ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕


ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ถาม : ควรสรุปวาระการประชุม

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า การเผยแพร่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะดำเนินการหลังการประชุมเสร็จสิ้น และจะเผยแพร่เฉพาะหัวข้อเรื่องที่เข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น สำหรับสรุปสาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่อง จะเผยแพร่เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้น ดังนั้น กรณีตามที่ท่านแจ้งมาขอความกรุณาระบุว่าเป็นวาระการประชุมเรื่องใด เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป 


ถาม : โหลดเนื้อหามติได้ไม่ครบทุกหน้า

ตอบ : ออภัยค่ะ สำหรับกรณีดังกล่าว ขอความกรุณาระบุว่าเป็นเรื่องใด เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป


ถาม : อยากให้จ่ายเงินเยียวยาการเมืองไว ๆ และมีรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาทุกรอบและทุกครั้งไว ๆ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบแล้วพบว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษย์ธรรมในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศรายชื่อได้ที่  www.dsdw.go.th และ  www.upm.go.th หรือ สอบถามไปยังศูนย์ประชาบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร ๑๓๐๐  สายด่วนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ถาม : การลงโปรแกรมดูมติคณะรัฐมนตรีค่อนข้างยุ่งยาก จะมีวิธีดูง่ายกว่านี้ไหม และไม่ควรมีขั้นตอนการลงทะเบียนการพิมพ์ตัวมติคณะรัฐมนตรีให้ยุ่งยาก เมื่อมีเลขหนังสือมติแล้ว ควรสั่งพิมพ์ได้เลย

ตอบ : ขออภัยค่ะ สำหรับกรณีดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบPDF โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

ประจำวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ถาม : เอกสารที่เอามาใส่ไม่ครบถ้วน เช่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบต่าง ๆ   

ตอบ : ขอเรียนว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ ๒ กรณี ดังนี้
   กรณีแรก เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใด ส่วนราชการหนึ่ง หรือบางส่วนราชการ จะเผยแพร่หนังสือยืนยัน มติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง หนังสือขอความเห็นและตอบความเห็นของส่วนราชการ แต่จะไม่เผยแพร่เอกสารประกอบเรื่องของส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนราชการเดียวหรือบางส่วนราชการเท่านั้น

   กรณีที่สอง การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียนจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 
   อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการเอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้เผยแพร่ตามกรณีแรก สามารถติดต่อขอรับเอกสารที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ถาม : ควรมีการบริการด้านนี้ตลอดไป เพราะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นทั้งต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่ต้องนำมติคณะรัฐมนตรีไปใช้อ้างอิงได้

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลต่อไป และจะพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น


ถาม : ข้อมูลล่าช้า และไฟล์ข้อมูลไม่สะดวกในการใช้งาน

ตอบ : ขออภัยค่ะ กรุณาระบุว่าเป็นข้อมูลอะไรที่ล่าช้า เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากหมายถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงว่า การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ภายหลังจากได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี) ในเรื่องนั้น ๆ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งการจัดทำหนังสือดังกล่าว สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่
   ประเภทแรก  เรื่องเพื่อทราบที่ไม่มีประเด็นเพิ่มเติมไปจากที่ส่วนราชการเสนอมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องในประเภทนี้จะสามารถเผยแพร่ได้ทันทีที่จัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ
  ประเภทที่สอง เรื่องเพื่อพิจารณา หรือเรื่องเพื่อทราบที่คณะรัฐมนตรีมีประเด็นเพิ่มเติมไปจากข้อเสนอของส่วนราชการ จึงจะต้องมีการยกร่างข้อความของมติและเสนอร่างมติให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ตรวจพิจารณาตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องก่อนนำไปจัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องประเภทนี้ จะต้องใช้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนก่อน เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไปได้

     อย่างไรก็ตามสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ PDF โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ค่ะ


