มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๖๑


 

ปี ๒๕๖๑

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๕

๑๐/๑๐/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๒

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)  

นร ๐๕๐๕/๓๖๘๓๕

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

โครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

นร ๐๕๐๕/๓๗๓๕๙

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

๒. โครงการสำคัญ

บ้านตนไทย

นร ๐๕๐๕/๘๒๑

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

 การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน

นร ๐๕๐๕/๒๓๔๓

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

นร ๐๕๐๕/๒๙๙๑

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

ขออนุมัติกู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท และขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๐๑๓.๐๘ ล้านบาท ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

นร ๐๕๐๕/๓๘๘๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๓๘๕๘

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นร ๐๕๐๕/๔๘๒๕

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๔๘๓๘

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

นร ๐๕๐๕/๔๗๔๗

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

แผนงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL)

นร ๐๕๐๕/๕๔๓๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)”

นร ๐๕๐๕/๖๘๖๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๗๕๑๗

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างทางรถไฟบริเวณสถานีบ้านไผ่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๗๔๑๙

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๘๔๗๑

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ ๒ ของธนาคารออมสิน

นร ๐๕๐๕/๘๕๔๔

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคกลาง

นร ๐๕๐๗/๘๔๕๙

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นร ๐๕๐๕/๙๑๗๘

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการกำหนด “พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๙๑๘๗

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๔๗

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๔๙

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๐๗๓๕

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลำลูกกา คลองสอง)

นร ๐๕๐๕/๑๑๑๙๐

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๔๔

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๓๔๒๑

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล

นร ๐๕๐๕/๑๔๑๘๙

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติ แหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๑ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

นร ๐๕๐๕/๑๕๒๒๐

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๙๙

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

นร ๐๕๐๕/๑๖๘๔๐

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๐๘๒

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙)

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๔๙

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๑

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๑๘๔๑๔

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๘๕๘๘

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ASEAN Youth Camp : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability)

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๑๗

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑”

นร ๐๕๐๕/๒๐๑๒๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๒๐๔๓๕

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

การกู้ยืมเงินโดยการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๒๔

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

ขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๒๑๗๖๑

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/๒๑๘๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๗๙

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑,๓๕๓.๖๐ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๗๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๗๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

ขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๔๒๗๓

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ

นร ๐๕๐๕/๒๔๒๖๘

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

นร ๐๕๐๕/๒๕๐๑๑

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ

นร ๐๕๐๕/๒๔๙๔๙

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ

นร ๐๕๐๕/๒๕๖๓๖

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๒๖๒๓๙

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๘๕

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๘๔๒๕

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๙๑๕๓

๑๘/๐๙/๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

นร ๐๕๐๕/๒๙๐๕๙

๑๘/๐๙/๒๕๖๑

ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลักฤดูทำนา

นร ๐๕๐๕/๓๐๔๓๕

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

 แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๐๓๗๗

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)

นร ๐๕๐๕/๓๐๖๐๑

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

ความคืบหน้าการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย   

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๗๔

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย)

นร ๐๕๐๕/๓๒๓๙๑

๑๖/๑๐/๒๕๖๑

ขออนุมัติจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๖๐ (โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลำปาง)

นร ๐๕๐๕/๓๔๓๑๐

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

การขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

นร ๐๕๐๗/๓๕๓๓๒

๐๖/๑๑/๒๕๖๑

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นร ๐๕๐๕/๓๗๒๗๗

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๕

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย   

นร ๐๕๐๕/๔๐๐๖๒

๔/๑๒/๒๕๖๑

การแก้ไขปัญหากรณีดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต   

นร ๐๕๐๕/๓๙๘๗๕

๔/๑๒/๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒) ให้แก่ประชาชน  

นร ๐๕๐๕/๔๐๔๒๗

๑๓/๑๒/๒๕๖๑

การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับรายการงบประมาณ ที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป    

นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๔

๑๓/๑๒/๒๕๖๑

การขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๔๑๗๕๖

๑๘/๑๒/๑๕๖๑

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ  

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง   

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๕๐

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

นร ๐๕๐๕/ว ๕๑

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๖๑

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๓

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/ว ๖๒

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

นร ๐๕๐๕/ว ๘๙

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ ๔

นร ๐๕๐๕/ว ๙๘

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ

นร ๐๕๐๕/๑๒๖๕๐

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๙๙/๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๕

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๗

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง นร ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๙

