มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๖๔


ปี ๒๕๖๔

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๓๗๙๗๒

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

กรอบแนวทางการทบทวนกฎกระทรวง

นร ๐๕๐๕/๓๗๘๙๔

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ ๕)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙๓

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

ให้เร่งรัดการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙๖

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

– ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๓๐๖๒

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

นร ๐๕๐๕/๑๑๗๐๓

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๗๐๙๙

๑๕/๐๒/๒๕๖๔

– มาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๗๐๙๙

๑๕/๐๒/๒๕๖๔

– ขอปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน

นร ๐๕๐๕/๕๘๖๑

๐๙/๐๒/๒๕๖๔

– การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นร ๐๕๐๕/๔๘๐๓

๐๒/๐๒/๒๕๖๔

– การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๑๔๙๘

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– การเร่งรัดดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ/ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

นร ๐๕๐๓/๒๙๒

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

– การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

นร ๐๕๐๕/๕๗๔

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

๒. โครงการสำคัญ

การจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

นร ๐๕๐๕/๓๗๙๘๐

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

ขอเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นร ๐๕๐๕/๓๕๕๐๖

๑๖/๑๑/๒๕๖๔

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๑๔

๑๖/๑๑/๒๕๖๔

โครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐๐

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๙๙

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นร ๐๕๐๕/๓๕๒๓๗

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๓๔๙๕๓

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

การร่วมลงทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นร ๐๕๐๕/๓๑๘๙๖

๐๕/๑๐/๒๕๖๔

ขอความเห็นชอบแผนงานคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ASEAN Committee on Women Workplan 2021-2025)

นร ๐๕๐๕/๒๙๑๐๒

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๙๕๙๑

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามพันธกิจสภากาชาดไทย โดยไม่คิดมูลค่า

นร ๐๕๐๕/๒๙๔๒๒

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

– แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นร ๐๕๐๕/๒๗๕๕๔

๓๐/๐๘/๒๕๖๔

– ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๗๖๗๙

๓๐/๐๘/๒๕๖๔

– ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๖๙๘๘

๒๔/๐๘/๒๕๖๔

– ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation Center: RIC)

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๒๕

๒๙/๐๖/๒๕๖๔

– (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๙๘

๑๕/๐๖/๒๕๖๔

– ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๗๑

๑๕/๐๖/๒๕๖๔

– ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/๒๐๕๔๙

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

– แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๘๐

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

– ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลแผนงาน หรือโครงการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๒๑

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

– ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๘๙

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๖๖๔๙

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ขอเพิ่มครัวเรือนเป้าหมายเกษตรกรโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๐๑

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

–แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๓๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

–กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๓๕

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

–โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

นร ๐๕๐๕/๑๖๐๑๗

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

–ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๗๒๖.๒๕ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน ๔ จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

นร ๐๕๐๕/๑๖๐๐๓

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

–ขออนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินขั้นต่ำที่ภาครัฐจะได้รับของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๓๗

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

–(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๘๑

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

–แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๔๕๓

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

–ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๔๔๗๗

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

–การขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) จาก พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๔ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๗๐

นร ๐๕๐๕/๑๓๐๗๑

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

–ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน

นร ๐๕๐๕/๑๓๐๙๖

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๑,๓๗๒.๔๑ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน ๕ จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

นร ๐๕๐๕/๑๑๓๓๑

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ รอบที่ ๑ และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๑๗๖๑

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– การดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น) 

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๖๗

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโดส

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๔๙

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

นร ๐๕๐๕/๖๙๗๙

๑๕/๐๒/๒๕๖๔

– ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

นร ๐๕๐๕/๕๙๖๐

๐๙/๐๒/๒๕๖๔

– ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนไทย โดยการจองล่วงหน้า (AstraZeneca)

นร ๐๕๐๕/๔๙๗๐

๐๒/๐๒/๒๕๖๔

– ขอความเห็นชอบการปรับวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๕/๓๘๘๖

๒๖/๐๑/๒๕๖๔

– ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ ๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๗๙

