ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๕


ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : เนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรี ลำดับที่ ๑๘ เป็นคนละเรื่องกับหัวข้อที่แสดง

ตอบ : ขออภัยค่ะ กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง วัน เดือน ปี อะไร เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เข้าไปตรวจสอบความ
ถูกต้องต่อไปค่ะ


ถาม : ดีมากครับ แต่อยากให้มีการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีล่าสุดให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นอีกครับ

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพยายามปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะ สำหรับแนวทางการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีทางเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความช้าและเร็วที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ๒ กรณี  ได้แก่
กรณีแรก  เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบที่ไม่มีประเด็นเพิ่มเติมไปจากที่ส่วนราชการเสนอ ซึ่งเรื่องประเภทนี้เจ้าหน้าที่สามารถเผยแพร่ได้ทันทีที่จัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ
กรณีที่สอง เป็นเรื่องเพื่อพิจารณาหรือเรื่องเพื่อทราบที่คณะรัฐมนตรีมีประเด็นเพิ่มเติมไปจากข้อเสนอของส่วนราชการ จึงจะต้องมีการยกร่างข้อความของมติและเสนอร่างมติให้ รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ตรวจพิจารณา ตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องก่อนนำไปจัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องประเภทนี้จะต้องใช้เวลานานกว่าในกรณีแรก
แต่อย่างไรก็ดีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะเร่งดำเนินการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีลงเว็บไซต์ทันทีเมื่อได้รับหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีค่ะ

ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : น่าจะสแกนมติเป็นรูปแบบ pdf และมีตราครุฑ จะทำให้น่าเชื่อถือมาก

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการดาวน์โหลดเอกสารภาพมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  สำหรับเอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่มีตราครุฑ ขอเรียนชี้แจงว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีด้วยกระดาษครุฑดุน ซึ่งครุฑจะมีลักษณะนูนออกจากกระดาษและไม่มีสี เมื่อเจ้าหน้าที่สแกนเอกสาร จึงไม่เห็นรูปครุฑ หากต้องการเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในทางราชการ กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : ในการขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ควรขึ้นของลูกจ้างชั่วคราวด้วย ไม่ใช่พูดแล้วไม่เป็นคำพูด ครูธุรการก็ปริญญาตรีเช่นเดียวกัน ครูธุรการโดนใช้แทบไม่เว้นแต่ละงาน ช่วยคิดตรงนี้ด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรี เราเลือกท่านมาไม่ใช่ให้มาโกหกบ้านเมืองเพื่อจะเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน เราเลือกท่านมาเพราะว่า ท่านจะช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จบปริญญาตรี

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบพบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง “การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ” (เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๒๙ ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในปีที่ ๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับเงินเดือนแรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท และผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (ปวช. และ ปวส.) ได้รับการปรับรายได้เพิ่มขึ้นตามระดับคุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าวด้วย และอนุมัติในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว วงเงินประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ส่วนราชการใช้จากเงินเหลือจ่ายของแต่ละส่วนราชการดำเนินการเป็นลำดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ จำนวน ๑๒,๘๐๐ ล้านบาท  และงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จำนวน ๙,๗๐๐ ล้านบาท ในลำดับต่อไป
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖ และโดยที่รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันควร ซึ่งท่านสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้
๑. ติดต่อด้วยตนเองที่เรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
 

 ๒. ทางโทรศัพท์ สายด่วนทำเนียบรัฐบาล ๑๑๑๑ บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๗๑-๘๔ , โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๘๖-๗
๓. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๒ (ไม่ต้องติดแสตมป์)
 ๔. ทางเว็บไซต์ “www.๑๑๑๑. go.th ซึ่งเป็นช่องทางการให้ บริการประชาชน
ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 


ถาม : อยากให้ลงมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดและให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด

ตอบ : ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดและเป็นปัจจุบันว่า  ท่านสามารถค้นหาข้อมูลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ฯจะมีเมนูมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด

ซึ่งในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่องวัน/เดือน/ปีที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมถึงสรุปสาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีไว้ด้วย
      หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : การติดตั้งโปรแกรมไม่สามารถติดตั้งใน fire fox และ chrome ได้ค่ะ ต้องใช้ IE ในการเข้าดูเอกสารมติคณะรัฐมนตรี

ตอบ : ขอเรียนชี้แจงว่า ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันรองรับการดูเอกสาร
ได้บน 
IE เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี
ให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ
 pdf  ซึ่งจะสามารถเรียกดูบน browser อื่น ๆ นอกจาก IE ได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ

ประจำวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : น่าจะมีให้ดาวน์โหลดทีเดียวได้ทีละหลาย ๆ ไฟล์ โดยสามารถดาวน์โหลดเป็น zipไฟล์ได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกค่ะ

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ ขอเรียนชี้แจงว่า ระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีที่ให้บริการบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนารูปแบบการใช้งานให้ใกล้เคียงกับระบบงานที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ มีการแยกประเภทของเอกสารเพื่อการเรียกดูภาพ และพิมพ์เอกสารตามเนื้อหาที่ต้องการใช้งาน ซึ่งไม่ได้พัฒนาในรูปแบบสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกหรือสั่งพิมพ์เอกสารเฉพาะที่ต้องการและจำเป็นต้องใช้จริง ๆ เช่น เอกสารยืนยันมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่องอาจมีหลายฉบับ ซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ส่งถึงผู้รับต่างกันสำหรับการแนะนำให้ดาวน์โหลดเป็น zip ไฟล์นั้น จะประหยัดเวลาในการบันทึกจริง แต่ต้องเพิ่มเวลาในการแตกไฟล์และคัดเลือกเอกสารที่ต้องการใช้งานค่ะ อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไปค่ะ

ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : ไม่สามารถติดตั้ง programe สำหรับดูภาพหนังสือมติคณะรัฐมนตรีได้ อยากให้ทำเป็น file pdf ที่สามารถดูได้ง่าย ไม่ต้องมีการติดตั้ง programe  เพิ่มเติม

ตอบ :  ในกรณีที่พบปัญหาไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม หรือสั่งพิมพ์มติ คณะรัฐมนตรีได้ ขอความกรุณาติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖ เพื่อจะได้รับคำแนะนำต่อไปและขอเรียนชี้แจงว่า ขณะนี้ระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ pdf โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ 

ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่เห็นชอบมติของคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง ที่เสนอเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเกี่ยวกับการขยายเวลาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันนั้น จริง ๆ แล้วผู้ปฏิบัติสามารถจะปฏิบัติได้ ผมขอแสดงความคิดเห็นสักนิดว่า การที่ไม่มีกรอบในการจดทะเบียนพืชเศรษฐกิจจะทำให้ไม่มีบรรทัดฐาน เพราะจะต้องมีการประชาคมตามวันเวลาที่กำหนดเกษตรกรนึกจะมาวันไหนก็ได้ จะทำให้เกษตรกรขาดความเป็นระเบียบ เช่น วันที่กำหนดไม่มาจดทะเบียน เกษตรกรจะคิดว่าจะไปขายเมื่อไรค่อยมาขึ้นทะเบียนก็ได้ แต่ถ้ากำหนดให้ชัดเจนก็มีความสำคัญให้โครงการ ส่วนการขยายเวลานั้นควรจะกระทำก่อนวันเปิดโครงการรับจำนำ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕เรื่อง โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๔๔๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบในการจดทะเบียนพืชเศรษฐกิจและการทำประชาคมที่เห็นว่าควรกำหนดให้ชัดเจน จากการตรวจสอบพบว่ากรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับขึ้นทะเบียน ฯ ซึ่งสามารถเข้าไปค้นหารายละเอียดคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และรายงานผลการดำเนินงานได้จากเว็บไซต์ www.ecoplant.doae.go.th หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๕ ๑๖๔๐ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๖๓๕ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดส่งข้อคิดเห็นของท่านให้กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงต่อไปค่ะ

ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : ระบบฐานข้อมูลไม่เป็นสากล เนื่องจากต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการเปิดใช้งาน

ตอบ : ขอเรียนชี้แจงว่า ขณะนี้ระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่าง พัฒนาโปรแกรมให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ pdf โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ

ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : บริการได้ดี ทั้งในส่วนฐานข้อมูล และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและสุภาพ

ตอบ : ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพยายามปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไป

ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : อยากรู้ว่าจะหยุดชดเชยวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หรือไม่ อยากรู้ภายในเดือนมีนาคมนี้ หนูจะได้วางแผนกลับได้ถูก และหนูอยากอยู่บ้านที่หนองคายนานขึ้นกับพ่อแม่ อยากให้วันที่ ๑๗ หยุดค่ะ เพราะนาน ๆ ทีได้กลับบ้านเว็บก็น่าสนใจดีค่ะ ดูง่ายดี

ตอบ : ขอบคุณค่ะที่ให้ความสนใจในเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับกรณีสอบถามวันหยุดชดเชยในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า ไม่มีการหยุดชดเชยของทางราชการในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่องจากหลักการในการกำหนดวันหยุดชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เรื่อง วันหยุดชดเชยของทางราชการ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔) ระบุว่า กรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน ๑ วัน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป 


