Bird

การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒เข้าสู่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: ๑๖/๐๕/๒๕๖๑