ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนมกราคม ๒๕๕๕


ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

ถาม : หน้าเว็บไซต์เกิดข้อความนี้แทบทุกเดือนเลย Internal Server Error ไม่ทราบว่าผู้ดูแลระบบแก้ไขปัญหานี้ไม่เป็นหรือครับเป็นบ่อยเกินไป

ตอบ : ขออภัยในกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อความ Internal ServerError ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ สลค. ทางผู้ดูแลระบบได้จำแนกสาเหตุออก เป็น ๓ ข้อ ดังนี้

๑. ข้อมูลนำเข้าเป็นคำ null
๒. การกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์เครือข่ายไม่เปิดสิทธิการเข้าถึงที่เก็บข้อมูลให้เป็นสาธารณะ
๓. อุปกรณ์เครือข่ายไม่พบเส้นทางไปยังที่เก็บข้อมูล

จากสาเหตุทั้ง ๓ ข้อ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากยังคงเกิดขึ้นในครั้งต่อไปอีก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความกรุณาให้ผู้ใช้คัดลอกที่อยู่ของเว็บไซต์ดังกล่าวแนบมากับแบบสอบถามด้วยจะขอบคุณมาก


ถาม : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารให้บริการดีมากค่ะ

ตอบ : ขอบคุณมากค่ะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพยายามปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ


ถาม : ระบบดีมาก แต่ควรปรับรูปแบบการนำเสนอและการจัดเว็บไซต์ให้ไม่เยอะมากขนาดนี้

ตอบ : ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพยายามปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ


ถาม : เอกสารภาพน้อยจังครับ เอาไปใช้อ้างอิงไม่ค่อยได้

ตอบ : แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่เอกสารมติคณะรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่เฉพาะหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรีหนังสือต้นเรื่องและหนังสือตอบความเห็นของส่วนราชการ เนื่องจากเอกสารอื่นเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการเอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใด เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงสามารถติดต่อขอรับเอกสาร ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐๒๒ ๘๐๙ ๐๐๐ ต่อ ๒๖๘๔๓๖ ยินดีให้บริการค่ะ


ถาม : การค้นหามติคณะรัฐมนตรีทำไมช้ามากมาย   

ตอบ : เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมสำหรับการแสดงภาพเอกสาร ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับปรุงดังกล่าวอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ   ในกรณีพบปัญหาบนระบบงานขอความกรุณาติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร ๐๒๒ ๘๐๙ ๐๐๐ ต่อ ๔๓๘ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากระบบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือบริการอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่ หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐๒๒ ๘๐๙ ๐๐๐ ต่อ ๒๖๘,๔๓๖ เพื่อขอรับบริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ยินดีให้บริการค่ะ

ประจำวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

ถาม : ควร update ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ update วันต่อวัน  

ตอบ : การดำเนินการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการภายหลังจากได้รับเอกสารยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ผ่านกระบวนการยืนยันมติคณะรัฐมนตรีที่มีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ การยกร่างมติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี การเสนอร่างมติคณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรีตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้อง ก่อนนำไปจัดทำหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารยืนยันมติคณะรัฐมนตรีแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเร่งดำเนินการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี
ลงเว็บไซต์ทันที


ถาม : พิมพ์ชื่อเรื่องไม่ขึ้นคำที่ค้นหา น่าจะค้นหาให้มันเจอคำใดคำหนึ่งของคำที่เราพิมพ์มันจะได้ง่าย  

ตอบ : ในกรณีการค้นหามติคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่าสามารถสืบค้นได้จากชื่อเรื่อง คำสำคัญของเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ เลขที่หนังสือและส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถเลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่านี้ก็ได้ในการค้นหามติคณะรัฐมนตรีหากพบกรณีพิมพ์ชื่อเรื่องแล้วไม่สามารถค้นหาได้ ขอความกรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 โทร.๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘,๔๓๖ เพื่อตรวจสอบต่อไป

ประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕

ถาม : ไม่สามารถดูมติคณะรัฐมนตรีฉบับเต็มได้ค่ะ ขั้นตอนยุ่งยากเกิดความล่าช้า ไม่ทันกับความต้องการ ขอบคุณค่ะ

ตอบ : ขอเรียนว่าเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Alternatiff ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สามารถค้นหามติคณะรัฐมนตรีได้จากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘,๔๓๖ ยินดีให้บริการค่ะ


ถาม : Defaut ของการตั้งหน้ากระดาษด้านซ้ายน้อยเกินไป น่าจะประมาณ ๑ นิ้ว

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรับไว้พิจารณาต่อไปค่ะ

ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

ถาม : ขอเสนอให้มีประมวลมติที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐและเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับข้อเสนอแนะ ประมวลมติเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล เช่นการรับจำนำข้าว โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (๓๐ บาท รักษาทุกโรค) โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยสามารถดูได้จากหัวข้อประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ส่วนประมวลข้อมูลมติเกี่ยวกับพลังงานทดแทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป

ประจำวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

ถาม : file เอกสารมติ ครม. ที่แนบมีปัญหา ไม่สามารถ save เป็น PDF หรือ สั่ง print ได้ ขอความกรุณาปรับปรุงด่วน เพราะเท่ากับว่าไม่สามารถนำเอกสารออกมาจาก ระบบเพื่อใช้อ้างอิงได้เลย ต้องติดต่อขอทาง fax เท่านั้น ซึ่งล่าช้าไม่ทันการณ์และเป็น การรบกวนเวลาทำงานของบุคลากร สลค. เอง