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ

นร ๐๕๐๕/๑๓๔๒

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๓

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/๕๕๘

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

– โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๘

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๖๕

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอนุโลม

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๖๓

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ ๓)

นร ๐๕๐๕/๓๗๙๘๙

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๖๙

๓๐/๐๘/๒๕๖๔

การนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๕๓

๒๔/๐๘/๒๕๖๔

ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๕๑

๒๔/๐๘/๒๕๖๔

วันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day : IVD)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๔๔

๑๗/๐๘/๒๕๖๔

การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปกำหนดใช้โดยอนุโลม

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๗

๒๙/๐๖/๒๕๖๔

การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๕

๒๙/๐๖/๒๕๖๔

รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๔

๒๙/๐๖/๒๕๖๔

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๖

๒๙/๐๖/๒๕๖๔

 ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑๘

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๙๖

๑๑/๐๕/๒๕๖๔

–รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๓

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

–รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๐

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

–รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๘

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

–คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๔๑

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

– การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ารับบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๓๒

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

– การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘๗

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

– การพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายทางถนนเพื่อสร้างถนนสายใหม่

นร ๐๕๐๕/๑๔๔๙๒

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘๙

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

– มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๖๙

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓๕

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– การจัดสรรทุนการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓๖

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖๑

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานและของรัฐบาล

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๖

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๐

๑๕/๐๒/๒๕๖๔

– มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

นร ๐๕๐๕/๖๑๑๖

๐๙/๐๒/๒๕๖๔

– แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline)

นร ๐๕๐๕/ว ๗๔

๐๒/๐๒/๒๕๖๔

– การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖

๒๖/๐๑/๒๕๖๔

– หลักเกณฑ์การกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานาน

นร ๐๕๐๕/๓๖๖๑

๒๖/๐๑/๒๕๖๔

– ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก

นร ๐๕๐๕/๓๕๗๓

๒๖/๐๑/๒๕๖๔

– มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– มาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๓

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๒

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๗

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

๔. การแต่งตั้ง

– การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นร ๐๕๐๘/๒๑๙๑๑

๒๙/๐๖/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

นร ๐๕๐๘/๒๑๙๒๔

๐๑/๐๖/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)

นร ๐๕๐๘/๒๐๕๓๑

๐๑/๐๖/๒๕๖๔

 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นร ๐๕๐๘/๑๙๙๗๔

๐๑/๐๖/๒๕๖๔

 แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เฉลยสัตย์)

นร ๐๕๐๘/๒๐๐๑๕

๐๑/๐๖/๒๕๖๔

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง)

นร ๐๕๐๕/๑๙๒๓๔

๒๕/๐๕/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอภิชาติ สุภาแพ่ง และนายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๒๖

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย )

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๑๓

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๖๐

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

– การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๕๘

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

– แต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๔๓

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล)

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๓๓

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์)

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๒๒

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๔๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชน

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงพลังงาน

นร ๐๕๐๕/๖๗๗๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔

– การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม และรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม

นร ๐๕๐๕/๓๕๙๖

๒๖/๐๑/๒๕๖๔

๕. รายงาน

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๖๒

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๖๔

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

รายงานสถานการณ์เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๗๘๙๙

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๕๘

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๓๕๖๐๙

๑๖/๑๑/๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๓๔๙๙๑

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐๕

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๙๗

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

รายงาน Thailand National Report SDG 6.4

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๙๕

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

กำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๓๓๒๘

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐๔

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๖

นร ๐๕๐๕/๓๔๒๕๘

๐๔/๑๑/๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๔๒๓๗

๐๔/๑๑/๒๕๖๔

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๓๔๒๔๕

๐๔/๑๑/๒๕๖๔

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘๑

๐๔/๑๑/๒๕๖๔

รายงานการประชุมด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกรอบสหประชาชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๓๔๔๐๖