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

นร ๐๕๐๕/๑๕๗๑๒

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๗

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

 แนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๗

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๑

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๗

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๗/ว ๓๐๙

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

นร ๐๕๐๕/๒๐๒๐๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

มาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/๒๐๓๘๖

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๑๓

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๗๑

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

นร ๐๕๐๕/๒๒๖๒๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๑๘

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

มาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย

นร ๐๕๐๕/๒๓๕๗๐

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

นร ๐๕๐๕/๒๕๕๒๐

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๕

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ฉบับที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/๒๖๔๔๗

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๓

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๒

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๓

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

 การมอบหมายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑     

นร ๐๕๐๘/๓๐๕๑๔

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๕

๐๖/๑๑/๒๕๖๑

ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม)

นร ๐๕๐๕/๓๕๙๗๐

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ    

นร ๐๕๐๕/๓๖๘๔๐

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

การปรับปรุงแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๙๖๖๖

๔/๑๒/๒๕๖๑

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ  

นร ๐๕๐๕/๔๐๐๖๙

๔/๑๒/๒๕๖๑

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   

นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒

๔/๑๒/๒๕๖๑

การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ปี ๒๕๖๒) 

นร ๐๕๐๗/๔๒๔๖๗

๒๕/๑๒/๒๕๖๑

๔. การแต่งตั้ง

 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (นายอภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์)

นร ๐๕๐๘/๘๖

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร)

นร ๐๕๐๘/๑๔๗

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 

นร ๐๕๐๘/๖๗๓

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายพงศธร สัจจชลพันธ์)

นร ๐๕๐๘/๑๕๑๕

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์)

นร ๐๕๐๘/๑๔๑๖

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

นร ๐๕๐๘/๒๑๘๑

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ (นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ)

นร ๐๕๐๘/๒๑๗๐

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี) 

นร ๐๕๐๘/๓๗๕๕

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายสมชาย เสียงหลาย) [ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)]

นร ๐๕๐๘/๗๓๓๐

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ นฤมล สอาดโฉม)

นร ๐๕๐๘/๙๗๘๗

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล)

นร ๐๕๐๘/๑๐๕๔๗

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสันติ กีระนันทน์)

นร ๐๕๐๘/๑๐๙๔๑

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอิทธิพล คุณปลื้ม)

นร ๐๕๐๘/๑๐๙๓๕

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี) (นายสนธยา คุณปลื้ม)

นร ๐๕๐๘/๑๐๙๓๘

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๑๒

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) (นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี)

นร ๐๕๐๘/๒๐๗๕๐

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)]

นร ๐๕๐๘/๒๗๙๔๙

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง [ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีชา สุนทรานันท์)]

นร ๐๕๐๘/๒๙๕๖๙

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)]

นร ๐๕๐๘/๓๒๒๐๔

๑๖/๑๐/๒๕๖๑

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม    

นร ๐๕๐๕/๔๒๕๕๔

๒๕/๑๒/๒๕๖๑

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร)

นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒๙

๒๕/๑๒/๒๕๖๑

๕. รายงาน

 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๓/๔๔

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๓/๓๐๙

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

นร ๐๕๐๕/๖๙๘

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๔๑๐

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นร ๐๕๐๕/๑๘๐๘

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๒๐๕๘

๒๓/๐๑/๒๕๖๑

ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๑๗ – ๒๒ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๒๘๘๒

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(Annual Inspection Report : Fiscal Year 2017)

นร ๐๕๐๕/๒๘๗๗

๓๐/๐๑/๒๕๖๑

 เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ 

นร ๐๕๐๕/๓๗๑๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๕/๓๙๑๑

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

นร ๐๕๐๕๓๘๙๙

๐๖/๐๒/๒๕๖๑

 สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๔๔๒๖

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๔๒๖๒

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

นร ๐๕๐๕/๔๕๗๓

๑๓/๐๒/๒๕๖๑

รายงานดัชนีภาวะการค้าภาคบริการของไทยเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๕๐๙๑

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๕๒๗๕

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G ครบรอบ ๑ ปี

นร ๐๕๐๕/๖๑๕๐

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera)

นร ๐๕๐๕/๗๐๐๓

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

นร ๐๕๐๕/๖๘๙๖

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ : การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) สถาบันการเงินชุมชนกองทุนยุติธรรมและเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นร ๐๕๐๗/๖๗๔๘

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM)

นร ๐๕๐๗/๗๒๙๕

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๗๖๐๑

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) (ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๗๕๘๕

๑๓/๐๓/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

 รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นร ๐๕๐๕/๘๒๗๕

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๗/๘๑๙๓

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

 รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมตรวจลงตราจากการดำเนินมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นร ๐๕๐๕/๘๒๗๕

