ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖


ประจำวันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๖

ถาม : การนำเสนอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเผยแพร่ช้ามาก ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนปรับปรุงด้วย

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนชี้แจงว่า การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ยึดหลักความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลให้มากที่สุด ทั้งนี้ ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลภาพของหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีชั้นความลับ ซึ่งเป็นเอกสารราชการ ทั้งนี้ การจัดทำมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้เวลาดำเนินการที่แตกต่างกันตามกรณี ดังนี้
กรณีแรก มติคณะรัฐมนตรีเรื่องเพื่อทราบที่ไม่มีประเด็นเพิ่มเติมไปจากที่ส่วนราชการเสนอ เรื่องประเภทนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทันทีที่จัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ
กรณีที่สอง มติคณะรัฐมนตรีเรื่องเพื่อพิจารณาหรือเรื่องเพื่อทราบที่คณะรัฐมนตรีมีประเด็นเพิ่มเติมจากข้อเสนอของส่วนราชการ จะต้องมีการยกร่างข้อความของมติ และเสนอร่างมติให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ตรวจพิจารณาตรวจสอบและลงนามรับรองความถูกต้องก่อนนำไปจัดทำหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องประเภทนี้จะต้องใช้เวลานานกว่าในกรณีแรก ดังนั้นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีในกรณีนี้ จึงเผยแพร่ช้ากว่ากรณีแรก
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในความสนใจหรือมีผลกระทบต่อประชาชนภายใน ๑ วันทำการ หลังจากจัดทำหนังสือแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีแล้วเสร็จ
(ดูรายละเอียดใน “
ดูคำถามที่พบบ่อย FAQ)ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