มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๖๒


ปี ๒๕๖๒

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

– ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๙๗๖๑

๐๓/๑๒/๒๕๖๒

– การใช้ทุนทางวัฒนธรรมและพลัง “บวร” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างคุณค่าทางสังคม : กรณีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑

นร ๐๕๐๕/๓๓๗๒๖๐

๑๒/๑๑/๒๕๖๒

– การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๒๗๙๒

๐๗/๑๐/๒๕๖๒

– (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/๒๘๓๐๓

๐๓/๐๙/๒๕๖๒

– ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๒,๒๘๒.๙๘ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน ๒๔ จังหวัด) ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

นร ๐๕๐๕/๓๒๑๕๔

๐๑/๑๐/๒๕๖๒

๒. โครงการสำคัญ

– มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนของกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๗/๔๒๒๔๗

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงพลังงาน

นร ๐๕๐๗/๔๒๒๕๑

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับประชาชน จากกระทรวงคมนาคม

นร ๐๕๐๗/๔๒๒๔๖

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นร ๐๕๐๗/๔๒๒๕๒

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๗/๔๒๒๕๐

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๗/๓๔๔๑๖

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– ขออนุมัติโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๔๘

๑๕/๑๐/๒๕๖๒

– ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และรายละเอียดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)

นร ๐๕๐๕/๓๓๐๑๕

๐๗/๑๐/๒๕๖๒

– ขออนุมัติจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๒๖

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

– ขออนุมัติดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๖๗

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

– การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๐๐๗๓

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

– การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

นร ๐๕๐๕/๒๗๙๑๑

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

– (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

นร ๐๕๐๕/๒๗๗๙๒

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

– ขออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๒๖๗๙๓

๒๐/๐๘/๒๕๖๒

– ขอเพิ่มเติมแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๙

๒๐/๐๘/๒๕๖๒

– การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๖๒๓๖

๑๓/๐๘/๒๕๖๒

– การดำเนินโครงการปฏิรูปกฎหมายและบูรณาการแนวปฏิบัติที่ดีในการตรากฎหมายภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

นร ๐๕๐๕/๒๓๒๙๖

๐๙/๐๗/๒๕๖๒

– การขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๑๘

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

– (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

นร ๐๕๐๕/๒๑๔๕๗

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๔ โครงการ จากวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๙

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– การขออนุมัติงบประมาณสำหรับสมทบในกองทุน ACMECS ระยะ ๕ ปี ภายในกรอบวงเงิน ๒๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นร ๐๕๐๕/๒๑๕๐๑

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

– ขออนุมัติดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี ๒๕๖๑/๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๐๕๗๗

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

– รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

นร ๐๕๐๕/๙๕๒๘

๑๒/๐๓/๒๕๖๒

– ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

นร ๐๕๐๕/๘๗๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

– โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ)

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๓

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

– การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๖๒๖

๒๒/๐๑/๒๕๖๒

– ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๔๓๕

๒๒/๐๑/๒๕๖๒

– ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒

๐๘/๐๑/๒๕๖๒

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

– การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗)

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๓

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗)

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๓

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– การปรับปรุงการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการ (Call center) และสายด่วน (Hotline) ต่าง ๆ

นร ๐๕๐๕/ว ๕ ๓๗

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– แผนงาน/โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓) ให้แก่ประชาชน

นร ๐๕๐๗/ว ๕๒๑

๑๗/๑๒/๒๕๖๒

– ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว๕๑๑

๑๑/๑๒/๒๕๖๒

– คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ ๓๙๖๓๗

๐๓/๑๒/๒๕๖๒

– การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๘

๑๑/๑๑/๒๕๖๒

– มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๘

๐๖/๑๑/๒๕๖๒

– แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๙

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๔๐

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๔

๐๗/๑๐/๒๕๖๒

– มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นร ๐๕๐๕/๓๒๐๘๘

๐๑/๑๐/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๐

๐๑/๑๐/๒๕๖๒

– ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๘๔

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๕

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๘

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

– การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๖

๒๗/๐๘/๒๕๖๒

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗

๒๐/๐๘/๒๕๖๒

– การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗

๑๓/๐๘/๒๕๖๒

– มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๐

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๙

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

– การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

นร ๐๕๐๗/๒๓๙๕๙

๑๖/๐๗/๒๕๖๒

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๙

๑๖/๐๗/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๓

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๔๐

๑๑/๐๖/๒๕๖๒

– ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๘๔

๑๑/๐๖/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๔

๑๑/๐๖/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๓

๐๔/๐๖/๒๕๖๒

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)

