ข้อเสนอแนะคำถาม/คำตอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖


ประจำวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ถาม : วิธีค้นซับซ้อนเกินไป บางมติคณะรัฐมนตรีไม่มีเอกสารตัวเต็ม

ตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณที่สละเวลาให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ www.cabinet.thaigov.go.th และขอเรียนว่า จะพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากท่านให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการค้นหาข้อมูลที่ต้องการก็จะทำให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้นค่ะ 

ในส่วนของเอกสารที่ระบุว่าไม่มีเอกสารตัวเต็มขอเรียนชี้แจงว่า โดยทั่วไปข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยสรุปสาระสำคัญ และเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หนังสือขอความเห็น หนังสือตอบความเห็น หนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) หนังสือเรื่องเข้าใหม่ (สาย ครม.) อย่างไรก็ตาม กรณีที่เอกสารเผยแพร่ยังไม่ครบถ้วนอาจเกิดขึ้นเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้นยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่จึงยังไม่สามารถนำรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีลงเผยแพร่ได้ ขอความกรุณาท่านแจ้งข้อมูลเรื่องที่ท่านไม่สามารถดูเอกสารภาพได้โดยตรงที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ หรือ ๔๓๖เพื่อให้คำแนะนำต่อไป