มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๖๐


ปี ๒๕๖๐

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. โครงการสำคัญ

โครงการดำเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ “Thailand ๔.๐” โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นร ๐๕๐๕/๒๘๗

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL) 

นร ๐๕๐๕/๒๙๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น – น้ำพอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา – แหลมฉบัง – ศรีราชา ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๖

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๓๑๘๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๙๒๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๑๗๓

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๔

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (CBT Thailand)

นร ๐๕๐๕/๔๔๑๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๓๑๒

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบการดำเนินงานโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๒๒๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๖ ตำบล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

นร ๐๕๐๕/๕๑๙๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

ขออนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

นร ๐๕๐๕/๕๒๑๘

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วง กม.๒๒ + ๕๐๐.๐๐๐ – กม.๒๔ + ๘๗๕.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (ช่วง ๗), ช่วง กม.๒๙ + ๐๐๐.๐๐๐ – กม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (ช่วง ๙), ช่วงกม.๓๐ + ๐๐๐.๐๐๐ – กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๐), ช่วง กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ – กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ (ช่วง ๑๒), ช่วง กม.๕๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕ ), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ ๕๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๕), ช่วง กม.๕๕ + ๕๐๐.๐๐๐ -กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๖ ), ช่วง กม.๖๐ + ๙๕๐.๐๐๐ กม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (ช่วง ๑๗), ช่วง กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ กม.๗๗ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๙)

นร ๐๕๐๕/๕๙๒๖

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี รวม ๑๑ ช่วง (ช่วงกม. ๐ + ๔๐๐.๐๐๐ – กม. ๔ + ๑๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๒), ช่วง กม. ๙ + ๐๐๐.๐๐๐ – กม. ๑๓ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง และช่วง กม. ๒๔ + ๘๗๕.๐ (ช่วง ๘ )

นร ๐๕๐๕/๕๙๒๔

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๕๙๑๔

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒ – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ จังหวัดนครราชสีมา

นร ๐๕๐๕/๖๓๙๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

นร ๐๕๐๕/๖๓๑๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วง กม.๔๔ + ๒๖๖.๘๓๓ – กม.๔๖ + ๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (ช่วง ๑๓)

นร ๐๕๐๕/๗๙๙๙

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมรายการค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ เป็นค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และค่าจ้างศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๘๒๗๓

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน   – สระบุรี – นครราชสีมา รวม ๑๒ ช่วง

นร ๐๕๐๕/๘๘๙๖

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๒๗

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

นร ๐๕๐๕/๙๗๙๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๗๐

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔       

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๖๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข       

นร ๐๕๐๕/๑๒๒๔๙

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา      

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วง กม.๐ + ๖๐๐.๐๐๐ – กม.๕ + ๔๗๐.๖๗๓ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) (ช่วง ๒)       

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๗

๑๑/๐๔/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓)     

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๓๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๓๗๑๑

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๕๔๓๔

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๑๕๕๖๑

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๑๐

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๖๕

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๒๔

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๕๔

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ในท้องที่ อำเภอท่าศาลา อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ๑๘ จังหวัด

นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๙

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นร ๐๕๐๕/๑๘๑๙๓

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ

นร ๐๕๐๕/๑๘๔๗๓

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๔๒

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินโครงการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๘๖

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๘๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๔๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

การให้ความช่วยเหลือเงินดำรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

นร ๐๕๐๕/๒๐๓๓๗

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๖๘

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

โครงการความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง

นร ๐๕๐๕/๒๑๐๘๕

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๑๖

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ 

นร ๐๕๐๕/๒๒๙๒๗

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” 

นร ๐๕๐๕/๒๒๗๕๖

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

การบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)

นร ๐๕๐๕/๒๓๕๕๕

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

โครงการปรับพื้นที่นาและลดรอบการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๒๓

