ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕


ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ถาม : ปัจจุบันรวดเร็วขึ้น แต่วิธีการควรบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเหมือนเดิม เช่น หนังสือเวียนถึงใครก็นำมาลงพร้อมรายละเอียดความเห็นของสำนักงานต่างๆ ด้วย

ตอบ : ขอบคุณค่ะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลต่อไปนี้ และจะพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นและขอเรียนว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ ๒ กรณี ดังนี้

     กรณีแรก เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใด ส่วนราชการหนึ่ง หรือบางส่วนราชการ จะเผยแพร่หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง หนังสือขอความเห็นและตอบความเห็นของส่วนราชการ แต่จะไม่เผยแพร่เอกสารประกอบเรื่องของส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนราชการเดียวหรือบางส่วนราชการเท่านั้น

     กรณีที่สอง การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียนจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 

     อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการเอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้เผยแพร่ตามกรณีแรก สามารถติดต่อขอรับเอกสารที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

ถาม : ไม่ปรากฏข้อมูลตามที่ต้องการ

ตอบ : ขออภัยค่ะ กรุณาระบุว่าเป็นข้อมูลอะไร เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

ถาม : เมื่อไรจะดูภาพเอกสารมติคณะรัฐมนตรีที่เป็น pdf. ได้ค่ะ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า การเปิดดูเอกสารภาพมติคณะรัฐมนตรีในระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถเปิดดูเอกสารภาพดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕


ถาม : เมนูคลิกดูเอกสารใช้งานยาก ควรปรับรูปแบบให้ใช้งานง่ายและมีทางเลือกดูเอกสารทั้งหมดได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเลือกทีละไฟล์

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำขอเรียนชี้แจงว่า ระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีที่ให้บริการบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนารูปแบบการใช้งานให้ใกล้เคียงกับระบบงานที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้อยู่ในปัจจุบันคือ มีการแยกประเภทของเอกสารเพื่อการเรียกดูภาพ และพิมพ์เอกสารตามเนื้อหาที่ต้องการใช้งาน ซึ่งไม่ได้พัฒนาในรูปแบบสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกหรือสั่งพิมพ์เอกสารเฉพาะ ที่ต้องการและจำเป็นต้องใช้จริง ๆ เช่น เอกสารยืนยันมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่องอาจมีหลายฉบับ ซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ส่งถึงผู้รับต่างกัน อย่างไรก็ตามสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพยายาม ปรับปรุงให้ระบบดังกล่าวตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากขึ้นต่อไป

ประจำวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

ถาม : หากเป็นไปได้ อยากให้มีข้อมูลสรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วกว่านี้

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า การเผยแพร่สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความช้าและเร็วที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ๒ กรณีได้แก่  

   กรณีแรก เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบที่ไม่มีประเด็นเพิ่มเติมไปจากที่ส่วนราชการเสนอ ซึ่งเรื่องมติประเภทนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถสรุปมติและเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทันทีที่จัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ

   กรณีที่สอง เป็นเรื่องเพื่อพิจารณาหรือเรื่องเพื่อทราบที่คณะรัฐมนตรี มีประเด็นเพิ่มเติมไปจากข้อเสนอของส่วนราชการ จึงจะต้องมีการยกร่างข้อความของมติ และเสนอร่างมติให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ตรวจพิจารณาตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องก่อนนำไปจัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องประเภทนี้ จะต้องใช้เวลานานกว่าในกรณีแรก ดังนั้นสรุปมติคณะรัฐมนตรีในกรณีนี้ จึงเผยแพร่ช้ากว่ากรณีแรก อย่างไรก็ดีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการสรุปมติคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทันที เมื่อได้รับหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว และจะเร่งให้ดำเนินการสรุปมติคณะรัฐมนตรีให้เร็วขึ้นต่อไป 


ถาม : ควรมีข้อมูลภาพทุกมติคณะรัฐมนตรี เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาตามหน่วยงาน เนื่องจากบางมติ ครม. ผู้ค้นหาไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ได้รับแจ้งหนังสือเวียน ทำให้ไม่สามารถค้นหามติ ครม. ที่เป็นข้อมูลภาพได้

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า ท่านสามารถเปิดดูเอกสารภาพมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทุกเรื่อง มิใช่เฉพาะหนังสือเวียนเท่านั้นและขอเรียนเพิ่มเติมว่า การค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถค้นหาสืบค้นจากชื่อเรื่อง คำสำคัญของเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ เลขที่หนังสือ และส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ซึ่งสามารถเลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่านี้ก็ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการค้นหามติคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำเมนู “เทคนิคการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี พร้อมตัวอย่าง” ไว้บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับศึกษาวิธีใช้งานดังกล่าว ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ดังนี้

๑.  หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม. 

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๓.  กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 

๔.  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สามารถค้นหามติคณะรัฐมนตรีที่เป็นข้อมูลภาพได้  กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