ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนกันยายน ๒๕๕๕


ประจำวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

ถาม : วิธี ขั้นตอนการค้นหายาก และเข้าไปดูเอกสารยากมาก

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอเรียนชี้แจงว่า การค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์ สามารถค้นหาสืบค้นจากชื่อเรื่อง คำสำคัญของเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่มีมติ เลขที่หนังสือ และส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ซึ่งสามารถเลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่านี้ก็ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการค้นหามติคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำเมนู “เทคนิคการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี พร้อมตัวอย่าง” ไว้บนเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับศึกษาวิธีใช้งานดังกล่าว และขอเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์ภาพมติคณะรัฐมนตรี (PDF.) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งท่านสามารถใช้โปรแกรม Acrobat ดูภาพหรือ save ไฟล์เอกสารได้ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแบบเดิม ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑.  หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง ๒๕๐๑- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.

๒.  ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด

๓.  กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ 

๔.  คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นไฟล์ภาพ PDF

 

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

ถาม : อยากให้แนบไฟล์ลงในเว็บไซต์ทุกมติคณะรัฐมนตรี ที่มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานราชการ และแยกหมวดหมู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมี ๒ กรณีคือ
กรณีแรก  เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางส่วนราชการ จะเผยแพร่หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง หนังสือขอความเห็นและตอบความเห็นของส่วนราชการ แต่จะไม่เผยแพร่เอกสารประกอบเรื่องของส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนราชการเดียวหรือบางส่วนราชการเท่านั้น
กรณีที่สอง การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียน จะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติสำหรับกรณีการแยกหมวดหมู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนนั้น ขอเรียนว่าระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีที่ให้บริการบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนารูปแบบการใช้งานให้สามารถแยกประเภทของเอกสารเพื่อการเรียกดูภาพ และพิมพ์เอกสารตามเนื้อหาที่ต้องการใช้งาน เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกหรือสั่งพิมพ์เอกสารเฉพาะที่ต้องการและจำเป็นต้องใช้จริง ๆ เช่น เอกสารยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ในแต่ละเรื่องอาจมีหลายฉบับ ซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ส่งถึงผู้รับต่างกัน
อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการเอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ได้เผยแพร่ตามกรณีแรก สามารถติดต่อขอรับเอกสารที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖


ถาม : ไม่มีรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรี

ตอบ : ขออภัยค่ะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้น เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถนำรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีลงเผยแพร่ได้ขอความกรุณาท่านแจ้งข้อมูลเรื่องที่ท่านไม่สามารถดูเอกสารภาพได้โดยตรงที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖ เพื่อให้คำแนะนำต่อไปค่ะ และขอเรียนเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบการค้นหามติคณะรัฐมนตรีให้รองรับการเรียกดูเอกสารภาพเป็นระบบ PDF. รวมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เอกสารภาพ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่มีขั้นตอนยิ่งยาก