ตอบ : ขอเรียนชี้แจงว่า file เอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่แนบ มีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ภาพ ซึ่งสามารถ save ได้ เป็นไฟล์นามสกุล tiff หรือ bmp หากต้องการ save เป็น pdf จะต้องใช้โปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ภาพให้เป็นไฟล์ pdf เข้ามาช่วยจัดการ ส่วนการสั่ง print เป็น pdf นั้น ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมสำหรับสั่งพิมพ์ออกเป็น pdf ได้ เช่น โปรแกรม PDFCreator doPDF หรือ CutePDF Writer เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็น Freeware ที่สามารถหา download  หาได้ทั่วไปทางอินเทอร์เน็ต เมื่อติดตั้งแล้วโปรแกรมจะสร้างเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ pdf เพิ่มให้ เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ออกเป็น pdf ก็เพียงแต่เลือกเครื่องพิมพ์เป็น pdf เท่านั้น

  อย่างไรก็ตามสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ จึงได้มีโครงการที่จะปรับปรุงลักษณะของไฟล์เอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ให้อยู่ในรูปแบบ pdf ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หรือหากมีข้อสงสัยประการใด
กรุณาติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๕ ยินดีให้บริการค่ะ


ถาม : อยากเรียนถามว่า เงินช่วยเหลือน้ำท่วม ๕๐๐๐ บาท ของชาวหมู่ ๑ – ๙ ต. ลำลูกกา ปทุมธานี ประมาณ ๔๗๐๐ คน ที่ยังไม่ได้รับนั้น ทาง อบต. ได้แจ้งว่า ต้องนำรายชื่อทั้งหมดเข้าประชุมเพื่อขออนุมัติจาก ครม. ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ อยากทราบว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่อย่างไรคะ พวกเราไม่มีที่พึ่งแล้วช่วยให้ความกระจ่างด้วยนะคะ

ตอบ : อเรียนชี้แจงว่า มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ๕๓ จังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดที่เกิดอุทกภัยและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) เสนอ ซึ่งไม่ใช่การนำรายชื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามที่สอบถาม ดังนั้น หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการ กฟย. โทร ๐๒ ๒๒๑ ๙๒๐๐


ถาม : ค้นมติไม่ได้ หน้าจอขึ้น Network Error  http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-2.jsp  รบกวนช่วยแก้ไขด้วยค่ะ ปัญหาเกิดบ่อยมาก

ตอบ : ขอเรียนชี้แจงว่า ในการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี บนเว็บไซต์ โปรแกรมจะมีการทำงาน เปิด-ปิด โปรแกรมสำหรับการเชื่อมต่อหน้า website กับฐานข้อมูล (web service) ทุก ๑ ชั่วโมง ซึ่งในระหว่างการทำงาน web service ดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถค้นหามติคณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งการดำเนินการจะใช้ระยะเวลา ๓๐ วินาที ดังนั้น หากผู้ใช้เจอข้อความ “Network Error” ให้ทิ้งไว้ประมาณ ๓๐ วินาที จึงค่อยเริ่มค้นหามติคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครั้ง

ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ถาม : ข้อมูลที่ถูกต้อง ควรครบถ้วน ทันเวลา สามารถนำไปใช้ประกอบการทำงาน ได้เลย ทำมติคณะรัฐมนตรี แบบเดียวกับราชกิจจานุเบกษา ทำกฎหมาย เป็นครั้งๆ ใช้อ้างอิงได้ กันการมั่ว หากไม่มีอะไรแอบแฝง หรือกลัวเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น  ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น เรามีหลักดำเนินการว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมแต่ละครั้ง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดทำหนังสือแจ้งมติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบหรือนำไปปฏิบัติต่อไปโดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี จากนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำหนังสือแจ้งมตินั้นขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์อีกทางหนึ่งทันที ซึ่งท่านสามารถนำเอกสารนั้นไปใช้อ้างอิงในการทำงานต่อไปได้


ถาม : ทำไมตัวอักษรหน้าเว็บเป็นตัวอักษรที่อ่านไม่รู้เรื่องครับ

ตอบ : ขอภัยค่ะ เกี่ยวกับตัวอักษรหน้าเว็บไซต์ที่อ่านไม่ออก ไม่ทราบว่าเป็นตัว code แบบนี้ใช่หรือไม่ ธเธฒเธฃเนเธ?” กรณีนี้สามารถแก้ไขได้ โดยไปที่เมนูบาร์ คลิกที่ view ไปที่ Encoding จะมีเมนูย่อยปรากฏอยู่ ให้เลือก Unicode (UTF-8)


ถาม : ขอส่งปัญหาที่พบบ่อย เรื่องของราชกิจจานุเบกษา เข้าไม่ได้บ่อยที่สุดและค้นหา ช้าที่สุดผู้ดูแลระบบทำอะไรกันอยู่

ตอบ : ขออภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ระบบงานราชกิจจานุเบกษา ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งนับว่ามีการใช้งานมาเป็นเวลานาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พบว่าระบบมีปัญหาในเรื่องการค้นหาล่าช้า จึงมีกำหนดที่จะปรับปรุงระบบใหม่ทั้งหมดทั้งในส่วนของ  Hardware และ Software ในปี ๒๕๕๕ นี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า