นร๐๕๐๕/ว ๒๐๔

๒๑/๐๕/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร๐๕๐๕/ว ๒๐๙

๒๑/๐๕/๒๕๖๒

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔

๑๔/๐๕/๒๕๖๒

– คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และเรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๖

๑๔/๐๕/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕

๑๔/๐๕/๒๕๖๒

– แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒

๓๐/๐๔/๒๕๖๒

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๖๘๘๖

๑๘/๐๒/๒๕๖๒

– การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๖๐

๐๕/๐๒/๒๕๖๒

– การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๔๘๒

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

– แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นร ๐๕๐๕/๒๕๘๖

๑๕/๐๑/๒๕๖๒

– มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ปี ๒๕๖๒ ของกระทรวงการคลัง

นร ๐๕๐๓/๑๐๕๐

๐๘/๐๑/๒๕๖๒

– แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘

๐๘/๐๑/๒๕๖๒

– วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓

๐๘/๐๑/๒๕๖๒

๔. การแต่งตั้ง

– การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นร ๐๕๐๓/ ๔๑๔๔๓

๑๗/๑๒/๒๕๖๒

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอนุชา บูรพชัยศรี)

นร ๐๕๐๘/๓๕๕๑๗

๒๙/๑๐/๒๕๖๒

– คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงการต่่างประเทศ)

นร ๐๕๐๘/๓๒๙๕๙

๐๗/๑๐/๒๕๖๒

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายแสนศักดิ์ ศิริพานิช)

นร ๐๕๐๘/๒๘๔๑๗

๐๓/๐๙/๒๕๖๒

๕. รายงาน

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๒

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ ๔๒๕๒๘

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๗/ ๔๑๘๕๑

๑๗/๑๒/๒๕๖๒

– รายงานผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๕๒

๑๑/๑๒/๒๕๖๒

– รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๕๐

๑๑/๑๒/๒๕๖๒

– ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๑๘ และการประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP Summit) ครั้งที่ ๓

นร ๐๕๐๕/๔๐๗๗๑

๑๑/๑๒/๒๕๖๒

– สรุปรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว Amazing Thailand Road Show to Nordic & Baltic 2019 และการจัดงาน Amazing Thai Night 2019

นร ๐๕๐๕/ ๓๙๖๓๙

๐๓/๑๒/๒๕๖๒

– รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี : แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นร ๐๕๐๕/ ๓๗๔๙๐

๑๒/๑๑/๒๕๖๒

– การรับรองร่างปฏิญญากรุงเทพ : การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อปัญหายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขง และร่างแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ ๑๑

นร ๐๕๐๕/ ๓๗๒๖๘

๑๒/๑๑/๒๕๖๒

– สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย WEF ปี 2019 – 2020

นร ๐๕๐๕/๓๖๒๓๗

๐๖/๑๑/๒๕๖๒

– รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM)

นร ๐๕๐๗/๓๕๓๐๓

๒๙/๑๐/๒๕๖๒

– การรับรองแผนแม่บทและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๓๕๖๐๖

๒๙/๑๐/๒๕๖๒

– ผลการประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (The ASEAN High-level Meeting on Human Capital Development)

นร ๐๕๐๕/๓๕๔๕๖

๒๙/๑๐/๒๕๖๒

– รายงานการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่บผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต ๒๕๖๑/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๔๔๗๔

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๗

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– รายงานสรุปผลการประชุมระดับผู้บริหารหน่วยงานภาคีตามโครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย – ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดการฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ (Taskforce Storm)

นร ๐๕๐๕/๓๓๖๗๒

๑๕/๑๐/๒๕๖๒

– มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๓๓๗๓๑

๑๕/๑๐/๒๕๖๒

– รายงานผลการหารือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๑๗๗๘

๐๑/๑๐/๒๕๖๒

– แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๑๐๑๐

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

– ปฏิญญาทางการเมืองระดับสูงของการประชุมทบทวนระยะกลางของแผนเร่งรัดการปฏิบัติการสำหรับรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก

นร ๐๕๐๕/๓๐๒๙๔

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

– ผลการประชุมด้านกลไกการปฏิรูปกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

นร ๐๕๐๓/๓๐๐๕๖

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

– ภาวะสังคมไทยไตรมาสสองปี 2562

นร ๐๕๐๕/๓๐๓๑๖

๑๗/๐๙/๒๕๖๒

– ข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เรื่อง แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform)

นร ๐๕๐๕/๒๖๓๘๕

๑๐/๐๙/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๘

๐๓/๐๙/๒๕๖๒

– ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๖๗๓๕

๒๐/๐๘/๒๕๖๒

– รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘

๑๓/๐๘/๒๕๖๒

– สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงฤดูฝนและมาตรการแก้ไข

นร ๐๕๐๕/๒๕๓๒๐

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

– การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗

๓๐/๐๗/๒๕๖๒

– สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องการเจรจา RCEP ณ กรุงเทพฯ

