หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับปรุงปรุง (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๘)

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๕ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๔)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๘)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๗)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๙)

• สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต (นร ๐๕๐๘/ว ๔๐๑)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๗)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๘)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๖)

• แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๙)

• การจัดทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกร้อง ที่ ๒ กรณีนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย เรื่อง การดำเนินการของกระทรวงพลังงานขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กรณีการกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ของกระทรวงพลังงานขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือไม่) (แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ) (นร ๐๕๐๓/ว ๔๒๐)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๖)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๘)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๐)

• ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗)

• การขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๑)

• หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต [กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))] (ฉบับที่ ๒) (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๓)