มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ ปี ๒๕๖๓


ปี ๒๕๖๓

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ

วันที่มีมติ

๑. นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน

– การออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๓๙

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๑๕

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๙ และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๔

นร ๐๕๐๕/๓๘๘๗๒

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินงานมาตรการของรัฐบาลสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนรายย่อย

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๘๘

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

นร ๐๕๐๕/๓๕๑๐๐

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล)

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๙๘

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๓/๓๔๑๓๕

๒๘/๑๐/๒๕๖๓

– การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นร ๐๕๐๕/๒๖๓๔๗

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– แผนปฏิบัติการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๒๓๔๑๐

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– การส่งคืนพื้นที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ ๓๖๖ ไร่ ๗๘ ตารางวา ให้กรมป่าไม้ เพื่อนำพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๐๕

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

 การติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๓๔

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ 

นร ๐๕๐๕/๑๕๐๙๗

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

นร ๐๕๐๕/๑๓๒๐๖

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๕๑

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– การขอความเห็นชอบต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ว่าด้วยการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการในอาเซียน 

นร ๐๕๐๕/๑๑๘๖๐

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นร ๐๕๐๕/๑๐๙๘๑

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

– ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๔๑

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาด

นร ๐๕๐๓/๙๒๕๑

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

– การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นร ๐๕๐๓/๙๒๕๓

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

นร ๐๕๐๕/๗๖๘๓

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

นร ๐๕๐๕/๗๐๓๒

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะการระบาดในวงจำกัด (ระยะที่ ๒) 

นร ๐๕๐๕/๗๑๓๗

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙)   

นร ๐๕๐๕/๗๑๐๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ ๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์    

นร ๐๕๐๕/๖๑๘๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๖๓๖๕

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– รายงานสรุปการประชุมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชนนำร่อง โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)    

นร ๐๕๐๕/๖๑๐๓

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๖๐๙๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….    

นร ๐๕๐๓/๕๗๓๘

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน พ.ศ. ….   

นร ๐๕๐๓/๕๕๕๕

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– ให้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ   

นร ๐๕๐๕/ว๔๓

๒๘/๐๑/๑๕๖๓

– การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anit-Fake News Center)  

นร ๐๕๐๕/ว๔๒

๒๘/๐๑/๑๕๖๓

– ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค ๔.๐ (มาตรการด้านการเงิน) 

นร ๐๕๐๕/๗๙๕

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

๒. โครงการสำคัญ

– การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่ประชาชน

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๕

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– ผลการดำเนินงานโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๗๕

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ผลการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๑ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๘๒

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ข้อเสนอโครงการภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

นร ๐๕๐๕/๓๕๑๒๔

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนการดำเนินงานระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นร ๐๕๐๕/๓๕๓๓๐

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

นร ๐๕๐๕/๓๔๒๕๕

๒๘/๑๐/๒๕๖๓

– ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน (โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

นร ๐๕๐๕/๓๒๓๖๓

๑๒/๑๐/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบแก้ไขสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย

นร ๐๕๐๕/๓๑๕๙๓

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร – ท่าเรือน้ำลึกระนอง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

นร ๐๕๐๕/๓๐๖๙๗

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๒๖๐๓๖

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation Center : RIC) ในประเทศไทย 

นร ๐๕๐๕/๒๓๖๖๒

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  

นร ๐๕๐๕/๒๓๕๓๑

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นร ๐๕๐๕/๒๒๑๕๖

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) 

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๘๒

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563

นร ๐๕๐๕/๒๐๗๗๓

๐๘/๐๗/๒๕๖๓

– โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๐๘

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– การกู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง หรือเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

นร ๐๕๐๕/๑๙๒๒๘

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๖๕๕

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบแผนความต้องการอัตรากำลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ภายใต้โครงการการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

นร ๐๕๐๕/๑๖๒๕๗

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๑๖๒๖๗

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติการกู้เงิน Soft loan ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๔๘

๑๙/๐๕/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

นร ๐๕๐๕/๑๔๙๓๐

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๔๙๑๓

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๔๓๖๒

๐๕/๐๕/๒๕๖๓

– การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ ๒

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๗๗

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– โครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจำนำและลดดอกเบี้ยรับจำนำและการกู้เงิน Soft loan จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน 

นร ๐๕๐๕/๑๐๒๘๖

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– ขออนุมัติดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย

นร ๐๕๐๕/๘๔๙๒

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

นร ๐๕๐๕/๕๗๐๗

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม   

นร ๐๕๐๕/๕๐๔๑

๑๑/๐๒/๒๕๖๓

– ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นร ๐๕๐๕/๔๙๖๘

๑๑/๐๒/๒๕๖๓

– โครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นร ๐๕๐๕/๔๒๙๕

๐๔/๐๒/๒๕๖๓

–  โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (EECi – ARIPOLIS for BCG)   

นร ๐๕๐๕/๒๕๒๘

๒๑/๐๑/๑๕๖๓

– การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๙

๑๔/๐๑/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นร ๐๕๐๕/๗๘๙

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

– การดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ (1 จังหวัด 1 แผนงาน/โครงการ)

นร ๐๕๐๕/๘๑๐

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

– ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/๑๔๐๒

๐๘/๐๑/๒๕๖๒

๓. แนวทางปฏิบัติ/หลักการ

– แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๗๓

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๗

๑๒/๑๐/๒๕๖๓

– มาตรการ “ช้อปดีมีคืน”   

นร ๐๕๐๕/๓๒๔๕๗

๑๒/๑๐/๒๕๖๓

– ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เเทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา)

นร ๐๕๐๕/๒๖๑๘๘

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๕

๑๓/๐๘/๒๕๖๓

– แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/๒๓๗๓๐

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– การเร่งรัดการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)    

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๒

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม   

นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔

๐๔/๐๘/๒๕๖๓

– การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปแลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๒

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๓

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๘

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– การจัดทำข้อมูลผลงานของรัฐบาล    

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๕

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๒

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๓

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๕

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)

นร ๐๕๐๕/๑๕๖๕๒

๑๙/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๙

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๗

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– การกำหนดวันสำคัญของชาติ (วันรู้รักสามัคคี) 

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๘

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙

๐๕/๐๕/๒๕๖๓

– การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)] (ฉบับที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๘

๒๑/๐๔/๒๕๖๓

– รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๕

๒๑/๐๔/๒๕๖๓

– การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๓

๒๑/๐๔/๒๕๖๓

– แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๒

๒๑/๐๔/๒๕๖๓

– การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๐

๒๑/๐๔/๒๕๖๓

– รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๑

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

– การปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

– มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๒

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

– หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๗

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

– การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– แนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานจัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ

นร ๐๕๐๘/ว ๑๒๗

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

– การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

– หลักเกณฑ์การบริหารสัญญาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นร ๐๕๐๕/๙๔๖๒

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

– ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) ของกระทรวงสาธารณสุข

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๕

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๗

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– หลักเกณฑ์สำหรับการให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

นร ๐๕๐๕/๘๐๓๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– มาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ ๓ เดือน (เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๐

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดูแลปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ

นร ๐๕๐๕/๗๙๐๖

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

นร ๐๕๐๕/ว ๙๗

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– การเร่งรัดบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำ

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๑

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๘๖

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– การเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/ว ๘๙

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา   

นร ๐๕๐๕/๕๕๗๕

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– ข้อเสนอหลักการและแนวทางแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

นร ๐๕๐๕/๔๙๗๑

๑๑/๐๒/๒๕๖๓

– หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม) 

นร ๐๕๐๕/ว ๕๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๓

–  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 นร ๐๕๐๕/ว ๒๓

๑๔/๐๑/๒๕๖๓

– วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว๑๒

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

– แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  

นร ๐๕๐๒/ว๑๑

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

๔. การแต่งตั้ง

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์) 

นร ๐๕๐๘/๓๑๓๑๑

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ และ นายสรสินธุ ไตรจักรภพ) 

นร ๐๕๐๘/๓๐๔๐๘

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล) 

นร ๐๕๐๘/๓๐๔๑๕

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร) 

นร ๐๕๐๘/๓๐๔๔๔

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ)  

นร ๐๕๐๘/๓๐๔๔๗

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายสำราญ รอดเพชร )

นร ๐๕๐๘/๒๖๑๕๕

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร)

นร ๐๕๐๘/๒๖๑๕๘

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ และ นายภาคิน สมมิตรธนกุล)

นร ๐๕๐๘/๒๕๐๓๙

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร)

นร ๐๕๐๘/๑๗๖๑๖

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับดูแลและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๘๖๑๒

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล)

นร ๐๕๐๕/๘๕๗๘

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การเปลี่ยนโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

นร ๐๕๐๕/๕๔๑๑

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

๕. รายงาน

– รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๗

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๘๘๙๖

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๕๑๑๔

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– ผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓ และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๓๕๓๔๙

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๖

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๕๒๗

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– งบการเงินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๗๗

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานระยะยาวใหม่ ปี ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นร ๐๕๐๕/๓๕๐๘๖

๐๓/๑๑/๒๕๖๓

– รายงานการเกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อคู่ขนานเส้นที่ ๒ บนบก

นร ๐๕๐๕/๓๔๑๖๕

๒๘/๑๐/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

นร ๐๕๐๕/๓๓๙๖๐

๒๘/๑๐/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๘๖

๑๒/๑๐/๒๕๖๓

– ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๓๒๔๔๐

๑๒/๑๐/๒๕๖๓

– ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการประชุมทางไกล (Vitural Ministers Reponsible for Meeting on Covid-19 : VMRT)

นร ๐๕๐๕/๓๑๓๔๑

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๓๑๑๕๒

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและเเผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๖

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๘

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

นร ๐๕๐๓/ว ๓๐๔๐๔

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๖

๒๙/๐๙/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๘

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๙

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๕

นร ๐๕๐๕/๒๕๙๔๐

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓)

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๒๕๐๕๖

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๔

นร ๐๕๐๕/๒๕๐๕๕

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๖

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๓

นร ๐๕๐๕/๒๔๒๕๗

๑๓/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดีการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด – 19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล

นร ๐๕๐๕/๒๔๑๕๘

๑๓/๐๘/๒๕๖๓

– รายงานผลการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองปีแห่งความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน – จีน ค.ศ. 2020 (The Opening Ceremony for ASEAN – China Year of Digital Economy Cooperation) ด้วยระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)    

นร ๐๕๐๕/๒๔๒๖๕

๑๓/๐๘/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๓

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน  

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๐๒

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๑๐

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๕๔

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 

นร ๐๕๐๕/๒๑๙๕๐

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

– การทบทวนภารกิจการายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การรายงานผลการออกใบอนุญาต) 

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๒

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)  

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๖๘

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๙

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๖๖

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤิทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๒๑๒๖๗

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ ๘   

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๑๕

๐๘/๐๗/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ 

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๐๙

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๕/๒๐๐๒๖

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

 รายงานผลการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดปัตตานี

นร ๐๕๐๕/๑๙๙๑๕

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๐๒

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๕๓

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๔

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน สมัยพิเศษ เกี่ยวกับผลกระทบของโควิด – 19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และการขอความเห็นชอบรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมระดับรัฐมนตรีเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของโควิด – 19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน 

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๒๑๖

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕๐๐

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓   

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๒

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

นร ๐๕๐๕/๑๗๔๖๔

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ช่วงระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

นร ๐๕๐๕/๑๗๘๗๑

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๘๗๔

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ และการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝน ปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๑๗๘๙๘

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๖

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

นร ๐๕๐๓/๑๖๒๖๕

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๓/๑๖๐๗๓

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/๑๖๒๗๗

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ว่าด้วยการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการกระชับความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

นร ๐๕๐๓/๑๖๒๑๐

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

นร ๐๕๐๓/๑๖๓๗๘

๒๖/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๕๔๘๐

๑๙/๐๕/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๐

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานใน – นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

นร ๐๕๐๕/๑๔๙๒๘

๑๒/๐๕/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๕

๐๕/๐๕/๒๕๖๓

– รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๔

๐๕/๐๕/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๗

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๘

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๑๑๖๔๘

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

นร ๐๕๐๕/๑๐๙๙๙

๐๗/๐๔/๒๕๖๓

– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๑

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน : กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นร ๐๕๐๕/๑๐๐๖๖

๓๑/๐๓/๒๕๖๓

– รายงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๙๑๓๒

๒๔/๐๓/๒๕๖๓

– รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

นร ๐๕๐๕/๗๗๙๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๐

๐๗/๐๓/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน

นร ๐๕๐๕/๖๗๘๒

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๘๕

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– รายงานผลการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. 2562 – 2566    

นร ๐๕๐๕/๖๐๕๑

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– รายงานผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2019 (WRC – 19)  

นร ๐๕๐๕/๖๐๕๓

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๖๐๘๐

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– รายงานสถานภาพการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว ๗๒

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๒ ทั้งปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๕๕๕๒

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– รายงานมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ขอยกเลิกการผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบควบคุมการทำงาน จำนวน 4,000 เครื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/8215 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง นวน 30,000 เครื่อง

นร ๐๕๐๕/๔๙๖๓

๑๑/๐๒/๒๕๖๓

– รายงานผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒  

นร ๐๕๐๕/๔๑๑๑

๐๔/๐๒/๒๕๖๓

– สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/๔๑๙๘

๐๔/๐๒/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และ ๒/๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๓๑๕๒

๒๘/๐๑/๒๕๖๓

– ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

นร ๐๕๐๕/ว๔๐

๒๘/๐๑/๒๕๖๓

๖. อื่น ๆ

– ร่างความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ….

