐๒/๒๕๕๙

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๘๖๔๒

๐๘/๐๓/๒๕๕๙

การรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima Action Plan) สำหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕

นร ๐๕๐๕/๙๑๘๙

๑๕/๐๓/๒๕๕๙

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นร ๐๕๐๕/๑๑๒๗๕

๒๙/๐๓/๒๕๕๙

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่นครหลวงเวียงจันทน์

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๘๙

๑๙/๐๔/๒๕๕๙

การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ โครงการจัด Air Race 1 ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๖๖๕๒

๑๐/๐๕/๒๕๕๙

รายงานการเข้าร่วมการประชุม 16th World Travel & Tourism Council Global Summit

นร ๐๕๐๕/๑๗๗๙๙

๑๖/๐๕/๒๕๕๙

วีดิทัศน์เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “English Boot Camp”

นร ๐๕๐๕/๒๐๙๔๐

๐๗/๐๖/๒๕๕๙

การจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๖๐

๐๗/๐๖/๒๕๕๙

รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลไทย ครั้งที่ ๑๗” และ “Cross Over Night at the Royal Thai Embassy” และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม และความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ณ ประเทศญี่ปุ่น

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๒๘

๑๔/๐๖/๒๕๕๙

ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๘๕

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

นร ๐๕๐๕/๒๒๗๖๙

๒๑/๐๖/๒๕๕๙

การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้นๆ (ขอถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย)

นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓

๒๘/๐๖/๒๕๕๙

ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทยกับมาเลเซีย

นร ๐๕๐๕/๒๙๑๙๐

๐๙/๐๘/๒๕๕๙

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดและไฟไหม้ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๓๑๒๓๖

๒๓/๐๘/๒๕๕๙

การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย

นร ๐๕๐๕/๓๕๑๕๗

๒๐/๐๙/๒๕๕๙

การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

นร ๐๕๐๕/๓๘๖๐๔

๑๑/๑๐/๒๕๕๙

การรับรองร่างปฏิญญาแอดิเลด 3R ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ก้าวไปสู่สังคมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. ๒๐๓๐ (Adelaide 3R Declaration towards the Promotion of CircularEconomy in Achieving the Resource Efficient Societies in Asia and the Pacificunder the 2030 Agenda for Sustainable Development)

นร ๐๕๐๕/๔๑๑๘๔

๐๑/๑๑/๒๕๕๙

โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

นร ๐๕๐๕/๔๑๘๗๕

๐๘/๑๑/๒๕๕๙

ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๒๑๐๓

๐๘/๑๑/๒๕๕๙

ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนและอียู ในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม (ASEAN Regional Integration Support from the EU: ARISE Plus) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่ความคุ้มครองในอาเซียน (Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) และโครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน (Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN: SUPA)

นร ๐๕๐๕/๔๓๑๑๓

๑๕/๑๑/๒๕๕๙

วันหยุดราชการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๓

๒๒/๑๑/๒๕๕๙

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยไม่ถือเป็นวันลา

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๓

๒๒/๑๑/๒๕๕๙

วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๖

๒๒/๑๑/๒๕๕๙

การแต่งกายไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๓

๒๙/๑๑/๒๕๕๙

การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย

นร ๐๕๐๕/๔๖๐๔๙

๐๗/๑๒/๒๕๕๙

การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๔

๑๓/๑๒/๒๕๕๙

การเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๖

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๐  

นร ๐๕๐๕/๔๗๕๗๕

๒๐/๑๒/๒๕๕๙

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐    

นร ๐๕๐๕/๔๘๔๑๘

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๔๘๔๒๐

๒๗/๑๒/๒๕๕๙

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า