หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๔ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๐)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๓)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔)

• ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๐)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๒)

• ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๓)

• ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๖)

• การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๗)

• การเปลี่ยนชื่อประเทศของสาธารณรัฐตุรกี (นร ๐๕๐๕/ ว ๓๕๘)

• รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓) (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๖)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๕)

• ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๔)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๗)

• รายงานการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๖)

• การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และร่างคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง (นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔)