ประกาศปิดปรับปรุงระบบ



ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ปิดปรับปรุงระบบค้นมติคณะรัฐมนตรี (https://resolution.soc.go.th/) ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ท่านสามารถค้นมติคณะรัฐมนตรีได้ที่ https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp?menu=1

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย