การประกาศนโนบาย


1. นโยบายเว็บไซต์

การใช้งานหรือรับบริการข้อมูลเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลที่สำคัญทุกๆ ด้านของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชนและบุคลากรทั่วไปทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ได้โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่หากผู้รับบริการต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอบริการเพิ่มเติมจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผู้รับบริการต้องลงทะเบียน (Sign Up) ไว้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามช่องทางที่กำหนดไว้ ซึ่งการใช้บริการของผู้รับบริการนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานหรือรับบริการข้อมูลเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้รับบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานหรือรับบริการข้อมูลเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ ในการใช้งานหรือรับบริการข้อมูลให้ถือว่าผู้รับบริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานหรือรับบริการข้อมูลเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้นี้ หากผู้รับบริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความกรุณาผู้รับบริการยุติการใช้งานหรือรับบริการข้อมูลเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในทันที

1.1 เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานหรือรับบริการข้อมูลเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1) ผู้รับบริการจะได้รับหรือเข้าถึงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร รูปภาพหรืออื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานหรือรับบริการข้อมูล ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

2) ผู้รับบริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้รับบริการจะได้รับอนุญาตโดยเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเนื้อหานั้น

3) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

1.2 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีภารกิจ 4 ด้านสำคัญที่ดำเนินการซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นภารกิจด้านประชาชนโดยที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดให้มีบริการข้อมูลเกี่ยวกับภารกจิต่าง ๆ แก่ประชาชนซึ่งมุ่งเน้นความถูกต้อง ความรวดเร็ว และการบริการที่ดี และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบในรูปแบบเว็บไซต์นั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานหรือรับบริการข้อมูลและมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1) กรณีที่ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการลงทะเบียน (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

2) การสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้รับบริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

3) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการอย่างไร ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

1.2.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเท่านั้น

2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

3) ในกรณีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1.3 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะรักษามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการ

1.4 การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือมีความสมบูรณ์หรือไม่ หากผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการต้องการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดนั้น ให้ร้องขอต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดนั้นให้ถูกต้อง

1.5 ลิขสิทธิ์

ข้อความ หน้าจอต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้น เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ข้อมูล และสาระสำคัญต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเผยต่อสาธารณชนโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

1.6 ข้อมูล

ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในเว็บไซต์นั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บริการบางชนิดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะให้บริการในเฉพาะพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงวนลิขสิทธิ์ในการกำหนดความเหมาะสมของการบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า