ถาม :  ขอสอบถามเรื่อง ค่าจ้างขั้นต่ำ ต่างจังหวัด เช่น จันทบุรี เดิม ๑๗๙ บาทต่อวัน ใหม่ ๒๕๐ บาทต่อวัน เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นบริษัททำความสะอาดและรับประมูลงานกับส่วนราชการทั่ว ๆ ไป ช่วงงานประมูลคือช่วงปลาย ๆ เดือนกันยายนของทุกปี และราคาที่ใช้ในการคำนวณก็คืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ณ เวลานั้น พอได้รับงานก็จะเซ็นสัญญาให้เริ่มปฏิบัติงาน ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป หมายถึงว่างานตามปีงบประมาณ แต่ปีนี้เมื่อทำงานมาได้ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มีประกาศค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดให้ต้องจ่ายแก่พนักงานไม่ต่ำกว่าประกาศที่กำหนด โดยให้เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทางบริษัทได้ทำหนังสือขอปรับเพิ่มค่าจ้าง ตามประกาศค่าแรงใหม่ไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ได้ทำสัญญาไว้ ปรากฏว่าได้รับคำตอบว่าทำสัญญาไปแล้วไม่สามารถเพิ่มได้บ้าง ไม่มีระเบียบบังคับบ้าง ทางบริษัท ฯ อยากถามว่า
๑. บริษัท ฯ จะปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาบริการจากหน่วยราชการต่าง ๆ ได้หรือไม่
๒. ถ้าไม่ได้ บริษัท ฯ จะขอเลิกสัญญาได้หรือไม่ และจะถูกเวียนเป็นผู้ทิ้งงานหรือเปล่า

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล และบริหารการใช้เงินของแผ่นดิน เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอปรับเพิ่มค่าจ้างเหมาบริการของบริษัทประมูลงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ภายหลังจากการประกาศใช้ค่าจ้างขั้นต่ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ตามที่ท่านสอบถามมา ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า เรื่องในกรณีดังกล่าวได้มีภาคเอกชนและส่วนราชการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมบัญชีกลางยินดีที่จะให้คำแนะนำโดยสามารถติดต่อไปได้ที่สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘, ๔๕๘๙, ๔๕๕๑ และ ๖๑๒๕ โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

      ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดส่งข้อสอบถามของท่านให้กรมบัญชีกลางแล้ว  ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงต่อไปค่ะ


ถาม : สมควรมีการอัพเดทหลังประชุม ครม. โดยเร็ว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับส่วนงานที่ต้องปฏิบัติตาม และเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลโดยตรง

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไปค่ะ

ประจำวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : should improve the print function. Also should provide an access to a official document, besides the summary.

ตอบ : The Secretariat of the Cabinet is now on the process of improving  the print function from TIFF format to PDF format in order to facilitate users to access to The Cabinet Resolution document. In factwe also provide an access to an official document, besides the summary. But the sofware provided by our website to view the document is not quite convenient for users. That is why we are now on the way to change the document format to PDF. We hope to provide all documents in PDF format which is supposed to be more convenient to users in this coming June.

ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : การเรียกดูเอกสารหลายขั้นตอน ควรง่ายและชัดเจนมากกว่านี้

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำในการเรียกดูเอกสารบนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นโปรแกรมเฉพาะ การค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องลงทะเบียน เพื่อติดตั้งโปรแกรมก่อน จึงจะสามารถอ่านข้อมูลภาพได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำเมนู “เทคนิคการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี พร้อมตัวอย่าง” ไว้บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับศึกษาวิธีใช้งานดังกล่าว ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑.  หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม. 

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๓.  กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 

๔.  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าว

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อแนะนำเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๕ทั้งนี้ หากท่านมีข้อแนะนำเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๕ หรือหากต้องการค้นหามติคณะรัฐมนตรีกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖
      แต่อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งาน
สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ pdf โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ

ประจำวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕

ถาม : การเรียกใช้ ซับซ้อนเกินไป เหตุใดจึงไม่ทำให้การดาวน์โหลดข้อมูลง่ายดังเช่นเว็บอื่น ๆ

ตอบ : ออภัยค่ะ สำหรับกรณีตามที่ท่านแจ้งว่า ต้องดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอเรียนว่าการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นโปรแกรมเฉพาะ จำเป็นต้องมีการลงทะเบียน เพื่อติดตั้งโปรแกรมก่อน จึงจะสามารถอ่านข้อมูลได้ แต่อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ PDF โดยไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จ และนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า