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๒๔๓๗๖

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๕๐

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๖) ปรับปรุงใหม่

นร ๐๕๐๕/๒๕๗๔๓

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๑๒

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๒๗๖๔๔

๒๒/๐๘/๒๕๖๐

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ – กม.๐ + ๔๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ช่วง ๑),ช่วง กม.๔+ ๑๐๐.๐๐๐ – กม.๙ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๓),ช่วง กม.๓๕ + ๙๐๐.๐๐๐ – กม.๓๘ + ๕๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ช่วง ๑๑) และช่วงกม.๖๔ + ๗๐๐.๐๐๐ – กม.๗๐ + ๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๘)

นร ๐๕๐๕/๒๗๖๔๔

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน ระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๖๔

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๘๐

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ ๑)

นร ๐๕๐๕/๒๙๕๐๗

๐๕/๐๙/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงิน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นร ๐๕๐๕/๒๙๒๖๕

๐๕/๐๙/๒๕๖๐

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๐๑๗๓

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๓๗

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)]

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๔๑

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๒๙

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๑๐๔๐

๑๙/๐๙/๒๕๖๐

แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๑๔๒๐

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๙๔

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย

นร ๐๕๐๕/๓๔๕๙๓

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

 มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 

นร ๐๕๐๕/๓๕๖๗

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

อความเห็นชอบโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙/๖๐ เพิ่มเติม   

นร ๐๕๐๕/๓๕๘๒

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

นร ๐๕๐๕/๓๖๔๒๑

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/๓๗๔๒๘

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

 โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

นร ๐๕๐๕/๓๗๑๔๙

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสมภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต)  

นร ๐๕๐๕/๓๘๓๑๖

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒  

นร ๐๕๐๕/๓๘๒๐๒

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

ขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๓๙๖๘๑

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จำนวน  เส้นทาง

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๕๒

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม 

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๘

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๒. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน (กระทรวงกลาโหม)

นร ๐๕๐๕/๓๑๓

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 

นร ๐๕๐๕/๓๓๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

นร ๐๕๐๕/๕๐๘

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัด

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

การเสนอแผน กรอบสาระสำคัญ และระยะเวลาการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

นร ๐๕๐๓/ว ๔๖

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

 การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๙

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

 การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ

นร ๐๕๐๕/ว ๗๘

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว๑๒๙

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๙๑๖๘

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

  การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ  

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๙

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๖๗

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๗๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๓

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

 แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 

นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๘

๑๑/๐๔/๒๕๖๐

 การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๓

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๐

 การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๘

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๒

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๔

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๖

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ 

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๐

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๐

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๓

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

มาตรการเพื่อเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

การขออุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่เหลือ) 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๙

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๑

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นของบุคลากรภาครัฐ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๖

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๓

๑๕/๐๘/๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศตามมาตรา ๒๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๒

๑๕/๐๘/๒๕๖๐

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๐

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ และการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดในช่วงปลายปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๙๘๑๕

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

เรื่องเกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพที่เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี (การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร)

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๘

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๙

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๘

๐๓/๑๐/๒๕๖๐

 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๙

๐๓/๑๐/๒๕๖๐

ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นร ๐๕๐๘/ว ๕๑๙

๑๐/๑๐/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๒

๑๐/๑๐/๒๕๖๐

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๕

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๘

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

การเข้าร่วมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขององค์พระประมุข ราชวงศ์ และผู้นำต่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๙๒

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

  แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๐/๖๑  

นร ๐๕๐๕/๓๕๘๑๗

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๓

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

  แนวทางการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

นร ๐๕๐๕/๓๖๔๗๐

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

  รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๕

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ

นร ๐๕๐๕/๓๗๓๕๓

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

 ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ (คำสั่ง นร ที่ ๓๒๒/๒๕๖๐ – ๓๒๕/๒๕๖๐) [คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (การมอบอหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี)]

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๓

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๒

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

แนวทางการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มดิบล้นสต็อก 

นร ๐๕๐๕/๔๑๑๖๓

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๖๔๓

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๓. การแต่งตั้ง

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) (รองศาสตราจารย์กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์)] 

นร ๐๕๐๘/๙๘

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ และ นายสุพจน์ มัฆวิบูลย์)   

นร ๐๕๐๘/๑๐๑

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายฤทธิเดช เหมาะประสิทธิ์)]

นร ๐๕๐๘/๒๓๐๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวศิรินารถ ใจมั่น)]

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๕

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย)

นร ๐๕๐๘/๒๒๙๘

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอารักษ์ พรหมณี)]

นร ๐๕๐๘/๓๐๖๒

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายชัยพร ชยานุรักษ์)]

นร ๐๕๐๘/๓๐๖๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

 แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)

นร ๐๕๐๘/๔๓๔๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายคณิต วัลยะเพ็ชร์)

นร ๐๕๐๘/๖๕๒๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)

นร ๐๕๐๘/๖๕๓๑

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

ขอแจ้งรายชื่อโฆษกและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๗๑

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๘๐

๐๙/๐๕/๒๕๖๐

การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๕๘

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอดิสัย ธรรมคุปต์)]

นร ๐๕๐๘/๓๓๒๐๒

๑๐/๑๐/๒๕๖๐

การแต่งตั้งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (นายคุรุจิต นาครทรรพ)

นร ๐๕๐๕/๓๓๓๐๘

๑๐/๑๐/๒๕๖๐

 ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (จำนวน ๒ ราย ๑. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ (คค.)  ๒. นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ (กค.) 

นร ๐๕๐๕/๓๗๗๖๐

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล และพลตำรวจเอก พีระ พุ่มพิเชฏฐ์)

นร ๐๕๐๘/๓๙๔๔๔

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (จำนวน ๓ ราย พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ , หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และนางจินตนา ชัยยวรรณาการ)

นร ๐๕๐๘/๓๙๓๔๗

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางดวงพร รอดพยาธิ์ และนายวรวุฒิ โปษกานนท์)  

นร ๐๕๐๘/๔๐๙๑๙

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

๔. รายงาน

รายงานตามข้อสั่งการผลการดำเนินการกำกับดูแลราคาสินค้าเพื่อมิให้มีผู้แสวงหาโอกาสจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล ในปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๑๖

๐๔/๐๑/๒๕๖๐

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๘๖๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการปฏิรูปในเรื่อง การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปฏิรูประบบ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

นร ๐๕๐๕/๘๕๙

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๔

๑๐/๐๑/๒๕๖๐

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๕/๑๘๖๓

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

รายงานการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ

นร ๐๕๐๕/๒๙๑๐

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

นร ๐๕๐๕/๔๑๕๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ และแนวโน้ม ปี ๒๕๖๐ และภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคล อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปลดสิทธิกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิที่เคยได้รับสิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒๐๒,๑๓๙ คน

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๐

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๖๕

๐๗/๐๒/๒๕๖๐

รายงานผลการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง พื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและสนามหลวง

นร ๐๕๐๕/๕๕๙๗

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

นร ๐๕๐๕/๕๗๔๒

๑๔/๐๒/๒๕๖๐

การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่

นร ๐๕๐๕/๖๘๖๕

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๒ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางในการปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าในกลุ่มที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตภายในประเทศ

นร ๐๕๐๕/๖๕๔๓

๒๑/๐๒/๒๕๖๐

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษามาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณาไปให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่มีการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย และจากการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๓/๘๐๐๒

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบ ๑ ป

นร ๐๕๐๕/๘๒๑๗

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๘๙๒๙

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

การรายงานผลการดำเนินโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” และการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๘๙๑๓

๑๔/๐๓/๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ 

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๑๒

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐ 

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๕๒

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย 

นร ๐๕๐๕/๑๑๐๗๑

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐    

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๕๖

๒๘/๐๓/๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๕๖

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๕๘

๑๑/๐๔/๒๕๖๐

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๓๕

๒๕/๐๔/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๐๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” ของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๕๑๕๒