๐๔/๑๑/๒๕๖๔

สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๒๘

๐๕/๑๐/๒๕๖๔

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๒๙

๐๕/๑๐/๒๕๖๔

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๓๒

๐๕/๑๐/๒๕๖๔

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๓๓

๐๕/๑๐/๒๕๖๔

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙๒

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๘๙

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๖๓

๓๐/๐๘/๒๕๖๔

– รายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๖๕

๓๐/๐๘/๒๕๖๔

– ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก เรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง

นร ๐๕๐๕/๒๗๓๘๔

๓๐/๐๘/๒๕๖๔

– รายงานประจำปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ประจำปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๗๓๗๙

๓๐/๐๘/๒๕๖๔

– ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ของความสัมพันธ์

นร ๐๕๐๕/๒๗๔๓๘

๓๐/๐๘/๒๕๖๔

– รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการป้องกันการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะเป็นการทรมานบุคคล

นร ๐๕๐๕/๒๗๔๒๕

๓๐/๐๘/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๕๒

๒๔/๐๘/๒๕๖๔

– รายงานประจำปีผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ ๓ ปีที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๒๖๙๑๔

๒๔/๐๘/๒๕๖๔

– ขอปรับปรุงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ และการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๕๔

๒๔/๐๘/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๔๐

๑๗/๐๘/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๔๑

๑๗/๐๘/๒๕๖๔

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๓๘

๑๗/๐๘/๒๕๖๔

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๔๒

๑๗/๐๘/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๒๖

๑๐/๐๘/๒๕๖๔

– รายงานผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

นร ๐๕๐๕/๒๕๖๖๘

๑๐/๐๘/๒๕๖๔

– สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๒๔

๑๐/๐๘/๒๕๖๔

– ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น สมัยพิเศษ

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๑๗

๑๐/๐๘/๒๕๖๔

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘๓

๒๐/๐๗/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘๔

๒๐/๐๗/๒๕๖๔

– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๘๑

๒๐/๐๗/๒๕๖๔

– รายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๒

๒๙/๐๖/๒๕๖๔

– ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๖๗

๒๙/๐๖/๒๕๖๔

– ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๒๔

๒๙/๐๖/๒๕๖๔

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔๓

๒๙/๐๖/๒๕๖๔

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๙๙

๑๕/๐๖/๒๕๖๔

– ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+๓ ครั้งที่ ๒๔

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๓๖

๑๕/๐๖/๒๕๖๔

– รายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๐๕๖๘

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (วัคซีน)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๒๐

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๔๘

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

 สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑๖

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑๗

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑๕

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๓๘

๐๑/๐๖/๒๕๖๔

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐๒

๐๑/๐๖/๒๕๖๔

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๙๔

๒๕/๐๕/๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมราชทัณฑ์

นร ๐๕๐๕/๑๙๒๘๙

๒๕/๐๕/๒๕๖๔

สรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕ ผ่านระบบออนไลน์

นร ๐๕๐๕/๑๙๒๘๕

๒๕/๐๕/๒๕๖๔

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๓๗

๒๕/๐๕/๒๕๖๔

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๙๒๘๓

๒๕/๐๕/๒๕๖๔

-การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๘๐๓๙

๑๑/๐๕/๒๕๖๔

-สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๘๐๑๐

๑๑/๐๕/๒๕๖๔

-ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖๘

๑๑/๐๕/๒๕๖๔

-ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๓

๐๕/๐๕/๒๕๖๔

-ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๔

๐๕/๐๕/๒๕๖๔

-รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๓๒

๐๕/๐๕/๒๕๖๔

-สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๖

๐๕/๐๕/๒๕๖๔

-ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๙๑

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๖๔๕๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

-สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๓๗

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

-รายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาตให้ราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน

นร ๐๕๐๕/๑๖๔๔๖

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๖๕๖๖

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

– รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๑๖๑๘๖

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

– ผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมทางไกล

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๔๙

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

– สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๓๐

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๕๓

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๓๑

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

– รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๕๓๐๖

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

– ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๓๔๘

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒๕

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

– สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

นร ๐๕๐๕/๑๔๒๘๙

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘๘

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

– ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๔๔๙๙

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕๕

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

– รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕๖

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

– รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๗๘

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบต่อประชาชน

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๔๑

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓๓

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๑๓๑๓๕

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– รายงานผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖๐

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– รายงานผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖๐

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– รายงานผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖๐

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖๒

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๔๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการลงมติ [ร่างข้อบังคับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยการประชุมและการลงมติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….]