๒๐/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๘๙๙๑

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

รายงานผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ๖ ประเทศ ตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย

นร ๐๕๐๕/๘๘๕๕

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

นร ๐๕๐๕/๘๔๗๑

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๙๘๘๓

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

 รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๙๘๒๑

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

รายงานการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๐๖๙๐

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๐๙๗๘

๑๗/๐๔/๒๕๖๑

การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นร ๐๕๐๕/๑๑๗๐๖

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๔

๒๔/๐๔/๒๕๖๑

รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๒๗

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

ข้อเสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๑๒๙๑๐

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

นร ๐๕๐๕/๑๓๔๖๖

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๓๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๑๓๔๖๔

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-dimensional Country Review : Thailand’s MDCR)

นร ๐๕๐๕/๑๓๙๗๘

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง ๔ คณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๑๔๓๐๓

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

ผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาคำร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิในการจัดการที่ดินกรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รัยบผลกระทบจากการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์

นร ๐๕๐๕/๑๔๒๙๒

๑๕/๐๕/๒๕๖๑

รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นร ๐๕๐๓/๑๔๗๔๙

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๗/๑๕๑๔๑

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖

๒๒/๐๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๘

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๗๒

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ รอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๖๙๔๗

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๐ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๑๖๖๙๐

๐๕/๐๖/๒๕๖๑

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๕๖

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๖๕

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

นร ๐๕๐๕/๑๗๘๘๒

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๑

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

รายงานผลการส่งเสริมด้านการกีฬาและด้านการท่องเที่ยวตามมติคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๗/๑๙๒๑๙

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

รายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๓๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ” ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นร ๐๕๐๓/๑๙๘๓๘

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

รายงานการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยไตรมาสที่ ๑ – ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๒๐๗๖๕

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีและผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๒๐๗๖๓

๑๐/๐๗/๒๕๖๑

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๗/๒๑๔๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๑๔๓๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๗/๒๑๗๘๗

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๗/๒๑๔๙๒

๑๗/๐๗/๒๕๖๑

สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

นร ๐๕๐๕/๒๒๕๕๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๒๓๑๘๕

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๐

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๕

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๑ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๒๓๘๐๐

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๓

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต

นร ๐๕๐๕/๒๔๕๐๒

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

ข้อมูลประเด็นการศึกษาตามข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๗/๒๔๕๕๕

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/ว ๔๐๖

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๑

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๒๖๒๒๐

๒๘/๐๘/๒๕๖๑

รายงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาความยากจนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture: CAPSA) และข้อมติของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) สมัยที่ ๗๔ เกี่ยวกับการยุติการดำเนินงานของ CAPSA

นร ๐๕๐๕/๒๗๑๕๕

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๗๕๔๙

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๗๔๘๗

๐๔/๐๙/๒๕๖๑

ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ ๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/๒๗๘๙๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ

นร ๐๕๐๗/ว(ล)๒๘๕๓๘

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

 รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๕

นร ๐๕๐๗/๒๙๕๕๙

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นร ๐๕๐๕/๒๙๙๓๑

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๑๑

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) ที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๓๒

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประเด็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๐๓๗๐

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และความก้าวหน้าผลการดำเนินการคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล ๔ คณะ (ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๓๐๔๘๘

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ UNIDO

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๔๗

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

 รายงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้ และมาตรการเยียวยา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน และสิทธิหลักประกัน”

นร ๐๕๐๕/๓๑๔๗๐

๑๐/๑๐/๒๕๖๑

 รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๑๐

๑๐/๑๐/๒๕๖๑

 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๒๓๕๐

๑๖/๑๐/๒๕๖๑

 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๒๖๒๗

๑๖/๑๐/๒๕๖๑

 สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๓๓๒๔๙

๒๔/๑๐/๒๕๖๑

 สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๕

๒๔/๑๐/๒๕๖๑

 ขออนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

นร ๐๕๐๕/๓๓๕๘๓

๒๔/๑๐/๒๕๖๑

  สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๙๑

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  

นร ๐๕๐๕/๓๔๓๐๘

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

นร ๐๕๐๕/๓๔๔๒๐

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

การส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และการใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ : ผลการดำเนินงานกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย

นร ๐๕๐๕/๓๔๑๗๑

๓๐/๑๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๔๙๙๓

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๕๐๙๘

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการปฏิรูปประเทศ  

นร ๐๕๐๕/๓๔๙๙๑

๐๖ /๑๑/๒๕๖๑

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๕ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๓๕๙๕๒