๐๒/๐๕/๒๕๖๐

รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๘๙

๐๙/๐๕/๒๕๖๐

 สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๙๒๕

๐๙/๐๕/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๖๖๘๓

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

นร ๐๕๐๕/๑๗๓๘๐

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ และแนวโน้มปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๓๙๗

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๘๑๗๘

๓๐/๐๕/๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๒๕๙

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๔๕

๐๖/๐๖/๒๕๖๐

ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี ๒๕๖๐  

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๙๔

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๒๐

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

รายงานผลการจัดงานสัมมนา “ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทย – ฮ่องกง – เซี่ยงไฮ้ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง: Thailand – Hong Kong – Shanghai Strategic Partnership on One Belt One Road”     

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๖๖

๑๓/๐๖/๒๕๖๐

รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๒๐๘๘๙

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๗๐

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฎิรูปประเทศระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐     

นร ๐๕๐๕/๒๑๔๙๗

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๓๒

๒๗/๐๖/๒๕๖๐

รายงานผลการจัดระดับประเทศไทย ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๓๐๒๓

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

การรายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางประชารัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๔๙

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๔๒

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/๒๔๑๑๑

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ กรกฎาคม๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๔๓๕๗

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

นร ๐๕๐๕/๒๔๗๕๑

๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๔๗๒๓

๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ผลการดำเนินการตามรายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๓/๒๔๗๒๐

๒๕/๐๗/๒๕๖๐

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๕๔๓๐

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสำรวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพร และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

นร ๐๕๐๗/๒๕๕๗๑

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปธนาคารที่ดิน และองค์กรด้านที่ดินความขัดแย้งที่ดิน – ป่าไม้ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านที่ดิน One map ระบบยุติธรรมชุมชน และการปฏิรูปการเงินฐานราก : การพัฒนาการจัดการการเงินชุมชน

นร ๐๕๐๗/๒๖๒๗๑

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๒๕

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๙) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๒๖๗๖๑

๑๕/๐๘/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ในฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

นร ๐๕๐๗/๒๖๗๕๕

๑๕/๐๘/๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๒๗๕๓๑

๒๒/๐๘/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๒๗๕๓๓

๒๒/๐๘/๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๔๒

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๔๐

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๘๙๔๒

๐๕/๐๙/๒๕๖๐

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ และแนวโน้มเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๒๘๙๑๐

๐๕/๐๙/๒๕๖๐

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๓๕

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(กขร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจผู้สูงวัย เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และการปฏิรูประบบบริหารราชการ : ระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วม

นร ๐๕๐๗/๒๙๙๓๙

๑๒/๐๙/๒๕๖๐

ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย และข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๗๗

๑๙/๐๙/๒๕๖๐

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง

นร ๐๕๐๕/๓๐๗๘๑

๑๙/๐๙/๒๕๖๐

รายงานการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๗

๑๙/๐๙/๒๕๖๐

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๓/๓๑๔๓๔

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

 สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) ตามปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๒๔

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๓๒๔๒๘

๐๓/๑๐/๒๕๖๐

การดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

นร ๐๕๐๗/๓๒๔๑๓

๐๓/๑๐/๒๕๖๐

รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๘๒

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๔๒๐๕

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินการจัดระเบียบและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนขอทาน

นร ๐๕๐๕/๓๔๗๘๑

เอกสารขอบเขตอำนาจหน้าที่สำหรับคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Terms of Reference for the Joint Working Group on Cross Border Economic Cooperation under Mekong – Lancang Cooperation)

นร ๐๕๐๕/๓๔๘๐๗

๒๔/๑๐/๒๕๖๐

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นร ๐๕๐๕/๓๕๖๙๖

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และคาดการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๕๖๖๑

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๕๔๔๓

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ : การเร่งรัดและขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และโครงการยกระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดโลก 

