Authorization to the Vice President


การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่

 

ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๑/๒๕๖๒)
ผังการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๕/๒๕๖๒)

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๖/๒๕๖๒)
ผังการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๖/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๒/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๖๒)
ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๗/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๖๒)
ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๗/๒๕๖๒)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๒/๒๕๖๒)
ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๘/๒๕๖๒)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

S
Privacy Preferences

S
Manage Consent Preferences
  • Always Active

S