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๓๕๙๖๕

๑๓/๑๑/๒๕๖๑

รายงานผลการพิจารณาแผนระดับที่ ๓ (ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑)  

นร ๐๕๐๗/๓๖๖๔๖

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

นร ๐๕๐๗/๓๖๖๕๕

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนตุลาคม๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๙

๒๐/๑๑/๒๕๖๑

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่   

นร ๐๕๐๕/๓๘๑๐๘

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)

นร ๐๕๐๕/๓๘๒๗๕

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๙๑๘๖

๔/๑๒/๒๕๖๑

ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๔๕

๑๓/๑๒/๒๕๖๑

 รายงานความคืบหน้าการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

นร ๐๕๐๕/๔๐๔๙๙

๑๓/๑๒/๒๕๖๑

 รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๔๐๙๖๖

 ๑๘/๑๒/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ   

นร ๐๕๐๗/๔๒๙๔๑

๒๕/๑๒/๒๕๖๑

๖. อื่น ๆ

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum  

นร ๐๕๐๓/๓๑๗

๐๓/๐๑/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง

นร ๐๕๐๕/๘๒๙

๐๙/๐๑/๒๕๖๑

การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๑๖๓๓

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

 ขอให้พิจารณานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ)

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๔

๑๖/๐๑/๒๕๖๑

การเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center-ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ….)

นร ๐๕๐๓/๕๒๙๗

๒๐/๐๒/๒๕๖๑

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/ว ๑๒๒

๒๗/๐๒/๒๕๖๑

การจัดงานฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นร ๐๕๐๕/๖๙๒๐

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

การขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

นร ๐๕๐๕/๖๙๐๗

๐๖/๐๓/๒๕๖๑

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๘๘๓๒

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว

นร ๐๕๐๕/๘๘๓๘

๒๗/๐๓/๒๕๖๑

แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)

นร ๐๕๐๕/๙๘๗๒

๐๓/๐๔/๒๕๖๑

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๖

๑๐/๐๔/๒๕๖๑

อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks)

นร ๐๕๐๕/๑๒๖๕๓

๐๑/๐๕/๒๕๖๑

การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๐๘

๐๘/๐๕/๒๕๖๑

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๑๕๘๔๐

๒๘/๐๕/๒๕๖๑

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๓๙

๑๒/๐๖/๒๕๖๑

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๗/๑๘๑๘๐

๑๙/๐๖/๒๕๖๑

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๙๒๒๐

๒๗/๐๖/๒๕๖๑

ผลการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum)

นร ๐๕๐๕/๑๙๘๖๐

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0

นร ๐๕๐๕/๒๐๒๙๗

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน

นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๗

๐๓/๐๗/๒๕๖๑

โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

นร ๐๕๐๕/๒๑๘๖๓

๒๔/๐๗/๒๕๖๑

ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอู่ทองและเมืองสรรคบุรี

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๐๗

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๐๙

๓๑/๐๗/๒๕๖๑

การให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

นร ๐๕๐๕/๒๔๓๓๕

๐๗/๐๘/๒๕๖๑

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาคน.. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๔๗๗๓

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

นร ๐๕๐๕/๒๔๘๕๐

๑๔/๐๘/๒๕๖๑

การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๒๕๕๖๐

๒๑/๐๘/๒๕๖๑

การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)

นร ๐๕๐๕/๒๘๑๒๒

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

นร ๐๕๐๕/๒๘๕๐๗

๑๑/๐๙/๒๕๖๑

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand ๔.๐

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๑๗

๒๕/๐๙/๒๕๖๑

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๒

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๕

๐๒/๑๐/๒๕๖๑

การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๒๓๘๕

๑๖/๑๐/๒๕๖๑

 การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

นร ๐๕๐๕/๓๓๔๖๒

๒๔/๑๐/๒๕๖๑

ผลการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ ๖ และการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๘๒๔๖

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

นร ๐๕๐๗/๓๗๖๙๕

๒๖/๑๑/๒๕๖๑

การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

นร ๐๕๐๕/๓๙๔๕๙

๔/๑๒/๒๕๖๑

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๕๘๐

๔/๑๒/๒๕๖๑

การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย  

นร ๐๕๐๕/๔๑๖๑๐

๑๘/๑๒/๒๕๖๑

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

นร ๐๕๐๕/๔๑๐๕๓

๑๘/๑๒/๒๕๖๑

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า