นร ๐๕๐๕/๓๖๒๙๕

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของไทย

นร ๐๕๐๕/๓๖๕๓๓

๐๗/๑๑/๒๕๖๐

รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๗๓๓๓

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๕๓๔

๑๔/๑๑/๒๕๖๐

ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  

นร ๐๕๐๕/๓๘๘๘๗

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๐และแนวโน้มปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

นร ๐๕๐๕/๓๗๘๙๓

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๙ (9th Mekong – Japan Economic Ministers Meeting)  

นร ๐๕๐๕/๓๗๗๘๗

๒๑/๑๑/๒๕๖๐

ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

นร ๐๕๐๕/๓๙๔๗๘

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ในประเทศของรัฐบาลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๙๗๐๖

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

 การรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ และผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐   

นร ๐๕๐๕/๔๐๙๕๗

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ครั้งที่ ๑    

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๒๔

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๔๕

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๔

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

 รายงานความสำเร็จการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ)   

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๖

๒๖/๑๒/๒๕๖๐

๕. อื่น ๆ

แถลงการณ์ร่วมการประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์ของรัฐมนตรีสาธารณสุข เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๑๘๙๑

๑๗/๐๑/๒๕๖๐

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๕

๒๔/๐๑/๒๕๖๐

การพิจารณากำหนด “วันอนุรักษ์ควายไทย”

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒

๐๗/๐๓/๒๕๖๐

ขออนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน 

นร ๐๕๐๕/๑๐๑๙๕

๒๑/๐๓/๒๕๖๐

แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย) 

นร ๐๕๐๕/๑๑๙๖๔

๐๔/๐๔/๒๕๖๐

โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๓๖๕๕

๑๘/๐๔/๒๕๖๐

การพิจารณาอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 

นร ๐๕๐๕/๑๔๕๘๙

๒๕/๐๔/๒๕๖๐

การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๓๔

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

การเข้าร่วมโครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) ของ OECD ในฐานะ Associate Country ภายใต้ Inclusive Framework

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๘๙

๑๖/๐๕/๒๕๖๐

การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)

นร ๐๕๐๕/๑๗๗๐๑

๒๓/๐๕/๒๕๖๐

การเสนอกรอบท่าทีของไทยในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๑๔

๒๐/๐๖/๒๕๖๐

ขอยกเว้นให้โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๓๒๗๕ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล

นร ๐๕๐๕/๒๒๒๖๘

๒๗/๐๖/๒๕๖๐,

การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย  

นร ๐๕๐๕/๒๒๘๖๖

๐๔/๐๗/๒๕๖๐

ผลการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation)

นร ๐๕๐๕/๒๓๔๐๓

๑๑/๐๗/๒๕๖๐

ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘

๑๘/๐๗/๒๕๖๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

นร ๐๕๐๕/๒๕๕๓๘

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๓

๐๑/๐๘/๒๕๖๐

การส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๘

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏาน)

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๖๘

๐๘/๐๘/๒๕๖๐

ผลการจัดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017 และกิจกรรมคู่ขนาน”

นร ๐๕๐๕/๒๖๗๖๖

๑๕/๐๘/๒๕๖๐

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

นร ๐๕๐๕/๒๘๔๖๑

๒๙/๐๘/๒๕๖๐

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ ๓ ปี

นร ๐๕๐๗/๓๑๘๒๖

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

 การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๔

๒๖/๐๙/๒๕๖๐

สรุปผลการเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการโลก International Recognized Exhibition Expo 2017 Astana ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน

นร ๐๕๐๕/๓๒๔๑๐

๐๓/๑๐/๒๕๖๐

รายงานการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd Session of The UNWTO General Assembly) ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๘๘

๑๗/๑๐/๒๕๖๐

ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม)

นร ๐๕๐๕/๓๕๔๓๙

๓๑/๑๐/๒๕๖๐

แนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๓/๓๙๓๓๘

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๓๙๖๗๔

๐๔/๑๒/๒๕๖๐

 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๕๓

๑๙/๑๒/๒๕๖๐

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า