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๖๔

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และขออนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย – เมียนมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙

นร ๐๕๐๕/๓๘๙๐๕

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๓

นร ๐๕๐๕/๓๘๗๒๓

๐๑/๑๒/๒๕๖๓

– การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดภูเก็ต)

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๔๓๐

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นร ๐๕๐๕/๓๑๑๓๕

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– การเลื่อนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. 2030)   

นร ๐๕๐๕/๓๑๖๖๖

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

–  มอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๘

๐๖/๑๐/๒๕๖๓

– การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีสารเทศอาเซียนว่าด้วยการลดผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นร ๐๕๐๕/๒๖๑๖๔

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 

นร ๐๕๐๕/๒๕๙๑๓

๒๕/๐๘/๒๕๖๓

– การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม

นร ๐๕๐๕/๒๔๙๕๔

๑๘/๐๘/๒๕๖๓

– การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๒ ฉบับ  

นร ๐๕๐๕/๒๔๑๕๗

๑๓/๐๘/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๒๒๖๐

๒๑/๐๗/๒๕๖๓

–  การให้ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ไปทัศนศึกษาได้

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๑๔๖๒

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – จีน สมัยพิเศษว่าด้วยโควิด – 19

นร ๐๕๐๕/๒๑๓๗๕

๑๔/๐๗/๒๕๖๓

– การลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๙๗

๐๘/๐๗/๒๕๖๓

– การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๓

นร ๐๕๐๕/๒๐๖๘๖

๐๘/๐๗/๒๕๖๓

– การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก และพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน

นร ๐๕๐๕/๒๐๐๐๗

๓๐/๐๖/๒๕๖๓

– การเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่

นร ๐๕๐๕/๑๙๑๐๖

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– การเพิ่มขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นกรณีพิเศษ 

นร ๐๕๐๕/๑๙๔๙๐

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– การจัดทำข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุน UN COVID – 19 Response and Recovery Multi – Partner Trust Fund (UN COVID – 19 MPTF)

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๑๔

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 

นร ๐๕๐๕/๑๙๓๑๐

๒๓/๐๖/๒๕๖๓

– การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy Technology Center : ENTEC)

นร ๐๕๐๕/๑๗๕๗๐

๐๙/๐๖/๒๕๖๓

– ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกและคู่เจรจาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การรับมือ ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วน

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๕๖๔๓

๑๙/๐๕/๒๕๖๓

– พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ COVID-19

นร ๐๕๐๕/๑๕๔๕๑

๑๙/๐๕/๒๕๖๓

– การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี 

นร ๐๕๐๕/๑๔๒๔๕

๐๕/๐๕/๒๕๖๓

– การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนวาระพิเศษผ่านระบบการประชุมทางไกล (Special Meeting of ASEAN Tourism Minister on COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๑๓๓๖๐

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– ร่างปฏิญญาทางการเมือง COVID-19 ของการประชุมสุดยอดกลุ่มเฉพาะกิจของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยวิธีออนไลน์ เพื่อรับมือกับ COVID-19 (Online Summit level Meeting of the NAM Contact Group in response to COVID-19)

นร ๐๕๐๕/๑๓๕๖๙

๒๘/๐๔/๒๕๖๓

– ขอสิทธิพิเศษลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ทหารผ่านศึก

นร ๐๕๐๕/๑๑๗๗๘

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– การรับรองขอบเขตอำนาจหน้าที่สภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (Ad-referendum Adoption of the Terms of Reference of the ASEAN TVET Council)

นร ๐๕๐๕/๑๑๗๕๒

๑๕/๐๔/๒๕๖๓

– รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ ๖ ค.ศ. 2021

นร ๐๕๐๕/๘๕๙๒

๑๗/๐๓/๒๕๖๓

– การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นร ๐๕๐๕/๔๑๑๒

๐๓/๐๓/๒๕๖๓

– ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๓ 

นร ๐๕๐๕/๖๑๘๒

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับองค์การงานระบายน้ำแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Sewage Works Agency)  

นร ๐๕๐๕/๖๑๙๓

๒๔/๐๒/๒๕๖๓

– การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    

นร ๐๕๐๕/๕๗๔๖

๑๘/๐๒/๒๕๖๓

– การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดนราธิวาส)

นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๒๕

๑๔/๐๑/๒๕๖๓

– การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต 

นร ๐๕๐๒/๒๔๙๔

๒๑/๐๑/๑๕๖๓

– การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (จังหวัดนราธิวาส)

นร ๐๕๐๒/ว(ร)๑๓

๐๗/๐๑/๑๕๖๓

– ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓

นร ๐๕๐๗/๑๔๒

๐๒/๐๑/๒๕๖๓

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า