ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕


ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕

ถาม : กรุณาปรับปรุงแนวทางการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีให้มีความง่าย สะดวก มากกว่าเดิม เนื่องจากการค้นเลขที่มติ เรื่อง มติ ฯ หายากมาก ต้องรู้ต้นเรื่องทุกอย่างจึงจะค้นถูก แต่ถ้ารู้ต้นเรื่องแล้ว จะมาค้นทำไม ควรเพียงแค่รู้บางคำก็น่าจะขึ้นเลขที่หนังสือ ชื่อเรื่องให้ลงไปค้นต่อเนื่องต่อไป

ตอบ : ขอบคุณที่กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอเรียนชี้แจงว่า  การค้นหา มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องค้นหาจากเลขที่หนังสือของมติเท่านั้น แต่สามารถค้นหาสืบค้นจากชื่อเรื่อง คำสำคัญของเรื่อง วัน/เดือน/ปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ และส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ซึ่งสามารถเลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่านี้ก็ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการค้นหามติคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำเมนู “เทคนิคการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี  พร้อมตัวอย่าง” ไว้บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับศึกษาวิธีใช้งานดังกล่าว ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑.  หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๓.  กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 

๔.  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นไฟล์ภาพ PDF

 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อแนะนำเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี โทร 0 2280 9000 ต่อ 565

ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

ถาม : การเรียกดูข้อมูลควรให้สามารถค้นหาได้ทั้ง ๒ ทาง เช่น หากทราบวันที่มีหนังสืออย่างเป็นทางการก็ควรค้นหาวันที่ตามหนังสือได้ หรือถ้าทราบวันที่ ครม. มีมติก็ค้นหาได้
เช่นกัน

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการค้นหามติคณะรัฐมนตรีที่ให้ค้นหาได้จากวันที่ตามหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียินดีรับคำแนะนำไว้พิจารณา และจะพยายามปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการต่อไปค่ะ สำหรับในส่วนของการค้นหามติคณะรัฐมนตรีโดยใช้วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ สามารถกระทำได้อยู่แล้วค่ะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำเมนู “เทคนิคการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี พร้อมตัวอย่าง” ไว้บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับศึกษาวิธีใช้งานดังกล่าว ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑.  หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๓.  กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 

๔.  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นไฟล์ภาพ PDF

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖


ถาม : หนังสือที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอความเห็นไป  ควรวงเล็บให้ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด จะได้    ไม่ต้องเสียเวลาเรียกดูทีละหน่วยงานกว่าจะพบหน่วยงานที่ต้องการทำให้เสียเวลามาก หรือแม้กระทั่งมติที่ส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ก็ควรวงเล็บให้ทราบด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และประหยัดพลังงาน

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำในเรื่องดังกล่าว สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีจะรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป


ถาม : ควรมีโปรแกรมติดตั้งที่สะดวกต่อการติดตั้ง ง่ายกว่านี้ เพราะขั้นตอนมากเกินไป

– หามติ ครม.ยาก ขั้นตอนน่าจะง่ายกว่านี้

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมใช้งานการค้นหา มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ pdf โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ

ประจำวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

ถาม : ขอให้มีรายละเอียดมากกว่าสรุปมติ

ตอบ :  ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยสรุปสาระสำคัญ และเอกสารประกอบต่างๆ ได้แก่ หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หนังสือขอความเห็น หนังสือตอบความเห็น หนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) หนังสือเรื่องเข้าใหม่ (สาย ครม.) ซึ่งท่านสามารถสืบค้นได้จากระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หัวข้อ (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ปี ๒๕๐๑ปัจจุบัน) ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยในการค้นหามติคณะรัฐมนตรี กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖


ถาม : ขอให้ลงทันตามหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเร็ว กว่านี้ น่าจะภายในสามวัน จะทำให้สามารถนำไป ใช้งานได้เร็วขึ้น

ตอบ : อเรียนชี้แจงว่า การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการภายหลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี) ในเรื่องนั้น ๆ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งการจัดทำหนังสือดังกล่าว สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่
    ประเภทแรกเรื่องเพื่อทราบที่ไม่มีประเด็นเพิ่มเติมไปจากที่ส่วนราชการเสนอมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องในประเภทนี้ จะสามารถเผยแพร่ได้ทันทีที่จัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ
   ประเภทที่สองเรื่องเพื่อพิจารณาหรือเรื่องเพื่อทราบที่คณะรัฐมนตรีมีประเด็นเพิ่มเติมไปจากข้อเสนอของส่วนราชการ จึงจะต้องมีการยกร่างข้อความของมติและเสนอร่างมติให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ตรวจพิจารณาตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องก่อนนำไปจัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องประเภทนี้ จะต้องใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนก่อน เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไปได้

ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

ถาม : เนื่องจากมีปัญหาในการดูเอกสารภาพ ทำให้ไม่สามารถรับทราบรายละเอียดได้ครบถ้วน

ตอบ : ขออภัยค่ะ กรณีมีปัญหาในการดูเอกสารภาพอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้

           ๑. ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนโปรแกรมดูภาพมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกเพียงครั้งเดียว โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนอยู่บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี หน้าจอค้นหามติคณะรัฐมนตรี เมนูด้านซ้ายมือหัวข้อสุดท้าย
๒.
 หากท่านดำเนินการลงทะเบียนโปรแกรมดูภาพมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่เมื่อเรียกข้อมูลกลับปรากฏแต่ชื่อเรื่อง วันที่อนุมัติ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยไม่มีรายละเอียดเนื้อความ อาจเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันมติคณะรัฐ มนตรี เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถนำรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีลงเผยแพร่ได้
ขอความกรุณาท่านแจ้งสาเหตุที่ชัดเจนที่ทำให้ท่านไม่สามารถดูเอกสารภาพได้โดยตรงที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖ เพื่อให้คำแนะนำต่อไปค่ะ และขอเรียนว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ
 PDF โดยไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ 


ถาม : มติคณะรัฐมนตรีควรจะเป็นภาพหนังสือมติ คณะรัฐมนตรีปรากฏเลย ไม่ควรเป็นตัวสรุป เพราะจะ ได้ สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการอ้างได้ การสั่งพิมพ์มติคณะรัฐมนตรียากมาก ควรทำ ง่ายกว่านี้ เนื่องจากการติดตั้งโปรแกรมการ สั่งพิมพ์ของบางเครื่องก็ไม่สามารถติดตั้งได้

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำในการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานในการค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถเลือกค้นหาได้ ๒ กรณี ได้แก่ ค้นหาเฉพาะสรุปสาระสำคัญ และค้นหาหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี หนังสือถามความเห็น หนังสือตอบความเห็น หนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) หนังสือเรื่องเข้าใหม่ (สาย ครม.) ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารราชการที่สามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานและอ้างอิงตามกฎหมายได้โดยตรงค่ะ
สำหรับการสั่งพิมพ์ภาพมติคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังปรับปรุงระบบให้สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จ และนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ


ถาม : ควรจัดทำเอกสารประกอบให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการนำไปใช้อ้างอิง เช่น รวบรวมหนังสือยืนยันมติ เรื่องเข้าใหม่ และความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้อยู่ใน file เดียวกัน

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ ขอเรียนชี้แจงว่า ระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีที่ให้บริการ บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนารูปแบบการใช้งานให้ใกล้เคียงกับระบบงานที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้อยู่ในปัจจุบัน คือมีการแยกประเภทของเอกสารเพื่อการเรียกดูภาพ และพิมพ์เอกสารตามเนื้อหาที่ต้องการใช้งาน เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกหรือสั่งพิมพ์เอกสารเฉพาะที่ต้องการและจำเป็นต้องใช้จริง ๆ เช่น เอกสารยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ในแต่ละเรื่องอาจมีหลายฉบับ ซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ส่งถึงผู้รับต่างกัน


ถาม : อยากให้นำเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐ วิสาหกิจทุกแห่งที่อนุมัติโดย ครม. มาโพสต์ให้ ครอบคลุมทุกเรื่องด้วย เนื่องจากทางกระทรวง การคลังต้องค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว จึงต้องมีเอกสารของมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา บางครั้งหาเอกสารไม่เจอ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่ง Fax มาให้ ซึ่งเอกสารอาจไม่ชัดเจนนัก

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอรับไว้พิจารณาในเบื้องต้น และขอเรียนว่า การค้นหามติคณะรัฐมนตรีด้วยตนเองจากเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถค้นหาได้โดยใช้คำสำคัญ วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ และส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ซึ่งสามารถเลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่านี้ก็ได้ สำหรับในกรณีที่ท่านต้องการค้นหาเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจให้ครอบคลุมทุกเรื่อง ขอแนะนำให้ค้นหาโดยใช้คำสำคัญ “กู้เงิน รัฐวิสาหกิจ” จะปรากฏมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖ เพื่อให้คำแนะนำต่อไป

ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

ถาม : วิธีการดูเอกสารยุ่งยากเกินไป

ตอบ : ขออภัยค่ะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ pdf โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