นร ๐๕๐๕/๒๓๑๖๔

๐๙/๐๗/๒๕๖๒

– รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)

นร ๐๕๐๕/๒๑๘๘๖

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

– รายงานผลการกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นก่อนครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๒๔

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

– ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ ๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นร ๐๕๐๕/๒๑๑๗๙

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

นร ๐๕๐๕/๑๒๗๑๐

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

– รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๑๒

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

– กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๒๐

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

– ก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๒

– รายงานผลการจัดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre)

นร ๐๕๐๗/๑๐๒๖๒

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

– ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวมปี ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๙๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

– สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๙ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

นร ๐๕๐๗/๑๐๒๗๑

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

นร๐๕๐๕/ว ๑๐๖

๑๒/๐๓/๒๕๖๒

– ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ ๒๔ – ๒๖ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๘๓๕๒

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

– สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา

นร ๐๕๐๗/๗๓๔๖

๒๖/๐๒/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑

๒๖/๐๒/๒๕๖๒

– ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๖๘๙๕

๑๘/๐๒/๒๕๖๒

– การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/๕๑๔๘

๐๕/๐๒/๒๕๖๒

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

– รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประจำปี ๒๕๖๐

นร ๐๕๐๕/๓๑๓๗

๒๒/๐๑/๒๕๖๒

– สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

นร ๐๕๐๕/ว(ร)๓๒

๑๕/๐๑/๒๕๖๒

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

นร ๐๕๐๗/๔๑

๐๒/๐๑/๒๕๖๒

๖. อื่น ๆ

– เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ ๔๒๓๓๖

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ฉบับ

นร ๐๕๐๗/ ๔๒๒๔๕

๒๔/๑๒/๒๕๖๒

– การจัดกิจกรรม “ความสุขแบบวิถีไทย” ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๗/ ๔๑๔๓๖

๑๗/๑๒/๒๕๖๒

– ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๔๐๕๕๔

๑๑/๑๒/๒๕๖๒

– การเข้าร่วม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ของประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/ ๓๙๗๕๗

๐๓/๑๒/๒๕๖๒

– การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมเอเปค ประจำปี 2562

นร ๐๕๐๕/ ๓๙๘๗๐

๐๓/๑๒/๒๕๖๒

– มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

นร ๐๕๐๕/ ๓๗๒๖๓

๑๒/๑๑/๒๕๖๒

– กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก

นร ๐๕๐๕/ ๓๗๔๗๑

๑๒/๑๑/๒๕๖๒

– การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

นร ๐๕๐๗/ว ๔๔๘

๒๙/๑๐/๒๕๖๒

– การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/๓๔๖๕๑

๒๒/๑๐/๒๕๖๒

– การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๖

๑๕/๑๐/๒๕๖๒

– ข้อเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

นร ๐๕๐๕/๓๒๑๗๓

๑/๑๐/๒๕๖๒

– ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย” สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๒๒๐๘

๑/๑๐/๒๕๖๒

– ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

นร ๐๕๐๕/๓๐๙ ๒๕

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

 

– บทบาทของประเทศไทยกับการเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center – ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทศ

นร ๐๕๐๕/๓๐๙๔๔

๒๔/๐๙/๒๕๖๒

– มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

นร ๐๕๐๕/๒๙๕๐๗

๑๐/๐๙/๒๕๖๒

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

นร ๐๕๐๗/๒๘๓๐๗

๐๓/๐๙/๒๕๖๒

– ร่างถ้อยแถลงอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล

นร ๐๕๐๕/๒๓๓๓๐

๐๙/๐๗/๒๕๖๒

– การเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network)

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๙๑

๒๕/๐๖/๒๕๖๒

– การเสนออุทยานธรณีโคราชเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๐๐

๑๘/๐๖/๒๕๖๒

– กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

– การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖

นร ๐๕๐๕/๔๓๐๐

๒๙/๐๑/๒๕๖๒

– แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๘๐

นร ๐๕๐๕/๘๗๕๖

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

– โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

นร ๐๕๐๗/๘๓๔๒

๐๕/๐๓/๒๕๖๒

– การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นร ๐๕๐๗/๑๐๓๑๒

๑๙/๐๓/๒๕๖๒

– แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)

นร ๐๕๐๕/๑๒๕๔๘

๐๒/๐๔/๒๕๖๒

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

นร ๐๕๐๗/๑๓๐๕๖

๐๙/๐๔/๒๕๖๒

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า