การมอบอำนาจให้รองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่


การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่

ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน 
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๖/๒๕๖๕)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๗/๒๕๖๓)
ผังการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๗/๒๕๖๕)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๕/๒๕๖๔)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๘/๒๕๖๓)
ผังการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๘/๒๕๖๕)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๖/๒๕๖๕)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๙/๒๕๖๓)
ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘/๒๕๖๖)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๐/๒๕๖๕)

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๙/๒๕๖๕)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓๙/๒๕๖๔)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๕/๒๕๖๓)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๐/๒๕๖๓)
ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๙/๒๕๖๕)

(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๗/๒๕๖๕)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๗๘/๒๕๖๕)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๙/๒๕๖๔)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๗/๒๕๖๓)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๖๕/๒๕๖๓)
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๐/๒๕๖๓)
ผังการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๑/๒๕๖๓)

                                                                                                            ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