MENUMENU

ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


ประจำวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ถาม : เห็นควรทยอยนำมติคณะรัฐมนตรีฉบับเก่า ๆ  มาสแกนให้ดาวนโหลดได้ เนื่องจากเมื่อตรวจสอบเฉพาะเนื้อหาของมติจะไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้ การให้ไปติดต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความยุ่งยากและเสียเวลามากเกินไป

ตอบ : ขออภัยค่ะ มติคณะรัฐมนตรีในช่วงปี ๒ – ๒๕๔๗ ยังไม่เผยแพร่เอกสารภาพบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารที่สมบูรณ์สำหรับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ จึงทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ได้ในขณะนี้ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทยอยปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวและจะเผยแพร่ต่อไป อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงเรื่องที่เป็นหนังสือเวียนและเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากท่านต้องการมติคณะรัฐมนตรีในช่วงปีดังกล่าวที่ยังไม่ได้เผยแพร่ ขอความกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๘๐ ๙๐๐๐  ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖

ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ถาม : ควรมีไฟล์ pdf ที่เป็นหนังสือแจ้งเวียนมติให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบไว้ให้ดาวน์โหลด เพื่อใช้อ้างอิงด้วย เนื่องจากบางครั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์จะแนบไว้กับเรื่องที่ไปขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า ปัจจุบันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงระบบให้สามารถเรียกดูเอกสารภาพในรูปแบบไฟล์ pdf แล้ว (ดูรายละเอียดใน “คำถามที่พบบ่อย FAQ“) ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖


ถาม : ต้องการดูเรื่องเต็มของมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงว่า หากต้องการดูเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าไปที่หัวข้อมติคณะรัฐมนตรี “เมนูค้นหามติ ครม.” และ “เมนูค้นหามติ ครม. รายเรื่อง (ข้อมูลปี ๒๕๐๑-ปัจจุบัน)” โดยมีวิธีการสืบค้นดังนี้

– คลิกเมนูค้นหามติ ครม. จะพบเมนู “ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง (ข้อมูลปี ๒๕๐๑ ปัจจุบัน) “

– คลิกเมนู    “ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง (ข้อมูลปี ๒๕๐๑ – ปัจจุบัน)” จะพบหน้าระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี ๒๕๐๑ ปัจจุบัน)

ซึ่งในส่วนนี้จะมีเอกสารประกองต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หนังสือขอความเห็น หนังสือตอบความเห็น หนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) หนังสือเรื่องเข้าใหม่ (สาย ครม.) ซึ่งท่านสามารถสืบค้นได้จากระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หัวข้อ “ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง (ข้อมูลปี ๒๕๐๑ – ปัจจุบัน)”  (ดูรายละเอียดและวิธีการค้นหาใน “คำถามที่พบบ่อย FAQ“) 

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหน้า web page สารบัญวาระการประชุมและสรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีรายสัปดาห์ ดังนี้

– สารบัญวาระการประชุม

– สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีรายสัปดาห์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เผยแพร่วาระการประชุม และสรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ดังนั้น หากท่านเข้ามาในหน้า page นี้ จะไม่สามารถค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านเข้ามาหน้าค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแล้วไม่พบเอกสาร ขอความกรุณาท่านแจ้งข้อมูลเรื่องที่ท่านไม่สามารถดูเอกสารภาพได้โดยตรงที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖ เพื่อให้คำแนะนำต่อไป

ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ถาม : การค้นหามติคณะรัฐมนตรียากขึ้น เนื่องจากมีการค้นหามติคณะรัฐมนตรีหลายที่

ตอบ :  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณที่สละเวลาให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ www.cabinet.thaigov.go.th และขอเรียนว่า เมนูเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดแสดงไว้ ๒ ตำแหน่ง คือ เมนูด้านขวามือในส่วนของมติคณะรัฐมนตรี หัวข้อ “ค้นหามติคณะรัฐมนตรี และ “แบนเนอร์ค้นหามติคณะรัฐมนตรีรายเรื่อง (ข้อมูลปี ๒๕๐๑ – ปัจจุบัน)” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการค้นหามติคณะรัฐมนตรี