ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๕


ประจำวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ถาม : คิดว่าน่าจะให้มีรูปแบบที่น่าสนใจในการให้ข้อมูลแก่องค์กร

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณที่สละเวลาให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์
www. cabinet.thaigov.go.th และขอเรียนว่ จะพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากท่านให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการนำข้อมูลที่ต้องการก็จะทำให้การปรับปรุงเว็บไซต์ตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้นค่ะ


ถาม :  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังได้หรือไม่ (เช่น ปี ๒๕๓๕)

ตอบ : ขออภัยค่ะ ขอความกรุณาระบุว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดที่ต้องการดาวน์โหลด ทั้งนี้ หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตั้งแต่ ปี ๒๕๐๑- ปัจจุบัน แต่สามารถเรียกดูและ save เป็น ไฟล์ pdf. ได้ ทั้งนี้ หากท่านต้องการเอกสารข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

ถาม : พิมพ์เอกสารมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้ และใช้เวลานานมาก

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการสั่งพิมพ์ เอกสารมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่า เครื่องพิมพ์ของท่านไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับสั่งพิมพ์ออกเป็น pdf เช่น โปรแกรม PDFCreator doPDF หรือ CutePDF Writer เป็นต้น  ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็น Freeware ที่สามารถหาดาวน์โหลดได้ทั่วไปทางอินเทอร์เน็ต เมื่อติดตั้งแล้วโปรแกรมจะสร้างเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ pdf เพิ่มให้ เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ออกเป็น pdf ก็เพียงแต่เลือกเครื่องพิมพ์เป็น pdf เท่านั้น หรือหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๕

 


ถาม : ไม่สามารถเข้าดูเอกสารมติคณะรัฐมนตรีได้

ตอบ :  ขออภัยค่ะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้น เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถนำรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีลงเผยแพร่ได้ ขอความกรุณาท่านแจ้งข้อมูลเรื่องที่ท่านไม่สามารถดูเอกสารภาพได้โดยตรงที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖ เพื่อให้คำแนะนำต่อไป 

ประจำวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ถาม : น่าจะเพิ่มการสแกนคำสั่งต้นฉบับไว้ด้วย

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสแกนต้นเรื่องหรือเรื่องเข้าใหม่ (สาย ครม.) ว่าคือต้นเรื่องที่ส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางส่วนราชการจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการ สแกนต้นฉบับอยู่แล้ว และหากท่านต้องการทราบว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแนวทางการเผยแพร่เอกสารอย่างไรบ้าง สามารถดูคำตอบจากหัวข้อ “คำถามที่พบบ่อย FAQ” บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