ถาม : ไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลล่าสุดหรือไม่

ตอบ : ขออภัยค่ะ กรุณาระบุว่าเป็นข้อมูลอะไรเพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป และขอเรียนว่ากรณีเป็นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีจะเป็นข้อมูลล่าสุดเป็นปัจจุบัน สำหรับข้อมูลอื่นๆ ส่วนใหญ่ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตามเหตุการณ์

ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ถาม : ดูเอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เรื่อง โครงการห้วยลึก จังหวัดกระบี่ ไม่ได้

ตอบ :  ขออภัยค่ะ กรณีที่ท่านแจ้งว่าดูเอกสารมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบและทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พบว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เรื่อง ขออนุมัติทำสัญญาผูกพันก่อหนี้งบประมาณข้ามปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย (ระบบส่งน้ำในโครงการห้วยน้ำลึก อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๑๕/ว ๙๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙)


ถาม : โปรแกรมที่ใช้ในการติดตั้งไม่แสดง ทำให้ไม่สามารถเข้าดูได้

ตอบ :  ขอเรียนว่า กรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานของท่านจำกัดสิทธิ์ในการดาวน์โหลดโปรแกรม ขอความกรุณาตรวจสอบจากหน่วยงานของท่าน หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖  เพื่อจะได้รับคำแนะนำต่อไป และขอเรียนชี้แจงว่า ขณะนี้ระบบสืบค้นหามติคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นแบบ pdf โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จ และนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ถาม : ขอเถอะครับ เอกสารภาพที่เป็นมติคณะรัฐมนตรี เรื่องเสนอใหม่ของปีเก่า ๆ ขอเป็น file.pdf และควรสั่งพิมพ์ได้ด้วยครับ

ตอบ :  ขอเรียนชี้แจงว่า file เอกสารมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ภาพ ซึ่งสามารถ save ได้ เป็นไฟล์นามสกุล tiff หรือ bmp หากต้องการ save เป็น pdf จะต้องใช้โปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ภาพให้เป็นไฟล์ pdf เข้ามาช่วยจัดการ ส่วนการสั่ง print เป็น pdf นั้น ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมสำหรับสั่งพิมพ์ออกเป็น pdf ได้ เช่น โปรแกรม PDF Creatordo PDF หรือ Cute PDF Writer เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็น Freewareที่สามารถหา download หาได้ทั่วไปทางอินเทอร์เน็ตเมื่อติดตั้งแล้วโปรแกรมจะสร้างเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ pdf เพิ่มให้เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ออกเป็น pdf ก็เพียงแต่เลือกเครื่องพิมพ์เป็น pdf เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ จึงได้มีโครงการที่จะปรับปรุงลักษณะของไฟล์เอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ให้อยู่ในรูปแบบ pdf คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำขึ้นให้ทดลองใช้ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ หรือหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๕

ประจำวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ถาม : เอกสารมติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีเก่า ๆ จึงทำให้ปรากฏเฉพาะข้อความโดยสรุปขาดรายละเอียด

ตอบ :  ขออภัยค่ะ กรณีเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีในปีเก่า ๆ ที่ไม่เผยแพร่เอกสารภาพบนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ตั้งแต่ปี ๒๕๐๑๒๕๔๗) ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่สมบูรณ์สำหรับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ จึงทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ได้ ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว และจะเผยแพร่ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงเรื่องที่เป็นหนังสือเวียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากท่านต้องการมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีดังกล่าวที่ยังไม่ได้เผยแพร่ ขอความกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖


ถาม : มติคณะรัฐมนตรีบางมติยังมิได้มีการยกเลิกแต่ข้อมูลทางเว็บไซต์แจ้งว่ายกเลิกแล้ว ทำให้ผู้ปฏิบัติตามสับสน

ตอบ : ขออภัยค่ะ กรณีที่ท่านพบว่ามีมติคณะรัฐมนตรีบางมติมิได้มีการยกเลิก แต่ข้อมูลทางเว็บไซต์ระบุว่ายกเลิก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอน้อมรับและจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า