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๓๗

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๕๙

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๘๕

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจ้างงานข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ ๖๐ ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

นร ๐๕๐๕/๙๔๙๑

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๓

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๑๓

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๔ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย

นร ๐๕๐๕/๙๘๒๙

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๓ กลุ่มสาขาอาชีพ ๑๓ สาขาอาชีพ

นร ๐๕๐๕/๖๘๑๓

๑๕/๐๒/๒๕๖๔

รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กรณีการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในต่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/๗๐๘๗

๑๕/๐๒/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔

– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๗

๑๕/๐๒/๒๕๖๔

– ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคตของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

นร ๐๕๐๕/๕๘๕๙

๐๙/๐๒/๒๕๖๔

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๗๖

๐๒/๐๒/๒๕๖๔

– รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑)

นร ๐๕๐๕/ว ๖๙

๐๒/๐๒/๒๕๖๔

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๕๙

๒๖/๐๑/๒๕๖๔

– รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเร่งรัดการสรรหาและบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ 

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐

๒๖/๐๑/๒๕๖๔

– ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๒

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๒

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของการยางแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๒๔๙

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

– ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

นร ๐๕๐๕/๓๒๙

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๖

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

– รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๐๑

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

– รายงานผลการดำเนินโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๕๑

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

– รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และประจำงวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๕/๕๑๕

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

– ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๘๕

๐๕/๐๑/๒๕๖๔

๖. อื่น ๆ

การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน 

นร ๐๕๐๕/๓๘๑๓๐

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

ร่างบันทึกการประชุม (Record of Discussion) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑

นร ๐๕๐๕/๓๘๑๐๒

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

นร ๐๕๐๕/๓๘๒๒๘

๑๔/๑๒/๒๕๖๔

ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒๑

นร ๐๕๐๕/๓๕๕๓๖

๑๖/๑๑/๒๕๖๔

การรับรองร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘

นร ๐๕๐๕/๓๔๙๘๓

๐๙/๑๑/๒๕๖๔

ร่างบันทึกการประชุมและร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๒

นร ๐๕๐๕/๓๔๒๖๒

๐๔/๑๑/๒๕๖๔

วันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๕๒

๑๙/๑๐/๒๕๖๔

ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ ๒๗

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๙๑

๐๕/๑๐/๒๕๖๔

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๖๓

๐๕/๑๐/๒๕๖๔

ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕

นร ๐๕๐๕/๓๑๘๒๖

๐๕/๑๐/๒๕๖๔

การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

นร ๐๕๐๕/๓๑๘๘๗

๐๕/๑๐/๒๕๖๔

การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia) และการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia Competition)

นร ๐๕๐๕/๒๙๔๓๘

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเดอร์บัน

นร ๐๕๐๕/๒๙๒๗๗

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย

นร ๐๕๐๕/๒๙๐๔๐

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

ร่างเอกสารสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ ๓๙ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๘๙๔๙

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

ขอความเห็นชอบปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (สหราชอาณาจักร)

นร ๐๕๐๕/๒๘๙๕๗

๑๔/๐๙/๒๕๖๔

– ข้อกำหนดและคำสั่งที่ออกตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๓ ฉบับ

นร ๐๕๐๕/๒๗๗๔๕

๓๐/๐๘/๒๕๖๔

– ร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) สำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๔๑

๒๔/๐๘/๒๕๖๔

– ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๕๐

๒๔/๐๘/๒๕๖๔

– ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา ๑๕๑ ของรัฐธรรมนูญ

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๓๒๑๔

๒๔/๐๘/๒๕๖๔

– การอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา

นร ๐๕๐๕/๒๗๐๓๕

๒๔/๐๘/๒๕๖๔

– ข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขาสำหรับวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้างของอาเซียน (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials)

