ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕


ประจำวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถาม :  หาหนังสือ ที่ นร ๐๒๐๒/ว๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๓ ไม่เจอ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๓ เรื่อง แผนประหยัดไฟฟ้าในอุตสาหกรรม อาคาร และที่อยู่อาศัย (ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๔  ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๓ ) โดยเข้าไปค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีได้ที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถาม : กฎหมายขยายเวลาการปรับโครงสร้างหนี้จะมีประกาศใช้เมื่อไร

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบแล้วพบว่า มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๔๕๙๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๒ และเพื่อช่วยลดภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างกฎกระทรวง รวม ๒ ฉบับ และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ รวม ๒ ซึ่งต่อมาร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนี้

๑. พระราชกฤษฎีกาออกตามความประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่มที่  ๑๒๘ ตอนที่  ๒๙ ก หน้า ๘ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

๒. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๘๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๗๖ ก หน้า ๑๑ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ทั้งนี้ หากท่านต้องการเอกสารดังกล่าว สามารถค้นหาได้ที่ http//www.ratchakitcha.soc.go.th

ประจำวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถาม : หาไม่ค่อยเจอเลย อยากได้ตัวไฟล์ภาพด้วย

ตอบ :  ขออภัยค่ะ ขอความกรุณาระบุว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด ทั้งนี้ หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีที่ท่านค้นหาไม่พบ ขอความกรุณาแจ้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.  0 2280 9000 ต่อ 268 และ 436 เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป และขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์ภาพมติคณะรัฐมนตรี (pdf.) โดยเข้าไปที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑.  หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๓.  กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 

 

๔.  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นไฟล์ภาพ PDF

 


ถาม : ควรจัดทำรูปแบบของเว็บไซต์ให้เป็นหมวดหมู่มากกว่านี้ และลดความซ้ำซ้อนของหน้าเว็บลง

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ ขอเรียนชี้แจงว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีโครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และจะพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะอันใดเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ ฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียินดีรับคำแนะนำค่ะ

ประจำวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถาม : ถ้าสามารถพิมพ์ออกมาเป็นสำเนาเอกสารที่มีตราประทับอยู่ในเอกสารจะพิมพ์ฝังติดอยู่ในกระดาษด้วยจะดีมาก

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น

ประจำวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถาม : หามติคณะรัฐมนตรีที่จำเป็นไม่พบ

ตอบ : ขออภัยค่ะ สำหรับความไม่สะดวกในการค้นหามติคณะรัฐมนตรี ขอความกรุณาระบุว่า มติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดที่ท่านค้นหาไม่พบ เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ หากพบกรณีดังกล่าวขอความกรุณาแจ้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐  ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖


ถาม : เห็นควรมีเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี และยกเลิกชั้นความลับในหลาย ๆ เรื่อง

ตอบ :  ขอเรียนว่าท่านสามารถค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ – ปัจจุบัน กรณีค้นหาไม่พบหรือเป็นมติคณะรัฐมนตรีก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๑ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖ สำหรับการยกเลิกชั้นความลับนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแนวทางปฏิบัติในการยกเลิกชั้นความลับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ ๗๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะถือเป็นหลักปฏิบัติทุกเรื่องว่า หากเรื่องดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ เช่น คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติตามที่เสนอทั้งหมด หรือให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะยังไม่ปรับปรุงหรือยกเลิกชั้นความลับตามที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอ จนกว่าหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะแจ้งการปรับปรุงหรือยกเลิกมาอีกครั้งหนึ่ง

ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถาม : อยากให้ดาวน์โหลดเอกสารได้

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า เอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถดูภาพและพิมพ์เอกสารได้ โดยเฉพาะเอกสารมติคณะรัฐมนตรีได้มีการปรับรูปแบบไฟล์เป็น PDF. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งท่านสามารถใช้โปรแกรมAcrobat ดูภาพหรือ save ไฟล์เอกสารได้

ประจำวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถาม :  อยากได้หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๒๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน

ตอบ :ขอเรียนชี้แจงว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และได้พัฒนาระบบการค้นหามติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นระบบ PDF รวมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เอกสารภาพโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ประการใด และขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์ภาพมติคณะรัฐมนตรี (PDF.) โดยเข้าไปที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติ ดังนี้

๑.  หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๓.  กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 

๔.  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นไฟล์ภาพ PDF

 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถาม : มติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกชุมชน ของ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจการฝึกอาชีพให้ประชาชนปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยมีภารกิจคล้าย ๆ กัน กลุ่ม เป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่กลุ่มเดียวกัน ถ้าบูรณาการกันได้ในหน่วยงานภาคปฏิบัติจะเป็นประโยชน์กับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐมาก และประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็จะได้ประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืนขึ้นได้ เพราะทุกวันนี้ต่างหน่วยต่างฝึกพอให้ได้เป้าไม่เน้นคุณภาพ และความยั่งยืนไปจนถึงการประกอบอาชีพจากความรู้ที่ฝึก อยากให้คณะรัฐมนตรีสั่งการเรื่องการใช้งบประมาณ ของแต่ละหน่วยให้ร่วมกันฝึกกลุ่ม ๆ เดียวให้ครบวงจร และติดตามเป็นพี่เลี้ยงให้ประกอบอาชีพได้ หน่วยที่ฝึกซ้ำกัน เช่น กศน. พัฒนาชุมชน พัฒนาฝืมืออาชีพ อุตสาหกรรม ฯลฯ

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบแล้วพบว่า สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน โดยคำนึงถึงอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของจังหวัดและอำเภอ ซึ่งขณะนี้ได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัดแล้ว โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการฝึกอาชีพดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกษาธิการสำนักงาน กศน. โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๖๘๘ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 [email protected] สำหรับข้อเสนอแนะของท่าน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดส่งให้สำนักงาน กศน. ทางโทรสารด้วยแล้ว ท่านสามารถติดตามได้โดยตรงที่สำนักงาน กศน.ต่อไป

ประจำวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถาม : ข้อมูลในรายละเอียดไม่เพียงพอ พบเฉพาะใบนำส่งคณะรัฐมนตรี อยากได้รายละเอียดที่ครบถ้วนขอได้อย่างไรครับ

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมี ๒ กรณี ดังนี้
กรณีแรก
 เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางส่วนราชการ จะเผยแพร่หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง หนังสือขอความเห็นและตอบความเห็นของส่วนราชการ แต่จะไม่เผยแพร่เอกสารประกอบเรื่องของส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนราชการเดียว หรือบางส่วนราชการเท่านั้น
กรณีที่สองการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียนจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ

สำหรับในกรณีที่ท่านพบเฉพาะบัญชีชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี โดยที่ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียด อาจจะเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามกรณีแรก ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖

 


ถาม : เปิดเข้าดูยาก

ตอบ : ขออภัยค่ะ ขอเรียนชี้แจงว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีโครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และจะพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะอันใดเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ ฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียินดีรับคำแนะนำค่ะ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า