ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


ประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : หน้าตา Website เชยจัง

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.thaigov.go.th) ขอเรียนว่า www.cabinet.thaigov.go.th ป็นเว็บไซต์ของส่วนราชการที่เกี่ยวกับหนังสือราชการที่มีความสำคัญต่อประชาชน และสามารถนำไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานในทางราชการได้ การออกแบบเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคำนึงถึงผู้เข้ามาใช้บริการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายที่สุด และขณะนี้เว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ถ้าหากท่านกรุณาระบุข้อเสนอแนะว่าให้ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอในส่วนใดอย่างชัดเจน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำไปปรับปรุงได้ตรงตามความต้องการของท่านต่อไปค่ะ


ถาม : หาข้อมูลยากมาก มีอะไรมากมายอยู่ใน website รกไปหมด

ตอบ : ขออภัยค่ะ กรณีหาข้อมูลยาก ไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลส่วนไหน ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยค่ะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ปรับปรุงต่อไปค่ะ


ถาม : จะติดต่อ  Web Master  ได้ตรงไหน หาเบอร์โทรไม่เจอ

ตอบ : กรณีต้องการติดต่อ Web Master โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๖๑ หรือ E-mail:[email protected] ยินดีค่ะ


ถาม : Load ดูหนังสือยากมาก

ตอบ : ขออภัยค่ะ ไม่ทราบว่าข้อมูลส่วนไหนที่ Load ยาก  ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป หรือขอความกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ๒๖๘,๔๓๖ เพื่อแจ้งปํญหา ความเห็นและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ


ถาม : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นภาษาต่างดาวอ่านไม่ออกจ้า

ตอบ :สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ แล้ว พบว่าเอกสารไม่ปรากฏเป็นภาษาตามที่ผู้สอบถามได้แจ้งมา กรณีนี้อาจเกิดจากการกำหนดการแสดงผลใน Internet Explorer ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่ไม่ได้กำหนดเป็นภาษาไทย หรือ Unicode (UTF-8) ซึ่งท่านสามารถแก้ไขโดยเข้าไปที่เมนู View ของ Internet Explorer (IE) เลื่อนไปที่ Encoding จะมีเมนูย่อยปรากฏอยู่ ๒ เมนู คือThai(Windows) และ Unicode (UTF-8) ให้เลือก Unicode (UTF-8)

ประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : ต้องการสำเนาเอกสารที่เป็นมติต้นฉบับ เพื่อนำมาใช้ประกอบการทำงาน 

ตอบ : ยินดีให้บริการค่ะ ขอเรียนว่าเอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บน Website คือหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารราชการที่สามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานและอ้างอิงตามกฎหมายได้โดยตรงค่ะ แต่ถ้าหากต้องการให้มีการรับรองเอกสาร กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโทร. ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘,๔๓๖

ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : ควรอัพเดทข้อมูลให้เร็วขึ้น มติคณะรัฐมนตรีล่าสุดควรนำขึ้นเว็บไซต์ได้ภายในวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในระบบช้าใช้เวลาหลายวัน

ตอบ : ขอเรียนว่า มติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือเอกสารหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำขึ้นเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งในการจัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีจะใช้ระยะเวลาช้าเร็วต่างกัน ส่งผลให้การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีใช้เวลาต่างกัน โดยอาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท    

ประเภทแรก  เป็นเรื่องเพื่อทราบที่ไม่มีประเด็นเพิ่มเติมไปจากที่ส่วนราชการเสนอ มติคณะรัฐมนตรีของเรื่องในประเภทนี้จะสามารถเผยแพร่ได้ทันทีที่จัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ  

ประเภทที่สอง เป็นเรื่องเพื่อพิจารณาหรือเรื่องเพื่อทราบที่คณะรัฐมนตรี มีประเด็นเพิ่มเติมไปจากข้อเสนอของส่วนราชการ จึงจะต้องมีการยกร่างข้อความของมติและเสนอร่างมติให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ตรวจพิจารณาตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องก่อนนำไปจัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องในประเภทนี้จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการก่อนเผยแพร่ทางเว็บไซต์


ถาม : วิธีการใช้ไม่สะดวก ไม่สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้

ตอบ :  ขออภัยค่ะ สำหรับวิธีการใช้งานที่ไม่สะดวกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสะดวกของผู้ใช้งาน จึงได้มีโครงการที่จะปรับปรุงระบบ เพื่อให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบ กรุณาติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๕ หรือหากต้องการค้นหามติคณะรัฐมนตรี กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ ๔๓๖ ยินดีให้บริการค่ะ คณะรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องในประเภทนี้จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการก่อนเผยแพร่ทางเว็บไซต์


ถาม :  ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี ล่มบ่อยครั้ง ความเร็วของระบบในการค้นหามติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างช้า

ตอบ :  ขอเรียนชี้แจงว่า ในการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ โปรแกรมจะมีการทำงานเปิด-ปิด โปรแกรมสำหรับการเชื่อมต่อหน้า website กับฐานข้อมูล (web service) ทุก  ชั่วโมง ซึ่งในระหว่างการทำงาน web service ดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถค้นหามติคณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งผู้ใช้มักจะเข้าใจว่าระบบล่มหรือทำงานช้า  แต่ตามข้อเท็จจริงเป็นการทำงานของ web service ซึ่งจะใช้ระยะเวลา ๓๐ วินาที ดังนั้น หากผู้ใช้งานเข้าระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี  ในขณะนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องรอประมาณ ๓๐ วินาที แล้วค่อยเริ่มค้นหามติคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครั้ง

ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : ข้าใช้บ่อยมาก เพราะต้องการเนื้อหารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานและการสรุปเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการ กรอกบ่อย ๆ ก็เบื่อ

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรับไปพิจารณาในเชิงเทคนิคว่าจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร


ถาม :  ช่วยลงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมติ ครม. ปัญหาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตุลาคมปี ๒๕๕๔ ด้วยค่ะ เพราะว่าพนักงานครูเทศบาลที่ อปท. มีปัญหาเม็ดเงินไม่พอ รอขอมติ ครม. ให้ยกเว้น ตอนนี้พนักงานครูเทศบาลต้องการทราบว่ามติจะมีมาอย่างไร เพราะยังไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเลยค่ะช่วยหาทางแก้ไขให้ด้วยค่ะ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบแล้วไม่พบมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และได้รับคำชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้สอบถามโดยตรงที่ ส่วนมาตรฐานและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๓

ประจำวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : ควรมีเอกสารมติ ครม. ปีเก่า ๆ ด้วย เพราะส่วนมากจะค้นปีเก่าๆ 

ตอบ : ขอเรียนชี้แจงว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี ๒๕๐๑–ปัจจุบัน ซึ่งสามารถค้นหาได้จากเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรีรายเรื่อง (ข้อมูลปี ๒๕๐๑-ปัจจุบัน) บนเว็บไซต์  www.cabinet.thaigov.go.th  อย่างไรก็ตามหากท่านไม่สามารถค้นหามติคณะรัฐมนตรีได้จากเว็บไซต์ สลค. หรือมีข้อสงสัยประการใดในการค้นหามติคณะรัฐมนตรี กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ ๔๓๖ ยินดีให้บริการค่ะ


ถาม :  ระบบการค้นหายังใช้งานยาก ถ้าพัฒนาได้แบบ Google จะดีมากครับ 

ตอบ : ขออภัยค่ะ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียินดีรับคำแนะนำไว้พิจารณา และจะพยายามปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการต่อไปค่ะ และขอเรียนว่าเว็บไซต์ สลค. กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Alternatiff ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามหากท่านไม่สามารถค้นหามติคณะรัฐมนตรีได้จากเว็บไซต์ สลค. หรือมีข้อสงสัยประการใดในการค้นหามติคณะรัฐมนตรี กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ ๔๓๖ ยินดีให้บริการค่ะ 

ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : ระบบควรเพิ่มไดอะล็อคในการสืบค้นให้มากกว่านี้

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบสืบค้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียินดีรับคำแนะนำไว้พิจารณาและจะพยายามปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการต่อไปค่ะ

ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : เข้าไปดูมติฉบับเต็มไม่ได้

ตอบ :  ขออภัยค่ะ กรณีการค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีฉบับเต็มไม่ได้ อาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
. ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนโปรแกรมการดูภาพมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ สลค. หน้าจอค้นหามติคณะรัฐมนตรีเมนูด้านซ้ายมือหัวข้อสุดท้าย
. หากท่านดำเนินการลงทะเบียนโปรแกรมดูภาพเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อเรียกข้อมูลกลับปรากฏแค่เชื่อเรื่อง วันที่อนุมัติ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยไม่มีรายละเอียดเนื้อความ อาจเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถนำรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีลงเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ แต่อย่างไรก็ดี หากเกิดกรณีดังกล่าวขอให้ประสานกับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖ เพื่อตรวจสอบค่ะ

ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : อยากได้ประกาศเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ ของ ครม. เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำรายงานขอด่วนที่สุด เนื่องจากค้นหาแล้วได้ไม่ตรงกับความต้องการเลย และบางเรื่องก็เก่าเกินไป ไม่มีการอัพเดทเลย

ตอบ : กรุณาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖ เพื่อขอข้อมูลในกรณีดังกล่าวได้ทันทีค่ะ


ถาม :   เงินเดือนวุฒิ ปวส. ไม่ขึ้นเลย ควรไม่แตกต่างจาก ป.ตรีเยอะขนาดนี้ 

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบพบว่า มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง “การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” (เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๒๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในปีที่ ๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับเงินเดือนแรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท และผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวช.และ ปวส.) ได้รับการปรับรายได้เพิ่มขึ้นตามระดับคุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าวด้วย  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖

    


ถาม :  ควรปรับปรุงระบบการโหลดเอกสารให้คล่องตัวมากกว่านี้

ตอบ : ขอเรียนชี้แจงว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการโหลดเอกสารภาพมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นแบบ pdf เพื่อสะดวกในการเปิดดูเอกสารภาพมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : ขอบคุณที่มีเว็บนี้ครับ

ตอบ : ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการข้อมูลค่ะ   


ถาม :  ต้องการให้มีการ Save ข้อมูลที่ต้องการเป็น PDF ได้ทันทีจะดีมาก

ตอบ : ขอเรียนชี้แจงว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการโหลดเอกสารภาพมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นแบบ pdf เพื่อสะดวกในการเปิดดูเอกสารภาพมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕


ถาม :  อยากให้เปิดเผยร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ไม่ควรปกปิดข้อมูลลักษณะนี้ ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

ตอบ :  ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะมี ๒ ลักษณะ
๑. ลักษณะแรกเป็นการเห็นชอบในหลักการและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอกลับมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติในหลักการสาระสำคัญก็จะต้องนำเสนอด้วยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติยังไม่ได้ข้อสรุปเป็นที่ยุติ ดังนั้น จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
๒. ลักษณะที่สองเป็นการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งร่างพระราชบัญญัติในลักษณะนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรทันทีที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ

ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : ควรจัดแบ่งหมวดหมู่ตามหัวข้อหรือเนื้อหาของข้อมูล เพื่อความสะดวกในการสืบค้น เนื่องจากบางครั่งผู้สืบค้นไม่อาจทราบหรือจำแนกได้ว่าเป็นข้อมูลของส่วนราชการใด เป็นต้น

ตอบ :  ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงว่า การค้นหามติคณะรัฐมนตรีในเว็บไซต์ สลค. ได้แบ่งเป็นรายปีและแบ่งตามรายกระทรวง โดยระบุวัน/เดือน/ปีที่มีมติ หรือท่านสามารถสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ สลค. หัวข้อมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จำแนกหมวดหมู่ไว้ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ สำหรับการจัดแบ่งหมวดหมู่ตามหัวข้อหรือเนื้อหาของข้อมูลตามที่ท่านต้องการ กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๓๔ เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการต่อไป 

ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม : เรื่อง เงิน ๑,๘๐๐ ที่รัฐบาลได้มอบให้กับโรงพยาบาลชุมชนแต่ไม่ให้โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ทำไม อยากทราบว่า มันแตกต่างกันตรงไหน คนทำงานเหมือนกันควรได้รับสิทธิที่เหมือนกัน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ทำงานเหนื่อยกว่าเสียด้วยซ้ำ อย่างนี้พยาบาลก็จะขอย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกันหมด เพราะเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยแถมได้เงินมากกว่า

ตอบ :   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบพบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ “เรื่อง ข้อเสนอเพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข” (เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๒๕๔๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติในหลักการการกำหนดค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข การอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเป็นค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข จำนวน ๔,๒๐๐ ล้านบาท และการอนุมัติในหลักการให้มีการตั้งกรรมการเพื่อศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับกำหนดค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นส่วนราชการเจ้าของเรื่องดังกล่าว และได้รับการชี้แจงว่า ได้รับงบประมาณในส่วนของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์แล้ว คาดว่าจะสามารถจัดสรรให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้สอบถามโดยตรงที่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๘๔ – 

ประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม :  แบบสำรวจความคิดเห็น ควรขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อการใช้งาน ๑ วัน ไม่ควรมี pop up สำรวจความคิดเห็นทุกครั้งที่กดเมนูย้อนกลับไปหลังจากดูรายละเอียดแล้ว

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรับไปดำเนินการปรับปรุงต่อไปค่ะ

ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม :  ขอความกรุณาให้ท่านส่งนักสืบหรือหน่วยสอบสวนคดีพิเศษมาตรวจการบริหารงานของ นายก อบจ. สงขลา และข้าราชการที่ร่วมมือกันดำเนินงานในหน้าที่อันเป็นการทุจริตด้วยค่ะ

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันควร ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๑. ติดต่อด้วยตนเองที่เรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบร้ฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
๒. ทางโทรศัพท์ สายด่วนทำเนียบรัฐบาล ๑๑๑๑ บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๗๑ – ๘๔
 โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ – ๑๒๘๖ -๗
๓. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๒
(ไม่ต้องติดแสตมป์)
๔. ทางเว็บไซต์ “
www.๑๑๑๑. go.th ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน     สำหรับในกรณีตามที่ท่านแจ้งมานั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.๑๑๑๑. go.th ตามหมายเลขรับเรื่องที่๕๕๐๒๐๐๙๔๔ ให้แล้ว ทั้งนี้ กรุณาเก็บหมายเลขรับเรื่องนี้ไว้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ/ติดตามผลทางเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไปค่ะ

ประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม :  ใช้ IE ๙ ไม่สามารถพิมพ์มติคณะรัฐมนตรี

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทำการทดสอบระบบงานค้นหามติคณะรัฐมนตรีแล้ว พบว่าสามารถใช้งานบน IE  ได้ ทั้งการค้นหามติคณะรัฐมนตรีและสิ่งพิมพ์ กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนว่า ไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างไร เช่น ข้อความ error ที่ปรากฏ หรืออาการอื่น ๆ เพื่อจะได้นำมาประกอบการวิเคราะห์ปัญหา และแนะแนวทางแก้ไขต่อไปค่ะ หรือติดต่อโดยตรงที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๓๔ ยินดีค่ะ


ถาม :  ควรมีหัวข้อมติที่เข้าประชุมทุกหัวข้อของแต่ละวันเป็นรายการให้เลือกเข้าไปดูเลย เนื่องจากระบบค้นหาที่นี้น่าจะใช้สะดวก สำหรับผู้ที่รู้เลขที่หนังสือ หรือชื่อเรื่องที่ชัดเจน ทำให้การค้นหาสำหรับบุคคลทั่วไปที่ทราบเพียงหัวข้อคร่าว ๆ ทำได้ลำบาก ถ้ามีหัวข้อตามวันให้เลย (เหมือนของกระทรวงพลังงานที่ทำไว้) จะทำให้ค้นหาสะดวกมากยิ่งขึ้น)

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียินดีรับคำแนะนำไว้พิจารณาและจะพยายามปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการต่อไปค่ะ

ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม :  อยากให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจเยี่ยมที่ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี เพราะมีการทุจริตนำเงินของทางราชการไปจัดเลี้ยงวันเกิดให้ นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ มาติดต่อกัน ๒ ปีซ้อน

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า ตามที่ท่านแจ้งมานั้นเป็นกรณีการทุจริตภายในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข มีช่องทางสำหรับการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒. ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๘๗๖ หรือ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๘๗๗

๓. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๙ ปฌฝ. กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๔

๔. ทาง e-mail:[email protected]  ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องดังกล่าวตามที่ท่านแจ้ง มาผ่านทางช่องทางโทรสาร ซึ่งท่านสามารถติดตามผลการดำเนินการ ได้ที่ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนโดยตรงต่อไป

ประจำวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ถาม :  การเรียกใช้ ซับซ้อนเกินไป เหตุใดจึงไม่ทำให้การดาวน์โหลดข้อมูลง่ายดังเช่นเว็บอื่น ๆ

ตอบ : ออภัยค่ะ สำหรับกรณีตามที่ท่านแจ้งว่า ต้องดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่าการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นโปรแกรมเฉพาะ จำเป็นต้องมีการลงทะเบียน เพื่อติดตั้งโปรแกรมก่อน จึงจะสามารถอ่านข้อมูลได้แต่อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ PDF โดยไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จ และนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