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๒๑

๑๐/๐๘/๒๕๖๔

– ร่างแถลงข่าวร่วมสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๕

นร ๐๕๐๕/๒๕๙๐๐

๑๐/๐๘/๒๕๖๔

– ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง – คงคา ครั้งที่ ๑๑

นร ๐๕๐๕/๒๓๘๘๕

๒๐/๐๗/๒๕๖๔

– ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปโครงสร้างเอเปค (Structural Reform Ministerial Meeting) ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๕๓

๑๕/๐๖/๒๕๖๔

– ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น สมัยพิเศษ

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๙๐

๑๕/๐๖/๒๕๖๔

– การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non–Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ ๑ ปี) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๘๖

๑๕/๐๖/๒๕๖๔

– ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเมืองและการขนส่ง : ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และความยั่งยืน

นร ๐๕๐๕/๒๐๕๖๕

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

– การกำกับดูแลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๕๗

๐๘/๐๖/๒๕๖๔

– การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐๓

๐๑/๐๖/๒๕๖๔

การแก้ไขเอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ระหว่างกระทรวงการคลังกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อรองรับการยุติการใช้ London Interbank Offered Rate (LIBOR) เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

นร ๐๕๐๕/๑๙๒๙๒

๒๕/๐๕/๒๕๖๔

ขออนุมัติงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายการแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำและทัณฑสถาน จากงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/๑๙๕๔๗

๒๕/๐๕/๒๕๖๔

การรับรองร่างปฏิญญากรุงโซลในการประชุมระดับผู้นำกรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030: P4G) ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๑๙๕๕๒

๒๕/๐๕/๒๕๖๔

การรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2021

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๑๕

๒๕/๐๕/๒๕๖๔

– ร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris 2021 – 2025)

นร ๐๕๐๕/๑๘๐๕๐

๑๑/๐๕/๒๕๖๔

– การเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗๑

๑๑/๐๕/๒๕๖๔

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๒๙

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

 การเลื่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๓๐๔๕

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

 การดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาล

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๖๗๑๒

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

– ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ ๖

นร ๐๕๐๕/๑๔๔๔๒

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

– บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

นร ๐๕๐๕/๑๔๒๗๙

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

– ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือเพื่อป้องกัน ตอบโต้ และตอบสนองต่อการก่อการร้ายที่ใช้วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี

นร ๐๕๐๕/๑๒๘๐๗

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๗๐

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– การบรรจุลูกจ้างประจำของกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

นร ๐๕๐๕/๑๓๐๔๓

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

นร ๐๕๐๕/๑๓๐๖๐

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

– ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๑๑๒๙๖

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ร่างกฎกระทรวงถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๓๐

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการกระทำอันไม่เป็นธรรม พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๙๕

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน

นร ๐๕๐๕/๑๑๓๒๐

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย)

นร ๐๕๐๕/๑๑๒๗๓

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

– การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นร ๐๕๐๕/๙๗๙๒

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– ร่างกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๙๗๖๗

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ)

นร ๐๕๐๕/๙๗๑๕

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๕๒)

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๙๓

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา+๓ ครั้งที่ ๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๘๖

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

– ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. …. 

นร ๐๕๐๕/๕๘๘๕

๐๙/๐๒/๒๕๖๔

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/๔๙๙๒

๐๒/๐๒/๒๕๖๔

– ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา ๑๕๑ ของรัฐธรรมนูญ

นร ๐๕๐๕/๔๗๔๕

๐๒/๐๒/๒๕๖๔

– ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

นร ๐๕๐๕/๓๕๘๐

๒๖/๐๑/๒๕๖๔

– การขอรับความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียน (Framework for Developing Digital Readiness among ASEAN Citizens)

นร ๐๕๐๕/๓๘๑๖

๒๖/๐๑/๒๕๖๔

– เอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๖

๑๒/๐๑/๒๕๖๔

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า