ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕


ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ถาม : การเข้าถึงมติคณะรัฐมนตรียุ่งยากมาก ควรเข้าถึงได้อย่างหลากหลายเช่น ชื่อ วัน เวลา เรื่อง ภาพ ทางลัด

ตอบ : ขอบคุณค่ะที่กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอเรียนชี้แจงว่า การค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สามารถค้นหาสืบค้นจากชื่อเรื่อง คำสำคัญของเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ เลขที่หนังสือ และส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ซึ่งสามารถเลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่านี้ก็ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการค้นหามติคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำเมนู “เทคนิคการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี พร้อมตัวอย่าง” ไว้บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับศึกษาวิธีใช้งานดังกล่าว และขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์ภาพมติคณะรัฐมนตรี (PDF.) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งท่านสามารถใช้โปรแกรม Acrobat ดูภาพหรือ save ไฟล์เอกสารได้ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแบบเดิม ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑.  หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๓.  กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 

 

๔.  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นไฟล์ภาพ PDF

 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖


ถาม : ไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเปิดมติคณะรัฐมนตรีได้

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า เอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถดูภาพและพิมพ์เอกสารได้ โดยเฉพาะเอกสารมติคณะรัฐมนตรี
ได้มีการ
ปรับรูปแบบไฟล์เป็น PDF. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งท่านสามารถใช้โปรแกรม Acrobat ดูภาพหรือ save ไฟล์เอกสารได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแบบเดิมค่ะ

 


ถาม : ให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันดีที่สุด

ตอบ : อเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดและเป็นปัจจุบันว่า  ท่านสามารถค้นหาข้อมูลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ฯ จะมีเมนูมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด

ซึ่งในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่องวัน/เดือน/ปีที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมถึงสรุปสาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีไว้ด้วย

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ถาม : ต้องใช้มติคณะรัฐมนตรีอ้างอิงในการปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถพิมพ์ได้ต้องลงโปรแกรมรวมทั้งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

ตอบ : ขอเรียนชี้แจงว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และได้พัฒนาระบบการค้นหามติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นระบบ PDF รวมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เอกสารภาพโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ประการใด และขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์ภาพมติคณะรัฐมนตรี (PDF.) โดยเข้าไปที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีwww.cabinet.thaigov.go.th ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติ ดังนี้

๑.  หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๓.  กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 

๔.  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นไฟล์ภาพ PDF

 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

ถาม : ขาดเลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง อยากให้ลงให้ด้วยค่ะ อย่างน้อยจะได้ติดตามค้นหาได้ง่ายขึ้นอีก

ตอบ : ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น


ถาม : ให้รายละเอียดทั้งหมดให้ประชาชนทราบ

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า ได้ยึดหลักความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลให้มากที่สุด ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้น ได้มีแนวทางปฏิบัติที่กำหนด ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

   กรณีแรก เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใด ส่วนราชการหนึ่ง หรือบางส่วนราชการจะเผยแพร่หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง หนังสือขอความเห็นและตอบความเห็นของส่วนราชการ แต่จะไม่เผยแพร่เอกสารประกอบเรื่องของส่วนราชการ(สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนราชการเดียวหรือบางส่วนราชการเท่านั้น

  กรณีที่สอง การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียนจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ 
   อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการเอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้เผยแพร่ตามกรณีแรก สามารถติดต่อขอรับเอกสารที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ถาม : ค้นหายากและเมื่อพบเจอไม่สามารถเปิดดูได้

ตอบ : ขอเรียนชี้แจงว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสะดวกของการใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และได้พัฒนาระบบการค้นหามติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นระบบ PDF รวมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เอกสารภาพโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ประการใด และขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์ภาพมติคณะรัฐมนตรี (PDF.) โดยเข้าไปที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติ ดังนี้

๑.  หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๓.  กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 

๔.  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นไฟล์ภาพ PDF

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

บันทึกการตั้งค่า