ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62


(10 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 176 ง)

1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

2. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

3. นายวิษณุ เครืองาม

เป็นรองนายกรัฐมนตรี

4. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

5. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

6. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกหนึ่งตำแหน่ง

8. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล

ป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

9. นายอุตตม สาวนายน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

10. นายสันติ พร้อมพัฒน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

11. นายดอน ปรมัตถ์วินัย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

12. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

13. นายจุติ ไกรฤกษ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

14. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

15. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

16. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

17. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

18. นายประภัตร โพธสุธน

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

19. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

20. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

21. นายถาวร เสนเนียม

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

22. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

23. นายวราวุธ ศิลปอาชา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

25. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

26. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

27. นายนิพนธ์ บุญญามณี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

28. นายทรงศักดิ์ ทองศรี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

29. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

30. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

31. นายอิทธิพล คุณปลื้ม

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

32. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

33. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

34. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

35. นายสาธิต ปิตุเตชะ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

36. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีชุดที่ 62 เปลี่ยนแปลง ดังนี้
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 173 ง)
รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง 6 ราย

1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

2. นายอุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

4. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

5. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

6. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 180 ง)

แต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มบางตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย

เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกหนึ่งตำแหน่ง

2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

3. นายอนุชา นาคาศัย

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

4. นายปรีดี ดาวฉาย

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

5. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

6. นายสุชาติ ชมกลิ่น

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

7. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 1 กันยายน 2563 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 200 ง)
รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง 1 ราย

1. นายปรีดี ดาวฉาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง